פריסת רווח הון ומס שבח

הסבר

רווח הון עשוי לכלול רווח ריאלי וסכום אינפלציוני. החוק מאפשר לך לפרוס את הרווח הריאלי, לצורך חישוב המס עליו, לתקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס, לפי הקצרה שביניהן והמסתיימת בשנת המס שבה נמכר הנכס. חישוב המס יעשה בהתחשב ביתרת סכום הזיכוי לו זכאי הנישום ושלא נוצל בכל אחת משנות הפריסה.

אם מדובר בנכס מקרקעין את הפריסה כאמור ניתן לבקש במעמד הדיווח על עסקת השבח במשרדי מיסוי מקרקעין בטופס 7003. כמו כן, ניתן לבקש את פריסת השבח הראלי במעמד הגשת הדוח השנתי. יובהר, כי בקשת הפריסה במסגרת הדוח השנתי תתאפשר גם אם לא ביקשת את הפריסה במעמד הדיווח על עסקת השבח במשרדי מיסוי מקרקעין.

הוראות ביצוע מס הכנסה מספר 03/2023

חישוב מס בדרך של פריסה על פי סעיף 91(ה) לפקודה

הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה

חישוב מס שבח בדרך של פריסה מעוגן בסעיף 91(ה) לפקודת מס הכנסה ובסעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, כאשר מנגנון החישוב של הפריסה בשני החוקים הינו דומה. עד לפרסום תוספת מספר 1 להוראת ביצוע ומיסוי מקרקעין 4/2011 (מיום 19.11.2019), בקשות לפריסת השבח הראלי היו מטופלות לראשונה במשרדי מיסוי מקרקעין. החל מיום פרסום התוספת האמורה לעיל, ניתן לבקש את פריסת השבח במעמד הגשת הדוח השנתי לשנת המס בה נערכה עסקת השבח והיא תטופל על ידי פקיד השומה. אם מדובר בבקשה ראשונה לפריסת השבח הראלי, הבקשה תטופל על ידי פקיד השומה ובלבד שהדוח השנתי לשנה בה נערכה העסקה הוגש לפקיד השומה. לפיכך, אין להעביר פניות כאמור לטיפול מנהל מיסוי מקרקעין. יש לבדוק בשאילתה ITAM האם הוגש דוח שנתי לפ"ש שטרם תוקצר.

אפשרות בחירה לשידור על ידי מייצגים לגבי עסקאות של נישומים מגיל 60

המנגנון לחישוב המס בגין רווח ההון הראלי (או השבח הראלי) על דרך הפריסה אינו אוטומטי והוא מיושם במערכי שע"מ בהתאם לנתונים המוזנים על ידי המשדר על פי ההנחיות המופיעות בפרק 3.11 ל"הוראת ביצוע מס הכנסה 6/2007 – חישוב רווח הון ושידורו במחשב".
עם זאת, לאור המורכבות הקיימת בשידור עסקאות כאמור בדרך של פריסה לנישומים מגיל 60 ומעלה, הוחלט לאפשר למייצגים לבחור להגיש את הדוח מבלי לשדר את הפריסה לאותם נישומים, על ידי סימון שייפתח בשידור רווח הון ליחידים מעל גיל 60: "אני מבקש/ת שחישוב המס בדרך של פריסה, לרבות עדכון הנתונים הנדרשים לחשוב כאמור, ייעשה במשרד השומה". במקרה כזה, תעוכב השומה לניתוב ועסקת השבח/רווח הון כולל הפריסה תשודר במשרד.
במצב בו יבחר המייצג לשדר את העסקה עם מרכיב הפריסה, כפי שהיה עד כה, לא תעוכב השומה לניתוב מסיבה זו ותצא שומה בהתאם.

הוראת ביצוע מס הכנסה 03/2023 – ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2022

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 6/2019

חישוב מס בדרך של פריסה על פי סעיף 91(ה) לפקודה

תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין ומס הכנסה 4/2011– הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה :
חישוב מס שבח בדרך של פריסה מעוגן בסעיף 91(ה) לפקודת מס הכנסה ובסעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, כאשר מנגנון החישוב של הפריסה בשני החוקים הינו דומה. דוח שנתי הכולל שידור עסקת שבח, שהמס בגינה משודר בדרך של פריסה, ראוי שייבדק הן לעניין נאותות השידור והן לשם בחינת עמידה בתנאים המנויים בסעיפי החוק. לתשומת לבכם, במסגרת "הוראת ביצוע מס הכנסה ומיסוי מקרקעין 4/2011 – הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה", נקבע כי כל בקשה לפריסת מס השבח, כולל בקשה שהוגשה לאחר תום שנת המס, תטופל לראשונה אצל מנהל מיסוי מקרקעין. יש לעקוב אחר עדכונים בנושא זה.
לעניין זה יודגש, כי בקשות לחישוב מס שבח בדרך של פריסה, שהוגשו למשרדי השומה לאחר שנדחו במיסוי מקרקעין עקב התיישנות שומת השבח, לא יידחו במשרדי פקיד השומה, אם השומה במס הכנסה טרם התיישנה לפי הוראות הפקודה.

אפשרות בחירה למייצגים לגבי עסקאות של נישומים מגיל 60 :
המנגנון לחישוב המס בגין רווח ההון הראלי (או השבח הראלי) על דרך הפריסה אינו אוטומטי והוא מיושם במערכי שע"מ בהתאם לנתונים המוזנים על ידי המשדר על פי ההנחיות המופיעות בפרק 3.11
ל"הוראת ביצוע מס הכנסה 6/2007 – חישוב רווח הון ושידורו במחשב".
עם זאת, לאור המורכבות הקיימת בשידור עסקאות כאמור בדרך של פריסה לנישומים מגיל 60 ומעלה, הוחלט לאפשר למייצגים לבחור להגיש את הדוח מבלי לשדר את הפריסה לאותם נישומים.
במקרה בו בוחר המייצג להגיש את הדוח ללא שידור הפריסה, תעוכב השומה לניתוב ועסקת השבח/רווח הון כולל הפריסה תשודר במשרד. במצב בו יבחר המייצג לשדר את העסקה עם מרכיב הפריסה, כפי שהיה עד כה, לא תעוכב השומה לניתוב מסיבה זו ותצא שומה בהתאם.

הוראות ביצוע וטפסים

טופס 7003 – בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

6/12/2021 – מידע בדבר פריסת שבח מקרקעין בשאילתא 905M

הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה – תיקון הוראת ביצוע 4/2011

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 4/2011 – הנדון: הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה

הוראת ביצוע מס הכנסה 6/2007 – חישוב רווח הון ושידורו במחשב בשנות המס 2003 – 2005 שאילתא IHON