רווח של מוסד כספי כמשמעותו בחוק מע"מ

הסבר

אם הינך רשום במע"מ כמוסד כספי, על פעילות בישראל של המוסד הכספי מוטל מס שכר בשיעור של 17% מהשכר ששילם המוסד הכספי וכן מס רווח בשיעור 17% מהרווח שהפיק המוסד הכספי. הרווח לצורך חישוב מס רווח הינו ההכנסה החייבת כמשמעותה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, לפני קיזוז הפסד מועבר משנה קודמת, בתוספת הכנסות החייבות בשיעור מס מיוחד, בתוספת רווחי הון או הפסדי הון שנוצרו בשנת המס, בתוספת כל ההכנסות מדיבידנד למעט הכנסה מדיבידנד שהתקבלה ממוסד כספי, ובניכוי מס השכר ומס הרווח עצמו. וידווח בטופס 1301 בשדה 163/032.
ההכנסה החייבת מעסק לדיווח תהא לאחר ניכוי מס הרווח ותירשם בטופס 1301 בשדה 170/150.

דוגמה לחישוב הרווח של מוסד כספי שיש לרשום בדוח (בש"ח) :

הכנסה חייבת כמשמעותה בסעיף 1 לפקודה לפני חישוב מס רווח (לאחר ניכוי מס השכר) 3,000,000
הוסף הפסד מועבר משנה קודמת 1,500,000
הוסף הכנסה חייבת בשיעור מס מיוחד 15% – 400,000
הוסף סך ההכנסות מדיבידנד 2,000,000
הפחת דיבידנד ממוסד כספי 300,000
הוסף רווח הון השנה 400,00
סה"כ רווח כמשמעותו בחוק מע"מ 7,000,000,
היות וכאמור לעיל, הרווח הינו בניכוי מס הרווח, יש לחלץ את מס הרווח באופן הבא :
הסכום החייב ללא מס הרווח 1.17 / 7,000,000 = 5,982,905 .
מס הרווח 5,982,905 – 7,000,000 = 1,017,094
יש לרשום בטופס 1301 בשדה 163/032 את הסכום החייב ללא מס הרווח – 5,982,905
בהתאם לחישוב לעיל ההכנסה החייבת שתרשם בטופס 1301 בשדה 170/150 תהא :
הכנסה חייבת כמשמעותה בסעיף 1 לפקודה לפני חישוב מס רווח 3,000,000 בניכוי מס רווח 1,017,094 = הכנסה חייבת 1,982,906
יש לרשום בטופס 1301 בשדה 170/150 את הסכום 1,982,906

פס"ד / חוזרים / החלטות מיסוי

גלובס – באיחור של שנה וחצי: רשות המסים מאמצת את הכרעת ביהמ"ש שאין מע"מ על נוסטרו

ע"מ 18- 04 – 54320 י.ג.מ. השקעות בע"מ נ' רשות המיסים בפני כבוד השופט אבי גורמן בנושא סחר בניירות ערך בהשקעותיה העצמיות – בחשבון "נוסטרו"

ע"מ 15- 02 – 14338 טריידומטיקס בע"מ נ' רשות המיסים בפני כבוד השופט ה' קירש בנושא סחר בניירות ערך בהשקעותיה העצמיות – בחשבון "נוסטרו"

רשות המסים הודעה לציבור ביטול עמדה החייבת בדיווח מספר 12/2017 בנושא מע"מ

החלטת מיסוי 4396/15 מס ערך מוסף בנושא החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות – סיווג כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מע"מ של פעילות נוסטרו – החלטת מיסוי שלא בהסכם

דברי הסבר לנישומים שקיבלו הודעה על הפרשי מס שכר מוסד כספי