נקודות זיכוי תושב, נסיעות, אישה, בן זוג, ילדים, נוער

זיכוי עבור תושב ונסיעה למקום העבודה לבן הזוג הרשום שדה 020

אם הינך תושב ישראל, אתה זכאי לשתי נקודות זיכוי; וכמו כן אתה זכאי לרבע נקודת זיכוי בעד נסיעה לעבודה.
אם חישוב המס על הכנסתך והכנסת בן הזוג נעשה בנפרד, זכאי כל אחד מכם בנפרד לנקודות זיכוי עבור "תושב" ו"נסיעה".
אישה שנערך לה חישוב מס זכאית לחצי נקודת זיכוי נוספת (לאישה שהיא בן הזוג הרשום ולאישה שנערך לה חישוב מס בנפרד).

זיכויים בעד בן/בת זוג שדה 021

סימון בסעיף זה יקנה לך את נקודות הזיכוי לפי האפשרויות שלהלן (תיתכנה גם שתיהן יחד):
א. אם הינך תושב ישראל והינך 'בן הזוג הרשום' והיה לך בשנת המס בן זוג, והגעת אתה או בן זוגך לגיל פרישה או שאחד מכם עיוור או נכה כמשמעותו בסעיף 9(5)(א) לפקודה (להלן: "יחיד מוטב"), הינך זכאי בחישוב מאוחד לנקודת זיכוי אחת עבורו.

ב. אם הינך תושב ישראל, 'בן הזוג הרשום', והיה לך בשנת המס בן זוג שהיו לו הכנסות מיגיעה אישית שלא מגיע עבורן חישוב נפרד או לא כדאי לבקש בגינן חישוב נפרד, אתה זכאי, בנוסף לנקודת הזיכוי האמורה בסעיף א', בגין בן הזוג לרבע נקודת זיכוי בשל נסיעות לעבודה ועוד 1.5 נקודות זיכוי אם לא היו לכם ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים בשנת המס; או רבע נקודת זיכוי בשל נסיעות לעבודה ועוד 1.75 נקודות זיכוי אם היו לכם בשנת המס ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים. יש לציין את מספר ילדיך שטרם מלאו להם 18 בשנת המס בסעיף מספר ילדים בטופס 1301. נקודות זיכוי אלו יינתנו בנוסף על נקודות זיכוי עבור בן הזוג כעולה חדש או תושב חוזר "מוטב".
לדוגמה:
אם אתה נשוי והינך "בן הזוג הרשום" ולבת זוגך הכנסות מיגיעה אישית מעסק, ויש לכם ילדים ונערך לכם חישוב מס מאוחד, יובאו בחשבון, בעת חישוב המס, שתי נקודות זיכוי נוספות לפי פיסקה ב'. אם חישוב המס שלך, 'בן הזוג הרשום', ושל בן זוגך הוא מאוחד, והכנסתו של בן הזוג מיגיעה אישית אינה עולה על סכום שהוא פי חמישה מסכום נקודות הזיכוי להן אתה זכאי כאמור בפסקה ב' (1.75 נקודות זיכוי אם אין ילדים או שתי נקודות זיכוי אם יש ילדים) כלומר, סכום הכנסה של 22,995 ש"ח או 26,280 ש"ח בהתאמה (בשנת 2020) ובסכומים גבוהים יותר בשל נקודות זיכוי אם בן הזוג הוא עולה חדש והינך "יחיד מוטב" דהיינו לא תיכלל הכנסת בן זוגך בסיכום ההכנסה החייבת, ובחישוב המס לא יובאו בחשבון נקודות הזיכוי האמורות בפסקה ב' לעיל.

ג. אם אתה, 'בן הזוג הרשום', תושב ישראל ולבן זוגך יש הכנסה בחישוב נפרד, לא תהיה זכאי לנקודות זיכוי בעד בן הזוג, אך סימון בסעיף זה יקנה לבן הזוג בחישוב נפרד את נקודות הזיכוי כתושב ובעד נסיעה למקום העבודה ובעד אישה (כאמור בהסבר לשדה 020).

