שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים – החלטות מיסוי

2004/22 פיצול חברה לחברה חדשה, בהתאם להוראות סעיף 105א(1) לפקודת מס הכנסה, כאשר הון מניות החברה המתפצלת מורכב ממניות מסוגים שונים עם שיעורי החזקה שונים בסוגי המניות

3958/21 הקצאת מניות נוספות במסגרת העברת נכס לפי סעיף 104א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") בעקבות תיקון שומת מס רכישה

4325/21 מיזוג חברות בהתאם לסעיפים 103ב ו-105י1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה")

7581/21 פיצול אנכי לחברה קיימת בהתאם להוראות סעיפים 105א(2) ו-105ט לפקודת מסהכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961( להלן: "הפקודה")

7108/21 אישור חברה כחברה עתירת מחקר ופיתוח לעניין תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ"ד-1994, לאחר תיקון 242 לפקודת מס הכנסה

6359/21 מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961( להלן: "הפקודה"), בתמורה למזומן או מניות, במסגרת הצעת רכש חליפין בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

4259/20 פיצול אנכי בהתאם להוראות סעיף 105א(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה")

3629/19 העברת מניות מחברה זרה לחברה תושבת ישראל בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה")

6347/19 העברת נכסים בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה") ומיד לאחר מכן מיזוג בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה, שבו משולמת תמורה במזומן אגב המיזוג, בהתאם להוראות סעיף 103ד(א1) ו- (א2) לפקודה

9932/18 העברת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), ולאחר מכן שינוי מבנה נוסף על פי הוראות סעיף 104א לפקודה, הנעשה מכוח סעיף 105י1 לפקודה, אשר התווסף לחלק ה2 במסגרת תיקון 242 לפקודה

2032/18 מיזוג שתי חברות בעלות מפעל טכנולוגי

3838/18 מיזוג חברות בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לאחר תיקון 242 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 196 (להלן: "הפקודה")

2291/18 מיזוג סטטוטורי בין חברות על פי חלופה ראשונה להגדרת מיזוג שבסעיף 103 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), אשר להן פעילות עסקית שההכנסות מהן צפויות להתחייב במס בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה

2024/18 מיזוג בדרך של החלפת מניות עם חברת החזקות, בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), ומיד לאחר מכן, העברת חלק מהמניות המוקצות במיזוג לאחד מבעלי המניות לחברה בשליטתו בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

1399/18 מיזוג שותפויות בהתאם להוראות סעיפים 301ב ו- 301א(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה")

6687/18 פיצול לחברה חדשה והעברת הזכויות בה ובחברה החדשה לחברת החזקות

9006/17 העברת זכות להסדר זיכיון למתן שירות לשותפות מוגבלת רשומה בהתאם להוראות סעיפים 104ב(א) ו- 103א(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961( להלן: "הפקודה")

6986/17 העברת נכס מקרקעין לשותפות מוגבלת רשומה בהתאם להוראות סעיפים 104א ו-103א(א) לפקודה

2306/17 יישום הוראות סעיף 104ז(ב) לפקודה בעת הפרת הוראות סעיף 104ב(א) לפקודה

2291/17 העברת מניות לחברה קיימת לפי סעיף 104ב(א)(1)(ב) לפקודה

1063/17 מיזוג שותפויות

7634/16 העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה ומיזוגה של החברה החדשה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה עם "שלד בורסאי"

6689/16 שינוי מבנה מורכב הכולל שלב מקדים ובו נרכשו מלוא מניותיה של חברה כנגד תשלום במזומן ובמניות, העברת פעילות לחברה חדשה ומיזוג החברה הנרכשת עם ולתוך החברה החדשה

5364/16 פיצול חברה בהתאם להוראות סעיף 105ט לפקודה

9836/15 מיזוג חברות בהתאם לסעיף 103ג לפקודה אליהן הועבר נכס בהתאם לסעיף 104א לפקודה

7368/15 פיצול חברה על פי הוראות סעיף 105א(1) לפקודה, לאחר שמוזגה ל"שלד בורסאי" לפי הוראות סעיף 103כ לפקודה

