מיסוי שבח מקרקעין

הסבר לחישוב מס שבח

אם הייתה לך בשנת המס עסקה שחויבה במס שבח מקרקעין, עליך לדווח על עסקה זו בחלק זה. על שבח מקרקעין חלות גם הוראות שפורטו לעיל לגבי רווח הון: פיצול הרווח לאינפלציוני וריאלי, שיעורי מס מרביים, הפקעה, קיזוז הפסדים ופריסה ועוד. תוכל לעיין במדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין הנמצא גם באתר רשות המסים ובמשרדי מיסוי מקרקעין ולהתעדכן בדבר חיוב במס שבח, דרכי הדיווח למנהל מיסוי מקרקעין, פטורים וכיו"ב.
שיעור המס החל על השבח הריאלי שנצמח לאחר יום ה-7/11/2001 ועד ליום 31/12/2011 לא יעלה על 20%.
שיעור המס על השבח הריאלי שנצמח החל מיום 1/1/2012 לא יעלה על 25%.

במכירת הנכס שנרכש לפני יום 7/11/2001 יחולק השבח הריאלי בגינו לשלושה חלקים לפי חלוקה ליניארית של תקופת ההחזקה בנכס:
1. חלק ראשון של השבח הריאלי: השבח הריאלי מוכפל בתקופה שמיום הרכישה ועד ליום 7/11/2001 חלקי כל תקופת הבעלות בנכס. השבח חייב במס בשיעורים רגילים (לפי מדרגות המס) בשיעור התחלתי של 31% .חלק זה מתווסף לשאר ההכנסות החייבות במס בשיעורים רגילים.
2. חלק שני של השבח הריאלי: השבח הריאלי מוכפל בתקופה מיום 7/11/2001 ועד ליום 31/12/2011 חלקי כל תקופת הבעלות בנכס. רווח זה יהא חייב בשיעור מס של עד 20%.
3. חלק שלישי של השבח הריאלי: השבח הריאלי מוכפל בתקופה מיום ה-1/1/2012 ועד ליום המכירה חלקי כל תקופת הבעלות בנכס. שבח זה יהא חייב בשיעור
מס של עד %25.

במכירת הנכס שנרכש לאחר 7/11/2001 ולפני ה-1/1/2012 יחולק השבח הריאלי בגינו לשני חלקים לפי חלוקה ליניארית של תקופת ההחזקה בנכס:
1. חלק ראשון של השבח הריאלי: השבח הריאלי מוכפל בתקופה מיום הרכישה ועד ליום 31/12/2011 חלקי כל תקופת הבעלות בנכס. שבח זה יהא חייב במס
בשיעור של עד 20%.
2 חלק שני של השבח הריאלי: השבח הריאלי מוכפל בתקופה מיום ה 1/1/2012 ועד ליום המכירה חלקי כל תקופת הבעלות בנכס. שבח זה יהא חייב בשיעור מס של עד 25%.

במכירת נכס שנרכש לאחר ה-1/1/2012 השבח הריאלי בגינו יחויב במס של עד 25%.

אתה רשאי כאמור לבקש פריסת השבח הריאלי. את הפריסה ניתן לבקש במעמד הדיווח על עסקת השבח במשרדי מיסוי מקרקעין. כמו כן, ניתן לבקש את פריסת השבח גם במעמד הדו"ח השנתי. לתשומת לבך, בקשה לפריסת עסקת שבח לאחר הגשת דו"ח שנתי תוגש לפקיד שומה בלבד.

פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בשומת מס הכנסה כללי

כאשר מוגשת הצהרה למס שבח במכירת זכות במקרקעין ע"י בני זוג (המוחזק על ידם בחלקים שווים) הכוללת שומה עצמית אחת משותפת, נפתחת במיסוי מקרקעין שומה אחת כאשר שני מספרי תעודות הזהות של בני הזוג נקלטות בה. בהתאם מבוצע חישוב אחד של השבח והמס לתשלום. ככל שלא נעשה הפיצול במיסוי מקרקעין הינך רשאי לבקש במסגרת הדו"ח השנתי, לפצל את השבח בחלקים שווים בין בני הזוג ולחשב את המס המגיע לכל אחד מבני הזוג בנפרד. כלומר, ישודרו שני נספחי רווח הון. מייצגים המחוברים לרשת המייצגים של שע"מ יוכלו לצפות בשאילתת עזר M905 בריכוז עסקאות השבח של הנישום/הלקוח. בעסקה בה המכירה בוצעה ע"י שני בני הזוג במשותף בחלקים שווים והדיווח האמור התקבל ע"י מנהל מיסוי מקרקעין יהיה סימון כוכבית ליד העסקה שמשמעו שניתן לפצל את השבח בין בני הזוג. רק בעסקאות מסומנות ניתן יהיה לשדר שני נספחי רווח הון עבור כל אחד מבני הזוג.
המס שחויב בשומת מס שבח יהיה מקדמה על חשבון מס הכנסה. רשום מס שבח שנקבע בשומה (ללא ריבית, הצמדה וקנסות) בטופס 1301 בשדה 041.

הוראות ביצוע מס הכנסה מספר 03/2023

פיצול שומה בעסקאות שבח

במכירת זכות במקרקעין על ידי בני זוג, המוחזקת על ידם בחלקים שווים, מוגשת למס שבח הצהרה הכוללת שומה עצמית אחת משותפת. בהתאם לזאת, משודרת במיסוי מקרקעין שומה אחת עם חישוב אחד של השבח והמס לתשלום, כאשר שני בני הזוג מופיעים בשומה.
בעת הגשת בקשה למס הכנסה לפיצול העסקה בין בני הזוג, במקרה האמור בלבד, נדרש לשדר שני נספחי רווח הון IHON לכל אחד מבני הזוג ללא הפניית הנישום למסמ"ק. יובהר כי, ניתן יהיה להגיש בקשה לחישוב השבח בדרך של פריסה עבור כל אחד מריווחי ההון בנפרד.
אינדיקציה לכך כי מדובר במכירת זכות במקרקעין שניתנת לפיצול בין בני הזוג, כלומר: שהוחזקה ע"י בני הזוג בחלקים שווים, ניתן למצוא בשאילתא 905B אשר בה נוספה שורה המציינת ב"ז (בן זוג). הסכומים של חלקי השבח בשאילתא זו יהיו תמיד בחלקים שווים בין בני הזוג.
בנוסף, בשאילתת עזר למייצגים, בעסקאות בהן ניתן לפצל את השבח בין בני הזוג, יופיע סימון כוכבית ליד העסקה.
הנחיה מפורטת בנושא פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בשומת מס הכנסה פורסמה ביום 7/5/2018.

הסרת ליקוי "השגה בשבח" לצורך סגירת תיק

ליקוי "השגה בשבח" חוסם את אפשרות סגירת התיק. במקרים בהם הליקוי נרשם ב"שנים ישנות", וההשגה טופלה בעבר, הרישום אינו רלבנטי, שכן אין אפשרות לשידור שומה. במקרים אלו קיימת אופציה להסרת הליקוי על ידי הרכז. הסרת הליקוי תתבצע רק לשנות מס שהתיישנו. לצורך כך נוספה אופציה 65 בשאילתא IRES .אופציה זו מאפשרת לרכז החוליה לבטל ליקוי "השגה בשבח" בדוחות ישנים. הדבר יתאפשר רק אם התיק בשלבי סגירה זאת אומרת בסוג תיק 96 ליחיד ובסוג תיק 77 לחברה. במקרים הרלוונטיים, תופיע הערה בשאילתא ITIK: "השגה בשבח – ניתן להסיר את הליקוי בשאילתא IRES באופציה 65."
כאשר מופיעה הודעה "לא ניתן לסווג את התיק ל-98 עקב הליקויים הבאים", ואחד הליקוי הוא השגה בשבח, יש לבדוק את הליקוי ולבחון האם ניתן להסירו.

הוראת ביצוע מס הכנסה 03/2023 – ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2022

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 6/2019

פיצול שומה בעסקאות שבח

במכירת זכות במקרקעין על ידי בני זוג, המוחזקת על ידם בחלקים שווים, מוגשת למס שבח הצהרה הכוללת שומה עצמית אחת משותפת. בהתאם לזאת, משודרת במיסוי מקרקעין שומה אחת עם חישוב אחד של השבח והמס לתשלום, כאשר שני בני הזוג מופיעים בשומה.
בעת הגשת בקשה למס הכנסה לפיצול העסקה בין בני הזוג, במקרה האמור בלבד, נדרש לשדר שני נספחי רווח הון IHON לכל אחד מבני הזוג ללא הפניית הנישום למסמ"ק.
אינדיקציה לכך כי מדובר במכירת זכות במקרקעין שניתנת לפיצול בין בני הזוג, כלומר: שהוחזקה ע"י בני הזוג בחלקים שווים, ניתן למצוא בשאילתא 905B אשר בה נוספה שורה המציינת "בז" (בן זוג). הסכומים של חלקי השבח בשאילתא זו יהיו תמיד בחלקים שווים בין בני הזוג. בנוסף, בשאילתת עזר למייצגים, בעסקאות בהן ניתן לפצל את השבח בין בני הזוג, יופיע סימון כוכבית ליד העסקה.
הנחיה מפורטת בנושא פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בשומת מס הכנסה פורסמה ביום 7/5/2018.

4/6/2018 – הנדון: פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בשומת מס הכנסה כללי