מדריך למיסוי השכרת מקרקעין בחו"ל

השכרת מקרקעין בחו"ל

השכרת מקרקעין בחו"ל מסלול לפי סעיף 122א לפקודה 15% מס

הסבר

לחשב הכנסות בשנת המס בניכוי הוצאות הפחת = הכנסה חייבת במס
הכנסה חייבת במס כפול 15% מס = המס המחושב
במסלול זה אין אפשרות לקבל זיכוי על המס ששולם בחו"ל
לאחר מכן לבצע חישוב נוסף לפי מסלול מיסוי רגיל (ראה מטה) ולבחור את המסלול החסכוני ביותר במס

לרשום את ההכנסה החייבת בנספח ד' בשדה 482 ובטופס 1301 בשדה 345/285/225 (לשים לב שאין כפילות בשדה 345/285/225) ולרשום בשדה 290 בטופס 1301

דוגמה

הכנסות מדמי שכירות לשנה 92,000 ש"ח בניכוי הוצאות פחת 28,000 ש"ח = הכנסה חייבת במס 64,000 ש"ח
המס המחושב לתשלום בארץ 15% * 64,000 = 9,600 ש"ח
בחו"ל שולם מס בסך 16,000 ש"ח, אין אפשרות לקבל זיכוי על המס ששולם בחו"ל
סה"כ חבות מס בארץ ובחו"ל 9,600 + 16,000 = 25,600 ש"ח

פקודת מס הכנסה

הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל (תיקון מס' 132) תשס"ב-2002
122א. (א) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 15%, במקום המס שהוא חייב בו לפי סעיף 121, אם ההכנסה אינה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 2(1).
          (ב)  יחיד שבחר לשלם מס כאמור בסעיף קטן (א), אינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות, למעט פחת, וכן אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה, לרבות זיכוי כאמור בחלק י' פרק שלישי.
           (ג)   לענין סעיף זה, "מקרקעין" – לרבות חלק מהם.

השכרת מקרקעין בחו"ל מסלול מיסוי רגיל הכנסות בניכוי הוצאות

הסבר

לחשב הכנסות בשנת המס בניכוי הוצאות הפחת ובניכוי כל ההוצאות האחרות (אחזקה,ארנונה,ריבית וכו.) = הכנסה חייבת במס
הכנסה חייבת במס כפול המס השולי = המס המחושב
במסלול זה אפשר לקבל זיכוי על המס ששולם בחו"ל

לרשום את ההכנסה החייבת במס בנספח ד' בשדה 459 ובטופס 1301 בשדה 301/201/059 (לשים לב שאין כפילות בשדה 301/201/059) ולרשום בשדה 290 בטופס 1301
לרשום את המס ששולם בחו"ל בנספח ד' בשדה 405

דוגמה

הכנסות מדמי שכירות לשנה 92,000 ש"ח בניכוי הוצאות פחת 28,000 ש"ח ובניכוי הוצאות אחרות 19,000 ש"ח = הכנסה חייבת במס 45,000 ש"ח
המס המחושב לתשלום בארץ 47% * 45,000 = 21,150 ש"ח
בחו"ל שולם מס בסך 16,000 ש"ח, אפשר לקבל זיכוי על המס ששולם בחו"ל
לפיכך המס לתשלום בארץ לאחר קבלת זיכוי מס ששולם בחו"ל 16,000 – 21,150 = 5,150 ש"ח
סה"כ חבות מס בארץ ובחו"ל 5,150 + 16,000 = 21,150 ש"ח
בדוגמה זו ניתן לראות שתוצאת המס 21,150 ש"ח קטנה מזו שבדוגמה הקודמת לפי מסלול מיסוי סעיף 122א לפקודה 15% מס.

פקודת מס הכנסה

הגדרות [73(1) הגדרות] (תיקון מס' 132) תשס"ב-2002
199.  בפרק זה –
          "מס הכנסה" – למעט מס חברות;
           "מסי-ישראל" – מס הכנסה ומס חברות;
(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002
           "מסי-חוץ" – מסים המשתלמים על ידי תושב ישראל לרשויות המס של מדינה מחוץ לישראל, על הכנסה שהופקה או שנצמחה באותה המדינה, לרבות מסים המשתלמים למדינות שהן חלק ממדינה פדרלית או לרשויות אזוריות שהן חלק מאותה המדינה, המחושבים כאחוז מההכנסה, ולמעט מסים עירוניים.
(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002 ת"ט תשס"ג-2002
           "הכנסות חוץ" – הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל;
(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002 (תיקון) תשס"ג-2002
           "הכנסות חוץ ממקור פלוני" – הכנסות חוץ כשהן מסווגות לפי מקורות ההכנסה, הקבועים בסעיף 2, בחלק ה או בחלק ה3, בניכוי ההוצאות המותרות מהן וההפסדים שהותרו בקיזוז כנגדן הכל לפי הוראות הפקודה.
הוראות לזיכוי מסי כפל (תיקון מס' 132) תשס"ב-2002
200.  (א) מסי חוץ, כשהם מתורגמים לשקלים חדשים, ששולמו על הכנסות חוץ החייבות במס בישראל, יותרו בזיכוי כנגד מסי ישראל לפי פקודה זו בהתאם להוראות סימן זה.
           (ב)  לא יזוכו מסי ישראל לשנת מס מסוימת אלא אם כן היה האדם שהכנסתו חייבת באותם מסים, תושב ישראל באותה שנת מס.

חלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה למי שהיו הכנסות חוץ שעלו על סך של (גם למי ששילם מקדמה ב"דיווח מקוצר")

שנת 2015 – 334,000 ש"ח
שנת 2016 – 333,000 ש"ח
שנת 2017 – 334,000 ש"ח
שנת 2018 – 338,000 ש"ח
שנת 2019 – 339,000 ש"ח
שנת 2020 – 337,000 ש"ח
שנת 2021 – 345,000 ש"ח
שנת 2022 – 363,000 ש"ח
שנת 2023 – 375,000 ש"ח