5228/15 מימוש זכות אנטי דילול ( Preemptive ) בתקופה הנדרשת, לאחר מיזוג

4629/15 העברת מניות לפי הוראות סעיף 104ב(א) לפקודה

4362/15 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

2965/15 מכירת זכויות בחברה קולטת לאחר מיזוג בהתאם להוראות סעיף 103ג(9א)(2) לפקודה הנעשית באמצעות מפיץ

8597/14 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

7789/14 העברת נכסים, העברת זכויות כנכס מקרקעין המוחזק בחלק בלתי מסוים (במושע) – לפי הוראות סעיף 104א לפקודה

6593/14 העברת מניות לפי הוראות סעיף 104א לפקודה

5867/14 הוראות סעיף 104ב לפקודת מס הכנסה

5656/13 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

9034/12 העברת זכויות באגודה שיתופית בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה וסעיף 104ג לפקודה

8603/12 מכירה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה

6852/12 מכירה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה

5643/12 מיזוג חברה ואגודה שיתופית חקלאית בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה והעברת מניות חברה זרה לחברה זרה אחרת לפי סעיף 104א לפקודה

9647/11 העברת נכסים לפי סעיף 104א לפקודה- איחוד דוחות לפי חוק עידוד תעשיה (מיסים)

9076/11 העברת מניות בין חברות אחיות לפי סעיף 104ב(ו) לפקודה

8758/11 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

8686/11 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

7845/11 העברת מניות לפי סעיף 104ב(ו) לפקודה ומיזוג החברה הנעברת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

6985/11 העברת מניות בין חברות אחיות לפי סעיף 104ב(ו) לפקודה

5987/11 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

5874/11 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

5548/11 הפרה של הוראות סעיף 104א לפקודה- ישום סעיף 104ז(ב) לפקודה

4796/11 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

3652/11 מכירה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה

2457/11 מיזוג חברות לפי סעיף 103ג לפקודה ומיזוג חברות בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה

2285/11 העברת נכסים – העברת נכס לפי הוראות סעיף 104א לפקודה ואישור חברת עתירת מו"פ

1596/11 מיזוג חברות לפי סעיף 103 לפקודה- מבחן רוב הנכסים

1463/11 העברת זכות ב – LLC לחברה זרה לפי סעיף 104א לפקודה

1254/11 מיזוג חברות בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה

8898/10 העברת מניות בין חברות אחיות לפי סעיף 104ב(ו) לפקודה

7715/10 העברת מניות לחברה ישראלית לפי סעיף 104ב לפקודה

6587/10 העברת נכסים – העברת מניות לחברה זרה לפי הוראות סעיף 104 ב לפקודה

6527/10 העברת מניות בין חברות אחיות לפי סעיף 104ב(ו) לפקודה והעברת מניות לפי סעיף 15(2) לאמנה בין מדינת ישראל לארה"ב

6526/10 העברת מניות בין חברות אחיות לפי סעיף 104ב(ו) לפקודה

5682/10 מכירה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה

4509/10 העברת נכס בין חברות אחיות לפי סעיף 104ב(ו) לפקודה והעברת מניות לחברה זרה לפי סעיף 104ב לפקודה

3095/10 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה, שלהן רווחים ממפעל מאושר/מוטב

2874/10 העברת נכסים העברת נכס לפי הוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה ואישור חברת עתירת מו"פ

1141/10 מיזוג חברות בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה

1881/09 מכירה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה

1794/09 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

1664/09 העברת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ג לפקודה ופיצול אנכי לחברה בהתאם להוראות סעיף 105ט לפקודה

1364/09 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

11/08 מכירה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה

10/08 העברות נכסים ומיזוג חברות – העברת נכסים בהתאם לסעיף 104ב לפקודה למיזוג בהתאם לסעיף 103 לפקודה

09/08 מיזוג קרנות נאמנות בהתאם להוראות סעיף 103 ו 103א(א) לפקודה

08/08 העברת מניות לפי הוראות סעיף 104א לפקודה, העברת מניות לחברה אחות לפי הוראות סעיף 104ב(ו) ומיזוג לפי הוראות סעיף 103

