תקנון תנאי שימוש באתר כללטאקס claltax

1. מבוא, פרשנות והגדרות

 • תנאי השימוש והתוכן באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, גם לנשים.
 • בתקנון זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:
 • "האתר"- אתר "כללטאקס" "claltax" בכתובות: https://claltax.com ו- http://claltax.com ו- https://www.claltax.com ו- http://www.claltax.com
 • "מפעיל האתר"- הבעלים של האתר או מי מטעמו שקיבל ייפוי כוח או הרשאה מתאימה להפעלת האתר.
 • "משתמש" או "גולש"- בכלל זה איש, אישה או ישות משפטית כלשהי, כגון חברה למטרת רווח, מלכ"ר, שותפות ועוד אשר משתמש באתר בעצמו או באמצעות מי מטעמו לרבות עובדים ו/או צד שלישי הפועל מטעמו.
 • "התקנון" – תקנון זה, כפי נוסחו העדכני ביותר המפורסם באתר.
 • "תוכן", או "תכנים" – לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, סימלציות, תחשיבים, טבלאות קבצים, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום,אפליקציה, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
 • "תוכן גולשים"- כל תוכן אשר מופיע באתר ומקורו במשתמשים ומתפרסם באזורים המיועדים לכך. למען הסר ספק, מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה ליוצר התכנים ו/או מעביר התכנים זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
 • "תכנים מסחריים – תכנים הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים וצדדים שלישיים שונים, לרבות משתמשים, למטרות שיווק ומכירה של נכסים ו/או שירותים ובכלל זה מודעות, פרסומות, באנרים וכיו"ב.
 • "היפר קישור"- קישור לתכנים שבאתר כלשהו, שאינם דף הבית של אותו אתר.
 • מטרת תקנון זה הינה להגדיר את תנאי השימוש באתר "כללטאקס" "claltax.com".
 • תנאי השימוש באתר יפורשו בכפוף למגבלות הדין.
 • תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

2. זכות השימוש באתר

 • מפעיל האתר מזמין את הגולשים לעשות שימוש באתר ובלבד שהשימוש יהיה למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ויעשה בהתאם ובכפוף לכללים ולתנאים המפורטים להלן ולהוראות כל דין.
 • שימוש לצרכים מסחריים הינו אסור בהחלט, אלא אם ניתן לכך אישור מפורש מראש ובכתב מצד מפעיל האתר ובכפוף לתנאים שיקבעו באישור (אם יינתן).
 • תקנון זה חל על השימוש באתר על כל רבדיו, תכניו, והשירותים השונים הפועלים בו. יחד עם זאת, באתר קיימים אזורים או תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש אלה, גם להסכם מקוון ו/או תנאים ספציפיים המתייחסים אליהם באופן מיוחד ויש לעיין בתנאים הספציפיים בכל מקרה לגופו.
 • תקנון זה חל על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ללא קשר לאמצעי באמצעותו מתבצעת הכניסה לאתר (לרבות מחשב או כל מכשיר תקשורת אחר כגון טלפון חכם, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלט, שעון חכם, או כל מכשיר אחר בעל יכולת גלישה לאתר), המדיה באמצעותה מתבצעת הכניסה לאתר (לרבות רשת האינטרנט או כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים) או המקום בו נמצא המשתמש (בישראל או בכל מקום אחר בעולם).
 • לתשומת לב המשתמשים: בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו/או בתכניו, הינכם מעידים על הסכמתכם לתקנון ולתנאי השימוש הקבועים בו, בין אם קראתם את תנאי השימוש במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעה של תנאי השימוש. לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר.
 • אין להשתמש באתר באופן החורג מהאמור בתקנון, אלא אם כן ניתנה הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של מפעיל האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). כל שימוש חורג כאמור, יקנה למפעיל האתר את הסעדים והזכויות החלים על מקרה של הפרה, כמפורט בתנאי שימוש אלה.
 • מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר בהתאם להוראות החוק ותנאי מדיניות הפרטיות של האתר כפי שיתעדכנו מעת לעת ומהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מתבקשים המשתמשים לחזור ולהתעדכן במדיניות הפרטיות.
 • מקורם של חלק מהתכנים (ראה הגדרות בפרק 1) ותכנים אחרים באתר, הינו במערכת האתר ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים. על אף שהתוכן נערך ונבדק לפני העלתו לאתר, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. על המשתמשים המעוניינים להשתמש בתכנים אלה ולהסתמך עליהם, חלה החובה והאחריות המלאה לבדוק אותם ולאמתם.
 • אין בפרסום התכנים ו/או כל תוכן אחר באתר משום המלצה או חוות דעת בדבר ייעוץ מס או ייעוץ כלכלי או ייעוץ פיננסי. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תיעשה על אחריות המשתמשים בלבד.

