מיסוי חבר קיבוץ

הסבר

יש לסמן בטופס 1301 בחלק א כי הינך חבר קיבוץ רק במקרים הבאים:
1 .הינך חבר קיבוץ / מושב שיתופי שאינו בחופשה.
2 .הינך חבר קיבוץ מתחדש/מושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה, שאינו בחופשה ואינו בעצמאות כלכלית.
עליך לצרף את טופס 1443 – דיווח של חבר/תושב קיבוץ ללא מילוי חלק ה בטופס.

יובהר כי אין לסמן את היותך חבר קיבוץ במקרים הבאים:
1 .הינך חבר קיבוץ מתחדש שחלות עליו הוראות סעיף 60ב לפקודה.
2 .הינך חבר קיבוץ שיתופי בחופשה.
3 .הינך חבר קיבוץ מתחדש (שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה) בחופשה.
4 .הינך חבר קיבוץ מתחדש (שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה) בעצמאות כלכלית.
5 .תושב קיבוץ שאינו חבר קיבוץ כאמור לעיל.
עליך לצרף את טופס 1443 – דיווח של חבר/תושב קיבוץ ללא מילוי חלקים ג-ה בטופס.

א. רקע כללי
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההסדרים"), תוקנו סעיפים 54 עד 58א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש),
תשכ"א-1961( להלן: "הפקודה") ונוספו סעיפים 60א ו-60ב לפקודה הקובעים את אופן המיסוי של קיבוצים מתחדשים ושל חבריהם.
ככלל, על פי רוב, חבר הקיבוץ מחויב על פי התקנון להעביר לקיבוץ את הכנסותיו מעבודה הן כשכיר והן כעצמאי. הכנסה זו מדווחת במסגרת דוח הקיבוץ. הקיבוץ הינו בר השומה ובר הדיווח בגין הכנסות אלה. יחד עם זאת, יתכן כי לחבר הקיבוץ הכנסות חייבות שהוא אינו מדווח ואינו מעבירן לקיבוץ ועליהן הוא נישום בנפרד, הן מעבודה והן ממקורות אחרים (משוק ההון, שבח ממכירת זכות במקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין והכנסות חייבות ממקורות נוספים). לגבי הכנסות אלה חבר הקיבוץ הינו נישום בדומה לכל נישום אחר לרבות חובת הגשת דוח שנתי. על פי החוק זכות השימוש בזכויות המיסויות של החבר, קרי נקודות זיכוי, שיעורי מס, שימוש בזיכוי ספר, נתונה קודם כל לקיבוץ, הן בקיבוץ שיתופי והן בקיבוץ המתחדש. החבר יוכל להשתמש ביתרת זכויות המס שלא נוצלו על ידי הקיבוץ בכפוף לתנאים שיפורטו. "חבר קיבוץ מתחדש אשר אלמלא היה חבר קיבוץ היה חייב בניהול פנקסי חשבונות לפי סעיף 130 לפקודה ובהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה, יהיה חייב בניהול פנקסי חשבונות ובהגשת דוח כאמור באותם סעיפים, ובלבד שחישוב המס ותשלומו בגין תקציב החבר והכנסות שדיווח לקיבוץ המתחדש ייעשו במסגרת שומת הקיבוץ;" יובהר כי, לא יינתן לחבר החזר מס על הכנסה חייבת מועברת לקיבוץ. הכנסה שנרשמה בחלק ד' לטופס 1443 ובחלק א' לטופס 1301. חבר קיבוץ מתחדש אשר לא מעביר את מלוא הכנסתו לקיבוץ יהיה מחויב בהגשת דוח על מלוא הכנסותיו וזאת בהתאם לסעיף 60א(ב)(4). הדבר נכון גם לגבי חבר בקיבוץ שיתופי. חריג לכלל זה הוא חבר קיבוץ בעל הכנסות שחל עליהן מס בשיעור קבוע ונוכה מלוא המס במקור.