07/08 העברת מניות חברה זרה לחברה ישראלית בהתאם להוראות סעיף 104ב לפקודה, העברת נכסים לחברה אחות בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) ואישור חברת מו"פ

06/08 העברת מניות לחברה תושבת חוץ בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

05/08 העברת נכסים בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה ופיצול לחברה קיימת בהתאם להוראות סעיף 105ט לפקודה

04/08 מיזוג חברות בהתאם לסעיף 103 לפקודה והעברת מניות לפי סעיף 104א לפקודה

03/08 העברות נכסים ומיזוג חברות – העברת נכסים בהתאם לסעיף 104ב לפקודה ומיזוג בהתאם לסעיף 103 לפקודה

02/08 פיצול אנכי בהתאם להוראות סעיף 105(א)(2) לפקודה

01/08 העברת נכסים לחברה זרה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

7/07 העברת נכסים – העברת מניות לפי הוראות סעיף 104ג לפקודה

6/07 העברת נכסים – העברת נכס לפי הוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה

5/07 העברת מניות לפי הוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה ומיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

4/07 מיזוג חברות בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה

3/07 פיצול אנכי לפי הוראות סעיף 105א(2)

02/07 שרשרת מיזוגים בהתאם להוראות סעיפים 103 לפקודה ו- 15(2) לאמנה בין מדינת ישראל לבין ארה"ב והעברת נכסים בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

1/07 פיצול אופקי לפי הוראות סעיף 105א(1)

85/06 מכירה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה

84/06 מכירה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה

83/06 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

82/06 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

81/06 מיזוג חברות בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה

80/06 העברת נכסים – העברת נכס לפי הוראות סעיף 104ב(ו)

79/06 העברת מניות בחברות זרות לחברה זרה בהתאם לסעיף 104ב לפקודה

49/06 העברות נכסים ומיזוג חברות – העברת נכסים בהתאם לסעיף 104א לפקודה ומיזוג בהתאם לסעיף 103 לפקודה

48/06 העברות נכסים ופיצול חברות – העברות נכסים בהתאם לסעיף 104א לפקודה ופיצול אנכי בהתאם לסעיף 105(א)(2) לפקודה

47/06 העברת מניות ומיזוג חברות בהתאם לסעיפים 104ג ו- 103 לפקודה

46/06 פיצול אנכי בהתאם להוראות סעיף 105(א)(2) לפקודה (פיצול אנכי)

45/06 פיצול אגודה שיתופית בהתאם לסעיף 105א(1) לפקודה (פיצול אופקי)

44/06 מיזוג קרנות נאמנות בהתאם להוראות סעיפים 103 – 103א(א) לפקודה

43/06 מיזוג חברות בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה

42/06 שרשרת מיזוגים בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה וסעיף 15(2) לאמנה בין מדינת ישראל לבין ארה"ב

41/06 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

40/06 מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

39/06 העברת נכס בין חברות אחיות בהתאם לסעיף 104ב(ו) לפקודה

38/06 העברת נכס בין חברות אחיות בהתאם לסעיף 104ב(ו) לפקודה

37/06 העברת נכסים תמורת מניות בהתאם לסעיפים 104ב ו-104ב(ו) לפקודה

36/06 העברת נכסים – העברת נכס לפי הוראות סעיף 104א

35/06 העברת מניות חברה ישראלית לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה ואישור חברת מו"פ

7/06 העברת מניות חברה ישראלית לחברה זרה בהתאם לסעיף 104ב לפקודה ואישור חברת מו"פ

6/06 העברת נכסים תמורת מניות בהתאם לסעיפים 104א ו-104ג לפקודה

5/06 העברת נכסים תמורת מניות בחברה בהתאם לסעיף 104א לפקודה

4/06 מיזוג חברות – החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה

3/06 מיזוג חברות בהתאם לסעיף 103 לפקודה

2/06 מיזוג חברות בהתאם לסעיף 103 לפקודה

1/06 מיזוג חברות – החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה