מע"מ – החלטות מיסוי

2910/20 החבות במע"מ בשל סכומים משולמים עי' משרד הבינוי והשיכון כתוספת סבסוד הוצאות פיתוח

0451/20 החבות במס בגין מתן שירותי תמיכה בתוכנה לעוסק תושב אזור אילת

3109/20 החבות במס בגין הוצאות מימון ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות

6782/20 הקלה בניכוי מס תשומות על סמך חשבונית מס שלא בחתימה דיגיטלית.

4429/19 החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט

0599/19 מכירת מניות באשראי

2003/18 שינוי במחיר העסקה בגין תשלום תביעה ייצוגית

5566/18 החבות במע"מ במכירת כלי שייט משומשים

9685/18 הנפקת הודעת חיוב

6369/18 בקשה לחשבונית מס מרכזת בגין שירותים ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מתושב חוץ

1716/18 מחיר העסקה לפי סעיף 11א' לחוק מע"מ במקרה בו הטובין המיובאים פטורים ממע"מ

0253/18 החבות במס בשל תקבולים שנתנו במישרין לעוסק מתקציב המדינה

4973/18 שיעור המס על שירותי הובלה ושילוח בינלאומי

9032/17 בקשה לפתיחת תיק עוסק מורשה בגין רכישת דירות נופש המיועדת להשכרה

1983/17 הוספת תוסף אוראה לדו"ח ריכוז חודשי של מוצרי דלק הנרכשים בתחנות הדלק

1592/17 החבות במע"מ בגין גמול לתובע המייצג בתובענה ייצוגית – החלטה שאינה בהסכם

7958/17 החבות במע"מ של שירותים הניתנים ע"י עוסקים פטורים בהתקיימות תנאי תקנה 6א

2536/17 מועד החיוב בהעמדת כספים מחשבון ליווי בנקאי בהתאם לחוק המכר (דירות)

1897/17 שיעור המס במכירת טובין שנגנבו לפני ייצואם

6839/17 החבות במע"מ בגין סכומים המיועדים לתשלום ריבית בשל הלוואות לרכישת דירות מגורים חדשות

7854/17 החבות במס בשל מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק

5396/17 אישור לניכוי מס תשומות כ-"מסמך אחר" בגין קבלני משנה של תושב חוץ המעניקים שירותים לעוסק ישראלי

5289/17 החבות במע"מ של מכירת ספרים משומשים

7593/17 מתן הקלה במשלוח חשבוניות זיכוי ללקוחות

5597/16 החבות במע"מ של תמיכות המתקבלות ממשרד החקלאות בעבור השמדת בעלי חיים

4353/16 החבות במס בגין הובלת טובין מעוסק שאינו תושב אזור אילת לתושב אזור אילת

4329/16 החבות במע"מ של מתן שירותי ניטול בתהליך שטעון

2937/16 ניכוי מס תשומות בשל הסעות עובדים

7215/16 החבות במע"מ של שירותים שנתקבלו מתושב חוץ ונצרכו בחו"ל

6369/16 החבות במע"מ של תקבולים שמקבלת חברת ליסינג מהלקוח במקרה של אובדן מוחלט או גניבת רכב

5368/16 החבות במע"מ של השכרת רכבים לחיילים זרים אשר אין בידם אשרת ביקור בישראל

5258/16 הפקת הודעת זיכוי מרכזת בגין ההפרש שבין התמורה בפועל לבין התמורה שנרשמה בספרי העוסק במעמד העסקה

6326/16 ניכוי מס תשומות בנוגע לרכישת מניות באיגוד מקרקעין

7369/16 החבות במע"מ של שירותים שמעניק רופא לתייר במסגרת אשפוזו

8369/16 החבות במע"מ של תקבול בגין השבה לקדמות של רכב בעסקת ליסינג

2782/16 דחיית מועד דיווח תקופתי בגין שירותי תקשורת בסכומים נמוכים

5823/16 אישור "מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות ביבוא תרופות ייחודיות

9158/16 החבות במס שכר בגין שכר של עובדים מושאלים מרשות מקומית לתאגיד המים והביוב

4131/16 החבות במע"מ של איסוף מכלי משקה עפ"י חוק הפיקדון על מכלי משקה

4986/16 החבות במע"מ בגין מכירת דלקים באזור אילת

3721/16 אישור ל"מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות בעבודות פיתוח

4358/16 החבות במע"מ של שרותי תיווך ושירותים אחרים שמעניק עוסק לתייר אגב אשפוז

3314/16 הסיווג על פי חוק מס ערך מוסף של פעילות למתן הלוואות

3956/16 מחיר העסקה בשירותים נרכשים דרך יישומון

7784/16 החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי

6658/16 החבות במע"מ של תקבולים המתקבלים בידי עוסקים במסגרת תכנית התייעלות בענף יצרני החלב

5739/16 החבות במס במתן שירותי כוח אדם לבתי מלון הממוקמים באזור אילת

6385/15 החבות במע"מ של אשפוז תייר בבית חולים בישראל והשירותים הנלווים לאשפוז

8212/15 הוצאת הודעת זיכוי ע"י עוסק במקרים שבוטלה עיסקה שנעשתה ע"י עוסק אחר

2625/15 החבות במע"מ של מכירת נכס בלתי מוחשי שפותח בישראל לתושב חוץ כשהוא מותקן במערכת המיוצרת בחו"ל

5738/15 ניכוי מס תשומות של הוצאות ששימשו לטיפול בהגשת בקשה לקבלת מענקים ממשרד הכלכלה

