מדריך לקליטת הכנסות מקרן להשקעות במקרקעין (קרן ריט) בדוח השנתי

קליטת הכנסות מטופס 867ו' בדוח השנתי ליחיד :

בטופס 1301 :

רווחים בשיעור 0% – בטופס 1301 בשדה 209.

רווחים בשיעור 47% (מס שולי) – בטופס 1301 בשדה 167/ 205 / 305.

רווחים בשיעור 70% – בטופס 1301 בשדה 229.

ניכוי מס במקור – בטופס 1301 בשדה 040 – המס אינו סופי,
(לדוגמה נישום שהמס השולי שלו קטן מ- 47% זכאי להחזר מהמס שנוכה במקור בגין הכנסות אחרות שאינן מיגיעה אישית,
בנוסף, נישום שהגיע לגיל 60 זכאי להחזר מס בגין הכנסות משבח מקרקעין/רווח הון/חלוקת הכנסות בסכום הוצאות הפחת במידה והמס השולי שלו קטן מ-25%)

בנספח ג' לדוח השנתי – טופס 1322 :

לצרף טופס 1322 נוסף לרווחים מקרנות ריט (לדוגמה אם היו לך רווחי הון בטופס 867 א'+ב' ורווחים מקרנות ריט בטופס 867ו' אזי תצרף שני טפסים, האחד לרווחי ההון מטופס 867א'+ב' והשני לרווחים מקרנות ריט מטופס 867ו'), ייתכן מצב שבו היו רווחים מקרן הריט לדיווח בשיעור 47% בלבד בטופס 1301 ולא היו רווחים לדיווח בשיעור 20% או 25%, במקרה זה אין לצרף טופס 1322.

בסעיף א. לסמן 'כן' במשבצת רווח מקרן השקעות במקרקעין.

במשבצת לשימוש המשרד לבחור סמל עסקה 64 קרנות REIT.

רווחים בשיעור 20% – בנספח ג' לדוח השנתי (טופס 1322) – בשדה 10.

רווחים בשיעור 25% – בנספח ג' לדוח השנתי (טופס 1322) – בשדה 13.

הפסדים במכירת מניות קרן להשקעות במקרקעין ניתן לקזז תחילה כנגד רווחים מקרן ריט בשיעור 20% או 25% והיתרה כנגד רווחי הון או דיבידנד וריבית בהתאם לכללים.

הפסדי הון שוטפים ברי קיזוז ניתן לקזז מהרווחים בשדות 30, 33 , 85 ,93.

הפסד הון מועבר מניירות ערך שנוצר משנת המס 2006 ואילך, ניתן לקזזו בשנת המס כנגד כל רווח הון.

הפסד הון מנייר ערך שנקבע עד ליום 31.12.2015 ניתן לקזזו בשנת המס כנגד רווח הון ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.

קליטת הכנסות מטופס 867 בדוח השנתי לחברה :

רווחים בשיעור 0% – בטופס 1214 בשדה 209.

רווחים בשיעור 23% – בטופס 1214 בשדה 020.

רווחים בשיעור 70% – בטופס 1214 בסעיף ו. הכנסה חייבת ב"הכנסה חייבת אחרת בארץ ובחו"ל שאינה כלולה בסעיף אחר בדוח (לרבות הכנסה אחרת ממפעל מאושר/מוטב/מועדף ודיבידנד בשיעור של 4%)"

חוברת דע זכויותיך וחובותיך לשנת 2021

רשום כאן (בטופס 1301 בשדה 305/205/167) הכנסות אחרות שאינן מיגיעה אישית, כגון הכנסה מרכוש אחר (שאינו נכס בית), כמו השכרת ציוד או נכסים אחרים. בעניין השכרת נכסים ששימשו בעסק או משלח יד בעבר, ראה דברי הסבר לסעיף 6 ולנספח ב׳ לדוח השנתי. צרף פירוט של ההכנסה וההוצאות שאתה תובע על גבי נספח ב׳ לדוח השנתי. בסעיף זה רשום גם הכנסה שהייתה לך או לבן זוגך מעסק או משלח יד שלא מיגיעתכם האישית, כגון הכנסה מפרדס שלא מעובד בידכם, הכנסות מריט (קרן השקעות במקרקעין) כמוצג בטופס 867ו'.

הסברים למיסוי קרנות ריט בדוחות הכספיים

הסבר למיסוי קרן ריט בדוח הכספי של סלע קפיטל נדל"ן בע"מ לשנת 2021 PDF

הסבר למיסוי קרן ריט בדוח הכספי של ריט 1 בע"מ לשנת 2021 PDF

הסבר למיסוי קרן ריט בדוח הכספי של ריט אזורים – ה.פ ליווינג בע"מ לשנת 2021 PDF