1
בושיחל רזע חול
תרוכשממ הסנכה סמ
הדובע רכשו
ראוני שדוחל2024 ךליאו
:טנרטניאב ונתבותכ
www.taxes.gov.il
2
ןכותםיניינע
א קרפ סמה תנשב םושייל םייוכינה ךרעמב םייונישו םינוכדע2024 3
ב קרפ הסנכה סמ ירועיש 9
ג קרפ- סמה תנשל םימאותמ םימוכס2024 11
ד קרפ- שומיש יווש 16
ה קרפ םיבושייב סמ תובטה 17
ו קרפ- רכש סמ 17
ז קרפ- הדובע רכש וא תרוכשמ םניאש םימולשתמ הסנכה סמ יוכינ 18
ח קרפ- םיבטומה םיבושייה תמישר 19
3
א קרפ סמה תנשב םושייל םייוכינה ךרעמב םייונישו םינוכדע2024
םידבכנ םיקיסעמ
ראוני שדוחמ לחה םייוכינה ךרעמב םייתנשה םינוכדעה וטרופ וז תרבוחב2024 םינותנה .
ףיעסל םאתהב ונכדוע120 דדמה תיילע רועישב הסנכה סמ תדוקפל ב3.34% םא אלא ,
.תרחא רמאנ
שדוחמ תישיא העיגימ הסנכה לעו תרוכשמ לע לחה הסנכהה סמ בושיחל רזע חול ןלהל
ראוני2024 .ךליאו
:יוכיז תודוקנו סמ ןובשחמל רושיק ףרוצמ ןאכ ץחל יוכיז תודוקנו סמ ןובשחמל
חולב עיפומה עדימה ןיב המאתה יא וא הריתס לש הרקמב ,םכביל תמושתל ןיבל
.ןידה תוארוה ורבגי תויטנוולרה ןידה תוארוה
1. םיבושייב סמ תובטה ףיעס11 הסנכה סמ תדוקפל
תמישר 'ח קרפב תפרוצמיהםיבושי תנשל םיבטומה2024.
דבלב תישיא העיגימ הסנכה איהש תבייח הסנכהמ ןתנית םיבושיב סמ תבטה יכ רהבוי
ףיעס יאנתב הדימעל ףופכבו11 סמ תדוקפל.הסנכה
תובקעב "לזרב תוברח" תמחלמונופ בטומ בושייב עבק ךרד םיררוגתמה םיבר םיבשות
חא רוזאל םהירוגמ םוקמ תא קיתעהל וצלאנו.ינמז ןפואב ר
םיבשות םתואל רשפאל תנמ לע, הלשממה תוטלחהל םאתהב םהיתבמ ונופש, ךישמהל
תנשב םג םיאכז םה הל סמה תבטה תא לבקל2024, ומסרופ םיקיסעמל תודחוימ תויחנה
היחנה המסרופ ,ןכ ןמכ .סמה תבטה ןתמל תובשות רושיא תקפנהל תוימוקמה תויושרל
בושיבבטומ .רומאכ
םיקיסעמל היחנה
םינופמה םיבושייה לש תוימוקמה תויושרל היחנה
2. תורמשמ לשב הבטה ףיעס10 הסנכה סמ תדוקפל
רפסמ תונקת ץבוקב םוסרפל םאתהב10642 ףקות ךראוה , רועיש( הסנכה סמ תונקת
הדובע דעב הסנכה לע סמה ז"משתה ,)תורמשמב 1986 םויל דע ,31.12.2024.
ףיעס יאנתב הדימעל ףופכבו ךכיפל10 לע הלעי אלש יוכיז קנעוי ,הסנכה סמ תדוקפל
12,540 לש תיתנש הסנכה תרקתל דע143,040 סמה תנש לכל2024.
4
3. עוצקמ ידומילו ימדקא ראותל םידומיל םייסש דיחיל יוכיז תודוקנ םיפיעס40 גו-40 ד
הסנכה סמ תדוקפל
םיפיעס40 גו- 40ד הסנכה סמ תדוקפלםיקינעמ יוכיז תודוקנ םייסש לארשי בשות דיחיל
וידומיל וא ימדקא ראותל יאכזו.עוצקמ תדועתל
וידומיל ומייתסה הבש סמה תנש רחאלש סמה תנשמ לחה ןובשחב ואבוי הלא יוכיז תודוקנ
.עוצקמ תדועתל וא ימדקא ראותל
המסרופ ולא םיפיעסל םינשל העש תארוה2014-2018 רשא םויל דע הכראוה
31.12.2022 וידומיל תא םייסש ימל הפקתו תנשל דע2022 .ללוכ
תנשב ןובשחב אבות יוכיזה תדוקנ םא רוחבל היה ןתינ ,רתיה ןיב ,העשה תארוהל םאתהב
ראותל םידומילה ומייתסה הב סמה תנש רחאלש סמההימדקא ועתל ואעוצקמה תד וא
הירחאלש סמה תנשב.
תנשב וידומיל תא םייסש ימ ,ךכיפל2022 י"פע ותואכז שומימ תא הנשב תוחדל רחבו
תנשב ותואכז תא שממל יאשר אהי ,העשה תארוה2024.
תנשמ לחה2023 ךכיפלו ףקותב הניא העשה תארוה הדוקפה יפיעס תוארוה ולוחי
םיירוקמהיפלםה , יוכיזהןובשחב אבוי ראותה תא םייס הבש הנשה רחאלש סמה תונשב
עוצקמה תדועת וא ימדקאה, כמןלהל טרופ:
1. ןושאר ימדקא ראותל יאכזה דיחי
יאכז ,ההובג הלכשהל דסוממ ןושאר ימדקא ראותל יאכזה דיחיל לחה ,יוכיז תדוקנ
תנשב .ראותל וידומיל ומייתסה הבש סמה תנש רחאלש סמה
שחב אבות רומאכ יוכיז תדוקנןוב וידומיל תונש רפסמכ ןהש סמ תונש רפסמב
.סמ תונש שולשמ רתוי אל ךא ,תוימדקאה
2. ימדקא ראותל יאכזה דיחיינש
ימדקא ראותל יאכזה דיחיינש יאכז ,ההובג הלכשהל דסוממ תיצחמל לחה ,יוכיז תדוקנ
תנשב .ראותל וידומיל ומייתסה הבש סמה תנש רחאלש סמה
תיצחמ רומאכ יוכיז תדוקנןובשחב אבות וידומיל תונש רפסמכ ןהש סמ תונש רפסמב
רתוי אל ךא ,תוימדקאהיתשמ .סמ תונש
3. תוחמתה וב תשרדנש קוסיע םוחתב ינש וא ןושאר ימדקא ראותל יאכזה דיחי
יתוחמתה וב תשרדנש קוסיע םוחתב ינש וא ןושאר ימדקא ראותל יאכזה דיח ותמלשהו
םיפיעסב רומאכ יוכיז תדוקנל ותואכז שומימ תא תוחדל יאכז ,תוחמתהל יאנת איה1 ו
2 .ותוחמתה תא םייס הב סמה תנש רחאלש סמה תנשל ,ליעל
הבש סמה תנש רחאלש סמה תנשמ רחואי אל לחת תוחמתהה תפוקת יכ רהבוי
.רומאה ימדקאה ראותל וידומיל ומייתסה
5
4. דקא ראותל יאכזה דיחיםייניש תאופרב וא האופרב ישילש ימ
יוכיז תדוקנל יאכז םייניש תאופרב וא האופרב ישילש ימדקא ראותל יאכזה דיחי ,תחא
.סמ תונש יתשב יוכיז תדוקנ תיצחמו ,סמ תונש שולשב
וידומיל ומייתסה הב הנשה רחאלש סמה תנשמ לחה ןובשחב ואבוי רומאכ יוכיז תודוקנ
.ישילש ימדקא ראותל
5. דיחי ימדקא ראותל רישי םידומיל לולסמב דמל רשא ישילש ימדקא ראותל יאכזה
ישילש
,ןושארה ימדקאה ראותה םויסל רשאבהיהי ףיעסב רומאכ הבטהל יאכז1 .ליעל
,ישילשה ימדקאה ראותה םויסל רשאבהיהי ףיעסב רומאכ הבטהל יאכז2 .ליעל
6. עוצקמ תדועתל יאכזה דיחי
ידומיל םייסש דיחיעוצקמ תדועתל יאכזועוצקמ יאכז ,ל ףיעסב רומאכ יוכיז תדוקנ1
ליעל.
4. םישנל השירפ ליג יוניש
םיקוחה רפסב םסרופ םישנל השירפה ליג יוניש2933 םוימ18.11.2021 :ןמקלדכ
הדיל ךיראת
השירפ ליג
יאמ1947
דע
רבמצד1959
62
ראוני1960
דע
רבמצד1960
62 ו-4 םישדוח
ראוני1961
דע
רבמצד1961
62 ו-8 םישדוח
ראוני1962
דע
רבמצד1962
63
ראוני1963
דע
רבמצד1963
63 ו-3 םישדוח
ראוני1964
דע
רבמצד1964
63 ו-6 םישדוח
ראוני1965
דע
רבמצד1965
63 ו-9 םישדוח
ראוני1966
דע
רבמצד1966
64
ראוני1967
דע
רבמצד1967
64 ו-3 םישדוח
ראוני1968
דע
רבמצד1968
64 ו-6 םישדוח
ראוני1969
דע
רבמצד1969
64 ו-9 םישדוח
ראוני1970 ךליאו
65
6
5. תוסנכה ילעבל למג תפוקמ םימוכס תכישממ רוקמב סמ יוכינמ רוטפ ןתמל תוארוה
תוכומנ העש תארוה
םויל דע ךראומ העשה תארוה לש הפקות31.12.2024.
