פחת מואץ בתקופת הקורונה

תקנות מס הכנסה פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה
(הוראת שעה) – התשפ"א 2020 – 16.11.2020

הוראת השעה מאפשרת לנישום לתבוע פחת מואץ בשיעור כפול משיעור הפחת לו היה זכאי לפי כל דין בגין ציוד שנרכש בין התאריכים 1.9.2020 לבין 30.6.2020 (התקופה הקובעת) , ובלבד שסך כל הפחת לא יעלה על מחירו המקורי של הציוד.
"ציוד" – לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינו משאית ולמעט נכס בלתי מוחשי ובלבד שהתקיימו בו שלושת אלה:
א. יום רכישתו הוא בתקופה הקובעת.
ב. הוא החל לשמש בישראל בייצור הכנסה תוך שלושה חודשים מיום רכישתו או עד ה-30 ביוני, 2021 ,כמאוחר.
ולגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו, או ציוד ששימש במפעל תעשייתי (כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון), עד תשעה חודשים מיום רכישתו, כמאוחר.
ג. הוא מופעל בישראל.
את כפל הפחת ניתן יהיה לתבוע רק אם הציוד שימש בייצור הכנסה בכל התקופה מהמועד שבו החל השימוש בציוד ועד תום שנת המס שבשלה נתבע פחת מואץ לפי התקנה, והנישום הציג אישור מאת מייצגו על התקיימות התנאים המזכים בפחת בתקנה. בעת בחירה בפחת מואץ לפי התקנה יחול הפחת על כל הציוד שנרכש בתקופה הקובעת ושהנישום רשאי לתבוע פחת מואץ בעדו לפי האמור.
הוראת התקנה לא יחולו על ציוד שרכש הנישום באחת מאלו: 1. רכישה מקרוב 2. רכישה בלא תמורה 3. מלאי עסקי שיעודו שונה לנכס קבוע לפי סעיף 85 לפקודה 4. ציוד שנרכש במסגרת שינוי מבנה שאינו חייב ממס לפי חלק ה2 לפקודה.

9/9/2021 – תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020

קובץ התקנות – תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020