נקיטת עמדה חייבת בדיווח טופס 1346

הסבר

רשות המסים מפרסמת רשימה של עמדות מקצועיות שמי שנקט בעמדה המנוגדת להן חייב לציין זאת בדוח השנתי שהגיש. הדיווח נדרש כאשר יתרון המס הנובע מנקיטת אותה עמדה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך 4 שנות מס לכל היותר. רשימת העמדות מפורסמת באתר רשות המסים. דיווח זה יחול רק על יחיד שהכנסתו (מחזור) בשנת המס, למעט הכנסה מרווח הון כמשמעותו בסעיף 89 לפקודה, עולה על 3 מיליון ש"ח או הכנסתו מרווח הון כמשמעותו בסעיף 89 לפקודה, עולה על מיליון וחצי ש"ח ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה. יש לצרף טופס 1346.

הוראות ביצוע מס הכנסה מספר 03/2023 רשות המיסים

שינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2022 ודגשים

עמדה חייבת בדיווח

בעת דיווח על עמדה חייבת בדיווח (בשדה 365 בדוח) יש לרשום את מספר העמדה. בעת שידור הדוח באופן מקוון בסימון "עמדה חייבת בדיווח", תפתח טבלה המפרטת את העמדות החייבות בדיווח לפי שם העמדה ומספרה. קיימת אפשרות לחיפוש באשף לפי שם העמדה. ניתן לסמן עד 5 עמדות. בדוח המקוון יוצגו כל העמדות שסומנו אך בהדפסת דוח עם יותר מעמדה אחת, תודפס מספר העמדה הראשונה בלבד.

דברי הסבר לטופס 1346/דוח שנתי מס הכנסה
טופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א – 1961 (להלן "הסעיף"):

1. אדם החייב בהגשת דוח לפי סעיפים 131 ו- 166 לפקודת מס הכנסה, יפרט אם נקט עמדה חייבת בדיווח.
2. ניתן לראות את רשימת העמדות וההסבר להן באתר רשות המסים תחת לשונית מס הכנסה.
3. דיווח כאמור יעשה עם הגשת הדוח השנתי לפי סעיפים 131 ו 166 לפקודה. את הטופס יש להגיש במועד הגשת הדוח או בתוך 60 ימים ממועד זה.
4. עמדה חייבת בדיווח הינה עמדה שמתקיימים בה כל אלה:
4.1. היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח.
4.2. יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.
5. הסעיף יחול על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה (רווח הון), עולה על 3 מיליון ש"ח, או על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה (רווח הון), בשנת המס, עולה על מיליון וחצי ש"ח.
6. הסעיף לא יחול על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה.
אדם שלא דיווח על עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודה, יראו אותו כאילו לא הגיש את הדוח לפי סעיף 131 או 166 לפקודה, לפי העניין, ותחול עליו הוראת סעיף 191(ג1) לפקודה (קנס על גרעון).

הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות חוק, התקנות או כל כלל אחר שיקבע.

דברי הסבר לטופס 1346/ מע״מ
לטופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 67ד לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו – 1975 :

1. אדם הנוקט עמדה חייבת ידווח על כך בטופס מספר 1346/מע״מ בכתובת: [email protected]
2. ניתן לראות את רשימת העמדות וההסבר להן באתר רשות המסים תחת לשונית מע״מ.
3. דיווח כאמור יוגש באופן מקוון בתוך 60 ימים מתום שנת המס שבה נקט עמדה חייבת בדיווח כאמור.
4. עמדה חייבת בדיווח הינה עמדה שמתקיימים בה כל אלה:
4.1. היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת.
4.2. יתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או על 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים לכל היותר.
5. סעיף 67ד לא יחול על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרת מלכ״ר ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון ש"ח
אדם שלא דיווח על עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 67ד לחוק, יחול עליו סעיף 96ב(א)(4) לחוק (קנס גירעון).

הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות חוק, התקנות או כל כלל אחר שיקבע.

דברי הסבר לטופס 1346/מכס
לטופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 231ה לפקודת המכס :

1.אדם הנוקט עמדה חייבת בדיווח בנוגע לטובין מיובאים, ידווח על כך בטופס מספר 1346/מכס בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected], או לכתובת: בנק ישראל 5, ת״ד 320 ירושלים 91002, לידי מנהל תחום בכיר (הערכה) במינהל המכס.
2. ניתן לראות את רשימת העמדות וההסבר להן באתר רשות המסים תחת לשונית מכס.
3. דיווח כאמור יעשה באמצעות הטופס בתוך 60 ימים מתום שנת המס בה ננקטה העמדה החייבת בדיווח.
4. עמדה חייבת בדיווח הינה עמדה שמתקיימים בה כל אלה:
4.1. היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס.
4.2. יתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.
5. הסעיף לא יחול על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרת מלכ״ר בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו – 1975 ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון ש"ח.
אדם שלא דיווח על עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 231ה לפקודת המכס, תחול עליו הוראת סעיף 212(ה) לפקודת המכס.

הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות הדין, לרבות פקודת המכס.

רשימת עמדות חייבות בדיווח

שנת 2021

רשימת עמדות חייבות בדיווח חדשות לשנת המס 2021 בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי

רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2021 בנושא מס הכנסה

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2021 בנושא מס ערך מוסף

בנושא הבלו על דלק – עמדה מס' 01/2019 – פעילות ייצור של חומרים החייבים בבלו או מס קניה

רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2021 בנושא מכס

טופס 1346/מכס – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

טופס 1346/דוח שנתי – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

טופס 1346/בלו – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

טופס 1346/מע"מ – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

שנת 2020

רשימת עמדות חייבות בדיווח חדשות לשנת המס 2020 בנושא מס הכנסה

רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2020 בנושא מס הכנסה

רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2020 בנושא מס ערך מוסף

בנושא הבלו על דלק – עמדה מס' 01/2019 – פעילות ייצור של חומרים החייבים בבלו או מס קניה

בנושא מכס – עמדה מספר 20/2020 – תוכנות המשמשות בטובין מיובאים – ערך לצורכי מכס

רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2020 בנושא מכס

טופס 1346 /מס הכנסה – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודת מס הכנסה לשנת 2020

שנת 2019

רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכנסה – שנת המס 2019

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2019 בנושא מס הכנסה

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2019 בנושא מס ערך מוסף

בנושא הבלו על דלק – עמדה מס' 01/2019- פעילות ייצור של חומרים החייבים בבלו או מס קניה

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2019 בנושא מכס

טופס 1346/מס הכנסה – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודת מס הכנסה לשנת 2019

טופס 1346/מעמ – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 67ד לחוק מס ערך מוסף לשנת 2019

טופס 1346/מכס – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 231ה לפקודת המכס לשנת 2019

טופס 1346/בלו – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 21ג לחוק הבלו על דלק

שנת 2018

רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכנסה – שנת המס 2018

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2018 נושא מס הכנסה

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2018 בנושא מס ערך מוסף

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2018 בנושא מכס

טופס 1346/מס הכנסה – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודת מס הכנסה לשנת 2018

שנת 2017

רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכנסה – שנת המס 2017

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 בנושא מס הכנסה

רשימת עמדות חדשות בנושא מס ערך מוסף – שנת המס 2017

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 בנושא מס ערך מוסף

רשימת עמדות חדשות בנושא מכס – שנת המס 2017

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 בנושא מכס

טופס 1346/מס הכנסה – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודת מס הכנסה לשנת 2017

טופס 1346/מעמ – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 67ד לחוק מס ערך מוסף לשנת 2017

טופס 1346/מכס – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 231ה לפקודת המכס לשנת 2017

שנת 2016

עמדות חייבות בדיווח – שנת מס 2016

רשימת העמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי

הבהרה בנושא עמדה מס' 02/2016 יבוא שירותים מחו"ל – עמדות חייבות בדיווח מע"מ

רשימת העמדות בנושא מס ערך מוסף

רשימת העמדות בנושא מכס

טופס 1346/מס הכנסה – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודת מס הכנסה לשנת 2016