מלכ"רים

הוראות פרשנות רשות המיסים

15/8/2022 – השתתפות מלכ"רים במכרזים שפורסמו על ידי המדינה – הנחיות לפעולה

1/11/2018 – הוראת פרשנות 14/2018 – החבות במע"מ של שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל

6/2/2017 – הוראת פרשנות 1/2017 – הסיווג וחבויות המס של קבוצות הכדורגל בליגת העל בישראל

7/6/2016 – הוראת פרשנות 1/2016 – החבות מע"מ ובמס הכנסה של מבצעי התרמות שמבצעים מוסדות ציבור ומלכ"רים באמצעות עוסקים

1/4/2015 – הוראת פרשנות 3/15 – הסיווג לצרכי חוק מע"מ של חברות המנהלות קופות גמל ענפיות

9/1/2012 – הדיווח המפורט למע"מ – נספח ד' – ריכוז שינויים בהנחיות בנוגע לדיווח מקוון למע"מ ע"י מלכ"ר ומוסד כספי

28/5/2007 – חוזר מע"מ 1/2007 – תכנוני מס החייבים בדיווח לפי חוק מע"מ

8/9/2003 – הוראות פרשנות 1/2003 – תרומות בידי עוסקים – היבטי החבות במע"מ

הוראות פרשנות 1/2003 – תרומות בידי עוסקים – היבטי החבות במע"מ

דברי הסבר לנישומים שקיבלו הודעה על הפרשי מס שכר מלכ"ר

חוזרי מס מלכ"רים

הוראת ביצוע מס הכנסה 2/2021 – אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2021

16/5/2016 – הוראת ביצוע – אישור לארגונים מקצועיים מכוח סעיף 9(2א) – תוספת 1 לחוזר מס הכנסה 12/2002

10/9/2015 – חוזר מס הכנסה 9/2015 – קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

27/11/2012 – חוזר מס הכנסה 5/2012 – פטור בקבלת מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד לימוד ומחקר

11/7/2012 – הוראת ביצוע מס הכנסה 7/2012 – אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף 46 לעובדיו, באמצעות תלוש שכר

20/10/2002 – הוראת ביצוע מס הכנסה 19/2002 – תכנית ביקורת בתיק מוסד ציבורי

10/10/2002 – חוזר מס הכנסה 12/2002 – ארגון מקצועי עפ"י סעיף 9(2א) לפקודה

24/4/2002 – תוספת להוראת ביצוע 3/2001

7/2/2001 – חוזר מס הכנסה 2/2001 – קוים מנחים לקביעת מטרה ציבורית ומוסד ציבורי

7/2/2001 – הוראת ביצוע 3/2001 – נוהל בדיקה וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

30/4/1992 – הוראת ביצוע 24/92 – הכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות ולעניין הקלות במס שבח ובמס רכישה

טפסים רשות המיסים

בקשת חידוש אישור על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

מדריך למילוי בקשה להכרה כארגון מקצועי – לפי סעיף 9(2א) לפקודת מס הכנסה

טופס 24 מעמ – בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ

טופס 1021 – הפרשי מס שכר מלכ"ר – מכתב תגובה

טופס 1215 – דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2023

טופס 1215 – דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2022

טופס 1215 – דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2021

טופס 1215 – דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2020

טופס 1215 – דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2019

טופס 1215 – דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2018

טופס 1215 – דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2017

טופס 1215 – דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2016

טופס 1215 – דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2015

טופס 1216 – פרטים על נכסים המשמשים למטרה ציבורית

טופס 1227 – הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזז מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2023

טופס 1227 – הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזז מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2022

טופס 1227 – הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזז מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2021

טופס 1227 – הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזז מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2020

טופס 1227 – הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזז מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2019

טופס 1227 – הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזז מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2018

טופס 1227 – הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזז מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017

טופס 1227 – הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזז מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2016

טופס 1227 – הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזז מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2015

טופס 1217/א – דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס – תרומות בשווה כסף שהתקבלו מאדם אחר

טופס 1217/ב – דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס – תרומות והשתתפויות בכסף ובשווה כסף שניתנו לאדם אחר

טופס 1235 – דוח על הוצאות עודפות

טופס 1250 – בקשה להחזר הוצאות מתנדב – נסיעות, טלפון, אירוח

טופס 1251 – נספח א – החזר הוצאות נסיעה לפעילות התנדבותית

טופס 1252 – נספח ב – החזר הוצאות טלפון לפעילות התנדבותית

טופס 1253 – נספח ג – החזר הוצאות אירוח לפעילות התנדבותית

טופס 1254 – דוח החזר הוצאות למתנדבים לשנת המס

טופס 1255 – אישור שנתי על תשלום החזר הוצאות למתנדב בשנת המס

טופס 1269א – נספח מספר 4 לטופס 1215 – דו"ח על הכנסה מריבית על אגרות חוב

טופס 1385 – הצהרה על עסקה בין-לאומית

טופס 5245 – בקשה להכרה כמוסד ציבורי

טופס 6120 – בקשה להקלה או פטור ממס שבח או ממס רכישה ל"מוסד ציבור"

רשות התאגידים

חוברת הנחיות להתנהלות אגודות עותומניות של רשות התאגידים – מהדורה 9/2021

17/3/2021 – נוהל החייאת אגודה עותומאנית – רשות התאגידים

31/12/2020 – מדיניות טיפול בפניות הציבור בעניינן של עמותות וחברות לתועלת הציבור

6/1/2020 – שינוי במדיניות רשם העמותות ורשם ההקדשות לעניין אישור ניהול תקין

6/1/2020 – התייחסות להערות עיקריות אשר התקבלו במסגרת הליך שיתוף ציבור בעניין – שינוי במדיניות רשם העמותות ורשם ההקדשות לעניין אישור ניהול תקין

מידעון אגודות עותמאניות לשנת 2020 – רשות התאגידים

1/5/2019 – הודעה בדבר אישור ניהול תקין לשנתיים

חוברת הנחיות של רשות התאגידים לרישום עמותות, שם, מטרות ותקנון, מהדורה 1/2019

16/12/2018 – פיקוח שטח על עמותות וחברות לתועלת הציבור – רשם העמותות וחל"צ

5/12/2018 – הנחיות לרישום אגודה עותומאנית כעמותה

3/12/2018 – הנחיה לגבי הליך בחירות באיגודי ספורט בישראל – רשות התאגידים

3/12/2018 – פעילות עסקית על-ידי עמותה – רשות התאגידים

3/12/2018 – אישור מיוחד לחיסיון שמות תורמים לפי תקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009

23/7/2018 – העברת מידע בין גופים ציבוריים

1/2018 התוכנית להקלת נטל רגולטורי על עמותות וחברות לתועלת הציבור

10/2017 – הנחיות מנהליות להתנהלות הקדשות ציבוריים לפי חוק הנאמנות

10/2017 – ניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות הלבנת הון ומימון טרור – דגלים אדומים

חוברת הנחיות להתנהלות עמותות בהתאם לחוק העמותות – מועד עדכון אחרון 3/2017

20/6/2011 – חוות דעת לגבי העסקת דירקטור בשכר בחברות לתועלת הציבור

5/7/2010 חוות דעת בעניין תקנות הגמול הנוגעת הן לעמותות והן לחברות לתועלת הציבור

26/7/2001 – תמיכה בעמותות – שקיפות – מעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה קודמות