שוק ההון – החלטות מיסוי

3312/20 הפחתת הון ברכישת חברת ספאק (SPAC)

5916/20 מיסוי משקיעים ישראליים ב REIT אמריקאית

3748/19 יתרת זכות

6853/19 הפחתת הון באמצעות רכישה עצמית

2082/18 פיצול מניות חברה וביטול ערכן הנקוב

0699/18 רכישה עצמית של מניות

0209/18 אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים

8093/17 עמלות המנוכות מתשלומי ריבית במערכת לתיווך באשראי

7901/17 מניות בכורה

6570/17 הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) – דיבידנד מוטב 1.1.2017 – 30.9.2017

6213/17 דיבידנד מוטב

5016/17 דיבידנד מוטב

1728/17 דיבידנד מוטב

3232/17 דיבידנד מוטב

3625/15 ניכוי מס במקור בגין עסקת מכר חוזר במניות (REPO)

5589/15 עסקאות גידור

5769/15 הלוואות מעמית לעמית הניתנות באמצעות אתר אינטרנט

3697/14 ניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד למניות נסחרות בבורסה מחוץ לישראל

7681/14 העברת מניות במסגרת הסכם גירושין

9899/12 מיזוג קופות גמל

2552/12 עסקאות עתידיות – ניכוי מס במקור מעסקאות פיננסיות מסוימות

9587/12 קרנות גידור – החלטות מיסוי בעניין שותפויות השקעה בנכסים פיננסים – הבהרה

6643/11 הצעת רכש – הצעת רכש חליפין אופציות סחירות

6393/11 הסדר עם מחזיקי איגרות החוב לפי סעיף 350 לחוק החברות (כולל מזומן)

1467/11 הסדר עם מחזיקי איגרות החוב לפי סעיף 350 לחוק החברות

1663/09 הנפקת זכויות למחזיקי איגרות חוב אגב הסדר פריסת חוב

28/08 פיצוי אגב הנפקת זכויות

29/08 הסדר פירעון איגרות חוב

30/08 הצעת רכש מציבור בבורסה

14/07 הנפקת אגרות חוב מובנות

15/07 איחוד הון מניות

16/07 שינוי תנאי אגרות חוב

102/06 סיווג הפסד ממכירות בחסר של אג"ח כהוצאות מימון

103/06 סיווג מכירה של מניות באוצר כהנפקה

58/06 יישום הוראות סעיף 3(ח) לאחר תיקון 132 לפקודה

59/06 רה ארגון פעילות קופות גמל

60/06 איגוח חובות לקוחות

13/06 הנפקת תעודות סל ותעודות בחסר

14/06 שותפות מוגבלת להשקעה בנכסים פיננסיים – קרן גידור פטורה

15/06 שותפות מוגבלת להשקעה בנכסים פיננסיים – קרן גידור חייבת

16/06 איגוח תזרים מזומנים מליסינג תפעולי

17/06 קביעת נכיון משוקלל בהרחבת סדרה