יכ בל םישל שי.וז הנשב ונכדוע םימוכסה
לףרוצמה רושיקב םיסמה תושר רתאב המסרופש היחנהה ןלה
6. הסנכה סמב םירוהל יוכיז תודוקנ תלדגה
סמה תנשמ לחה2024 דלי לכ רובעב הרוהל תפסונ יוכיז תדוקנ סמה בושיחב אבות
ול ואלמ סמה תנשבש 13 ול ואלמ םרטו םינש18 .םינש
לףרוצמה רושיקב םיסמה תושר רתאב המסרופש היחנהה ןלה
7. רכשה שולתב תומורת יוכיז ב"וה7/2012
ףיעס יפל יוכיז ןתמל רושיא לביקש קיסעמ46 ריתהל לוכי רכשה שולת תועצמאב וידבועל
לש יברמ םוכסל דע רומאכ יוכיז25,000 .םרותל
8. תוימוקמה תויושרל תוריחב
ךשמהבלתוימוקמה תויושרל תוריחבה אשונב היחנה םויב המסרופש10.9.23 תובקעבו
תייחדל קוחה ןקות ,לזרב תוברח תמחלמ בקע תוימוקמה תויושרל תוריחבה דעומ תייחד
תוריחבהד"פשתה ,תוימוקמה תויושרל-2023 םויב היחנה המסרופו25.12.23
9. ספוטב םייוניש101
ספוט םסרופ101 סמ תנשל ןכדועמ2024
ףרוצמה רושיקב ספוט
ספוט םסרופ101 תנשל ןכדועמ ג סמ2024
ףרוצמה רושיקב ספוט
10. ספוט יולימב הלקה101 מלשמלםיראש תואבצק ילבקמו י
תואבצקה ילבקמ רוביצל תורישה רופישל וניצמאממ קלחכפתולקה רבדב היחנה המסרו
ספוט יולימב101 .םיראש תואבצק ילבקמו ימלשמל
7
11. טספו 106 - םייוניש
ותרוכשמ ןיגב חוד תשגהב בייח רשא דבועל העדוה
הלועה ,ודי לע המלושש תרוכשמה םוכס לשב חוד תשגהב בייח רשא דבועל עידוי קיסעמה
חוד תשגהמ רוטפה תונקתב העובקה הרקתה לע ףיעס יפל ףסונ סמב בייחה וא/ו121 ב
הדוקפל .הנש התואל חוד שיגהל וילע יכ ,
ספוטל ףיסוי קיסעמה106 :האבה העדוהה תא דבוע ותוא לש
רקי דבוע"
ףיעס י"פע חוד תשגה תבוח :ןודנה131 הסנכה סמ תדוקפל
ףיעס131 תליחתבש ,לארשי בשות דיחי יכ ,רתיה ןיב ,עבוק הסנכה סמ תדוקפל סמה תנש
ול ואלמ18 .סמה תנשב ויתוסנכה לע חוד תשגהב בייח ,םינש
ןיד תשגהמ רוטפ( הסנכה סמ תונקתב ועבקנ ,רומאה ףא לע-ח"משתה ,)ןובשחו-1988
.חוד תשגהב רומאכ דיחי ביוחי אל םהב םירקמ
סמה תנשב ידי לע המלוש רשא ךתסנכהYYYY לע הלוע ,תועובקה תורקתה הנקתב
,הרומאהךכיפלךנה , סמה תנשל חוד תשגהב בייח YYYY
"קיסעמה"
12. ספוט161 שדחה
ה ךיראתמ לחה-1 ראוניל2024 ספוט תועצמאב השעת הדובעמ השירפ לע העדוה161
השירפ יעוריאל סחיבו ,ךליאו הז דעוממ םילחה השירפ יעוריאל סחיב תאזו שדחה
.ךליאו הז דעוממ קיסעמה ידי לע הנושארל וחווד ךא ,ינפל ושחרתהש
.דבועל םיבושח םישגד םג וב ופסוותהו ןכדוע שדחה ספוטה ,םכבל תמושתל
.ג קלחב יאנת ףסוותה ,ןכ ומכ1 - יפ לע .םיקיסעמה לע לקהל ,רתיה ןיב ,דעונש 'ב הפולח
םלשמ דוק( למגה תופוקב דבועה תושרל ודמעוהש םימוכסה וב בצמב ,הז יאנת4 ו-6 ,)
לע ,תלהנמ הרבח התואב םילהונמ םניא .המושה דיקפל דבועה תא תונפהל קיסעמה
( םיסמה תושר רתאמ הדרוהל ןתינ ןכדועמה שדחה ספוטה ספוט161 שדחה.)
