פריסת פיצויים על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה

הסבר כללי לגבי פריסת פיצויים

חלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה למי שביקש פריסת פיצויים קדימה למשך שנות הפריסה. (בנוסף פקיד השומה רשאי לדרוש מהנישום להגיש דוח גם על שנת הפרישה)

פריסה אחורה – מקבל המענק (העובד או יורשיו) רשאי לפנות לפקיד השומה ולבקשו כי סכום זה יחולק, לצורך חישוב המס אם בדרך זאת יחול עליו מס נמוך יותר – בחלקים שנתיים שווים על פני שנות העבודה, שבגינן משולם המענק, אך לא יותר מאשר שש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבל המענק. מסלול זה פחות מקובל. (צריך לקחת בחשבון חוב ריבית והצמדה על המס שהיה אמור להיות משולם בשנים קודמות ושולם רק בשנת הפרישה).

פריסה קדימה – במקרים רבים יתכן שמשתלם למקבל המענק לפרוס את הסכום החייב במס לשנות המס הבאות. לשם כך עליו לפנות לפקיד השומה עם נתוני המענק והכנסות אחרות. פקיד השומה רשאי לדרוש תשלום מקדמה על חשבון המס המגיע. פריסה לשנות מס קדימה, מחייבת הגשת דוחות לשנים אלו. בדוח שיוגש בשנת המס שבה נעשתה הפריסה, יש לרשום בדוח את החלק היחסי מהפיצויים החייבים שנפרסו. בדוחות שמוגשים עבור השנים שלאחר מכן, יש לרשום בדוח את החלק היחסי מהפיצויים החייבים שנפרסו; בשני המקרים יש לרשום בדוח את המס השייך לאותה שנת מס ואשר נוכה במקור על-ידי משלם הפיצויים. בשנים הבאות יש לצרף את אישור פקיד השומה בדבר הפריסה. בשנת המס שבה נעשתה הפריסה יש לצרף אישור קבלה/משיכת המענק ואת אישור פקיד השומה בדבר הפריסה.

בכל מקרה מענק הפיצויים משולם בתשלום אחד בשנת הפרישה (וממנו מנוכה המס במקור בשיעור שנקבע עפ"י אישור הפריסה מפקיד השומה) ואישור הפריסה לשנים הבאות ניתן לנישום לצורך פריסת המס בלבד. לדוגמה – הנישום פרש מהעבודה וקיבל מענק ברוטו בסך 240,000 ש"ח, הנישום מעריך שבשנים הקרובות שיעור המס השולי שלו בגין הכנסותיו יהיה נמוך משיעור המס השולי בשנת הפרישה – 47% לכן ביקש מפ"ש לפרוס את המענק לצורך חישוב המס לשלוש שנים קדימה כך שיוכל לנצל את מדרגות המס הנמוכות בשנות המס שלאחר הפרישה, פקיד השומה ערך חישוב מס תאורטי על סמך צפי להכנסות שהנישום עתיד לקבל בשנות הפריסה (שמבוסס על נתונים ו/או ציפיות שהנישום מסר לפקיד השומה) וקבע את שיעור המס על 24% שהמשלם נדרש לנכות במקור מתשלום הפיצויים, פקיד השומה מסר לנישום מכתב שבו מפורטים נתוני הפריסה ושיעור המס לניכוי במקור על ידי המשלם, ומכתב נוסף ממוען למשלם, את המענק בניכוי המס שנוכה במקור 240,000 *24% – 240,000 = 182,400 ש"ח יקבל הנישום בסמוך למועד הפרישה. מס הכנסה גם יקבל את המס שנוכה במקור בסך 57,600 ש"ח בסמוך למועד שהנישום קיבל את המענק. בשנים הבאות במהלך שנות הפריסה יגיש הנישום כל שנה דוח לפקיד השומה לצורך חישוב המס בלבד (אם הכנסתו תהיה גבוהה מהצפוי ייתכן וידרש לשלם תוספת מס, במקרה והכנסתו תהיה נמוכה מהצפוי ייתכן ויהיה זכאי להחזר מס).

