סעיף 125ד וסעיף 125ה לפקודת מס הכנסה – פטור על הכנסות ריבית

סעיף 125ד(ב) פטור על ריבית לבעלי הכנסות נמוכות

הסבר ודוגמאות לסעיף 125ד(ב)

למלא את השדות רגיל אין צורך לערוך חישוב ואין צורך לפצל את השדות לשדה חייב ושדה פטור הפטור מחושב אוטומטית בזמן שידור הדוח

סעיף 125ד(ב) לפקודה יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו לא עלתה בשנת המס 2020 על סך של 63,000 ש"ח, יהיה פטור על הכנסה מריבית בסך של 9,840 ש"ח בשנת המס. עלתה ההכנסה בשנת המס – יוקטן הפטור בהתאם. לקבלת ההטבה בסעיף זה נדרש להגיש דוח שנתי להחזר מס ההטבה אינה מחושבת אוטומטית ע"י הבנק.

דוגמה 1 : (שנת 2020)
לזוג בגיל 45 הכנסה משכר בסך 60,000 ש"ח +הכנסה מריבית מפקדון בבנק בסך 7,000 ש"ח = סה"כ הכנסה כוללת 67,000 ש"ח.
ההכנסה כוללת 67,000 גדולה > מהתקרה 63,000
ההכנסה הכוללת בניכוי התקרה 63,000 – 67,000 = 4,000
הניכוי המתואם 4,000 – 9,840 = 5,840
הכנסת ריבית חייבת במס 5,840 – 7,000 = 1,160
הכנסה ריבית פטורה ממס 1,160 – 7,000 = 5,840
סה"כ הכנסה חייבת 1,160 + 60,000 = 61,160
החסכון במס 25% * 5,840 = 1,460 ש"ח

דוגמה 2 : (שנת 2020)
לזוג בגיל 38 הכנסה משכר בסך 50,000 ש"ח + הכנסה מריבית מפקדון בבנק בסך 12,000 ש"ח = סה"כ הכנסה כוללת 62,000 ש"ח.
הכנסה כוללת 62,000 קטנה< מהתקרה 63,000
הכנסה מריבית 12,000 גדולה > מהפטור 9,840
הכנסת ריבית חייבת במס 9,840 – 12,000 = 2,160
הכנסה ריבית פטורה ממס 9,840
סה"כ הכנסה חייבת 2,160 + 50,000 = 52,160
החסכון במס 25% * 9,840 = 2,460 ש"ח
אולם כשלוקחים בחשבון את הזיכוי בגין נקודות הזיכוי לתושב בסך 5,913 ש"ח שלא נוצלו במלואם (נוצל זיכוי בסך 5,000 ש"ח נגד השכר + זיכוי בסך 2,160 * 25% = 540 נגד הכנסת ריבית חייבת) יוצא שהחסכון במס שלכאורה נוצר בזכות השימוש בסעיף זה בפועל קטן יותר.
סה"כ זיכוי מס בגין נקודות זיכוי תושב שלא נוצלו במלואם 5,540 – 5,913 = 373 ש"ח והחסכון במס שנוצר בדוגמה בזכות הסעיף 373 – 2,460 = 2,087 ש"ח בלבד.

תקרה מוטבת :

שנת 2015 – 62,640 ש"ח
שנת 2016 – 62,160 ש"ח
שנת 2017 – 61,920 ש"ח
שנת 2018 – 62,160 ש"ח
שנת 2019 – 62,880 ש"ח
שנת 2020 – 63,000 ש"ח
שנת 2021 – 62,640 ש"ח
שנת 2022 – 64,200 ש"ח
שנת 2023 – 67,560 ש"ח
שנת 2024 – 69,840 ש"ח

ניכוי למעוטי הכנסה :

שנת 2015 – 9,840 ש"ח
שנת 2016 – 9,720 ש"ח
שנת 2017 – 9,720 ש"ח
שנת 2018 – 9,720 ש"ח
שנת 2019 – 9,840 ש"ח
שנת 2020 – 9,840 ש"ח
שנת 2021 – 9,840 ש"ח
שנת 2022 – 10,080 ש"ח
שנת 2023 – 10,560 ש"ח
שנת 2024 – 10,920 ש"ח

סעיף 125ד(ג) פטור על ריבית המשתלמת על פיקדונות ותוכניות חיסכון למי שנולד לפני שנת 1949 והגיע לגיל פרישה

הסבר ודוגמאות לסעיף 125ד(ג)