ב. אופן דיווח החבר בקיבוץ שיתופי/מתחדש טרם הגשת הדוח השנתי של הקיבוץ.
חבר קיבוץ כאמור, בין אם מחויב בהגשת דוח שנתי ובין אם החבר מדווח על הכנסות בשיעור מס מיוחד ללא אישור רו"ח מבקר של הקיבוץ יפעל כמפורט להלן:
1 .הדוח השנתי יוגש על גבי טופס 1301 ויש לצרף את טופס 1443 למעט חלק ה' לטופס. על החבר למלא בחלק א לטופס את שם הקיבוץ, מס' תיק הקיבוץ במס הכנסה, ואת סך ההכנסה המועברת לקיבוץ. במקרה בו החבר לא מעביר הכנסה לקיבוץ או שהינו עובד פנים יש לרשום 0 .אם אחד מבני הזוג אינו חבר קיבוץ יש להשאיר שדה זה ריק בהתאם. חבר המצוי בחופשה בהתאם לתקנון הקיבוץ או בעצמאות כלכלית בתום שנת המס אינו חבר לעניין זה וידווח באופן זהה לכל יחיד אחר.
2 .סוג החישוב יהיה נפרד, אך סך ההכנסות הפאסיביות של בני הזוג מהקיבוץ ירשמו בעמודה של הכנסות שני בני הזוג.
3 .הכנסה אשר הועברה לקיבוץ ונרשמה כאמור לעיל אין לרושמה שנית בחלק ההכנסות של הדוח. על ההכנסה זו הקיבוץ הינו בר השומה ובר הדיווח. לדוגמה:
– חבר עובד חוץ ששכרו מועבר לקיבוץ ונרשם בחלק א בהתאם לטופס 106 ,אין לרשום את השכר בשנית בשדה 172/158 .יובהר שאין לרשום את כלל הנתונים הרשומים בטופס 106 זה בדוח השנתי.
– חבר עצמאי שהכנסתו החייבת מעסק עוברת לקיבוץ ונרשמת בחלק א בהתאם לדוח רווח והפסד, אין לרשום את הכנסה בשנית בשדה 170/150 ואין לרשום את ניכוי המס במקור בגין הכנסה זו.
4 .ככלל, חבר קיבוץ מתחדש או שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א׳ לפקודה, קיבל את המענקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה ממשרד החקלאות. מענקים אלה ככלל, ידווחו כחלק מהכנסתו החייבת המועברת לקיבוץ. במקרים והתקבלו מענקי קורונה מרשות המסים או ממשרדי ממשלה אחרים, ירשמו אף הם כהכנסה מועברת לקיבוץ.
5 .הכנסות נוספות לחבר שלא הועברו לקיבוץ ירשמו בשדות המתאימים. בחישוב המס בגין הכנסות אלו שיעור המס יהיה שיעור מס מרבי ולא יינתנו נקודות זיכוי וזיכויי ספר. הכנסות בשיעור מס מיוחד יהיו בהתאם לשיעור המיוחד ללא אפשרות להפחתה כלשהי לרבות סעיף 121(ב) לפקודה "יחיד שמלאו לו 60 שנים".
להלן דגשים בדיווח לחבר בקיבוץ שיתופי וחבר בקיבוץ מתחדש שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה:
– דוח החבר יוגש לפקיד השומה באזור מגוריו.
– מקום עבודה נוסף – במידה וחבר הקיבוץ לא מעביר את הכנסתו משכר עבודה לקיבוץ עליו להצהיר בטופס 101 כי מקום העבודה ממנו הוא מקבל הכנסה זו הינו מקום עבודה נוסף וכי המעסיק באותו מקום הינו המעסיק המשני, זאת על מנת שלא יינתנו במקום העבודה הנוסף נקודות זיכוי ומדרגות המס הנמוכות, אשר הובאו בחשבון בשומתו של הקיבוץ.
– חבר קיבוץ עצמאי שנפסלו ספריו יישא בהשלכות ובסנקציות בעצמו ולא הקיבוץ.
– מס על הכנסות גבוהות – ייבחן בהתאם לסה"כ ההכנסות המדווחות על ידי החבר בדו"ח השנתי וההכנסות אשר יוחסו לו בדוח המס של הקיבוץ.
– מקדמות ששולמו בתיק חבר הקיבוץ אינם ניתנות להעברה לתיק הקיבוץ.

