מיסוי בינלאומי – החלטות מיסוי

8808/22 זיכוי ממס זר כנגד חבות המס הנובעת מיישום הוראות סעיף 100א לפקודה

5559/22 זכאות לקבלת הטבות מס מכוח אמנה למניעת כפל מס

2007/22 זיכוי ממיסי חוץ ומנגנון ניכוי מס במקור

8801/21 הוראות אמנה ופטור מניכוי מס במקור משכר משתתפי תוכנית לעידוד הקשר בין התפוצות לישראל

5594/21 אי תחולת "פרק הנאמנויות" (פרק רביעי 2 של חלק ד לפקודה) על החזקת מניות של חברה זרה בידי יחיד בעבור חברה תושבת ישראל

9001/20 קביעות מועד תושבות בישראל לראשונה ליחיד וזכאות להטבות בשל כך ומיסוי שירותים שהעניק היחיד לחברה זרה שבשליטתו לאחר מועד העלייה

5916/20 מיסוי הכנסותיהם של משקיעים ישראליים ב- REIT אמריקאית

3006/19 החלטה בדבר קביעת מחיר השוק בגין עסקת מתן שירותים מחברה ישראלית

2316/18 קביעת מנגנון הכנסה מעורבת להכנסות המופקות בישראל ומחוץ לישראל בידי תושב חוץ (במהלך שנת ההסתגלות) ותושב ישראל לראשונה

6631/18 מיסוי הכנסותיו של תאגיד השקעות תושב חוץ הנובעת מפעילותו בישראל

0989/18 מיסוי הכנסה מאופציות בידי יחיד אגב שינוי תושבות

8549/17 סעיף 97(ב3)(3) לפקודה אינו חל במכירת מניות של חברה תושבת ישראל שהתקבלו במתנה פטורה ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה

6830/17 קביעת הכללים ליחיד שהגיע לישראל ושומר על זיקה למדינה המקורית

9857/17 קביעת תנאים אשר בהתקיימם ייחשב יחיד לתושב ישראל לעניין אמנה

2856/17 המונח "תושב ישראל לראשונה" בסעיף 14 לפקודה, לעומת המונח "עולה" בסעיף 35(ד) לפקודה והכללים שנקבעו מכוחו

2519/17 עובדי רילוקיישן

0935/17 קביעת מחיר מקורי בקבלת נכס מקרקעין בחו"ל במתנה מתושב חוץ לתושב ישראל

6953/16 החלטה בדבר קיומו של מוסד קבע בישראל לחברת ביטוח זרה, תושבת 'מדינה גומלת', ייחוס ההכנסה לסניף הישראלי והסדרת חבות המס של עובדי הסניף הישראלי.

6938/16 אופציות למניות בכורה עדכון להחלטה 2541/12

6839/16 החלטת מיסוי בהסכם בעניין זיכוי עקיף על פי סעיף 126(ג) לפקודה

6631/16 פעילות מניבת הכנסה של חברה תושבת חוץ בישראל וייחוס רווחים בגינה

5326/16 חברה לנאמנויות תחולת פרק רביעי 2

4968/16 תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל)

3792/16 החלטת מיסוי בהסכם בעניין זיכוי ממסי חוץ ב"נאמנות קרובים" המסווגת כנאמנות GRANTOR בארה"ב

3269/16 אופציית מכר ורכש בחברה פרטית

2983/16 תושבות – מועד תחילת התושבות במקרה של העברת מרכז החיים לישראל שלא בסמוך למועד קבלת תעודת עולה ממשרד הקליטה

2873/16 חיוב במס בישראל על בסיס מזומן בגין הכנסת עבודה של תושב ישראל אשר הופקה על ידו מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ

8326/15 קביעת תושבות – העתקת מקום המושב של חברה זרה Re-domicile

6893/15 הקניה לתאגיד כמפורט בתוספת ראשונה א' לפקודה (סעיף 75ג) כהקניה לנאמן

4528/15 קביעת מועד תחילת תושבות בישראל, ייחוס הכנסות של חברה משפחתית בבעלות תושב ישראל לראשונה וקביעת מנגנון הכנסה מעורבת

1303/15 מיסוי הכנסותיו של תושב חוזר ותיק וייחוס רווחים למוסד קבע של חברות זרות שבבעלותו

6826/14 הגדרת המונח "קרוב" לעניין "נאמנות קרובים"

5237/14 עובדי Relocation

4938/14 הגדרת המונח "קרוב" לעניין "נאמנות קרובים"

3985/14 תושב חוזר ותיק

2986/14 הסדרת השלכות המס בקשר לפעילותה של חברת תעופה זרה בישראל

1938/14 תחולת סעיף 126(ג) לפקודה בעניין זיכוי עקיף

8679/13 פעילות קידוח במים הכלכליים של ישראל

4387/13 הבהרה בעניין ניתוק תושבות של יחיד לצרכי אמנה

2597/13 קביעת תושבות בישראל, שנת הסתגלות, והסדר מיסוי אופציות לתושב חוזר ותיק

9857/12 קביעת תנאים אשר בהתקיימם ייחשב יחיד לתושב ישראל לעניין אמנה
הוחלף ע"י 6830/17


6359/12 הכרה בחברה כחברה להחזקת נכסי נאמנות כהגדרתה בסעיף 75ג לפקודה

4987/12 פעילות נאמנות זרה בישראל

4589/12 ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור

4554/12 קביעת היבטי מיסוי בעניין השקעה בבניין בארה"ב

3635/12 סיווג הכנסותיו של תושב חוזר ותיק, המתקבלות ממעביד, כהכנסות שאינן רווח הון ממקור חוץ

3563/12 הכנסותיה של חברה משפחתית המוחזקת בידי עולה חדש ודיבידנד המחולק מרווחיה

2536/12 זיכוי עקיף

1312/12 מוסד קבע של שותפות המוחזקת על ידי תושב ישראל ותושב חוץ

253/12 קיומו של מוסד קבע לחברה זרה המעסיקה יחיד העובד מישראל

5825/11 סיווגו של קואופרטיב הולנדי לעניין זיכוי עקיף

4857/11 קביעה להיעדר מוסד קבע

3223/11 מוסד קבע

2545/11 החזקה עקיפה של עולה חדש בחברה ישראלית

2545/11 הגדרת "מומחה חוץ" כ"תושב חוץ זכאי" לאחר תום תקופה בת 12 חודשים

2514/11 החלפת אופציות 102 ליחידות RSU על ידי עובדי רילוקיישן

1547/10 קביעת היבטי מיסוי של הפעלת אסדת קידוח בישראל

1212/10 שירותים הניתנים לשדות קידוח במימי הים התיכון

1201/09 הכרה בנאמנות יוצר תושב חוץ המכילה הוראת Crummey Power

1010/09 ייחוס הכנסות מחברה משפחתית לעולה חדש

42/08 זיכוי עקיף

41/08 תחולת סעיפי הפטור לעולה חדש במסגרת שינוי מבנה

40/08 קביעת התושבות לעניין הוראות סעיף 16 לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב

39/08 קביעת תושבות ושליטה וניהול של תושב חוזר ותיק

38/08 פטור ממס רווח הון בהתאם לסעיף 97(ב3) לפקודה

37/08 סיווג הכנסה של תושב חוץ

36/08 קיומו של מוסד קבע

35/08 קביעת מוסד קבע

34/08 מיסוי בינלאומי – קביעת מחיר מקורי יום רכישה לגבי נכס שהולאם בעבר והושב לבעליו

33/08 זיכוי בגין מס זר על אופציות במסלול רווח הון

32/08 זיכוי ממס זר

31/08 חברה זרה שעיקר נכסיה הם נכסים בישראל

30/07 מוסד קבע

29/07 זיכוי עקיף מכוח אמנה

28/07 חברה נשלטת זרה

27/07 תושבות ומיסוי אופציות

26/07 מחילת חוב לחברה תושבת חוץ

25/07 ירושת ניירות ערך מארצות הברית

24/07 פטור ממס על הכנסת מתמחים – אמנה עם סינגפור

23/07 מוסד קבע

22/07 קביעת תושבות

21/07 קביעת תושבות

20/07 העדר מוסד קבע

19/07 מתנה מתושב חוץ

18/07 העדר מוסד קבע

17/07 קביעת תושבות

119/06 פעילות חברה זרה בישראל, ייחוס הכנסות לפעילות בישראל

118/06 מוסד קבע בישראל

117/06 מוסד קבע, סוכן תלוי, פעילות חברה זרה בישראל

116/06 קביעת תושבות, תושב חוזר

115/06 קביעת תושבות

114/06 תושבות

113/06 פעילות חברה תושבת ישראל בחו"ל, ייחוס רווחים למקורות הכנסה

112/06 אי חיוב במס של פיצויים המשולמים על ידי ממשלה זרה

111/06 קביעת מחיר מקורי ויום רכישה לנכס מחוץ לישראל שהתקבל בירושה מתושב חוץ

110/06 מוסד קבע – פעילות באמצעות קבלן משנה

109/06 מיסוי פעילות חברות קבוצה זרה בישראל

108/06 קביעת תושבות

107/06 זיכוי עקיף ממס חברות בהשקעה באמצעות שותפות זרה

106/06 פטור לפי סעיפים 14(א) ו (ג) לתושב חוזר: אנונה

105/06 פטור השתתפות

104/06 פעילות חברה זרה בישראל – ייחוס הכנסות לפעילות בישראל

67/06 קביעת מכירת חברה ישראלית על ידי שותפות זרה – תחולת אמנה על שותפות

66/06 קביעת מחיר מקורי ויום רכישה לנכס מחוץ לישראל שהתקבל בירושה מתושב חוץ

65/06 העדר מוסד קבע

64/06 קביעת תושבות

63/06 קביעת תושבות

62/06 קביעת תושבות

61/06 מיסוי אופציות אגב שינוי תושבות

22/06 קביעת תושבות – פיצוי בגין עבודה בחו"ל

21/06 קביעת תושבות – הקלות לתושב חוזר

20/06 מוסד קבע

19/06 פטור השתתפות

18/06 מיסוי מענק לביצוע פוסט דוקטורט מחוץ לישראל