מדרגות מס הכנסה


הסבר למדרגות המס מיגיעה אישית

** שיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית. (למי שגילו קטן מ 60 הכנסות פסיביות (כגון שכ"ד) ימוסו במדרגות המס שאינן מיגיעה אישית)
החל מגיל 60 ניתן לנצל את מדרגות המס הנמוכות (10%- 21% גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית (הכנסות פסיביות כגון ריבית, רווח הון, שכ"ד)

דוגמאות

1. לנישום בגיל 30 הכנסה שנתית ממשכורת בסך 50,000 ש"ח והכנסה נוספת משכירות משרד בסך 48,000 ש"ח.
הכנסה ממשכורת נחשבת להכנסה מיגיעה אישית ולפיכך תמוסה לפי מדרגות המס מיגיעה אישית (מדרגות 10% – 50%)
הכנסה מדמי שכירות משרד נחשבת להכנסה שאינה מיגיעה אישית ולפיכך תמוסה לפי מדרגות המס שאינן מיגיעה אישית (מדרגות המס הגבוהות 31% – 50%)

2. לנישום בגיל 65 הכנסה שנתית ממשכורת בסך 50,000 ש"ח והכנסה נוספת משכירות משרד בסך 48,000 ש"ח.
הכנסה ממשכורת נחשבת להכנסה מיגיעה אישית ולפיכך תמוסה לפי מדרגות המס מיגיעה אישית (מדרגות 10% – 50%)
למרות שהכנסה מדמי שכירות משרד נחשבת להכנסה שאינה מיגיעה אישית, הנישום מעל גיל 60 ולפיכך הוא יכול לנצל גם את מדרגות המס הנמוכות (10% – 21%) שמיועדות להכנסה מיגיעה אישית.
במקרה זה הנישום חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה (הכנסה מנכס מסחרי מחייבת הגשת דוח), בשלב חישוב המס, מחשב מס הכנסה יעניק לנישום זיכוי מס באופן אוטומטי.

3. לנישום בגיל 65 הכנסה שנתית מריבית על ניירות ערך נסחרים בבורסה בסך 80,000 ש"ח (בשיעור מס של 25%) ורווח הון מניירות ערך בסך 60,000 ש"ח (בשיעור מס של 25%).
סה"כ ההכנסה חייבת במס :
80,000 + 60,000 = 140,000 ש"ח
חישוב המס עפ"י טופס 867 (אישור על ניכוי מס במקור שהתקבל מהבנק) :
140,000 * 25% = 35,000 ש"ח
למרות שהכנסותיו של הנישום נחשבות להכנסות פסיביות שאינן מיגיעה אישית, הנישום מעל גיל 60 ולפיכך הוא יכול לנצל את מדרגות המס הנמוכות (10% – 21%) במקום לשלם 25% מס בגין הכנסותיו באמצעות הגשת דוח שנתי להחזר מס.


דוגמה – סימולציה לחישוב המס ליחיד שבשנת המס 2020 היה בגיל 60 ומעלה

דוגמה – סימולציה לחישוב המס לזוג נשוי שבשנת המס 2020 היה בגיל 65

דוגמה – סימולציה לחישוב המס ליחיד שבשנת המס 2020 טרם מלאו לו 60 שנה

דוגמה – סימולציה לחישוב המס לזוג נשוי שבשנת המס 2020 טרם מלאו לו 60 שנהמדרגות מס הכנסה לשנת 2023

שיעור המסהכנסה חודשיתמס למדרגהמס מצטברהכנסה שנתיתמס למדרגהמס מצטברמס ממוצע
10% 0 – 6,79067967981,4808,1488,14810%
14% 6,790 – 9,7304121,09181,481 – 116,7604,93913,08711.21%
20% 9,731 – 15,6201,1782,269116,761 – 187,44014,13627,22314.52%
31% **15,621 – 21,7101,8884,157187,441 – 260,52022,65449,87719.14%
35% **21,711 – 45,1808,21412,371260,521 – 542,16098,574148,45127.38%
47% **45,181 – 58,1906,11418,485542,161 – 698,28073,376221,82731.77%
50% **58,191 – ומעלה698,281 – ומעלה

** שיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית. (למי שגילו קטן מ 60 הכנסות פסיביות ימוסו במדרגות המס 31% – 50%)
החל מגיל 60 ניתן לנצל את כל מדרגות המס (10%- 50%) גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית כגון ריבית, רווח הון, שכ"ד.

