טפסים להגשת בקשה במסלול ירוק

מסלול ירוק הינו הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי

30/6/2022 – נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות התפרצות זן האומיקרון בחודשים ינואר פברואר 2022

טופס מס' 903: מיזוג קרנות נאמנות חייבות

טופס מס' 904: מיזוג קרנות נאמנות פטורות

טופס מס' 905: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו'ל STEP UP

טופס מס' 906: הקצאת יחידת למניה-RSU

טופס מס' 907: 'מסלול ירוק' חישוב שיעור ניכיון משוקלל

טופס מס' 911: תמחור מחדש של אופציות לעובדים

טופס מס' 912: מימוש נטו של אופציות לעובדים (NET EXERCISE)

טופס מס' 913: מסלול ירוק בנושא: עמידה בתנאים לקבלת מעמד 'תושב ישראל לראשונה' ו 'תושב חוזר ותיק'

טופס מס' 914: בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה

טופס מס' 915: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות

טופס מס' 916: בקשה מראש למנהל רשות המסים להחלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן

טופס מס' 917: בקשה מראש למנהל רשות המסים להחלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול באמצעות נאמן

טופס מס' 922: מנגנוני התאמה בשינויים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיבידנדים

טופס מס' 923: מימוש נטו של אופציות לעובדים בחברה פרטית

טופס מס' 924: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות חוב הנסחרות בבורסה

טופס מס' 926: תכנית ESPP עם נאמן

טופס מס' 927: תכנית ESPP ללא נאמן

טופס מס' 928: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה

טופס 951: אישור זמני לעסקת רכישה – הסדר אופן מיסוי אופציות בהתאם להוראות סעיף 102 וסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה

טופס מס' 980: בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם

טופס 980/א : בקשה לפי סעיף 103ט ו – 103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם שלא בתום שנת מס בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

טופס מס' 981: בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות

טופס 981/א : בקשה לפי סעיף 103ט ו – 103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות שלא בתום שנת המס בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

בקשה לאישור מראש מאת המנהל לתכנית מיזוג לפי סעיף 103ט

בקשה לאישור המנהל לתכנית פיצול לפי סעיף 105 לפקודה