תעודת שחרור משירות צבאי או שירות לאומי או שירות אזרחי – נקודות זיכוי

הסבר

לצרף צילום של תעודת שחרור/תעודת סיום שירות המעידה על תאריך השחרור ומספר חודשי שירות (גם אם הזיכוי ניתן על ידי המעביד בטופס 106) ולרשום את תאריך השחרור ומספר חודשי השירות בהתאם לתעודה בשדה 324/224 וגם בשדה 124/024 בטופס 1301/135 וגם בסימולטור.

סעיף 39א לפקודה מעניק זיכוי לחייל משוחרר בגין הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים החייל את שירותו הסדיר כשירות סדיר ייחשב:
שירות בצה״ל, במשמר הגבול או במשטרה לפי פרק ג׳ לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ״ו-1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור וכן שירות לאומי כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי. שירות בקבע לא ייחשב כשירות סדיר.
גובה הזיכוי תלוי בתקופת השירות הסדיר:
חייל לאחר 23 חודשי שירות מלאים וחיילת לאחר 22 חודשי שירות מלאים – 1/6 נקודת זיכוי לחודש. הזכאות בשל תקופת שירות קצרה יותר הינה ל-1/12 נקודת זיכוי לחודש.
יודגש: הזיכוי יינתן כנגד המס על הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום של עיסוק החל מהחודש שלאחר החודש בו השתחרר.
בשנת השחרור יינתן זיכוי יחסי, בהתאם למספר החודשים בשנת המס ממועד השחרור.

חוזר מס

חוזר מס הכנסה מספר 5/2010 – הוראות מס הכנסה הרלוונטיות לגבי חיילים סדירים, חיילים משוחררים, חיילי המילואים, אנשי צבא קבע, וכוחות הביטחון האחרים