למלא את השדות רגיל אין צורך לערוך חישוב ואין צורך לפצל את השדות לשדה חייב ושדה פטור הפטור מחושב אוטומטית בזמן שידור הדוח

יחיד שבשנת המס הגיע הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, (דהיינו 67 שנים) ונולדו לפני שנת 1949, יהיה פטור גם על הכנסה מריבית בסך 13,560 ש"ח בשנת המס, ואם הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה ונולדו לפני שנת 1949, יהיה פטור על סך של 16,680 ש"ח בשנת המס. למפקידים בפקדון בנקאי הפטור ניתן אוטומטית ע"י הבנק, ואין צורך בהגשת דוח שנתי. מי שהיו לו הכנסות ריבית בסכום שהוא מעל התקרה הפטורה ועומד בתנאים שבסעיף 125ה יכול להגיש דוח שנתי להחזר מס ולהגדיל את הפטור שניתן ע"פי סעיף 124ד. מי שהפקיד בפוליסת חסכון בחברת ביטוח וביצע מכירה רעיונית לרווחים שנצברו, לקבלת הפטור, נדרש להגיש דוח שנתי להחזר מס.

דוגמה 1 :
בשנת 2020 ליחיד שנולד לפני שנת 1949 הכנסה מריבית מפקדון בסך 12,500 ש"ח.
סכום הריבית נמוך מהתקרה בסך 13,560, לכן כל הריבית פטורה ממס.

דוגמה 2 :
בשנת 2020 ליחיד שנולד לפני שנת 1949 הכנסה מריבית מפקדון בסך 24,000 ש"ח.
סכום הריבית גבוה מהתקרה בסך 13,560, לכן ריבית בסך 13,560 ש"ח פטורה ממס, והיתרה חייבת במס.

ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד ולזוג בהתאמה

שנת 2024 – 15,000 ו 18,360 ש"ח
שנת 2023 – 14,520 ו 17,760 ש"ח
שנת 2022 – 13,800 ו 16,920 ש"ח
שנת 2021 – 13,440 ו 16,560 ש"ח
שנת 2020 – 13,560 ו 16,680 ש"ח
שנת 2019 – 13,440 ו 16,560 ש"ח
שנת 2018 – 13,320 ו 16,320 ש"ח
שנת 2017 – 13,320 ו 16,320 ש"ח
שנת 2016 – 13,320 ו 16,320 ש"ח
שנת 2015 – 13,440 ו 16,560 ש"ח

פקודת מס הכנסה סעיף 125ד

סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה ניכוי מריבית (תיקון מס' 132) תשס"ב-2002
125ד. (א) בסעיף זה –
           "המועד הקובע" – יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);
           "התקרה המוטבת" – סכום של 48,000 שקלים חדשים לשנה;
           "ריבית" – ריבית המשתלמת על פיקדון בתאגיד בנקאי או על תכנית חיסכון.
(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005
           (ב)  יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס לא עלתה על התקרה המוטבת, זכאי לניכוי בסך של 7,920 שקלים חדשים (בסעיף זה – הניכוי המותר) מהכנסתו החייבת מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית; ואולם אם עלתה הכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס על התקרה המוטבת, יהיה זכאי לניכוי מתואם; לענין זה, "ניכוי מתואם" – הניכוי המותר, לאחר שהופחת ממנו הסכום שבו עלתה הכנסתו החייבת בשנת המס של היחיד ושל בן זוגו, על התקרה המוטבת.
(תיקון מס' 135) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 147) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 187) תשע"ב-2011
           (ג)   (1)   יחיד שבשנת המס הגיעו הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (בסעיף קטן זה – גיל פרישת חובה), ובמועד הקובע מלאו לאחד מהם 55 שנים, זכאי לניכוי בסך של 13,000 שקלים חדשים מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.
(תיקון מס' 135) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 147) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 187) תשע"ב-2011
(2)   יחיד שבשנת המס הגיעו הוא ובן זוגו לגיל פרישת חובה, ובמועד הקובע מלאו להם 55 שנים, זכאי, במקום הניכוי כאמור בפסקה (1), לניכוי בסך של 16,000 שקלים חדשים מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.

