קבלות מקוריות על תרומות למוסד ציבורי מוכר על פי סעיף 46 לפקודה

תרומות למוסד ציבורי מוכר על פי סעיף 46 לפקודה

בטופס ידני לצרף קבלות מקוריות על תרומות או בשידור מקוון לסרוק ולשמור אצלכם את המקור ולמלא את סכום התרומות בשדה 237/037 בטופס 1301/135 ובסימולטור.
את סכום התרומות שלא נוצלו בשנים קודמות למלא בשדה 292/364 בטופס 1301.
(בסימולטור אין שדה מתאים)

הסבר

1. אם אתה או בן זוגך תרמת תרומות בסך של למעלה מ-190 ש"ח בשנת 2020 למוסד ציבורי שאישר שר האוצר לעניין זה או לקרן לאומית (הסוכנות היהודית לא"י, ההסתדרות הציונית העולמית, המגבית המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל), או ללב"י, מגיע לך זיכוי מהמס בשיעור של 35% מסכום התרומה בתנאי שהזיכוי לא יותר לגבי חלק מהתרומה העולה על 9,350,000 ש"ח (בשנת 2020) או על 30% מההכנסה החייבת לפי הנמוך מהשניים. על סכום התרומות שעלו על התקרה ניתן לקבל זיכוי בשלוש שנות המס העוקבות לאחר שנת המס של התרומה ובכפוף לתקרה.
2. הסכום הכולל, שבשלו יינתן בשנת המס זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במימון מחקר ופיתוח, שמבצע אדם שלא בתחום מפעלו, לא יעלה על 50% מהכנסתו החייבת באותה שנה.
3. חלק מהמעבידים הינם "מעבידים מורשים" לעניין מתן זיכוי ממס עבור תרומות לעובד במסגרת מערכת השכר. במידה והינך מועסק אצל "מעביד מורשה" תוכל לפנות אליו לקבלת זיכוי ממס עבור תרומות במערכת השכר עד לתקרה שנתית של 25,000 ש"ח תרומות.

דוגמה

הכנסה חייבת 250,000 ש"ח, סכום התרומות 90,000 ש"ח
סכום התרומה שיוכר השנה 250,000 *30%=75,000
הסכום שיוכר בשלוש השנים הבאות 15,000 ש"ח.

תקרת התרומה מינימום ומקסימום

שנת 2015 – 190 ש"ח מינ'. 9,295,000 ש"ח מקס'.
שנת 2016 – 180 ש"ח מינ'. 9,212,000 ש"ח מקס'.
שנת 2017 – 180 ש"ח מינ'. 9,184,000 ש"ח מקס'.
שנת 2018 – 180 ש"ח מינ'. 9,211,000 ש"ח מקס'.
שנת 2019 – 190 ש"ח מינ'. 9,322,000 ש"ח מקס'.
שנת 2020 – 190 ש"ח מינ'. 9,350,000 ש"ח מקס'.
שנת 2021 – 190 ש"ח מינ'. 9,294,000 ש"ח מקס'.
שנת 2022 – 190 ש"ח מינ'. 9,517,000 ש"ח מקס'.
שנת 2023 – 200 ש"ח מינ'. 10,019,808 ש"ח מקס'.
שנת 2024 – 207 ש"ח מינ'. 10,354,816 ש"ח מקס'.

הוראות ביצוע מס הכנסה מספר 03/2023 רשות המיסים

שינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2022 ודגשים

תרומות למוסדות בארצות הברית

תרומות למוסדות בארץ ובארה"ב מעניקות זיכוי ממס של 35% מסך התרומה. על פי האמנה עם ארה"ב, תקרת תרומות למוסדות לארה"ב, לשם קבלת הזיכוי הינה 25% מההכנסה החייבת (לאחר קיזוז הפסדים ופטורים) שמקורה בארה"ב והמדווחת בדוח השנתי. לצורך בדיקת תקרת תרומות למוסדות בארץ יילקחו בחשבון גם תרומות למוסדות בארה"ב (עד לתקרה המחושבת לעיל), בכפוף לתקרה האמורה בסעיף 46 לפקודה דהיינו, תקרה של 30% מההכנסות בארץ.

דוגמה:
הכנסות החייבות במס בארץ: 1,000,000₪
הכנסות החייבות במס מארה"ב, נספח ד: 200,000₪
תרומות למוסדות בארה"ב: 70,000
תרומות למוסדות בישראל : 200,000
חישוב תקרת התרומות לזיכוי בגין התרומות מארה"ב: 200,000 * 25% = 50,000
סך תרומות לחישוב זיכוי: 50,000(ארה"ב)+200,000 =250,000
חישוב תקרת התרומות לזיכוי מהכנסות בארץ ומארה"ב: 1,000,000 * 30% = 300,000
300,000>250,000 ולכן כל תקרת התרומות תוכר
זיכוי מהמס בגין תרומות ₪ 250,000 * 35% = 87,500

שדות בדוח
בטופס 1301 בחלק י"ד "זיכויים אישיים בעד התשלומים שלהלן"" נוספו שדה: 046 לדיווח תרומות "בן הזוג הרשום" ושדה-048 לדיווח תרומות "בן/בת הזוג". יש לשדר את נספח ד לפני שידור הדוח השנתי, על מנת שהמערכת תדע לחשב את תקרת ההכנסה מארה"ב. נישום שמילא שדות אלו ושידר את הדוח המקוון לפני שידור נספח ד', המערכת תעיר לו "יש לשדר קודם את נספח ד'. כמו כן, בשידור הדוח המקוון לא יתאפשר רישום של תרומות מארה"ב הגבוה מ25% מההכנסה החייבת במס מארה"ב שדווחה בנספח ד".

הוראת ביצוע מס הכנסה 03/2023 – ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2022

מידע מהוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2022 רשות המסים

10.14 זיכויים עבור תרומות

הוראת ביצוע מספר 3/2001 – נוהל בדיקה וכללים לקביעת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי על פי סעיף 46 לפקודה, מפרטת בהרחבה את הנהלים לבדיקה וקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומות. יש להקפיד לפעול על פי הנהלים שפורטו בהוראה.
כאשר נתבעים זיכויים עבור תרומות בסכומים מהותיים, יש לבדוק אם למוסד הציבורי, מקבל התרומה קיים אישור בתוקף בשנת המס לגביה נתבע הזיכוי.
בשאילתא 002 – תת שאילתא 107 לפי מס' תיק מס הכנסה של המוסד הציבורי, ניתן לראות אם קיים אישור למוסד ולאיזו תקופה ניתן האישור.

הסכומים המתואמים לשנת מס 2021:
סכום מזערי, סכום העולה על 190 ₪ לשנה.
סכום מרבי 9,294,000 ₪ לשנה.
אם סה"כ התרומות עוברות את התקרה לזיכוי, הסכום שלא נוצל עובר לשלוש שנות המס הבאות, בהתאם לסעיף 46 לפקודה וירשם בשאילתה INTV.
ככלל זיכוי תרומות יותר על סמך אישורים מקוריים בלבד. עם זאת, צרופות ונספחים לדוחות המוגשים באופן מקוון מלא, ובכללם קבלות על תרומות נסרקים ומצורפים לדוח באופן מקוון. בכל מקרה כל הקבלות המקוריות של התרומות יישמרו, לצורכי ביקורת למשך 7 שנים.
בהתאם להנחייתה של סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת מיום 28/3/2018 ,קבלה עבור תרומה שנשלחה כ"מסמך ממוחשב", דהיינו קובץ שנשלח באמצעים כגון דואר אלקטרוני, תתקבל כמסמך ממוחשב בתנאי שמופיעות בה המילים "מסמך ממוחשב" בצורה בולטת לעין, והקבלה נושאת את פרטי התורם במלואם.

10.14.1 תרומות שנתרמו בשנים קודמות

על פי סעיף 46 לפקודה, ניתן זיכוי ממס בשיעור של 35% ליחיד ולחבר בני אדם בשיעור מס חברות, מסכום התרומות למוסדות ציבור שנתרמו באותה שנה. בהתאם לסעיף יינתן הזיכוי על תרומות עד לתקרה של 30% מהכנסה החייבת לאותה שנה או סכום של 9,284,000 ₪ כנמוך שבהם. תרומות שעלו על התקרה ולא ניתן עליהן זיכוי, יהיה ניתן לקבל עליהן זיכוי בשלוש השנים הבאות.

יש להקפיד לרשום את סך כל התרומות שנתרמו השנה בשדות 037/237 בטופס 1301 ובשדה 070 בטופס 1214 ואת התרומות שנדרשו בדוח בשלוש השנים הקודמות, עלו על התקרה ואשר לא ניתן לגביהן זיכוי בשדות הייחודים לכך: שדה 069 בטופס 1214 (דוח שנתי לחברה) ושדות 115/292 בטופס 1301 (דוח שנתי ליחיד). עודף תרומות הנובע מסכומים שעלו על התקרה, מוצג בשאילתה INTV.

מידע מהוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2021 רשות המסים

תרומות שנתרמו בשנים קודמות :
בחישוב המס ניתן זיכוי בשיעור של 35% מסכום התרומות למוסדות ציבור שנתרמו באותה שנה.
סכום הזיכוי הינו 35% מהמס בגין תרומות שנתרמו במגבלה של 30% מההכנסה החייבת לאותה שנה ועד לסכום תקרה של 9,322,000 ש"ח.
תרומות שנדרשו בשנת המס, עלו על התקרה ולא ניתן עליהן זיכוי, ניתן לקבל עליהן זיכוי בשלוש השנים הבאות.
בדוח נוספו שדות חדשים לדיווח על תרומות שנדרשו בדוח בשלוש השנים הקודמות, עלו על התקרה ולא ניתן לגביהן זיכוי. עודף תרומות הנובע מסכומים שעלו על התקרה, נרשם בשאילתה INTV .יש להקפיד לרשום את סך כל התרומות שנתרמו השנה בשדות 237/037 ואת התרומות שנתרמו בשנים קודמות בשדות החדשים 292/364 המיועדים לכך.
שדות בדוח:
בטופס 1301 בחלק יד (זיכויים אישיים בעד התשלומים שלהלן) נוספו שדות 292/364 לרשום "תרומות שנדרשו בשלוש השנים הקודמות, עלו על התקרה ולא ניתן לגביהן זיכוי".

סימולטור – בדיקת אישור זכאות מס לתרומות (סעיף 46 לפקודה)

הסימולטור באתר רשות המסים מאפשר לבדוק, אם למוסדות ציבור יש אישור לזיכוי מס לתרומות לפי סעיף 46.  ניתן גם להפיק אישור מודפס של המוסד, לקבלת הזיכוי.
האישור מופק מיידית וניתן להדפיס אותו. ניתן להסתמך על האישור, לצורך קבלת זיכוי לתרומה למוסד ציבורי.
אישור ל"קרן לאומית" – מעוגן חוקית בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.  לקבלתו יש לפנות לקרן הלאומית המתאימה.

חוזר מס הכנסה, נהלים והוראות ביצוע

27/10/2019 – תרומות ביד עוסקים – היבטי החבות במע"מ

29/3/2018 – הכרה בקבלה בגין תרומות שנשלחו כ"מסמך ממוחשב" – רענון הנחיות

חוזר מס‏ הכנסה‏ מספר 9/2015 – קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

הוראת ביצוע מס הכנסה 7/2012 – ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ אישור‏ למעביד‏ למתן‏ זיכוי‏ לפי‏ סעיף‏ 46 לעובדיו,‏ באמצעות‏ תלוש‏ שכר‏‏‏‏‏‏

24/4/2002 – תוספת להוראת ביצוע 3/2001

7/2/2001 – הוראת ביצוע 3/2001 – נוהל בדיקה וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

30/4/1992 – הוראת ביצוע 24/92 – הכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות ולעניין הקלות במס שבח ובמס רכישה

זיכוי בעד הוצאות להנצחת זכרו של חייל או שוטר ולמי שנספה בפעולות איבה

לצרף מסמכים בהתאם ולרשום את סכום ההוצאה בשדה 144/143 בטופס 1301/135 ובסימולטור.

הסבר :
אם הוצאת סכומים להנצחת זכרו של בן משפחתך (בן זוג, בן, אח, הורה, נכד, גיס או חתן) שהיה חייל או שוטר שנספה במערכה או להנצחת זכרו של בן משפחתך כאמור, חלל פעולות האיבה והטרור, תוכל לקבל זיכוי מהמס בסכום השווה ל- 30% מהסכום שהוצאת.