כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות להתאמת המושכר), התשנ"ח-1998

הסבר :

הוצאות אשר שילם שוכר נכס (בעל זכות במקרקעין לתקופה שאינה עולה על 25 שנים) והוא אינו קרוב כמשמעותו בסעיף 76(ד) למשכיר או בעל שליטה קשור במשכיר, אשר שילם הוצאות להתאמת המושכר (בניין שבנייתו הסתיימה, והוא ראוי לשימוש מגורים או לשימוש עיסקי או לכל מטרה אחרת שלשמה נבנה) לשימושו לצורך ייצור הכנסה, יותרו בשיעור של 10% בכל שנת מס החל בשנת המס שבה הוצאו, אך לא לפני שנת המס שבה הופעל הנכס.
אם תקופת השכירות קצרה מ-10 שנות מס, תותר יתרת ההוצאות להתאמת המושכר עם סיום תקופת השכירות בניכוי החזרים שקיבל השוכר בגין הוצאות אלו מהמשכיר.

תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), תשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(א)(2) ו-21(א) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), וסעיפים 3(א) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), תשמ"ה-1985 (להלן – חוק התיאומים), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות
1.       בתקנות אלה –
          "מושכר" – בנין שבנייתו הסתיימה והוא ראוי לשימוש למגורים או לשימוש עסקי או לכל מטרה אחרת שלשמה נבנה;
          "שוכר" – בעל זכות במקרקעין לתקופה שאינה עולה על עשרים וחמש שנים, שנתקיימו בו שני אלה:
(1)   הוא אינו קרוב, כמשמעותו בסעיף 76(ד) לפקודה, לנותן הזכות (להלן – המשכיר);
(2)   הוא והמשכיר אינם בעלי שליטה זה בזה ואין אותו אדם בעל שליטה בשניהם;
          "הוצאות להתאמת המושכר" – הוצאות שהוציא השוכר או שהוציא המשכיר, לפי הענין, לצורך התאמת המושכר לשימושו של השוכר לצורך ייצור הכנסתו של השוכר.
ניכוי הוצאות להתאמת המושכר שהוציא השוכר
2.       (א)  הוצאות להתאמת המושכר שהוציא השוכר ינוכו בשיעור של 10% בכל שנת המס, החל בשנת המס שבה הוצאו אך לא לפני שנת המס שבה החל המושכר לשמש לייצור הכנסת השוכר.
          (ב)  עם סיום תקופת השכירות ופינוי המושכר, תותר לניכוי, על אף האמור בתקנת משנה (א), יתרת הוצאות השוכר להתאמת המושכר ואם קיבל השוכר סכומים להחזר ההוצאות להתאמת המושכר או בתמורה להן, יופחתו סכומים אלו מיתרת ההוצאות כאמור.
          (ג)   לענין חוק התיאומים, יראו את ההוצאות להתאמת המושכר שהוצאו עד תום שנת המס 2007 כנכס קבוע ואת שיעור הניכוי כאמור בסעיף קטן (א) כשיעור פחת שנקבע לנכס קבוע כאמור.
ניכוי פחת בשל הוצאות להתאמת המושכר שהוציא המשכיר
3.       על אף האמור בתקנות מס הכנסה (פחת), 1941, ובתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), תשמ"ו-1986, יהיה שיעור הפחת בשל הוצאות להתאמת המושכר שהוציא המשכיר 10%, ובלבד שהמושכר משמש בייצור הכנסה מדמי שכירות בידי המשכיר.
סייג לתחולה
4.       תקנות אלה לא יחולו על סכומים שנתבע בשלהם ניכוי לפי כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה), תשל"ח-1977.
דרכי הוכחה ודיווח
5.       (א)  לא יותרו בניכוי הוצאות להתאמת המושכר, אלא אם כן הוגשו מסמכים, קבלות או הוכחות אחרות, כפי שיורה הנציב, להנחת דעתו של פקיד השומה.
          (ב)  הנציב יהיה רשאי להורות על הטפסים והדוחות שנישום המנכה הוצאות לפי תקנות אלה יגיש לפקיד השומה.
תחולה
6.       תקנות אלה יחולו על הוצאות להתאמת מושכר שהוצאו בשנת המס 1998 ואילך.