13. בכרב שומיש יווש תפיקז ""לזרב תוברח
"לזרב תוברח" תמחלמ ץורפ בקע :אשונב הסנכה סמב םיגציימלו םיקיסעמל עדימ םסרופ
הסנכהכ בכרב שומיש יווש תפיקז- לזרב תוברח" תמחלמ תפוקתב תודחוימ תויחנה".
ףרוצמה רושיקב םיסמה תושר רתאב המסרופש היחנהה ןלהל
8
14. תכראה ףקות רושיא יוכינ סמ רוקמב תעב הכישמ תמדקומ תפוקמ למג
ירושיא יוכינ סמ רוקמב תעב הכישמ תמדקומ תפוקמ למג וקפוהש רובע תנש סמה 2023 ,
ויהי ףקותב דע םויל ה-31 ראוניב 2024 ,דבלבו םולשתהש עצובי לע ידי תפוק למגה דע
דעומל הז.
15. תכראה ףקות םירושיא
ירושיא םואית סמ םפקותש גפ םותב תנש סמה 2023 םיכראומ תאזב דע דעומל םולשת
תרוכשמ שדוח ראורבפ 2024 ,אלו רחואי םוימ 13.03.2024.
שגדוי יכ אל ןתנית הכרא םירושיאל לע רוטפ יוכינמ סמ הסנכה רוקמב אלו ןתנית הכרא
ימואיתל סמ םניאש ןיגב תסנכה הדובע וא הבצק.
וז תרבוחב תוטרופמה תויחנהה םיסמה תושר לש טנרטניאה רתאב תואצמנ תורחא תורבוחבו
לארשיב
,בר דובכב
תרוקיבו המוש תביטח
לארשיב םיסימה תושר
9
ב קרפ הסנכה סמ ירועיש
תנשל סמה ירועיש ןלהל2024 דדמה תילע רועיש יפל ונכדועש
תישיא העיגימ הסנכה לע םילחה סמה ירועישב-
הסנכה
תישדוח
הסנכה
תיתנש
רועיש
סמה
דע-
7,010
10%
דע-
84,120
10%
מ-
7,011
דע-
10,060
14%
מ-
84,121
דע-
120,720
14%
מ-
10,061
דע-
16,150
20%
מ-
120,721
דע-
193,800
20%
מ-
16,151
דע-
22,440
31%
מ-
193,801
דע-
269,280
31%
מ-
22,441
דע-
46,690
35%
מ-
269,281
דע-
560,280
35%
לכמ לקש ףסונ
47%
לכמ לקש ףסונ
47%
תישיא העיגימ הניאש הסנכה לע םילחה סמה ירועישב-
ב תישיא העיגימ תוסנכה לע סמה תוגרדמ- (ימוי דבוע)
תימוי הסנכה
רועיש
סמה
דע-
280.40
10%
מ-
280.41
דע-
402.40
14%
מ-
402.41
דע-
646.00
20%
מ-
646.01
דע-
897.60
31%
מ-
897.61
דע-
1,867.60
35%
תפסונ הרוגא לכמ
47%
תישדוח הסנכה
סמה רועיש
תיתנש הסנכה
סמה רועיש
דע-
22,440
31%
דע-
269,280
31%
מ-
22,441
דע-
46,690
35%
מ-
269,281
דע-
560,280
35%
לכמ לקש
ףסונ
47%
לכמ לקש ףסונ
47%
10
תוהובג תוסנכה לע ףסונ סמ
ףיעס יפ לע121 לע התלע סמה תנשב תבייחה ותסנכה רשא דיחי ,הדוקפל ב721,560
(60,130 רועישב ,ל"נה םוכסה לע הלועה תבייחה ותסנכה קלח לע ףסונ סמב בייח היהי ,)שדוחל
לש3%.
"תבייח הסנכה"- התרדגהכ ףיעסב121.הדוקפל ב
לע הלועה תרוכשמ םלשמ רשא קיסעמ60,130 ( שדוחל721,560 ףסונב ,הכני )הנשל
ףיעס י"פע סמה ירועישל121 ףיעס י"פע ףסונה סמה תא םג ,הדוקפל121 לש רועישב הדוקפל ב
3% הנקת הילע הלחש תרוכשמ םלשמ רשא קיסעמ .6 כשמו תרוכשממ יוכינ( הסנכה סמ תונקתל ר
ג"נשתה ,)הדובע-1993 ףיעסב העבקנש הרקתה לע הלועה םוכסב121 התואמ הכני ,הדוקפל ב
.ףסונה סמה תא םג תרוכשמ
ןיעקרקמב תוכז תריכמ לע ףסונ סמ
חבשה לע ףסונ סמ בשוחי ,ןיעקרקמ יוסימ קוחב התרדגהכ םירוגמ תרידב ןיעקרקמב תוכז תריכמב
רקתה לע הלוע התריכמ יווש םא קר ,ילארהןיד לכ יפל סממ הרוטפ הניא הריכמהו ה.
ףיעסב העובקה הרקתה םוכס םואית121 תנשל םירוגמ תרידב ןיעקרקמב תוכז תריכמ יבגל )ה(ב
2024 'סמ ןיעקרקמ יוסימ עוציב תארוהב םסרופי1/2024.
11
ג קרפ- סמה תנשל םימאותמ םימוכס2024
יוכיז תדוקנ
יוכיז תדוקנ33א
242
שדוחל
תומלתשה תונרקו למג תופוק
הכזמ הסנכה תרקת47()א(1()1 )- קר
הדובע תסנכהמ
9,700
שדוחל
הכזמ הסנכה תרקת47()א(1()2 )- אל
הדובע תסנכהמ
13,700
שדוחל
חוטיב ימד דעב יוכיזל םוכסה תרקת
םילומגתו45)ד(א
189
שדוחל
חוטיב ימד דעב יוכיזל םוכסה תרקת
םילומגתו45()ה(א1)
189
שדוחל
חוטיב ימד דעב יוכיזל םוכסה תרקת
םילומגתו45()ה(א2)
19,400
שדוחל
יאמצע תימעל הסנכה תרקת47()א(3)
9,700
שדוחל
תפסונ הסנכה תרקת47()א(5()2)
24,250
שדוחל
"הכזמ הבציק"ל רוטפה תרקת9)א(א
9,430
שדוחל
"הכזמ הבציק"ל רוטפה תרקת9 )ב(א-
רועישב52% םינשב2024-2020
4,904
שדוחל
םייוכינל רוטפה תרקת- לשב קנעמ
ג"פוקל םימולשת- םייוציפ ביכרמ
32(9()א()2)
13,750
הנשל
"םומינימ רכש"- רוטפב הכישמ ךרוצל
ג"פוקמ
5,572
שדוחל
תושרפהל תעבוק תרוכשמ תומלתשה ןרקל
3(
188,544
הנשל
תומלתשה ןרקב תעבוק הסנכה תרקת
םייאמצעל17(5
293,397
הנשל
תבטומ הדקפה9(16ו )א-(16
20,520
הנשל
קשמב עצוממה רכשה
12,536
בטומ תימע47()א(7)
24,069
הנשל
למג תפוקל דיבעמה תושרפהל הרקת
הבצקל3ה(3()1
31,340
שדוחל
הדקפהל םייוציפה םוכס תרקת3ה(3)
41,500
הנשל
12
םילומגתה ביכרמ- ירעזמ הבצק םוכס
5,012
שדוחל
םילומגתה ביכרמ- ירעזמ הריבצ םוכס
104,140
הכישמה דעומל
סמ תובטה
םיבושייב סמ תובטה
ךשמהב האר
השירפ בקע ןוה קנעמל רוטפה תרקת
9(7)א()א
13,750
הדובע תנש לכל
תוומ בקע ןוה קנעמל רוטפה תרקת
9(7)ב()א
27,520
הדובע תנש לכל
הבצק ףצר9(7ז()א1)
405,900
הריבצה תפוקתל
חוור תנווכ אלל דסומ- הרוטפ תרוכשמ
רכש סממ
200,457
הנשל
ירוביצ דסומל המורת- סממ יוכיז- םוכס
ילמינימ המורת46)א(
207
הנשל
ירוביצ דסומל המורת- סממ יוכיז- םוכס
ילמיסקמ המורת46)א(
10,354,816
הנשל
רכש תנלה ייוציפל רוטפה תרקת9(21)
9,000
שדוחל
תיפותיש הדוגאב הינמ ןוידפ94ד
317,000
תורמשמב הדובע10 )ב(- יוכיז15%
12,540
הנשל
תורמשמב הדובע10 )ג(- הסנכה תרקת
143,040
הנשל
ץוח החמומל תרוכשמ
14,800
שדוחל
הייהש תואצוה יוכינ תרקת- תוחורא דעב-
ץוח החמומ
360
םויל
הייהש תואצוה יוכינ תרקת- תוחורא דעב-
ץוח יאטרופסו ץוח יאנותיע
360
םויל
חותיפ רוזאב הריד תריכש דעב יוכינ תרקת
1,990
שדוחל
רכשמ הסנכה תרקת הריד- סממ רוטפ
5,654
שדוחל
דסומב בורק תקזחה תואצוה דעב יוכיז-
דיחיל הרקת44 ו-45
188,000
הנשל
דסומב בורק תקזחה תואצוה דעב יוכיז-
ינבל הרקת- גוז44 ו-45
301,000
הנשל
העיגימ הכנו רוויעל הרוטפ הסנכה תרקת
*תישיא- הנשמ רתוי9(5()א()1)
684,000
הנשל
,)םוקישו םילומגת( םיכנה קוח יפל ישדוח לומגתל םיאכז *
ט"ישתה-1959 ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח יפל וא
ל"שתה-1970.