מס נוסף על הכנסות גבוהות לשנת 2023

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 698,280 ₪ (58,190 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 58,190 ₪ לחודש (698,280 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה בשיעור של 3%.
מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.
מס נוסף על מכירת זכות במקרקעין – לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על התקרה* והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.
* תיאום סכום התקרה הקבועה בסעיף 121ב(ה) לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, לשנת 2023,
יפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2023 (הסכום שפורסם בהוראת הביצוע – טרם פורסם ש"ח).

מדרגות מס 2023 מחוברת ניכויים

מדרגות מס הכנסה לשנת 2022

שיעור המסהכנסה חודשיתמס למדרגהמס מצטברהכנסה שנתיתמס למדרגהמס מצטברמס ממוצע
10% 0 – 6,45064564577,4007,7407,74010%
14% 6,451 – 9,2403911,03677,401 – 110,8804,68712,42711.21%
20% 9,241 – 14,8401,1202,156110,881 – 178,08013,44025,86714.52%
31% **14,841 – 20,6201,7923,947178,081 – 247,44021,50247,36919.14%
35% **20,621 – 42,9107,80111,749247,441 – 514,92093,618140,98727.38%
47% **42,911 – 55,2705,80917,558514,921 – 663,24069,710210,69731.77%
50% **55,271 – ומעלה663,241 – ומעלה

** שיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית. (למי שגילו קטן מ 60 הכנסות פסיביות ימוסו במדרגות המס 31% – 50%)
החל מגיל 60 ניתן לנצל את כל מדרגות המס (10%- 50%) גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית כגון ריבית, רווח הון, שכ"ד.

מס נוסף על הכנסות גבוהות לשנת 2022

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 663,240 ₪ (55,270 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 55,270 ₪ לחודש (663,240 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה בשיעור של 3%.
מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.
מס נוסף על מכירת זכות במקרקעין – לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על התקרה* והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.
* תיאום סכום התקרה הקבועה בסעיף 121ב(ה) לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, לשנת 2022,
יפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2022 (הסכום שפורסם בהוראת הביצוע – 4,911,175 ש"ח).


מדרגות מס 2022 מחוברת ניכויים

מדרגות מס הכנסה לשנת 2021

שיעור המסהכנסה חודשיתמס למדרגהמס מצטברהכנסה שנתיתמס למדרגהמס מצטברמס ממוצע
10% 0 – 6,29062962975,4807,5487,54810%
14% 6,291 – 9,0303831,01275,481 – 108,3604,60312,15111.21%
20% 9,031 – 14,4901,0922,104108,361 – 173,88013,10425,25514.52%
31% **14,491 – 20,1401,7513,856173,881 – 241,68021,01846,27319.15%
35% **20,141 – 41,9107,61911,475241,681 – 502,92091,434137,70727.38%
47% **41,911 – 53,9705,66817,143502,921 – 647,64068,018205,72531.76%
50% **53,971 – ומעלה647,641 – ומעלה

** שיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית. (למי שגילו קטן מ 60 הכנסות פסיביות ימוסו במדרגות המס 31% – 50%)
החל מגיל 60 ניתן לנצל את כל מדרגות המס (10%- 50%) גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית כגון ריבית, רווח הון, שכ"ד.

מס נוסף על הכנסות גבוהות לשנת 2021

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 647,640 ₪ (53,970 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 53,970 ₪ לחודש (647,640 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה בשיעור של 3%.
מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.
מס נוסף על מכירת זכות במקרקעין – לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על התקרה* והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.
* תיאום סכום התקרה הקבועה בסעיף 121ב(ה) לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, לשנת 2021 ,יפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2021.


