עולה חדש ותושב חוזר מוטב נקודות זיכוי ופטורים

עולה חדש – נקודות זיכוי

לצרף צילום תעודת עולה וכן אישור נוספים ולמלא שדה תאריך עליה בפרק נקודות זיכוי מהמס בטופס 1301/135 ובסימולטור.

הוראות ביצוע מס הכנסה מספר 03/2023

שינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2022 ודגשים

בתיקון 262 לפקודה שתחולתו מיום 1.1.2022 ואילך תוקן סעיף 35 לפקודה שמהותו הוספת נקודת זיכוי ועוד שנה לתקופת ההטבות לעולה חדש. כך שעולה חדש יהיה זכאי ל8.5 נקודות זיכוי שייפרסו על פני 54 חודש במקום 7.5 נקודות זיכוי שנפרסו על פני 42 חודשים. התיקון יחול לגבי הכנסה שהופקה או נצמחה למי שנעשה עולה לראשונה מיום 1.1.2022 ואילך, כדלקמן:
תוקן סעיף 35(א)(1) בחישוב המס של עולה יבואו 1/12 נקודות זיכוי, לכל חודש משנים עשר החודשים הראשונים מעלייתו לישראל.
נוסף סעיף 35(א)(1א) : בחישוב המס של עולה יבואו 1/4 נקודות זיכוי לכל חודש משמונה עשר החודשים שלאחריהם.
תוקן סעיף 35(ג) : הזיכוי יינתן לשנת מס שכולה או מקצתה נמצאת בתקופת 54 החודשים
האמורים (במקום ארבעים ושנים החודשים האמורים), לפי מספר החודשים שהעולה ישב בישראל באותה שנה, ולא יינתן אלא בפעם הראשונה שנעשה לעולה.
תוקן סעיף 35(ה): שר האוצר רשאי באישור ועדת הכספים של הכנסת , לקבוע הוראות אחרות לגבי תחילת תקופת 54 החדשים (במקום 42 החדשים) והפסקה ברציפות התקופה.

הוראת ביצוע מס הכנסה 03/2023 – ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2022

הסבר:

1. אם אתה עולה חדש, מגיעות לך נקודות זיכוי במשך תקופה רצופה של 42 חודשים מהחודש הראשון של כניסתך לישראל, כעולה או כתושב ארעי אשר בידו תעודה א1 לפי המפורט להלן:
1/4 נקודת זיכוי לחודש במשך 18 החודשים הראשונים (סך של 4.5 נקודות זיכוי בגין תקופה זו).
1/6 נקודת זיכוי לחודש במשך 12 חודשים נוספים (סך של 2 נקודות זיכוי בגין תקופה זו).
1/12 נקודת זיכוי לחודש במשך 12 חודשים נוספים (נקודת זיכוי אחת בגין תקופה זו).
2. לנקודות אלה לא זכאי מי שהיה בעבר אזרח ישראלי, אך אזרחותו התבטלה על-פי סעיף 10(ד) לחוק האזרחות, תשי״ב — 1952.
3. מי שנכנס לישראל כעולה, ולאחר מכן יצא את הארץ למשך תקופה של שישה חודשים לפחות ולא יותר משלוש שנים, לא תובא – לפי בקשתו – תקופת היעדרות זאת מן הארץ במניין 42 החודשים.
4. מי שעזב את ישראל כקטין וחזר אליה כעבור תקופה של חמש שנים לפחות, יראו אותו כעולה לעניין סעיף זה. (יש לצרף אישור מעמד קטין חוזר ממשרד הקליטה ולוודא עמידה בתנאי שהייה בחו"ל של לפחות 5 שנים)
5. במניין 42 חודשים לא תובא בחשבון תקופת שירות סדיר בצה״ל או תקופת לימודים במוסד ללימודים על-תיכוניים על-פי בקשת העולה.
בסעיף זה ציין את תאריך העלייה כאמור שלך ושל בן הזוג.
בשידור המקוון באמצעות האינטרנט קיים כלי עזר לחישוב הזיכוי ובו ניתן לרשום תאריך עליה לארץ, וניתן לנטרל חודשים כמפורט בסעיף 3 ו-5.
עליך לצרף צילום תעודת עולה וכן אישור בדבר לימודים, שהייה בחו״ל או שירות סדיר בצה״ל, לפי העניין, אם הינך מבקש הארכת תקופת הזכאות בשל סיבות אלו כמפורט לעיל.