תישיא העיגימ הכנל הרוטפ הסנכה תרקת-
הנשמ רתוי9(5א()א()1()1)
445,200
הנשל
13
אלש הכנו רוויעל הרוטפ הסנכה תרקת
תישיא העיגימ9(5)ב()
81,960
הנשל
תוינכתב תיבירמ הרוטפ הסנכה תרקת
םייוציפב הרוקמש ןוכסיח9(5)ב()
337,200
הנשל
תואצוה יוכינ תרקת- תונתמ
240
הנשל םדאל
רוטפה תרקת- חוויר וא תורכתשה
םיסרפמו תולרגהמ ,םירומיהמ9(28)
33,840
סרפ/הלרגהל
רקוח לצא הגלמל רוטפה תרקת9(29)
109,000
הנשל
םייוכינ
תיבירמ יוכינ- תבטומ הרקת125)א(ד
69,840
הנשל
תיבירמ יוכינ- הסנכה טועמל רוטפ
125)ב(ד
10,920
הנשל
תיבירמ יוכינ- ליג רוטפ65 דיחיל
125()ג(ד1)
15,000
הנשל
תיבירמ יוכינ- ליג רוטפ65 גוזל
125()ג(ד2)
18,360
הנשל
תיבירמ יוכינ- לש יברימ רוטפ35% 125ה
39,606
הנשל
ץראב הניל תואצוה- הכומנ התולעש הניל
מ-
$152
םוכסה אולמ
ץראב הניל תואצוה- ההובג התולעש הניל
מ-
$152
75% מ תוחפ אל ךא האצוההמ
152 $
ץראב הניל תואצוה- רתוי אל התולעש הניל
מ-
$260
ירוביצ דסומב בדנתמל תואצוה- לק דוביכ
30
עוריאב םדאל
ירוביצ דסומב בדנתמל תואצוה- תועיסנ
תירוביצ הרובחתב
250
שדוחל
ירוביצ דסומב בדנתמל תואצוה- תואצוה
קלד
750
שדוחל
ירוביצ דסומב בדנתמל תואצוה- תואצוה
תיבב ןופלט
130
שדוחל
קסעב שמשמה תיבב ןופלט תואצוה- דע
לש יתנש םוכסל-
26,600
80% לע הלוע וניאש םוכסמ
2,700 ,₪ לעמש םוכסה וא
2,700 ,₪ךומנה יפל
קסעב שמשמה תיבב ןופלט תואצוה- לעמ
לש יתנש םוכסל-
26,600
לע הלועה קלחה5,300
14
ה
םירחא םימוכס
דח םולשת- דעב ימעפ םיסכנ וא םיתוריש
רוקמב סמ ונממ תוכנל ןיאש
5,520
ימעפ דח םולשת
האוולהה תרקת3 )ט(- דדמה תיילע רועיש
8,640
הנשל
תיבירה רועיש3)ט(
6.91%
"תוריחב תפוקת" םולשת
36,000
הכזמה הפוקתב
ץוח בשותל תונוזמ- ןותחת םוכס20ב
6,290
שדוחל
ץוח בשותל תונוזמ- ןוילע םוכס20ב
12,570
שדוחל
יפסכ םוציע- ןווקמ ח"וד תשגה יא
195)א(ב
560
רוגיפ שדוחל
יפסכ םוציע- ןפלח לש ח"וד תשגה יא
םיפסכ195)ב(ב
5,670
ןיב םכסה םושיי ןיינעל יפסכ םוציע- ימואל
195 )ב(י
5,620
ןיב םכסה םושיי ןיינעל יפסכ םוציע- ימואל
195)ג(י
56,210
ןיב םכסה םושיי ןיינעל יפסכ םוציע- ימואל
195)ד(י
28,100
תויגרנאב העקשה דודיעל קוח
:תושדחתמ
למשח תריכמ- רוטפה תרקת
27,000
למשח תריכמ- רועישב סמ ,יברמ םוכס
10%
120,000
ןיעקרקמ תרכשה- רוטפה תרקת
5,600
ןיד השגהמ רוטפ ןובשחו134
תרוכשמ- א תפסות
723,000
סמ הנשל2023
)תפסונ הסנכה( תוריכש ימד- ב תפסות
375,000
סמ הנשל2023
ץוח תבצקמ הסנכה ,ץוח תסנכה- ד תפסות
375,000
סמ הנשל2023