זיכוי בעד בן זוג (שאינו בן הזוג הרשום), שהיה נשוי בחלק משנת המס

לתקופה שבה היה רווק, או אלמן, או גרוש בלי ילדים – החלק היחסי מנקודות הזיכוי כתושב ישראל, נסיעה, וכנער — לפי מספר החודשים באותה תקופה, ואם היו ילדים – גם החלק היחסי מנקודות הזיכוי הנוספות בעד הילדים. לתקופה שבה היה נשוי, ונערך חישוב נפרד של המס על הכנסתו – החלק היחסי מנקודות הזיכוי כתושב ישראל, ונסיעה, לתקופה שבה היה נשוי בשנת המס.

בחישוב נפרד, יחיד מוטב יקבל חצי נקודת זיכוי עבור בן זוגו שכלכלתו עליו. כך לדוגמה, אישה אשר נעשה לה חישוב מס בנפרד ובן זוגה אינו עובד ומקבלת נקודות זיכוי עבור ילדים (נקודות זיכוי המתקבלות אך ורק בעת חישוב נפרד), תקבל חצי נקודת זיכוי נוספת עבור בן זוגה.
גם אם ביקשת שיעשה חישוב נפרד, ומחישובינו מתברר כי בחישוב מאוחד מתקבלת חבות מס נמוכה יותר – תערך השומה לפי חישוב מאוחד .

זיכוי בעד בן זוג עוזר שדה 025

בחישוב מאוחד (אתה זכאי ל-1.5 נקודות זיכוי נוספות או אם בן זוגך עזר לך בהשגת הכנסתך מעסק או ממשלח יד, לפחות 24 שעות בכל שבוע, ולפחות במשך תשעה חודשים בשנת המס). אם אתה זכאי לקצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי תקבל 1.75 נקודות זיכוי. סימון בסעיף זה יזכה אותך בנקודות הזיכוי לבן זוג עוזר. אם מגיעות לך נקודות זיכוי עבור בן זוג עוזר וגם נקודות זיכוי עבור בן זוג עובד, כמוסבר בשדה 021 לעיל, תוכל ליהנות מנקודות זיכוי רק על-פי אחד מסעיפים אלה, לפי האפשרות המטיבה איתך.


נקודות זיכוי בעד ילדים

19/4/2023 – חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023

20/4/2023 – ספר החוקים – חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה) (תיקון)

הוראות ביצוע מס הכנסה מספר 03/2023

שינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2022 ודגשים

בתיקון 260 לפקודה במסגרת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב – 2022 ,שמהותו הוספת נקודת זיכוי להורים, לכל ילד בגיל 6 עד 12 שנים.
תחולת התיקון מיום 1 בינואר 2022 ועד 31 בדצמבר 2022.
הוספו ותוקנו הסעיפים הבאים:
נוסף סעיף 40(ג)(1) לפיו בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא הורה במשפחה חד הורית, הזכאי לנקודות זיכוי בשל ילדיו לפי סעיף קטן (ב)(1) תתווסף נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד אשר בשנת המס 2022 טרם מלאו לו שלוש עשרה שנים והוא אינו פעוט (להלן "פעוט": פעוט כהגדרתו בסעיף 40(ב)(3)).
נוסף סעיף 40(ג)(2) לפיו בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא הורה במשפחה חד הורית לילד אשר אילו היה פעוט היה זכאי בשלו לנקודות זיכוי לפי סעיף קטן (ב)(1א) תתווסף נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד אשר בשנת המס 2022 טרם מלאו לו שלוש עשרה שנים והוא אינו פעוט.
נוסף סעיף 66(ג)(4)(ד) לפיו האישה תקבל נקודת זיכוי אחת נוספת, בעד כל אחד מילדיה, אשר בשנת המס 2022 טרם מלאו לו שלוש עשרה שנים והוא אינו פעוט.
נוסף סעיף 66(ג)(5א) לפיו הגבר יהיה זכאי כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית לנקודת זיכוי בעד כל אחד מילדיו אשר בשנת המס 2022 טרם מלאו לו שלוש עשרה שנים והוא אינו פעוט.
תוקן סעיף 66(ג)(6) לפיו בחישוב המס של גבר שנישא לאלמנה יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה.