2.1 כלי נגישות

 • במטרה לשפר את חווית הגלישה באתר הותקנה בו כלי נגישות שמאפשר למשתמש להגדיל/להקטין/לשנות צבעים ובהירות של התוכן המוצג באתר ואת צורת הפונט.
 • כלי הנגישות מוגבל ביכולותיו ותלוי באמצעי המדיה באמצעותו מתבצעת הגלישה לאתר. ייתכן שבחלק מדפדפני האינטרנט כלי הנגישות לא יפעל בצורה תקינה.
 • השימוש בכלי הנגישות נמצא באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 • המשתמש מסכים לכך שלא יטען טענה כלשהי נגד מפעיל האתר ולא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו ממפעיל האתר בגין פעילות בלתי תקינה של כלי הנגישות.
 • מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין השימוש בכלי הנגישות.
 • מפעיל האתר רשאי לשנות או לעדכן את כלי הנגישות ולשנות את מיקומו באתר מבלי לתת למשתמש התראה מראש.

3.שימוש בתכנים

 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים (ראה הגדרות בפרק 1) מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame ), גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

4. קישורים (לינקים)

4.1 קישורים לאתר

 • אין לבצע היפר קישור לתכנים באתר, אלא אם ההיפר קישור הינו לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.
 • חל איסור מוחלט לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar ) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • בכל מקרה של הפרת האמור לעיל בסעיף זה, רשאי מפעיל האתר להורות לך לבטל כל היפר קישור כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה תבטל את ההיפר קישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
 • המשתמש ישא לבדו באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור לאתר ובכל מקרה מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו. המשתמש אחראי לקישור לאתר ומתחייב לשפות את מפעיל האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך, מיד עם דרישה ראשונה.

4.2 קישורים שמופיעים באתר

 • באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט, אשר אינם מתפרסמים על ידי מפעיל האתר ו/או מי מטעמם ואין להם כל שליטה או פיקוח על תכנים אלה.
 • עצם הופעתו של קישור באתר, המקשר לתכנים שמופיעים במקומות אחרים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, אין בו כדי להעיד על הסכמת מפעיל האתר לאותם תכנים ואין בכך כל ערובה לאמינותם, ו/או עדכניותם ו/או חוקיותם וההסתמכות ו/או השימוש באותם תכנים הינו כפוף להסכמת בעלי התכנים ו/או תנאי השימוש והפרטיות של אותם בעלי תוכן ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
 • חלק מהתכנים אליהם מובילים הקישורים יכולים להיות בלתי חוקיים. יחד עם זאת, מובהר כי מפעיל האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.
 • מפעיל האתר אינו מתחייב כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל והוא רשאי להוסיף/להסיר/לשנות מהאתר קישורים בכל זמן נתון מבלי להודיע על כך למשתמש.
 • המשתמש נדרש להפעיל שיקול דעת ולהיות עירני בכל הקשור להזנת פרטיו האישיים באתרי אינטרנט מקושרים ולהיות מודע לאפשרות שייתכן והאקרים ינסו להקים אתר מתחזה ובאמצעותו לגרום למשתמש להזין פרטים אישיים לרבות פרטים על אמצעי תשלום, המשתמש מסכים כי כל נזק שייגרם לו כתוצאה מכך הינו באחריותו הבלעדית ולא תהיה לו כל טענה נגד מפעיל האתר.

