משיכות שלא כדין מקופת גמל

הסבר

בטופס 1301 – הכנסה ממשיכה שלא כדין מקופת גמל הינה אישית ותרשם בשדה 213 כאשר הקופה שייכת לבן הזוג הרשום ובשדה 313 כאשר הקופה שייכת לבן/בת הזוג,
מס שנוכה במקור ממשיכה שלא כדין מקופת גמל ירשם בשדה 040.

תשלומים לחבר בקופ"ג שהתקבלו בניגוד לתקנות יחויבו במס בשיעור של לפחות 35% גם אם המקבל פטור ממס או ששיעור המס על הכנסותיו נמוך מ-35%.
למרות האמור לעיל אם נמשכו כספים מקופ"ג טרם זמנם לא תחויב המשיכה בשיעור האמור אם:
א. למושך ולבן זוגו הכנסות נמוכות כמפורט להלן: הכנסות שני בני הזוג אינן עולות על שכר המינימום לחודש (נכון ל- 12/20 5,300 ) ואם בשנת המס היה לאחד מבני הזוג לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 18 שנה, הכנסות אינן עולות על כפל הסכום האמור. במצב זה ניתן לפנות לקופ"ג באמצעות מילוי טופס 159א ולמשוך מקופ"ג ללא חיוב במס סכומים בגובה ההפרש בין הכנסות בני הזוג בפועל לבין שכר המינימום בחודש או כפל הסכום לפי העניין.
ב. למושך היו הוצאות רפואיות שלו או של קרובו (למעט הוצאות לטיפול שיניים) הגבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו, של בן זוגו ושל קרובו (אם לטובתו נשא בהוצאות הרפואיות) וזאת עד גובה ההוצאה הרפואית.
ג. המושך או קרובו חלה או נפגע ונקבע לו נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר וזאת לאחר שהחל להפקיד באותו חשבון בקופה.
לעניין האמור בפסקאות ב ו-ג יש לפנות בבקשה לפקיד השומה על גבי טופס 159.
ד. במקרה של פטירת העמית יינתן פטור במשיכה ליורשיו.

הוראות ביצוע מס הכנסה מספר 03/2023

משיכות שלא כדין
משיכה מקופת גמל לקצבה, או משיכה מקופת גמל טרם מועד משיכתה, מהווה משיכה שלא כדין.
על פי סעיף 87(ד) לפקודה והתקנות מכוחו, שיעור המס על הכנסה בגין משיכה שלא כדין הינו שיעור קבוע של 35% או מס שולי, הגבוה מבניהם. בחישוב המס בשיעור קבוע של 35% (על הכנסה הרשומה בשדות 313/213) ניתנות רק נקודות זיכוי בסיסיות (תושב ונסיעות: 2.25 לגבר ולאשה 2.75). בחישוב המס לפי שיעור מס שולי (על הכנסה הרשומה בשדות 272/258) ניתנים נקודות זיכוי, ניכויים וקיזוזים כפי שניתן בחישוב מס על הכנסה מיגיעה אישית.
במקרים בהם קיים דיווח על משיכה שלא כדין בשדה 313/213 ,שמקורה בהפקדות לקופת הגמל שלאחר ה-1/1/2000 ,יש לבצע סימולציה ולבדוק אם רישום סכום המשיכה בשדות 272/258 גורם לתוצאת מס גבוהה יותר מהרישום בשדות 313/213 .אם תוצאת המס בסימולציה גבוהה יותר, יש להעביר את סכום המשיכה שלא כדין לשדות 272/258.
במקרים בהם סך ההכנסות החייבות בשיעורי מס רגילים יחד עם הדיווח בשדות 313/213 על משיכה שלא כדין, עולה על 500,000 ₪ הדוח יעוכב לניתוב א'.
יצוין, כי על משיכה שלא כדין מקופת גמל בגין הפקדות שבוצעו לפני 1.1.2000 חל שיעור מס קבוע של 35% .לפיכך, אם הנישום המציא אישור מקופת הגמל על משיכת כספים שהופקדו לפני ה- 1.1.2000, אין צורך בבדיקה לגבי סכומי משיכה אלו ויש להשאירם בשדה 313/213 .יש לברר במקרים אלו עם הנישום אם מדובר בהפקדות ישנות ואם כן, יש לציין בפניו שאם יביא אישור קופת הגמל לגבי ההפקדות, ייתכן שחבות המס תפחת.

הוראת ביצוע מס הכנסה 03/2023 – ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2022

מידע מהוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2021 רשות המסים

משיכה מקופת גמל לקצבה, או משיכה מקופת גמל טרם מועד משיכתה, מהווה משיכה שלא כדין. על פי סעיף 87(ד) לפקודה והתקנות מכוחו, שיעור המס על הכנסה בגין משיכה שלא כדין הינו שיעור קבוע של 35% או מס שולי, הגבוה מביניהם. בחישוב המס בשיעור קבוע של 35% (על הכנסה הרשומה בשדות 313/213), ניתנות רק נקודות זיכוי בסיסיות (תושב ונסיעות: 2.25 לגבר ולאשה 2.75). בחישוב המס לפי שיעור מס שולי (על הכנסה הרשומה בשדות 272/258), ניתנים נקודות זיכוי, ניכויים וקיזוזים כפי שניתן בחישוב מס על הכנסה מיגיעה אישית.
במקרים בהם קיים דיווח על משיכה שלא כדין בשדה 313/213 ,שמקורה בהפקדות לקופת הגמל שלאחר ה-1/1/2000, יש לבצע סימולציה ולבדוק אם רישום סכום המשיכה בשדות 258/272 גורם לתוצאת מס גבוהה יותר מהרישום בשדות 313/213 .אם תוצאת המס בסימולציה גבוהה יותר, יש להעביר את סכום המשיכה שלא כדין לשדות 272/258.
במקרים בהם סך ההכנסות החייבות בשיעורי מס רגילים יחד עם הדיווח בשדות 313/213 על משיכה שלא כדין, עולה על 500,000 ש"ח הדוח יעוכב לניתוב א'.
יצוין, כי על משיכה שלא כדין מקופת גמל בגין הפקדות שבוצעו לפני 1/1/2000 חל שיעור מס קבוע של 35% .לפיכך, אם הנישום המציא אישור מקופת הגמל על משיכת כספים שהופקדו לפני ה- 1/1/2000, אין צורך בבדיקה לגבי סכומי משיכה אלו ויש להשאירם בשדה 313/213 .יש לברר במקרים אלו עם הנישום אם מדובר בהפקדות ישנות ואם כן, יש לציין בפניו שאם יביא אישור קופת הגמל לגבי ההפקדות, ייתכן שחבות המס תפחת.