מדרגות מס 2021 מחוברת ניכויים

מדרגות מס הכנסה לשנת 2020

שיעור המסהכנסה חודשיתמס למדרגהמס מצטברהכנסה שנתיתמס למדרגהמס מצטברמס ממוצע
10% 0 – 6,33063363375,9607,5967,59610%
14% 6,331 – 9,0803851,01875,961 – 108,9604,62012,21611.21%
20% 9,081 – 14,5801,1002,118108,961 – 174,96013,20025,41614.53%
31% **14,581 – 20,2601,7613,879173,881 – 243,12021,13046,54619.15%
35% **20,261 – 42,1607,66511,544243,121 – 505,92091,980138,52627.38%
47% **42,161 – 54,3005,70617,250505,921 – 651,60068,469206,99531.77%
50% **54,301 – ומעלה651,601 – ומעלה

** שיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית. (למי שגילו קטן מ 60 הכנסות פסיביות ימוסו במדרגות המס 31% – 50%)
החל מגיל 60 ניתן לנצל את כל מדרגות המס (10%- 50%) גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית כגון ריבית, רווח הון, שכ"ד.

מס נוסף על הכנסות גבוהות לשנת 2020

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 651,600 ₪ (54,300 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 54,300 ₪ לחודש (651,600 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה בשיעור של 3%.
מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.
לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על 4,745,145 ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

מדרגות מס 2020 מחוברת ניכויים

מדרגות מס הכנסה לשנת 2019

שיעור המסהכנסה חודשיתמס למדרגהמס מצטברהכנסה שנתיתמס למדרגהמס מצטברמס ממוצע
10% 0 – 6,31063163175,7207,5727,57210%
14% 6,311 – 9,0503841,01575,721 – 108,6004,60312,17511.21%
20% 9,051 – 14,5301,0962,111108,601 – 174,36013,15225,32714.53%
31% **14,531 – 20,2001,7573,868174,361 – 242,40021,09346,42019.15%
35% **20,201 – 42,0307,64111,509242,401 – 504,36091,686138,10627.38%
47% **42,031 – 54,1305,68717,196504,361 – 649,56068,244206,35031.77%
50% **54,131 – ומעלה649,561 – ומעלה

** שיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית. (למי שגילו קטן מ 60 הכנסות פסיביות ימוסו במדרגות המס 31% – 50%)
החל מגיל 60 ניתן לנצל את כל מדרגות המס (10%- 50%) גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית כגון ריבית, רווח הון, שכ"ד.

מס נוסף על הכנסות גבוהות לשנת 2019

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 649,560 ( ₪ 54,130 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 54,130 ₪ לחודש (649,560 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה בשיעור של 3%.
מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.
לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על 4,615,245 ₪ והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

מדרגות מס 2019 מחוברת ניכויים

מדרגות מס הכנסה לשנת 2018

שיעור המסהכנסה חודשיתמס למדרגהמס מצטברהכנסה שנתיתמס למדרגהמס מצטברמס ממוצע
10% 0 – 6,24062462474,8807,4887,48810%
14% 6,241 – 8,9503791,00374,881 – 107,4004,55312,04111.21%
20% 8,951 – 14,3601,0822,085107,401 – 172,32012,98425,02514.52%
31% **14,361 – 19,9601,7363,821172,321 – 239,52020,83245,85719.14%
35% **19,961 – 41,5307,55011,371239,521 – 498,36090,594136,45127.38%
47% **41,531 – 53,4905,62116,992498,361 – 641,88067,454203,90531.77%
50% **53,491 – ומעלה641,881 – ומעלה

** שיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית. (למי שגילו קטן מ 60 הכנסות פסיביות ימוסו במדרגות המס 31% – 50%)
החל מגיל 60 ניתן לנצל את כל מדרגות המס (10%- 50%) גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית כגון ריבית, רווח הון, שכ"ד.