סעיף 125ה פטור נוסף על הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון למי שנולד לפני שנת 1949 שהגיע לגיל פרישה

הסבר

למלא את השדות רגיל אין צורך לערוך חישוב ואין צורך לפצל את השדות לשדה חייב ושדה פטור הפטור מחושב אוטומטית בזמן שידור הדוח

פטור בשיעור של 35% על ריבית עד לגובה ההפרש שבין ההכנסה החייבת המוגדרת בסעיף ועד לתקרת הכנסה של 102,120 ש"ח לשנת 2020 ,למי שהגיע הוא או בן זוגו לגיל פרישה. והכל, אם הם נולדו לפני שנת 1949.
סעיף 125ה מעניק פטור נוסף למבוגרים מהכנסות ריבית. הפטור לפי סעיף זה, בניגוד לניכוי הניתן לפי סעיף 125ד(ג) לפקודה, מותנה גם בגובה הכנסתם של בני הזוג כפי שיפורט בהמשך. פטור זה חל בנוסף לניכויים הניתנים לפי סעיף 125ד לפקודה.
צריכים להתקיים התנאים המצטברים הבאים :
1.בשנת המס היחיד או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה.
2. נולדו לפני שנת 1949.
הפטור – בהתקיים התנאים האמורים לעיל יהיה היחיד זכאי לפטור על 35% מהריבית המזכה (כפי שתחושב להלן), המשתלמת על פקדון בנקאי או על תוכנית חסכון בבנק ו/או בחברת ביטוח.
הפטור ינתן לפי תא משפחתי ולא לכל אחד מבני הזוג בנפרד לרבות בחישוב מאוחד. חישוב הריבית המזכה – כריבית מזכה, בגינה ניתן פטור בשיעור 35%, נחשבת הכנסתם של בני הזוג מריבית בשל פקדון או תוכנית חסכון ואולם, הריבית המזכה לא תעלה על ההפרש שבין תקרת הקצבה המזכה השנתית שבסעיף 9א לפקודה (102,120 ש"ח בשנת 2020) לבין הסכום הגבוה מבין ההכנסות החייבות של כל אחד מבני הזוג (להלן – "סכום ההפרש"). כך, אם לשני בני הזוג יש הכנסה חייבת תילקח בחשבון ההכנסה החייבת הגבוהה מביניהן.
ההכנסה החייבת של בני הזוג לצורך חישוב סכום ההפרש הוגדרה בסעיף 125ה(א) כדלקמן :
ההכנסה החייבת של היחיד מכלל מקורות ההכנסה לרבות הכנסה פטורה לפי סעיפים 9א ו – 9ב לפקודה למעט :
א.הכנסה מריבית מגין פקדונות בתאגיד בנקאי ותוכניות חיסכון.
ב.הכנסה פטורה מהשכרת דירת מגורים.
ג.רווח הון, למעט רווחי הון שחלק ה3 לפקודה חל עליהם (כלומר – ימועטו מהגדרת הכנסה חייבת רווחי הון שאינם מניירות ערך סחירים).
לעניין סעיף זה "ההכנסה החייבת" – כהגדרתה בסעיף 1 בפקודה, לאחר ניכויים קיזוזים ופטורים לפני הפטור על פי סעיף 125ה ואחרי הניכויים לפי סעיף 125ד.

דוגמאות

דוגמה 1 : (שנת 2020)
זוג ילידי שנת 1948 לבן הזוג הכנסה מקצבה חייבת ופטורה בסך 38,000 ש"ח, הכנסה מקצבת זקנה 24,000 ש"ח,
רווח הון ממכירת דירה בסך 275,000 ש"ח, רווח הון מניירות ערך בסך 8,000 ש"ח,
הכנסה מריבית מפקדון בסך 43,000 ש"ח, הכנסה מריבית על ניירות ערך בסך 3,000 ש"ח
והכנסה פטורה משכ"ד למגורים בסך 42,000 ש"ח.
לבת הזוג הכנסה מקצבה חייבת ופטורה בסך 31,000 ש"ח והכנסה מקצבת זקנה 24,000 ש"ח.
חישוב ההכנסה החייבת כהגדרתה בסעיף 125ה(א)
לבן הזוג 38,000 + 8,000 + 3,000 = 49,000.
לבת הזוג 31,000.
49,000 גבוה מ > 31,000.
חישוב ההפרש 49,000 – 102,120 = 53,120.
ההפרש 53,120 גבוה מהריבית 43,000
ההכנסות מריבית שפטורות לפי סעיף 125ה 43,000 * 35% = 15,050
בנוסף נחשב את הניכוי הנוסף שיותר לפי סעיף 125ד(ג) 43,000 * 65% = 27,950 החלק שאינו פטור
27,950 גדול מ > 16,680 לפיכך ינתן פטור נוסף בסך 16,680 ש"ח
סה"כ הכנסות ריבית מפקדון פטורות 16,680 + 15,050 = 31,730
סה"כ הכנסות ריבית מפקדון חייבות 31,730 – 43,000 = 11,270