לגבי כל ארבע שנות עבודה מלאות תאושר שנת פריסה אחת קדימה, אם בחישוב מספר שנות הפריסה יוצא מספר מעל 1.5, המספר הלא שלם יעוגל כלפי מעלה למספר שלם. שנת הפריסה הראשונה היא שנת הפרישה, ניתן לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה לשנה שאחרי השנה בה נתקבלו הפיצויים – אם תאריך קבלת הפיצויים היה ביום 30 לספטמבר של שנת המס ואילך. פורש שנפטר במהלך שנות הפריסה, המקדמה ששולמה תהפוך למס סופי (היורשים לא ידרשו להגיש דוחות במהלך שנות הפריסה הנותרות). אם העובד היה זכאי לפריסת פיצויים קדימה ולא ביקש במועד הפרישה הוא יכול להתחרט ולבקש פריסה במשך תקופת שנות הזכאות לפריסה.

להלן זכאות למספר שנות פריסה קדימה על בסיס שנות העבודה (דוגמה – זכאות לחמש שנות פריסה מאפשרת בחירה לפריסה של 2 , 3 , 4 או 5 שנים)
6.01 – 10 שנות עבודה = שתי שנות פריסה.
10.01 – 14 שנות עבודה = שלוש שנות פריסה.
14.01 – 18 שנות עבודה = ארבע שנות פריסה.
18.01 – 22 שנות עבודה = חמש שנות פריסה.
22.01 – ומעלה = שש שנות פריסה.

הסבר לקליטת הפיצויים שנפרסו בטופס מס הכנסה 1301

בשנת המס שבה נעשתה הפריסה יש לצרף אישור קבלה/משיכת המענק שמהווה אישור על ניכוי מס שנוכה במקור ואת אישור פקיד השומה בדבר הפריסה.
בשנות הפריסה הבאות יש לצרף את אישור פקיד השומה בדבר הפריסה.

קליטה בטופס 1301 פיצויים שנפרסו לביטול בשנת הפרישה

בשנת הפרישה יש לקזז מסכום הפיצויים שנרשמו בטופס 106 את סה"כ הפיצויים החייבים שנפרסו לפי אישור פ"ש.
דוגמה :
בטופס 106 נרשמו פיצויים חייבים בסך 75,000 שח לשדה 272/258 בטופס 1301 ובאישור פ"ש ניתן אישור לפריסת פיצויים בסך 75,000 שח ל 3 שנים לכן בשדה 272/258 בטופס 1301 ירשם הסכום 75,000 -75,000 = אפס.

קליטה בטופס 1301 סכום הפיצויים החייבים לדיווח בשנות הפריסה על פי האישור שניתן מפקיד השומה בשדה 372/358 בטופס 1301

דוגמה :
בשנת 2020 הנישום פרש מהעבודה ובאישור פ"ש ניתן אישור לפריסת פיצויים חייבים בסך 75,000 ש"ח ל 3 שנים החל משנת המס 2020, עפ"י האישור הנישום ידווח על הכנסה בשדה 372/358 בטופס 1301 :
בשנת 2020 – 25,000 ש"ח
בשנת 2021 – 25,000 ש"ח
בשנת 2022 – 25,000 ש"ח

קליטה בטופס 1301 ניכוי מס במקור שנפרס לביטול בשנה הפרישה

בשנה הפרישה יש לקזז מסכום הניכוי מס במקור שנרשם בטופס 106 בשדה 042 בטופס 1301 את סכום המס שנפרס ע"פ אישור פ"ש.
דוגמה :
באישור פריסה שהתקבל מפ"ש ניתן אישור לפריסת המס בסך 30,000 ש"ח ל 3 שנים, בשנת הפרישה נפחית משדה 042 בטופס 1301 את המס במקור שנפרס בסך 30,000 ש"ח.