27/7/2022 – נקודות זיכוי לעולה – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 262), התשפ"ב-2022

תושב חוזר מוטב – נקודות זיכוי

לצרף צילום תעודת תושב חוזר מוטב או טופס 1507 ולמלא תאריך חזרה לארץ בשדה 296/295 בטופס 1301/135 ובסימולטור.

הסבר :
תושב חוזר ”מוטב״ הינו יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שמיום 16.5.2010 ועד ליום 30.9.2012, ולאחר שהיה לתושב חוץ במשך 6 שנים רצופות.
לעניין זה יראו מי שבידו תעודת תושב חוזר מוטב מאת המשרד לקליטת העלייה ולפיה היה לתושב חוץ במשך 6 שנים רצופות.
למי שאינו מחזיק בתעודת תושב חוזר מוטב, ייבדקו המבחנים המשמשים את משרד הקליטה לצורך הנפקתה, כדלקמן:
היחיד לא שהה בישראל יותר מ-120 ימים בכל שנה, במהלך 6 השנים הקודמות לחזרתו לישראל. יובהר לעניין זה, כי אין הכוונה לשש שנות מס אלא לשש תקופות בנות 12 חודשים הנמדדות עד ליום החזרה לישראל.
היחיד או בן זוגו לא היו מועסקים בחו״ל במהלך התקופה האמורה לעיל על-ידי מדינת ישראל, רשות מקומית בישראל, הסוכנות היהודית בארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, חברה ממשלתית או רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק.
נקודות הזיכוי למי שעונה להגדרת תושב חוזר ”מוטב״ יינתנו באופן זהה לאלו הניתנות לעולה חדש לרבות נטרול החודשים כפי שמוסבר לעיל.

חוזר מס הכנסה תיקון סעיף 35 לפקודה- נקודות זיכוי לתושב חוזר

פטורים ממס לעולה חדש ותושב חוזר

פטור ממס ליחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ולתושב חוזר

יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה לפני 1/1/2007 לא זכאי להטבת מס בשנת המס 2012 ואילך (למעט רווחי הון במקרים מסוימים). יחיד שהפך החל מ-1/1/2007 לתושב ישראל לראשונה ("עולה חדש"), וכן "תושב חוזר ותיק" יהיה פטור ממס במשך 10 שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל על הכנסותיו מחו"ל וכן יהיה פטור למשך עשר שנים מהגשת דוח על הכנסותיו שהופקו בחו"ל או שמקורן בנכסים בחו"ל ואם חייב בהגשת דוח יהא פטור מלדווח על הכנסות אלו, וכן יהא פטור מהגשת הצהרת הון בגין נכסיו אלו ולמשך תקופה זו.
"תושב חוזר ותיק" הוא מי ששהה בחו"ל למעלה מעשר שנים רצופות כאשר לחוזר בשנים 2007-2009 נקבעה הוראת שעה לפיה ייחשב כתושב חוזר ותיק גם מי ששהה 5 שנים רצופות בחו"ל.
תושב חוזר, שחזר לישראל מיום 1/1/2007 ואילך יהיה זכאי לפטור למשך 5 שנים מחזרתו לארץ על הכנסות מקצבה, מתמלוגים, מדמי שכירות, מריבית ומדיבידנד שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו בחו"ל. כמו כן יהיה זכאי לפטור על הכנסות מריבית, מדיבידנד או מרווח הון "מניירות ערך מוטבים", שהם ניירות שנרכשו לאחר חזרתו לישראל, כחילוף לניירות ערך שנרכשו בידיו בתקופת שהותו בחו"ל למשך 5 שנים מיום החזרה לארץ.
תושב חוזר (שאינו "ותיק") הוא: לגבי תושב ישראל שעזב את ישראל מיום 1/1/2009 ואילך – מי ששהה מעל 6 שנים רצופות בחו"ל. לגבי תושב ישראל שעזב את ישראל עד ליום 31/12/2008 מי ששהה מחוץ לישראל מעל 3 שנים וחדל להיות תושב. הערה: הפטור המוזכר לעיל חל על הכנסות המופקות או נצמחות בחו"ל בלבד.

