תושב חוץ החייב בהגשת דוח בשל מספר ימי שהייה בישראל טופס 1348

הסבר

מי שרואה עצמו תושב/ת חוץ, ומספר ימי השהייה שלו בישראל בשנת המס עמדו על 183 ימים או יותר, או אם שהה בישראל בשנת המס 30 יום או יותר וסך תקופת שהייתו בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה יחד
היא 425 ימים או יותר, חייב בהגשת דוח המפרט את העובדות עליהן מבוססת טענתו בלבד, תוך צירוף טופס 1348 וכל המסמכים והעובדות שעליהם מבוססת טענתו שהוא תושב חוץ. הדוח שיוגש על ידך כתושב חוץ יכלול את ההכנסה החייבת בשנת המס.
הוראה זו לא תחל לגבי:
א. בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור
ב. משרד האוצר קבע שלא יראו אותו כתושב ישראל בתקנות מ"ה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ו 2016.
ג. עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א'.

פקודת מס הכנסה הגדרות (תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

    "תושב ישראל" או "תושב" –
(א)   לגבי יחיד – מי שמרכז חייו בישראל; ולענין זה יחולו הוראות אלה:
(1)    לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:
(א)    מקום ביתו הקבוע;
(ב)    מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;
(ג)     מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;
(ד)     מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;
(ה)    מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;
(2)    חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל –
(א)    אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;
(ב)    אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר;
לענין פסקה זו, "יום" – לרבות חלק מיום;
(3)    החזקה שבפסקה (2) ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה;
(4)    שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים ולפיהם יראו יחיד שאינו תושב ישראל לפי פסקאות (1) ו-(2) כתושב ישראל, ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:
(א)    הוא עובד מדינת ישראל;
(ב)    הוא עובד רשות מקומית בישראל;
(ג)     הוא עובד הסוכנות היהודית בארץ ישראל;
(ד)     הוא עובד הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל;
(ה)    הוא עובד חברה ממשלתית;
(ו)     הוא עובד רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק,
וכן רשאי הוא לקבוע כאמור כי סוגי יחידים שרואים אותם כתושבי ישראל לפי פסקאות (1) או (2), לא יראו אותם ככאלה, והכל בתנאים שיקבע.
(ב)   לגבי חבר בני אדם – חבר בני אדם שהתקיים בו אחד מאלה:
(1)    הוא התאגד בישראל;
(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008
(2)    השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל, למעט חבר בני אדם שהשליטה על עסקיו וניהולם כאמור מופעלים בישראל בידי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או שהיה לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א), וטרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור, או בידי מי מטעמו, ובלבד שאותו חבר בני אדם לא היה תושב ישראל גם אם השליטה על עסקיו וניהולם לא היו מופעלים בידי יחיד כאמור או בידי מי מטעמו, אלא אם כן חבר בני האדם ביקש אחרת;
(תיקון מס' 168) תשס"ח-2008
   "תושב חוץ" – מי שאינו תושב ישראל וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה:
(א)   הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה;
(ב)   מרכז חייו לא היה בישראל, כאמור בפסקה (א)(1) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה (א);

תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), תשס"ו-2006

בתוקף סמכותי לפי פסקה (א)(4) בהגדרה "תושב ישראל" או "תושב", שבסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות
1.       בתקנות אלה –
           "ספורטאי חוץ" ו"עיתונאי חוץ" – כהגדרתם בסעיף 75א לפקודה;
           "עולה חדש" – עולה כהגדרתו בסעיף 35(ד) לפקודה;
           "שירות צבאי" – למעט שירות בצבא הקבע.
קביעת יחידים כתושבי ישראל
2.       יראו כתושב ישראל יחיד שאינו תושב ישראל כאמור בפסקה (א)(4) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב" שבסעיף 1 לפקודה (להלן – ההגדרה), בכל אחד מאלה:
(1)  אם הוא עובד מדינת ישראל – אם יחסי עובד מעביד בינו לבין מדינת ישראל החלו כאשר היה אותו יחיד תושב ישראל;
(2)  אם הוא עובד של מעביד אחר המפורט בפסקה (א)(4) להגדרה – אם יחסי עובד מעביד בינו לבין אותו מעביד החלו כאשר היה היחיד תושב ישראל, ובלבד שלא חלפו חמש שנים מיום שהחל היחיד לעבוד אצל אותו מעביד מחוץ לישראל, והכל אלא אם כן הוכיח אחרת להנחת דעתו של פקיד השומה.
קביעת יחידים כתושבי חוץ
3.       יראו יחיד שאינו עולה חדש ושרואים אותו כתושב ישראל כאמור בפסקה (א)(1) ו-(2) להגדרה, כתושב חוץ, אם בחמש שנות המס הקודמות לשנת המס היה תושב חוץ והוא אחד מאלה:
(1)  נציג דיפלומטי או פקיד קונסולרי בשירות סדיר ובתפקיד רשמי של מדינה זרה וכן בן זוגו וילדיו של כל אחד מהם, המתגוררים עמו;
(2)  חייל בצבא מדינה זרה או בשירות האומות המאוחדות;
(3)  יחיד שהגיע לישראל לשם שירות בצבא הגנה לישראל – עד לסיום שירותו הצבאי, אם ביקש שלא להיחשב תושב ישראל;
(4)  סטודנט הלומד בהיקף של חצי תכנית לימודים לפחות – בשלוש השנים הראשונות לשהייתו, בישראל, אם ביקש שלא להיחשב תושב ישראל;
(5)  מורה, מרצה או איש מחקר השוהה בישראל במוסד להשכלה גבוהה או במוסד הוראה אחר ומשמש בתפקיד בעבור אותו מוסד – בשלוש השנים הראשונות לשנייתו בישראל;
(6)  איש דת הממלא תפקיד דתי במוסד דת בישראל על פי הזמנת אותו מוסד – בשלוש השנים הראשונות לשהייתו בישראל;
(7)  חולה המאושפז בבית חולים או במוסד שיקומי שהגיע לישראל לצורך אשפוז או שחלה בעת שהותו בישראל ואשר אילולא תקופת אשפוזו לא היו חלות לגביו הוראות פסקת משנה (א)(2) בהגדרה;
(8)  עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ – בחמש השנים הראשונות לשהותם בישראל.
תחילה
4.       תחילתן של תקנות אלה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006).

טפסים / דוחות

טופס 1348 – הצהרת תושבות לשנת המס

11/2021 – דוח הוועדה לרפורמה במיסוי בין-לאומי