הוראת ביצוע מס הכנסה 03/2023 – ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2022

הסבר

יינתנו לכל אחד מההורים נקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיהם כמפורט להלן:
בשנת הלידה – 1.5 נקודת זיכוי.
בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס) – 2.5 נקודות זיכוי.
בנוסף, האם רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות הזיכוי), בגין כל אחד מילדיה שנולד משנת הלידה לשנה העוקבת. יש לצרף טופס 116ד.
אם שבקשה בשנת מס קודמת לדחות את נקודת הזיכוי כאמור לעיל תדרוש אותה בשנת מס זו.
אישה נשואה שנערך לה חישוב מס נפרד וכן אלמן/ה, גרוש/ה, רווק/ה, הנושאים בכלכלת ילדיהם הנמצאים בחזקתם והמקבלים בגינם קצבת ילדים, יהיו זכאים לחצי נקודת זיכוי עבור כל אחד מילדיהם שמלאו לו 18 שנים בשנת המס. עבור כל אחד מילדיהם שמלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים בשנת המס, יהיו זכאים לנקודת זיכוי אחת.
אצל זוג נשוי, נקודת זיכוי עבור ילדים ניתנות רק בחישוב נפרד.
הזיכוי ממס לבני זוג נשואים בגין ילדים, יינתן רק על המס החל על הכנסתם מיגיעה אישית.
הורה חד הורי החי בנפרד, אשר ילדיו בחזקתו וכלכלתם עליו יקבל נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 18 כאמור לעיל.
ההורה שילדיו אינם בחזקתו זכאי כנגד הכנסתו מיגיעה אישית לנקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5 כאמור לעיל.
במשפחה בה ישנו "ילד להורה אחד" (זאת בין אם מדובר בגבר ובין אם באישה), יקבל ההורה נקודות זיכוי בגין ילדיו עד גיל 18 כאמור לעיל, ובנוסף יקבל כנגד הכנסות מיגיעה אישית נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5 (כפל נקודות).
"ילד להורה אחד"- מוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים.
נקודת הזיכוי בגין היות ההורה חד הורי תינתן רק להורים החיים בנפרד, במקרה זה יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה אחת.
רשום בסעיף זה בטבלת הילדים את מספר ילדיך בהתאם להסבר המופיע מתחת לטבלה:
בשדה 262/260 כשמדובר בזוג נשוי – יש לרשום מספר ילדים בחזקת ההורים בכל קבוצת גיל אצל כל אחד מבני הזוג (בשדה 260 וגם בשדה 262).
כשמדובר באדם שאינו נשוי – יש לרשום בשדה 260 את מספר הילדים בחזקתו אשר בגינם הוא מקבל קצבת ילדים בכל קבוצת גיל.
בשדה 291/190 כשמדובר בזוג נשוי – יש לרשום בשדה 190 את מספר הילדים שאינם נמצאים בחזקתם (ילד של אחד מהם שאינו נמצא בחזקתו אלא בחזקת ההורה השני) בכל קבוצת גיל. יש לרשום את הילד בשדה השייך להורה שלו בלבד (בשדה 190 או 291).
כשמדובר באדם שאינו נשוי – יש לרשום את מספר הילדים שאינם בחזקת ההורה או ילדים בחזקת ההורה עבורם אינו מקבל קצבת ילדים.
בשדה 022 יש לרשום אצל אדם שאינו נשוי, בנוסף לרישום הילדים שבחזקתו ובגינם הוא מקבל קצבת ילדים שנרשמו בשדה 260, את מספר הילדים להם אין הורה שני רשום במרשם האוכלוסין או שנפטר.
בשדה 362/361 – יש לרשום את מספר הילדים בגינם אישה מבקשת להעביר לשנה העוקבת נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי בגין כל אחד מילדיה שנולדו בשנת המס. בנוסף, יש לרשום את מספר הילדים בגינם אישה ביקשה להעביר לשנה זו נקודת זיכוי בגין כל אחד מילדיה שנולדו בשנת המס הקודמת.

