טופס 1214 – דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס

(לרבות "חבר בני אדם" אחר*)

* (למעט מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה, החייב בהגשת דין וחשבון בטופס 1215 על כל נספחיו.

טופס 1214 לשנת 2023

טופס 1214 לשנת 2022

טופס 1214 לשנת 2021

טופס 1214 לשנת 2020

טופס 1214 לשנת 2019

טופס 1214 לשנת 2018

טופס 1214 לשנת 2017

טופס 1214 לשנת 2016

טופס 1214 לשנת 2015