תיבירמ הסנכה- ה תפסות
717,000
סמ הנשל2023
ךרע תוריינ תריכממ הסנכה )רוזחמ(-
ו תפסות
2,810,000
סמ הנשל2023
ץוח יסכנב הקזחה- רוטפל גייס- הנקת
3()א(6)
2,086,000
סמ הנשל2023
ץוח יאקנב דיגאת ןובשחב הרתיב הקזחה-
רוטפל גייס- הנקת3()א(7)
2,086,000
סמ הנשל2023
תוהובג תוסנכה- סמב תבייחה הסנכה
ףסונ121 ב- גייס רוטפל- הנקת3()א(8)
698,280
סמ הנשל2023
15
:ןווקמ יאמצע חוד תשגהמ רוטפ
ןווקמ יאמצע ח"וד תשגהמ רוטפ- הסנכה
דיחיל131ב(2()4)
90,510
סמ הנשל2023
ןווקמ יאמצע ח"וד תשגהמ רוטפ- הסנכה
גוזל131ב(2()4)
181,020
סמ הנשל2023
דבועל רכש תולע יסנניפ דיגאתב- הרקת
םולשתל32(17)
2,810,280
הנשל
ל"וחל העיסנ תואצוה
תולבק יפל הניל תואצוה
346 $-152 $
םויל
תורחא תואצוה- יפל הניל תואצוה ושרדנ
דע ,תולבק-
97 $
םויל
תורחא תואצוה- הניל תואצוה ושרדנ אל
דע ,תולבק יפל-
162 $
םויל
דע ,בכר תריכש תואצוה-
76 $
םויל
ליג דע דלי רובע ךוניח תואצוה19
866 $
שדוחל
ז. םיסכנ וא םיתוריש דעב םולשתמ יוכינ
יפל וצ סמ הסנכה (תעיבק םימולשת דעב םיתוריש וא םיסכנ הסנכהכ ,)לשתה"ז - 1977 ,ימ
רוזחמש ויקסע תנשב סמה 2022 הלע לע 5,900,000 בייח תוכנל סמ הסנכה רוקמב
וימולשתמ דעב םיתוריש וא םיסכנ תנשב סמה 2024 .
תרבח תב הרוזחמש תנשב סמה 2022 אל הלע לע 1,160,000 הניא תבייח יוכינב הז
)ףופכב וצל םיאנתלו ףיעסבש 2 2) וצל)
דסומ ירוביצ ורוזחמש תנשב סמה 2022 אל הלע לע 3,600,000 (ףופכב וצל םיאנתלו
ףיעסבש 2 ( א3) )וצב וניא בייח יוכינב הז.
ח. םימולהיב רחסמ דעב וא םימולהי דוביע דעב םימולשתמ יוכינ
יפל וצ סמ הסנכה תעיבק( םימולשת דעב דוביע םימולהי וא דעב רחסמ םימולהיב ,)הסנכהכ
נשתה"ג- 1992 ,דיחי רוזחמש ויקסע תנשב סמה 2022 הלע לע 19,000,000 ,בייח תוכנל
סמ וימולשתמ דעב רחסמ .םימולהיב
16
ד קרפ- שומיש יווש
1. בכרב שומיש יווש
הנושארל םשרנ רשאו )דומצ בכר( דבועה תושרל דמעוה רשא קיסעמה בכרב שומישה יווש
ינפל1.1.2010.
ריחמ תצובק
שומיש יווש- ישדוח
שומיש יווש- יתנש
1
3,040
36,480
2
3,300
39,600
3
4,240
50,880
4
5,090
61,080
5
7,040
84,480
6
9,130
109,560
7
11,740
140,880
עונפואL3
1,010
12,120
"ןכרצל םאותמ ריחמ" תרקת
563,790
בכרל שומיש יוושמ התחפהhybrid*
540
גאלפ בכרל שומיש יוושמ התחפה-*ןיא
1,090
*ילמשח בכרל שומיש יוושמ התחפה
1,310
םויל דע העש תארוה*31.12.2025
םוימ הנושארל םשרנש בכר1.1.2010 תורקתל םאתהב בשוח ויבגל שומישה יווש ,ךליאו
תושדחהרומאכ בכר ילכל תוסחייתמה.