קליטה בטופס 1301 ניכוי מס במקור לדיווח בשנות הפריסה על פי האישור שניתן מפ"ש בשדה 040 בטופס 1301

דוגמה :
בשנת 2020 הנישום פרש מהעבודה ובאישור פריסה שהתקבל מפ"ש ניתן אישור לפריסת המס בסך 30,000 ש"ח ל 3 שנים החל משנת המס 2020, עפ"י האישור נדווח בשדה 040 ניכוי מס במקור בטופס 1301 :
בשנת 2020 – 10,000 ש"ח
בשנת 2021 – 10,000 ש"ח
בשנת 2022 – 10,000 ש"ח

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה סעיף 8(ג)   לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לענין חישוב סכום המס החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן:
(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012
(1)   הפרשי שכר או הפרשי קצבה – בשנים שאליהן הם מתייחסים, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו; לעניין זה, "קצבה" – קצבה המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית כהגדרתו בסעיף 9(6ו), וכן קצבה כאמור בפסקאות (2) עד (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1;
(2)   דמי פדיון חופשה שקיבל עובד – בחלקים שנתיים שווים תוך תקופה שאינה עולה על שש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו, אך לא יותר משנות עבודתו;
(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004
(3)   הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (5) או (6) להגדרתה שבסעיף 1 (- בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק או בתקופה שבה נוצרה הזכות לקיצבה, לפי הענין, אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק או היוון הקיצבה; אולם רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה.

פקודת מס הכנסה סעיף 1 "הכנסה מיגיעה אישית" – לרבות –
(1)   קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר;
(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 152) תשס"ז-2006
(2)   קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית;
(3)   קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות (1) או (2) מכוח זכאותו לקיצבה כאמור בהן;
(תיקון מס' 152) תשס"ז-2006
(3א) קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבודה" – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או (2);
(תיקון מס' 25) תשל"ז-1977
(4)   קיצבה חבת-מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי;
(5)   מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות;
(6)   סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות (1) עד (4);

חוזר מס הכנסה

חוזר מס הכנסה 78/5 כללים לפריסה סכום מענק עקב פרישה החייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה
הוראות לגבי פריסה סכומים הנ"ל למספר שנות מס כלולות בסעיפים 8(ג)(3) ן 9א(ד) לפקודה.
לפי האמור בסעיפים אלה רשאי הנישום לבקש לפריסת הסכומים החייבים במס למספר שנות מס קודמות או למספר שנות מס באות.
הפריסה למספר שנים קודמות ניתנת להעשות עפ"י בקשת הנישום ואין לכך צורך באישור מיוחד, את הסכומים ניתן לפרוס, בחלקים שווים, לתקופה עד שש שנים הכוללת את שנת המס בה נתקבלו סכומים אלה. חישוב המס יעשה לפי שיעור המס השולי החל לאחר צרוף כל חלק כזה להכנסות אחרות שהיו לנישום באותן שנים. אם יש לנישום תיק יש לבסס חישוב זה על המסמכים שבתיק (שומות או דוחות הנישום על הכנסתו). אם אין לנישום תיק יש לבקשו להמציא פרוט הכנסותיו באותן שנים. לאחר קביעת סכום המס המגיע יש להורות למשלם הסכומים על ניכויו במקור.
לגבי פריסת הסכומים החייבים במס למספר שנות מס באות, אף זאת לפי בקשת הנישום, דרוש אישור נציב מס הכנסה, הסמכות להפעלה זו מואצלת בזה לפקידי השומה, כפוף למפורט להלן :
לגבי כל ארבע שנות עבודה (משנות העבודה לגביהן משולם מענק הפרישה או לגביהן נוצרה הזכות לקיצבה) תאושר שנת פריסה אחת, אך לא תאושר פריסה לתקופה העולה בסך הכל על שש שנות מס (כולל שנת המס בה נתקבל המענק או בה הוון חלק מהקיצבה) ובתנאי שהסכום החייב במס לגבי כל שנת מס פרט לשנת הפריסה האחרונה לא יפחת מ 20,000 ל"י.
אם מספר שנות העבודה לא עלה על ארבע אין לאשר פריסה ואת הסכום החייב במס יש לראות כהכנסה בשנה בה נתקבל.
כאמור יש להביא בחשבון את שנת המס בה פרש הנישום. אולם לגבי נישום שביקש פריסה הסכום החייב במס לשנות המס הבאות ותאריך פרישתו מעבודה היה באחד מ3 החודשים האחרונים של שנת המס, ניתן יהיה, לפי בקשתו, לקבוע את השנה הראשונה שלאחר הפרישה כשנה הראשונה לפריסת הסכום החייב במס.

חוזר מס הכנסה מספר 2/2022 – רשות המסים בנושא: סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה