מדריך לקיזוז הפסדים

הפסד עסקי שקוזז מהכנסות השנה

ניתן לקזז הפסד עסקי שוטף כנגד הכנסות מכל מקור שהוא בשנה השוטפת, לרבות משכורת, רווחי הון, רווחים מניירות ערך בבורסה ורווחים מריבית בפיקדונות וכו'. הינך רשאי שלא לקזז הפסד עסקי מול רווח הון והכנסות בשוק ההון אם שיעור המס על רווח זה אינו עולה על 25% ולהעביר את ההפסד לשנה הבאה. הפסד עסקי משנים קודמות ניתן לקיזוז רק כנגד הכנסה חייבת מעסק, כולל רווח הון ושבח מקרקעין בעסקך וכן כנגד הכנסת עבודה בתנאים המצטברים הבאים:
א. לא הייתה לך הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס.
ב. חדלת לעסוק בעסק או במשלח היד שבו נוצר ההפסד.
ג. ההפסד איננו ממקור שהוא חברת בית או חברה משפחתית.
ד. מקור ההפסד הוא משנת המס 2007 ואילך.
רשום בשדה 279 הפסדים עסקיים בלבד שקוזזו מהכנסות השנה.

הפסד עסקי להעברה

אם יש לך הפסדים עסקיים (ללא חו"ל – שיירשמו בנפרד), שלא ניתן לקזזם השנה, ניתן להעבירם לקיזוז לשנת המס הבאה. רשום בשדה 079 את סכום ההפסד שלא קוזז ומועבר לקיזוז לשנת המס הבאה. הפסד מועבר שנוצר משנת מס 2007 ואילך ניתן לקזז אם נסגר העסק כנגד הכנסה ממשכורת בשנים שלאחר שנת הסגירה ובתנאים שפורטו בסעיף הקודם. יש לצרף טופס 1344 — הפסדים מועברים.

ע"א 1579/20 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים,
המערערים: 1. פביו יחזקאל מלכסון אנגל 2. אירית מלכסון נגד המשיבים: 1. פקיד שומה תל אביב 2. גילי דינשטיין 3. פקיד שומה כפר סבא

קיזוז הפסד עסקי מועבר כנגד הכנסות מעסק או משלח יד


הפסד עסקי מועבר משנים קודמות ניתן לקזז כנגד הכנסה חייבת מעסק או משלח יד השנה. לרבות מענק קורונה לעצמאי, למעט מענק קורונה לשכיר בעל שליטה, בשדה 187/186 בטופס 1301, יש למלא הפסדים שקוזזו כנגד הכנסות מעסק או משלח יד, לרבות מענק קורונה לעצמאי, למעט מענק קורונה לשכיר בעל שליטה, אם קיימים.

קיזוז הפסד הון טופס 1344

הפסדי הון ניתנים לקיזוז רק כנגד רווחי הון (לרבות ממכירת ני"ע סחירים) ושבח מקרקעין. בנוסף, הפסדי הון מני"ע סחירים שנוצרו בשנת המס, ניתנים לקיזוז גם כנגד ריבית ודיבידנד מני"ע (ראה פירוט להלן). אם קיזזת הפסד הון מעסקאות רווח הון או שבח, רשום זאת בטופס 1399(י) (דיווח על רווח הון), או בטופס 1322 נספח ג' – דיווח על רווחי הון בבורסה לפי העניין.
הפסד ממכירת נכס שאילו היה רווח היה פטור ממס, אינו בגדר הפסד הון הניתן לקיזוז לצורכי מס.
יש לקזז 1 ש"ח הפסד כנגד 1 ש"ח רווח הון ריאלי, ו-1 ש"ח הפסד כנגד 3.5 ש"ח רווח הון אינפלציוני "חייב". הפסדי הון שקוזזו במהלך השנה כנגד רווח ההון יש לרשום בטופס שבו דיווחת על רווחי הון, בטופס 1399(י) או בנספח ג' טופס 1322.
אם מכרת נכס בר-פחת ורכשת נכס אחר לחילוף אתה רשאי לקזז מעלות הנכס החדש את רווח ההון החייב במס במגבלות האמורות בסעיף. ציין את הפרטים והקיזוז במפורש בדיווח על רווח ההון, בטופס 1399(י), וכן בטופס הפחת 1342 (טופס י"א), לצורך הקטנת המחיר המקורי שבגינו נתבע הפחת.
קיזוז הפסדי הון מרווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים:
הפסד הון שוטף ניתן כאמור לקיזוז כנגד רווח הון מניירות ערך סחירים. כמו כן ניתן לקזז את הפסד ההון מניירות ערך כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד ששולמו בשל אותו ני"ע וכנגד הכנסה מריבית או דיבידנד בשל ני"ע אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%. הפסד הון מועבר ניתן לקיזוז כנגד כל רווח הון או שבח. הפסד הון מועבר מני"ע סחירים שנוצר בשנת המס 2006 ואילך, ניתן לקיזוז בשנת המס כנגד כל רווח הון כאמור, אך לא כנגד ריבית ודיבידנד.
הפסד הון מני"ע שנוצר עד ליום 31/12/2005 ,וטרם קוזז, ניתן לקזזו בשנת מס 2020 כנגד כל רווח הון ממכירת ני"ע וכן כנגד ריבית ודיבידנד מני"ע, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.

