ניכוי הוצאות למשרד מהבית

הסבר

רשום את הניכוי בדוח רווח/הפסד מעסק (רלוונטי למי שמפעיל עסק)

מי שמנהל את העסק ממשרד שנמצא בדירת המגורים יכול לנכות מההכנסות הוצאות הקשורות ספציפית למשרד והוצאות של הדירה בהתאם ליחס שבין שטח המשרד לשטח הדירה.

דוגמה

שטח המשרד 30 מ"ר ושטחה הדירה 150 מ"ר. היחס 30/150 = 20%.
הוצאות תיקונים ואחזקה שהיו במשרד יוכרו 100%.
הוצאות ארנונה, ועד, חשמל, מים, ביטוח, עוזרת בית, פחת, ריבית על המשכנתא יוכרו לפי 20% * ההוצאה.
בדירה שנרכשה ניתן להכיר חלק יחסי מהוצאות הפחת (בדר"כ פחת בשיעור של 4% מעלות הדירה למעט חלק העלות המיוחס לקרקע, 2/3 מבנה 1/3 קרקע).
בדירה שכורה ברוב המוחלט של המקרים השכירות לא תוכר כהוצאה מהסיבות שעל מנת להכיר בהוצאה יש לקבל מבעל הדירה אישור על ניכוי מס במקור וניהול ספרים (למשכיר דירה למגורים לא יהיה אישור) ונדיר למצוא חוזה שכירות שלא כולל סעיף שמגביל את השימוש בדירה למטרת מגורים בלבד.

פטור ממס שבח במכירת הדירה

הפטור ממס שבח במכירת הדירה אינו אמור להיפגע היות ותנאי מקדים הוא שהדירה הנמכרת מוגרת כ"דירת מגורים מזכה".
בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג- 1963 בסעיף 49(א) בהגדרות – "דירת מגורים מזכה" – דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות שלהלן:
(1) ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח;
(2) ארבע השנים שקדמו למכירתה;
אם שטח המשרד קטן מ 50% משטח הדירה, הדירה תוגדר כ"דירת מגורים מזכה" ולכן הפטור אינו אמור להיפגע.