מס נוסף על הכנסות גבוהות לשנת 2018

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 641,880 ₪ (53,490 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 53,490 ₪ לחודש (641,880 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה בשיעור של 3%.
מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.
לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על 4,527,585 ₪ והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

מדרגות מס 2018 מחוברת ניכויים

מדרגות מס הכנסה לשנת 2017

שיעור המסהכנסה חודשיתמס למדרגהמס מצטברהכנסה שנתיתמס למדרגהמס מצטברמס ממוצע
10% 0 – 6,22062262274,6407,4647,46410%
14% 6,221 – 8,9203781,00074,641 – 107,0404,53612,00011.21%
20% 8,921 – 14,3201,0802,080107,041 – 171,84012,96024,96014.52%
31% **14,321 – 19,9001,7903,810171,841 – 238,80020,75845,71819.14%
35% **19,901 – 41,4107,52811,338238,801 – 496,92090,342136,06027.38%
47% **41,411 – 53,3335,60416,942496,921 – 639,99667,245203,30531.77%
50% **53,333 – ומעלה639,996 – ומעלה

** שיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית. (למי שגילו קטן מ 60 הכנסות פסיביות ימוסו במדרגות המס 31% – 50%)
החל מגיל 60 ניתן לנצל את כל מדרגות המס (10%- 50%) גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית כגון ריבית, רווח הון, שכ"ד.

מס נוסף על הכנסות גבוהות לשנת 2017

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 640,000 (53,333 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעביד, אשר משלם משכורת העולה על 53,333 ₪ לחודש (640,000 ₪ לשנה), ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה, בשיעור של 3%.
מעביד אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.
שבח לצורך מס נוסף במכירת דירה מעל: 4,412,310 ש"ח.

מדרגות מס 2017 מחוברת ניכויים

מדרגות מס הכנסה לשנת 2016

שיעור המסהכנסה חודשיתמס למדרגהמס מצטברהכנסה שנתיתמס למדרגהמס מצטברמס ממוצע
10% 0 – 5,22052252262,6406,264 6,264 10%
14% 5,221 – 8,9205181,04062,641 – 107,0406,21612,48011.66%
21% 8,921 – 13,8601,0372,077107,041 – 166,32012,44924,92914.99%
31% **13,861 – 19,8001,8413,919166,321 – 237,60022,09747,02619,79%
34% **19,801 – 41,4107,34711,266237,601 – 496,92088,168135,19427.38%
48% **41,411 – 66,96012,26423,530496,921 – 803,520147,168282,36235.14%
50% **66,961 – ומעלה803,521 – ומעלה

** שיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית. (למי שגילו קטן מ 60 הכנסות פסיביות ימוסו במדרגות המס 31% – 50%)
החל מגיל 60 ניתן לנצל את כל מדרגות המס (10%- 50%) גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית כגון ריבית, רווח הון, שכ"ד.

מס נוסף על הכנסות גבוהות לשנת 2016

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 803,520 ₪ (66,960 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 2%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעביד, אשר משלם משכורת העולה על 66,960 ₪ לחודש (803,520 ₪ לשנה), ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה, בשיעור של 2%.
מעביד אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.

מדרגות מס 2016 מחוברת ניכויים

מדרגות מס הכנסה לשנת 2015

שיעור המסהכנסה חודשיתמס למדרגהמס מצטברהכנסה שנתיתמס למדרגהמס מצטברמס ממוצע
10% 0 – 5,27052752763,2406,3246,32410%
14% 5,271 – 9,0005221,04963,241 – 108,0006,26612,59011.66%
21% 9,001 – 13,9901,0482,097108,001 – 167,88012,57525,16514.99%
31% **13,991 – 19,9801,8573,954167,881 – 239,76022,28347,44819,79%
34% **19,981 – 41,7907,41511,369239,761 – 501,48088,985136,43327.21%
48% **41,791 – 67,56012,37023,739501,481 – 810,720148,435284,86835.14%
50% **67,561 – ומעלה810,721 – ומעלה

** שיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית. (למי שגילו קטן מ 60 הכנסות פסיביות ימוסו במדרגות המס 31% – 50%)
החל מגיל 60 ניתן לנצל את כל מדרגות המס (10%- 50%) גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית כגון ריבית, רווח הון, שכ"ד.

מס נוסף על הכנסות גבוהות לשנת 2015

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 810,720 ₪ (67,560 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 2%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעביד, אשר משלם משכורת העולה על 67,560 ₪ לחודש ₪ (810,720 ש"ח לשנה), ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה, בשיעור של 2%.
מעביד אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.

מדרגות מס 2015 מחוברת ניכויים