הפסדי הון שלא קוזזו (ללא חו״ל)

הפסד הון ניתן לקזז כנגד רווח הון (לרבות הפסד במכירת ניירות ערך סחירים) או כנגד שבח במכירת מקרקעין. אם היו לך הפסדי הון שנוצרו השנה או בשנים קודמות, ושלא קוזזו במלואם השנה, רשום את היתרה שלא קוזזה בשדה 166. יש לצרף טופס 1344 — הפסדים מועברים.

הפסדי הון מניירות ערך שנוצרו עד ליום 31.12.2005

הפסדים אלו ניתן לקזז בשנת המס כנגד רווח הון ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.
רשום הפסדים מניירות ערך שנוצרו עד 31.12.2005 וטרם קוזזו בשדה 160. יש לצרף טופס 1344 — הפסדים מועברים.


הפסדים מנכס בית

הפסד מנכס בית נוצר כאשר סך הוצאותיך, לרבות הפחת המגיע במושכר, גבוהות מהכנסותיך משכר דירה מכל הבניינים. ניתן לקזז הפסד מנכס בית בשנת מס מסוימת, כנגד הכנסות מנכס בית מאותו בניין בלבד, בשנים הבאות. אם יש לך הפסדים כאלה משנים קודמות, שלא קוזזו במלואם השנה, או אם יש לך הפסד מנכס בית השנה, רשום בשדה 179 את סכום ההפסד שניתן לקזז בשנות המס הבאות. יש לצרף טופס 1344 — הפסדים מועברים.

           סעיף 28(ח) לפקודה "הפסד שהיה לאדם מהשכרת בנין ניתן לקזזו כנגד הכנסתו מאותו בנין בשנים הבאות."

ראה פסק דין המחוזי שניתן ב 3/6/2013 בעניין יחזקאל גוטשל השקעות בע"מ נגד פקיד שומה למפעלים גדולים (עמ”ה 1094/08)
" קיזוז הפסדים מהשכרת הבניין
לטענת המערערים יש לפרש את הוראות סעיף 28 (ח) לפקודה באופן המאפשר קיזוז הפסד מבניין אחד כנגד הכנסה מבניינים אחרים באותה שנת מס .
סעיף 28 (ח) לפקודה, קובע:
"הפסד שהיה לאדם מהשכרת בנין ניתן לקזזו כנגד הכנסתו מאותו בנין בשנים הבאות"
המלומד עו"ד אמנון רפאל, כותב בספרו "מס הכנסה" בהשתתפות שלומי לזר (ע' 773):
"שאלה אחרת המתעוררת בהקשר זה היא: האם ניתן, לגבי אותה שנת מס, "לקזז" הפסד שמקורו בנכס אחד (או יותר), כנגד הכנסה הנובעת מנכס (נכסים) אחרים? לדעתנו, הואיל וכל נכסי המקרקעין מהווים מקור יחיד, ניתן יהיה לעמת באותה שנת מס את ההפסדים הנובעים מהשכרת נכס מ קרקעין אחד כנגד רווחים הנובעים מהשכרת נכס שני. למעשה, אין זה קיזוז הפסדים, אלא הפחתת ההוצאות המותרות בניכוי בגין כלל הנכסים כנגד ההכנסות מכלל הנכסים. כדי להגיע להכנסה החייבת (או ההפסד) מכלל הנכסים. אם נותרת יתרת הפסד, היא תקוזז רק כנגד הכנסות הבניין (בניינים) שממנו נבעה, כאמור בסעיף 28(ח) לפקודה, ולא תוכל להתקזז כנגד הכנסות מבניינים אחרים".
בהתייחסו לפרשנות סעיף 28(ח) לפקודה שם המשיב את הדגש על המונח "מאותו בנין" הנזכר בסיפא של הסעיף ובעניין זה מקובל עליי שהפסד שנוצר בשנת מס אחת ניתן לקיזוז "בשנים הבאות" רק ביחס לאותו בניין. ברם בענייננו מדובר בקיזוז הפסד באותה שנת מס ובעניין זה מקובלת עליי דעתו של עו"ד אמנון רפאל לפיה קיזוז כאמור אינו מוגבל ל"אותו בנין" ובניגוד לטענת המשיב אין באמור בסעיף 28 (א) לפקודה, כדי לשנות ממסקנתי זו. "