בקשות להחזרי מס של חברים בקיבוץ שתופי או חברים בקיבוץ מתחדש אשר מדווח בהתאם לסעיף 60א לפקודה, לאחר הגשת הדוח השנתי של הקיבוץ.
את הבקשה יש להגיש על גבי טופס 1301 .בקיבוץ שיתופי על פי סעיף 55(ב) לפקודה, ובקיבוץ מתחדש לפי סעיפים 60א(ב)(2) ו-60א(ב)(4) לפקודה, לצורך חישוב חבות המס של חבר קיבוץ על הכנסתו החייבת שלא הועברה לקיבוץ, אין לקחת בחשבון את שיעורי המס ונקודות הזיכוי שהובאו בחשבון בשומתו של הקיבוץ וכן את הפסדיו של הקיבוץ. חבר הקיבוץ יכול להגיש דוח נפרד על הכנסותיו האישיות ולנצל מדרגות מס ונקודות זיכוי שלא נוצלו במסגרת דוח הקיבוץ, עליו לפעול כמופרט להלן:
1 .להמציא טופס 1443 הכולל בחלק ה' התייחסות להכנסה החייבת (לאחר הניכויים) את מקורות ההכנסה והמס ששולם אשר יוחסו לו ולבן זוגו. בנוסף יציין רו"ח בחלק ד' של טופס 1443 את ההכנסות שהעביר החבר לקיבוץ ויפרט את מספר תיק הניכויים או הדוח אשר ממנו הועברו ההכנסות לקיבוץ. הכל בהתאם לדיווח בשדות שבטופס 1229 א, ולגבי המס ששולם יש לרשום את הסכום בשדה 040 .קיבוץ שיתופי יציין רו"ח את הכנסה והמס אשר יוחסו לחבר ולבן זוגו בהתאם למקרות ההכנסה והשדות הקיימים בטופס 1301 .בנוסף אישור כי עיקר עבודתם של שני בני הזוג הינה "מעבודה מזכה".
2 .בדוח אין למלא בדוח השנתי טופס 1301 את עצם היותך חבר קיבוץ ונתוני ההכנסה החייבת המועברת לקיבוץ. במילוי טופס 1301 על חבר הקיבוץ לכלול את הנתונים והשדות המפורטים בטבלה של חלק ה' לטופס 1443ואת הכנסותיו האחרות שלא דווחו במסגרת הקיבוץ.
3 .חבר הקיבוץ יהיה בר השומה והחייב בתשלום המס על הפרש המס בגין חלק ההכנסה שיוחס לו ולבן זוגו בקיבוץ לבין סך כל המס בדוח הכולל את סה"כ ההכנסות הן מהקיבוץ והן אלו המדווחות לראשונה על ידו.
4 .חבר שהגיש בעבר דו"ח ויש בידו את טופס 1443 מלא על כל חלקיו לרבות חלק ה׳, ימלא את הדוח השנתי בהתאם.למוסבר לעיל. בשומה זו יוכלו לבוא בחשבון שיעורי המס ונקודות הזיכוי אשר לא הובאו בחשבון בשומתו של הקיבוץ.
הערה סעיפים 4-1 : ככל שיהיה צורך לתקן את שומת החבר בשל שינויים שנעשו בשומת הקיבוץ, יידרש החבר להגיש דו"ח מתקן לרבות במסגרת הפעלת סמכות המנהל לפי סעיף 147 לפקודה.
– תושב קיבוץ המבקש החזר מס יצרף לבקשה טופס 1443 ללא מילוי חלקים ג׳ – ה׳ בטופס.

ג. חבר בקיבוץ מתחדש – סעיף 60 ב לפקודה:
קיבוצים מתחדשים אשר התקבלה החלטה באסיפה הכללית של הקיבוץ, על החלת הוראות סעיף 60ב לפקודה. במקרה זה, יהיו חברי הקיבוץ ברי השומה וברי הדיווח לגבי הכנסתם מכל המקורות הקיימים בפקודה בדומה לכל נישום אחר, למעט חלקו של החבר בהכנסות הקיבוץ שמקורן בנכסי הקיבוץ. חבר הקיבוץ לא יסמן בדוח השנתי שהוא חבר קיבוץ ויינתנו לו נקודות זיכוי, זיכויי ספר ומדרגות המס לרבות סעיף 121(ב) לפקודה "יחיד שמלאו לו 60 שנים". חבר קיבוץ אשר שילם סכומים לרשת ביטחון אשר לגביהם ניתן אישור מאת הקיבוץ כי הם שולמו על ידו לאספקת צרכים לחברי קיבוץ אחרים בהתאם לתקנה 2 ו-3 לתקנות ערבות הדדית, יותרו לחבר במסגרת הדוח השנתי. הניכוי כאמור יינתן רק במקום בו ניתן אישור הקיבוץ לגובה הסכום ששולם. יובהר, כי חברי קיבוץ אשר אינם מחויבים בהגשת דוח יוכלו על פי בחירתם, שתעשה בכתב, לדרוש את ההוצאה באמצעות דוח המס המוגש על ידי הקיבוץ. בכל מקרה בו החבר מגיש דוח בקשה להחזר מס לפקיד השומה לאחר שהקיבוץ דיווח על הכנסותיו לאותה שנה עליו לצרף לדוח את טופס 1443 בו מפורט חלק ההכנסה בנכסי הקיבוץ שיוחסה לו ולבן זוגו. את הבקשה יש להגיש על טופס 1301.