פטור מריבית והפרשי שער למי שהיה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש)

הכנסה מריבית (כולל הפרשי שער) למי שהיה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) על פיקדון במט"ח של במוסד בנקאי, המשולמת למי שהיה תושבי ישראל לתושב ישראל לראשונה, פטורה ממס אם לא חלפו עשרים שנה מיום שנעשה תושב ישראל בתנאים הבאים :
1. בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו ליחיד מחוץ לישראל לפני שהיה לתושב ישראל.
2. הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך 90 יום מיום העברת הכסף לישראל.
3. המבקש הצהיר אצל הבנק בטופס 2402, בתוך 14 ימים ממועד הפתיחה לראשונה של הפיקדון על היותו תושב ישראל לראשונה.
4. ההכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד בידיו, אינה רשומה בפנקסי חשבונותיו ואינה חייבת ברישום כאמור.
5. הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה לקרובו תושב ישראל, או לחברה תושבת ישראל שהוא בעל שליטה בה.

פטור מריבית והפרשי שער לתושב חוזר על פיקדון במט"ח במוסד בנקאי

פטור מריבית והפרשי שער לתושב חוזר על פיקדון במט"ח במוסד בנקאי – המשולמת לתושב חוזר, פטורה ממס במשך 5 שנים מיום שהיה לתושב חוזר.
1. בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו ליחיד מחוץ לישראל לפני שהיה לתושב ישראל, שמקורם אינו ממכירת נכסים בישראל.
2. הכספים הופקדו בתוך 90 יום מיום העברת הכסף לישראל.
3. המבקש הצהיר אצל המנכה בטופס 2409, בתוך 14 ימים ממועד הפתיחה לראשונה של הפיקדון על היותו תושב חוזר.
4. ההכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד בידיו, אינה רשומה בפנקסי חשבונותיו ואינה חייבת ברישום כאמור.
5. הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה לקרובו תושב ישראל, או לחברה תושבת ישראל שהוא בעל שליטה בה.

פטור מריבית והפרשי שער על פיקדון של תושב חוץ

הכנסה מריבית המשולמת על פיקדון במטבע חוץ, לתושב חוץ פטורה ממס בתנאים הבאים:
1. הפיקדון אינו רשום בספרי מפעל הקבע של תושב החוץ בישראל ואינו חייב ברישום כאמור והכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד.
2. לתושב החוץ אין שותפים בפיקדון שאינם תושבי חוץ.
3. הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן הבנק לקרוב של תושב החוץ או לחברה שתושב החוץ בעל שליטה בה, אם הם תושבי ישראל.
4. המבקש יצהיר אצל הבנק בטופס 2402, בתוך 14 ימים ממועד הפתיחה לראשונה של הפקדון על היותו תושב חוץ.

פס"ד / חוזר מס

2.12.2020 ע"א 1779/18 בבית המשפט העליון, המערער יהודה תלמי נגד פקיד שומה כפר סבא

26.6.2011 חוזר מס הכנסה 9/2011 – הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק ב'

18.1.2011 חוזר מס הכנסה 1/2011 הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק א'