5. תוכן גולשים והמלצות

מגבלות, זכויות ואחריות

 • באתר מופיע תוכן גולשים שמקורו במשתמשים. בהקשר זה מובהר וידוע למשתמשים והם מסכימים כי לא יהיו זכאים לתמורה כלשהי ממפעיל האתר ו/או מי מטעמו ו/או ממשתמשים אחרים באתר, במישרין או בעקיפין, עבור תכנים שהם מעבירים לאתר ועצם משלוח התכנים מהווה הסכמה לתנאי מקדמי למשלוח תוכן גולשים לאתר.
 • מפעיל האתר רשאי לבדוק את התכנים הנמסרים לאתר לפני פרסומם ולהחליט האם לפרסמם או לאו, כמו כן מפעיל האתר רשאי להסיר מהאתר תכנים שפורסמו בעבר מבלי להודיע על כך מראש.
 • מפעיל האתר אינו נושא בכל אחריות לתוכן גולשים. האחריות הבלעדית לתוכן גולשים ולכל תוצאה הנובעת מתוכן הגולשים ו/או ההסתמכות עליהם, חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 • הזכות הבלעדית להחליט אם לפרסם את התכנים באתר ו/או איזה חלק מתוך התכנים לפרסם ו/או באיזה מקום באתר יפורסמו התכנים, נתונה באופן בלעדי לאתר.
 • בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים.
 • מבלי לגרוע מכל מגבלה החלה לפי כל דין ו/או תנאי שימוש אלה, חל איסור מוחלט על המשתמשים, לפרסם באתר את התכנים הבאים:
 • כל תוכן שלגבי ידוע למשתמש כי הוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו עידוד לגזענות, או אפליה פסולה מכל מין וסוג שהוא.
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.;
 • כל תוכן אשר עלול להטעות ;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
 • מפעיל האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שיימסר לפרסום, בכל עת שימצא כי הופרו תנאי שימוש אלה ו/או בוצע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במפעיל האתר ו/או במי מטעמו. בנוסף, מפעיל האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מהמשתמש המפר מלפרסם תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר לפי כל דין.
 • מבלי לגרוע מסמכויותיו, מובהר בזאת כי למפעיל האתר נתונה הזכות לערוך ו/או לבצע כל שינוי בתוכן שימסר לו על ידי גולשים, לפי שיקול דעתו המוחלט.
 • לתשומת לב המשתמשים המוסרים תכנים לפרסום באתר: התכנים שתמסרו לפרסום באתר חשופים לכל משתמשי האינטרנט. עליכם לנהוג בזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלכם בעקבות השימוש באתר או פרסום פרטים אישיים שלך.
 • יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה תוכן גולשים וההסתמכות על תכנים אלה שמפורסמים באתר היא על אחרית המשתמשים בלבד. על המשתמשים לצאת מנקודת הנחה כי מפעיל האתר אינו בודק את אמיתות תוכן הגולשים וכי תוכן הגולשים אינו מתפרסם מטעמו של האתר, ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת רואי חשבון,עורכי דין, יועצי מס, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.
 • מובהר כי עצם העברת ומסירת תכנים לאתר, מהווה אישור והסכמה של מעביר התכנים לפרסומם ומהווה הצהרה מטעם מעביר התכנים כי הינו היוצר ו/או הבעלים של מלוא הזכויות בתכנים המועברים ו/או בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה למעביר התכנים למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.
 • עצם מסירת התכנים לפרסום מקנה לאתר רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
 • מובהר כי ההסתמכות על המלצות מהאתר הינה באחריותו הבלעדית של כל משתמש. על המשתמשים לצאת מנקודת הנחה כי מפעיל האתר אינו בודק את נכונות ההמלצות ו/או את זהות הממליצים ועל המשתמשים להתייחס להמלצות הגולשים בספקנות המתחייבת ולבדוק את תקפותן בעצמם.
 • אין בפרסום המלצות גולשים באתר, משום המלצה או חוות דעת בדבר שהאתר אחראי להם. לכן, כל הסתמכות או פעולה הנסמכת על המלצות גולשים, הינה באחריות המשתמשים בלבד.
 • המשתמשים יהיו מנועים מלפנות בטענה כלשהי כלפי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, בגין פרסום המלצות ו/או הסתמכות על המלצות שפורסמו באתר.

6. שירותים הטעונים רישום

 • באתר שירותים הטעונים הרשמה. השימוש בו מותנה בהשלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
 • השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.
 • בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי ומשפחה, כתובת, פרטי אמצעי תשלום (אם השירות כרוך בתשלום),כתובת דואר אלקטרוני תקינה ופעילה. עליך למסור רק פרטים נכונים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך למנוע יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למנהל האתר באופן מקוון.
 • הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעיל האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים באתר. מפעיל האתר לא יעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 • בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. מפעיל האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
 • על המשתמש לשמור על שם המשתמש וסיסמא לאתר בסודיות ולא לבחור באותה הסיסמא לאתרים נוספים, שכן פריצה לאתר אחר תאפשר לפורץ להתחבר בקלות לאתרים נוספים שהמשתמש נרשם אליהם. בעת בחירת סיסמא לאתר על המשתמש לבחור בסיסמא שמורכבת מתווים רנדומליים שלא תאפשר לפורץ לזהות בקלות (דוגמה לססמאות קלות לזיהוי : מספר טלפון/זהות/כתובת/שם האתר, שנת לידה, שם חיית המחמד וכו.). בכל מקרה מפעיל האתר אינו אחראי למקרים בהם פורצים הצליחו להשיג את סיסמת המשתמש. במידה וסיסמת המשתמש נפרצה או נגנבה על המשתמש להודיע על כך במיידי למפעיל האתר.
 • מפעיל האתר רשאי, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום, לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי מפעיל האתר לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בהאתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של האתר;
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
 • אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם אמצעי התשלום שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
 • אם יש לך חוב כספי למפעיל האתר, או לכל ישות משפטית בשליטתו ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

7. תכנים מסחריים

 • האתר לא נושא בכל אחריות לתכנים מסחריים (ראה הגדרות בפרק 1) שיפורסמו באתר והאחריות הבלעדית לתכנים מסחריים מוטלת על המפרסמים. מפעיל האתר אינו יוצר ו/או בודק ו/או מוודא ו/או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. כאמור, האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
 • כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר איננו צד לכל עיסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
 • סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

8. קניין רוחני

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי משתמשים באתר) הינן של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, לרבות תכנים שצד שלישי אישר למפעיל האתר לפרסם באתר.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים לאתר.
 • אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו.

9. אחריות ושיפוי

 • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). למשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר ו/או האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 • למפעיל האתר אין אפשרות לזהות ו/או לחשוף את המשתמש שהגיב לתכנים שפורסמו באתר, ולכן לא ישא כלפי מעביר התכנים (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים למעביר התכנים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מפעיל האתר לא יהיה גם אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידו.
 • כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר הינה באחריות מעביר התכנים המלאה בלבד. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יתאימו למשתמש. מפעיל האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
 • ייעוץ מקצועי שניתן על ידי בעל מקצוע מוסמך (כגון רו"ח, עו"ד, יועץ מס וכו.) תלוי ומשתנה בהתאם לנסיבות המקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה.
 • תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ במקום בו הם נדרשים. לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו בהאתר , או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.
 • מפעיל האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיה.
 • כל משתמש מתחייב לשפות את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, לרבות, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בהאתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

10. שינויים באתר והפסקת השירות

 • מפעיל האתר יכול לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.
 • שינויים כאלה היה ויבוצעו, עלולים לגרום לתקלות בגלישה, למשתמש לא תהיה הזכות לתבוע פיצוי ממפעיל האתר או לטעון טענה כלשהי נגד מפעיל האתר בגין אותם התקלות שנגרמו עקב השינויים שבוצעו באתר.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. האתר יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיק האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

11. סמכות שיפוט

 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 • מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר לרבות השירותים שניתנים באמצעות האתר ותקנון זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב והמרכז בישראל.

12. יצירת קשר

 • הינך מוזמן לפנות אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת : [email protected]

13. מדיניות פרטיות

לינק לדף מדיניות פרטיות