2. דיינ ןופלט שומיש יווש- )ן"טר(
)דיינ ןופלט וידרב שומישה יווש( הסנכה סמ תונקתב בוקנה םוכסה115 .שדוחל
17
ה קרפ םיבושייב סמ תובטה
1. "םיבטומ םיבושיי" יבשותל הבטה תורקתו סממ החנהה ירועיש תלבט
הרקת2024
רועיש2024
146,640
7%
180,000
10%
186,000
12%
186,600
12%
213,240
12%
226,560
12%
219,960
14%
259,920
14%
213,240
16%
226,560
16%
259,920
18%
259,920
20%
267,840
20%
2. תליא יבשות- ףיעס11 תליאב ישפוח רחס רוזא קוחל
לש רועישב החנה10% לבח וא תליא רוזאב הקפוהש תישיא העיגימ תבייח הסנכה לע
לש םוכסל דע תוליא268,560 .₪
3. ןוחטיבה תוחוכ- ףיעס11הסנכה סמ תדוקפל )ג(
לש רועישב החנה5% לש םוכסל דע תדחוימה תרוכשמהמ178,320 .הנשל
ו קרפ- רכש סמ
סמרכש
סמה רועיש
חוור תנווכ אלל דסומ
7.5%
יפסכ דסומ
17%
18
ז קרפ- הדובע רכש וא תרוכשמ םניאש םימולשתמ הסנכה סמ יוכינ
:םיאבה םירועישב הסנכה סמ תוכנל שי ,תונקתב עבקנש רועישה יפל אוה יוכינה רשאכ
םולשתה גוס
רועיש
יוכינה
םירפוס רכש
47%
רכש יגוס
47%
תומלתשה ןרקמ תוכישמ
47%
למג תפוקמ דיבעמל םולשת
40%
םילומגתל למג תפוקמ ןידכ אלש םולשת
35%
הבצקל למג תפוקמ ןידכ אלש םולשת
ןיבמ הובגה35% סמה רועישו
ילושה
חוטיב תלמע
40%
ןיעקרקמ תוריכש ימד
35%
הקינורטקלאו למשח ,תכתמ ,השבלה תודובעהלבוה תודובעו
30%
םימולהיב רחסמו םימולהי דוביע
30%
הלבוהו הינב תודובע
30%
תיאלקח הדובע
30%
תיאלקח תרצות
15%
דנדיביד
25%
יתוהמ תוינמ לעבל דנדיביד
30%
דיחי ץוח בשותל םולשת
25%
םדא ינב רבח אוהש ץוח בשותל םולשת
23%
םיסכנ וא םיתוריש
30%
הלאשה ימדדיחיל
47%
םדא ינב רבחל הלאשה ימד
23%
תבייח תונמאנ ןרקל הלאשה ימד
20%
םיסרפ תאשונ תוליעפ וא תולרגה ,םירומיהב םרוקמש חוור וא תורכתשה
35%
ףדעומ לעפמ לש תפדעומ הסנכהמ דנדיביד ףיעס51חי
20%
איה ויבגל הריחבה תנשש בטומ לעפמ לש תבטומ הסנכהמ דנדיביד2014 ךליאו ףיעס
51()ג(ב1)
20%
דע איה ויבגל הריחבה תנשש בטומ לעפמ לש תבטומ הסנכהמ דנדיביד2013 ףיעס
51()ג(ב1)
15%
םוימ לחה ןתינ ויבגל רושיאה בתכש רשואמ לעפמ לש תבייח הסנכהמ קלוחש דנדיביד
1.1.2014 - ףיעס47()ב(2)א()
20%
לעפמ לש תבייח הסנכהמ קלוחש דנדיביד םויל דע ןתינ ויבגל רושיאה בתכש רשואמ
1.1.2014 - ףיעס47()ב(2)א()
15%
19
ח קרפ- י"ה תומישרי"םיבטומה םיבוש
םש בושיי
רועיש 2024
הרקת 2024
ובא ןאנס
12%
186,000
ובא תאנירוק (בושיי)
12%
213,240
ובא לולת
12%
213,240
םיביבא
14%
219,960
םיריבא
12%
213,240
ןבא םחנמ
12%
213,240
ןבא לאומש
7%
146,640
ינבא ןתיא
12%
213,240
תנבא
12%
213,240
םולשבא
20%
267,840
הרודא
7%
146,640
תימדא
14%
219,960
םדוא
12%
213,240
דהוא
20%
267,840
םוא ןיטב
12%
213,240
םיקפוא
18%
259,920
רוא זונגה
12%
213,240
רוא רנה
20%
267,840
לטרוא
12%
213,240
םירוא
7%
146,640
םזוחא
7%