5268/15 החבות במע"מ של הפקעת מקרקעין

7269/15 החבות במע"מ בשל תמיכות המתקבלות ממשרד הכלכלה

4396/15 החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות-סיווג כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מע"מ של פעילות נוסטרו

7459/15 החבות במע"מ של עלויות אכיפה וגבייה הנגבות מהלקוחות

6936/15 מועד החיוב במע"מ בעסקאות של מכירת ציוד קצה על ידי חברת תקשורת סלולרית

7938/15 החבות במע"מ של מכירת טלפונים סלולאריים באזור אילת בידי עוסק אילתי למי שאינו תושב אזור אילת

7326/15 החבות במע"מ של העברת מקרקעין במסגרת פירוק לבעלי מניות שאינם רשומים כ"עוסק" לצורך מכירתם ל"מלכ"ר"

2937/15 החבות במע"מ במכירת זכויות במקרקעין

5731/15 ניכוי מס תשומות ביבוא רכבים עבור בעלי זכויות

3936/15 החבות במע"מ של מתן שירותים משפטיים בנוגע לתביעה המתנהלת בחו"ל

3963/15 החבות במע"מ במכירת זכויות במקרקעין

2297/15 החבות במע"מ של ברכישת דירה ע"י עמותה בשמם של פסולי דין

4635/15 החבות במע"מ של מכירת מקרקעין

7985/15 קביעת מחיר עסקאות במקרקעין בין מלכ"רים כאשר לא ניגבת תמורה

8973/14 אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם עוברים עיבוד ע"י עוסק ישראלי אחר שייצא את הטובין לחו"ל

1387/15 הוצאת הודעות זיכוי לספרים בגין עיסקאות ששולמו באמצעות תווי קניה או כרטיסי אשראי והתקבלה תמורה מופחתת

9638/15 אישור כ"מסמך אחר" למסמכי החיוב שמנפיק מלכ"ר לזכיינים הפועלים בבניין שבבעלותו בגין צריכת חשמל

6541/15 החבות במע"מ בגין סכומים המיועדים לריבית על הלוואות לרכישת רכבים

2987/14 החבות במע"מ של רכיב הארנונה בבית דיור מוגן

6637/14 רכישת דירת מגורים ע"י חברה שלא עוסקת בענף המקרקעין והשכרתה לבעל המניות

4587/14 החבות במע"מ של שירותים שמעניק עוסק תושב אילת מחוץ לאזור אילת או ללקוחות מחוץ לאזור אילת

1254/14 החלת הוראות סעיף 5(ב) לחוק מע"מ גם בעיסקאות בין עוסקים בענף המקרקעין

2526/14 החבות במע"מ של מכירת מנוי יחד עם תלושי שי

5587/14 החבות במע"מ בגין עסקאות טרייד אין של רכבים פרטיים במסגרת עסקאות למכירת רכבים פרטיים חדשים

8927/14 חובת תושב חוץ להרשם כעוסק מורשה וחבות המע"מ על שירותי תמיכה

5849/14 החבות במס שכר בגין עובדים המושאלים מרשות מקומית לתאגיד מים וביוב (בוטלה – ראה החלטת מיסוי 9158/16)

1897/14 סיווג לצורך חוק מע"מ של פעילות "מיזם חברתי" הנעשית בעמותה

2978/14 החבות במע"מ של העברת מקרקעין במסגרת פירוק לבעלי מניות שאינם רשומים כ"עוסק" לצורך מכירתם ל"עוסק"

6946/14 אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30(א)(1) למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם נמסרו בפועל בישראל

8732/14 החבות במע"מ של קבלת סובסידיות לשכר לימוד הניתנות לגני ילדים

3968/14 החבות במע"מ של סכום המשולם ע"י הלקוח לעוסק עקב הפסקת התקשרות לפני תום תקופת ההתחייבות

8649/14 אישור מסמך אחר לעניין סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ במקרה של שטעון

0001/11 פעילות בישראל של חברה זרה באמצעות חברה ישראלית.

0002/11 החבות במעמ בשל תמורה בגין מתן שירות הכוללת מרכיב של מזומן ומרכיב של אופציות

0003/11 החבות במס בגין שירותים משפטיים לתושבים זרים.

0004/11 החבות במעמ בשל מתן שירותים לתושב חוץ בקשר להנפקת אגח בבורסה בישראל

0005/11 החבות במעמ בשל עסקה של מכירת אופציה ובשל עיסקה של מתן שירותים בקשר למכירת האופציה.

0006/11 החבות במעמ של התמלוגים שישולמו לחברה זרה וכן של התקבולים בגין החזר ההוצאות שיתקבלו בישראל מחברה זרה.

0007/11 החבות במעמ של שירותים הניתנים לתושב החוץ ולתושב ישראל הקשורים לנכסים בלתי מוחשיים המיובאים לישראל.

0008/11 החבות במעמ של עסקאות במקרקעין עפי סעיף 5 (ב) לחוק מעמ כאשר הנכסים מושכרים למגורים בטרם מכירתם.

0009/11 החבות במעמ של ניהול סניפים הפזורים בעולם של תושבי חוץ כאשר אחד הסניפים ממוקם ופועל מישראל.

0010/11 החיוב במס של הלוואות הצמודות למטח כאשר שעח יורד ונוצר הפסד שקלי למלווה.

0011/11 מתן שירות לארגון בינלאומי לשם קיום כנס בינלאומי בישראל.

0012/11 החבות במעמ בשל מכירת זכויות בנייה הצמודות לדירות מגורים המושכרות בשכירות מוגנת בהתאם לחוק הגנת הדייר.

0013/11 החבות במעמ של אי מימוש תווי קניה.

0014/11 בחינת החבות במעמ של פעילות בתחום המקרקעין.