הבהרות נוספות:
א. אלמן/ה שנישא/ה בשנית:
בחישוב המס של אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו (0-18).
בחישוב המס של גבר שנישא לאלמנה יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה (0-5).
יש לרשום את מספר הילדים בשדה 262/260 בקבוצת הגיל המתאימה.
ב. בני זוג נשואים מאותו מין:
בני זוג נשואים מאותו מין ייהנו מאותן נקודות זיכוי ממס המוענקות מכוח הפקודה ל"בני-זוג" באותן נסיבות.
לפיכך, במקרה של בני זוג נשואים מאותו מין, בן הזוג המקבל את הקצבה המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי עבור ילדיו בהתאם לסעיף 40(א) לפקודה, יקבל את נקודות הזיכוי המוענקות מכוח הוראות סעיף 66(ג)(4) לפקודה (נקודות זיכוי בגין ילדים) כנגד הכנסתו מיגיעה אישית. בן הזוג האחר יקבל את נקודות הזיכוי המוענקות לפי הוראות סעיף 66(ג)(5) לפקודה (נקודות זיכוי בגין ילד בגילאי 5-0) כנגד הכנסתו מיגיעה אישית, ובתנאי שהילד רשום כילדו במרשם האוכלוסין.
בן הזוג שקיבל את הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי עבור ילדו, ירשום בטבלת הילדים את מספר ילדיו בשדה 262/260, ובן הזוג האחר ירשום בטבלת הילדים את מספר ילדיו בשדה 291/190.

נקודת זיכוי לנער

אם מלאו לך או לבן זוגך 16 שנים בשנת המס, אך טרם מלאו 18 שנים, תקבל נקודת זיכוי נוספת על נקודות הזיכוי המגיעות לך. על מנת לקבל את נקודת הזיכוי, הקפד למלא את תאריך לידתך בפרטים המובאים בעמוד הראשון של הדוח.

סימולטור נקודות זיכוי / מס הכנסה

דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי (שנת 2022)

מספר נקודות זיכויהזכאים לפי מצב המשפחתי
2.25רווק
2.25נשוי ללא ילדים
2.25אלמן/גרוש ללא ילדים
2.75רווקה
2.75נשואה ללא ילדים
2.75אלמנה/גרושה
3.25נשוי (יחיד מוטב) שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים
3.25נער בגיל 16- 17
3.25גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (מעל גיל 5) שאינו בחזקתו
3.25אישה נשואה ולה ילד בוגר
3.75אב הורה חד הורי ולו ילד בוגר בחזקתו
3.75נערה בגיל 17-16
3.75אישה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17
3.75אב לילד בשנת הלידה
4.25גבר הורה חד הורי ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17 , בחזקתו
4.25אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה
4.25אם לילד בשנת הלידה (ללא ניוד הנקודה)
4.75אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים
4.75אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס
ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו
5.25אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים 17-6 בחזקתו
5.25אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים
5.75אב החי בנפרד ולו ילד אחד בחזקתו בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים
6.25אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים
6.75אישה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס
7.25גבר החי בנפרד ולו 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בשנה שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שמלאו לו 5 שנים, בחזקתו
7.75אישה הורה יחיד ולה 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בגילאים 6 עד 17 , בחזקתה

יחיד מוטב: יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה

הורה יחיד: הורה במשפחה חד-הורית שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים שההורה השני שלו נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.

19/5/2022 – חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022