הוראות ביצוע מס הכנסה מספר 03/2023

דיווח של קיבוץ וחברי קיבוץ

דוח של חבר קיבוץ

הכנסותיו של חבר קיבוץ מתחדש/שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה, הן כשכיר והן כעצמאי, מדווחות ככלל במסגרת דוח הקיבוץ. הקיבוץ הוא בר השומה ובר הדיווח בגין הכנסותיו והכנסות חבריו ולכן, בחישוב המס של הקיבוץ נלקחים בחשבון כל נקודות הזיכוי, ניכויים, זיכויים אישיים ומדרגות המס הנמוכות של כל חבריו.
חבר קיבוץ מתחדש שחלות עליו הוראות סעיף 60ב לפקודה, הוא בר השומה ובר הדיווח לגבי כלל הכנסותיו, למעט חלקו בהכנסות הקיבוץ שמקורן בנכסי הקיבוץ.
תשלומי ערבות הדדית – תשלומים שחבר קיבוץ מחויב בהם לצורך תשלום "קצבה חודשית" לחברי הקיבוץ שהגיעו לגמלאות או חברים אחרים שנבצר מהם לעבוד.
סעיף 60ב מתיר לחבר קיבוץ המדווח לפי סעיף 60ב לפקודה, הוצאה בגין תשלומים ששלמו על ידו עבור ערבות הדדית. בטופס 1443 חלק ד "תשלום ערבות הדדית" לדיווח על תשלומי ערבות הדדית ששילם חבר קיבוץ המדווח לפי סעיף 60ב לפקודה.
חבר ו/או תושב קיבוץ המגיש דוח שנתי יצרף לדוח השנתי טופס 1443 בו מוגדר מעמדו של היחיד בקיבוץ, חתום על ידי היחיד ועל ידי הקיבוץ.
הסבר מפורט על דיווח חברי קיבוץ בדוח השנתי ראה סעיף 3.3 להוראת ביצוע 05/2021 "ניתוב שלב א'" לדוחות לשנת מס 2020 ובפרק ד' בחוברת דע זכויותיך וחובותיך.

מיסוי קיבוצים

הקיבוצים מדווחים על הכנסתם בטופס 1228 המצורף והמשודר לדוח השנתי (טופס 1214).
קיבוץ מתחדש – ידווח על הכנסתו בהתאם לסעיף החל עליו קרי: סעיף 60א או סעיף 60ב לפקודה.
קיבוץ מתחדש שחל עליו סעיף 60א לפקודה יצרף לדוח השנתי טופס 1229 ו-1229א (גיליונות אקסל),
קיבוץ מתחדש שחל עליו סעיף 60ב' לפקודה יצרף לדוח השנתי טופס 1229 ו-1229ב שהינו גיליון אקסל (טופס/גליון).
טופס 1229ב – טופס דיווח לקיבוצים שחל עליהם סעיף 60ב. הטופס כולל את שמותיהם ומענם של חברי הקיבוץ, את החלק לו זכאי כל אחד מהם בהכנסת הקיבוץ, על פי מקור ההכנסה, ואת שיעור המס המיוחס לכל אחד מהם בהתאם ליתר הכנסותיהם.

טופס זה המוגש כדוחות אקסל הוא למעשה הדוח המקוון כאמור בפקודה.
קובץ האקסל (טופס 1229א או טופס 1229ב) יוגש בנוסף גם למנהל תחום המחלקה החקלאית בחטיבת המקצועית של רשות המסים לכתובת המייל: [email protected]

יש לוודא כי מוגשים הטפסים לפי הגרסה המעודכנת הקיימת באתר רשות המסים.
הסבר מפורט על דרך המיסוי והדיווח לקיבוצים בדוח השנתי ראה סעיף 4.1 להוראת ביצוע 05/2021 "ניתוב שלב א'" לדוחות לשנת מס 2020.
הדברים האמורים נכונים גם למושב שיתופי בהתאם לתקנות סוגי אגודות שיתופיות (סוגי אגודות) התשס"ן 1995, בעניין זה ראה סעיף 61 לפקודה.

הוראת ביצוע מס הכנסה 03/2023 – ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2022

חוזר מס / החלטות מיסוי

17.1.2021 שיוך נכסים בקיבוצים – אופן מיסוי הקיבוץ ויורשי החברים

27.6.2004 חוזר מס הכנסה 11/2004 – חישוב נפרד בקיבוצים ובמושבים שיתופיים

30.3.2003 חוזר מס הכנסה 6/2003 – מיסוי קיבוצים מסורתיים

חקלאות וקיבוצים – החלטות מיסוי