דוגמה 2 : (שנת 2020)
אותם הנתונים כמו בדוגמה 1, למעט הכנסה מריבית מפקדון בסך 75,000 ש"ח (במקום 43,000)
חישוב ההכנסה החייבת כהגדרתה בסעיף 125ה(א)
לבן הזוג 38,000 + 8,000 + 3,000 = 49,000.
לבת הזוג 31,000.
49,000 גבוה מ > 31,000.
חישוב ההפרש 49,000 – 102,120 = 53,120
הריבית 75,000 גדולה > מההפרש 53,120
ההכנסות מריבית שפטורות לפי סעיף 125ה 53,120 * 35% = 18,592
בנוסף נחשב את הניכוי הנוסף שיותר לפי סעיף 125ד(ג) 18,592 – 75,000 = 56,408 החלק שאינו פטור
56,408 גדול מ > 16,680 לפיכך ינתן פטור נוסף בסך 16,680 ש"ח
סה"כ הכנסות ריבית מפקדון פטורות 16,680 + 18,592 = 35,272
סה"כ הכנסות ריבית מפקדון חייבות 35,272 – 75,000 = 39,728
דוגמה 3 :
זוג ילידי שנת 1948 הכנסתם היחידה מפוליסת חסכון בחברת ביטוח בסך 134,000 ש"ח
חישוב ההכנסה החייבת כהגדרתה בסעיף 125ה(א) – אפס
חישוב ההפרש 0 – 102,120 = 102,120.
הריבית 134,000 גדולה > מההפרש 102,120
ההכנסות מריבית שפטורות לפי סעיף 125ה
102,120 * 35% = 35,742
בנוסף נחשב את הניכוי הנוסף שיותר לפי סעיף 125ד(ג) 35,742 – 134,000 = 98,258 החלק שאינו פטור
98,258 גדול מ > 16,680 לפיכך ינתן פטור נוסף בסך 16,680 ש"ח
סה"כ ריבית מפוליסת חסכון פטורה 16,680 + 35,742 = 52,422
סה"כ ריבית מפוליסת חסכון חייבת 52,422 – 134,000 = 81,578

פטור מרבי של 35% – סעיף 125ה לפקודה

שנת 2024 – 39,606 ש"ח לשנה
שנת 2023 – 38,304 ש"ח לשנה
שנת 2022 – 36,372 ש"ח לשנה
שנת 2021 – 35,532 ש"ח לשנה
שנת 2020 – 35,742 ש"ח לשנה
שנת 2019 – 35,616 ש"ח לשנה
שנת 2018 – 35,196 ש"ח לשנה
שנת 2017 – 35,112 ש"ח לשנה
שנת 2016 – 35,196 ש"ח לשנה
שנת 2015 – 35,532 ש"ח לשנה

פקודת מס הכנסה סעיף 125ה

סעיף 125ה לפקודת מס הכנסה ריבית מוטבת (תיקון מס' 132) תשס"ב-2002
125ה. (א) בסעיף זה – "ריבית מזכה" – הנמוך מבין אלה:
(1) הכנסה של יחיד ושל בן זוגו מריבית כהגדרתה בסעיף 125ד(א) (בסעיף זה – ריבית);
תשס"ג-2002 (תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 147) תשס"ה-2005
(2) הכנסה מריבית בגובה ההפרש שבין הסכום הנקוב בהגדרה "קצבה מזכה" בסעיף 9א כשהוא מוכפל ב-12, לבין הכנסתו החייבת של יחיד או של בן זוגו לפי הגבוהה מביניהן;
לענין זה, "הכנסה חייבת" – לרבות הכנסה פטורה לפי סעיפים 9א ו-9ב ולמעט הכנסה מריבית, הכנסה מהשכרת דירה למגורים הפטורה ממס, רווח הון, ושבח כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין.
(ב) 35% מריבית מזכה פטורים ממס בידי אלה:
תשס"ג-2002
(תיקון מס' 135) תשס"ד-2004
(1) יחיד שהגיע לגיל הפרישה;
(תיקון מס' 135) תשס"ד-2004
(2) יחיד אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה; והכל, אם מלאו להם במועד הקובע 55 שנים.