מדריך לטופס 867 הכנסות מריבית וניירות ערך

להלן בטבלה הסברים לקליטת הנתונים מטופס 867 מהבנק לטופסי מס הכנסה :

בצמוד לשדה בטופס 867 ישנו
סכום בש"ח (אין להעתיק שדה ריק)
למלא את השדה/קוד
בטופס מ"ה :
לקלוט את הסכום בסימולטור בשדה :
הכנסות ריבית מפקדונות וחסכונות מס 15%078 בטופס 135
317/217/078 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 078
הכנסות ריבית מפקדונות וחסכונות מס 20%126 בטופס 135
326/226/126 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 126
הכנסות ריבית מפקדונות וחסכונות מס 25%142 בטופס 135
342/242/142 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 142
הכנסות ריבית מפקדונות, חסכונות וניירות ערך מס 35%053 בטופס 135
313/213/053 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 053
(בשנת 2020 לקלוט בשדה050)
הכנסות ריבית והפרשי הצמדה פטורים209 בטופס 1301/135בסימולטור בשדה 209
סה"כ המס שנוכה במקור מהכנסות
ריבית מפקדונות וחסכונות בנקאיים (לא מני"ע)
043 בטופס 1301/135בסימולטור בשדה 043
הכנסות ריבית ודיבידנד ממפעל מוטב/מאושר
מניירות ערך בארץ מס 15%
060 בטופס 135
311/211/060 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 060
הכנסות ריבית מניירות ערך וקופ"ג בארץ מס 20%067 בטופס 135
328/228/067 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 067
הכנסות ריבית מניירות ערך וקופ"ג בארץ מס 25%157 בטופס 135
357/257/157 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 157
הכנסות דיבידנד ממפעל מועדף/מאושר/מוטב
מניירות ערך וקופ"ג ובניין מאושר בארץ מס 20%
067 בטופס 135
325/275/173 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 067
הכנסות דיבידנד מניירות ערך
ומחברה וקופ"ג בארץ מס 25%
141 בטופס 135
341/241/141 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 141
הכנסות ריבית ודיבידנד מניירות ערך בחו"ל מס 15%460 בטופס 1324
060 בטופס 135
311/211/060 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 060
הכנסות ריבית ודיבידנד מניירות ערך בחו"ל מס 20%451 בטופס 1324
067 בטופס 135
328/228/067 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 067
הכנסות ריבית מניירות ערך בחו"ל מס 25%457 בטופס 1324
157 בטופס 135
357/257/157 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 157
הכנסות דיבידנד מניירות ערך בחו"ל מס 25%462 בטופס 1324
141 בטופס 135
341/241/141 בטופס 1301
בסימולטור יש רק שדה 141
מס ששולם בחו"ל בגין ניירות ערך בשוטף
ועודף זיכוי מס חו"ל משנים קודמות שטרם נוצל
412/428/417/431/413/415
בטופס 1324
אין בסימולטור.
לחשב באקסל
סה"כ הכנסות מחו"ל290 בטופס 1301אין בסימולטור
סה"כ המס שנוכה במקור מהכנסות ריבית, דיבידנד
ורווח הון מניירות ערך סחירים
040 בטופס 1301/135בסימולטור בשדה 040
רווח הון מניירות ערך חייב במס 15%12 בטופס 1322 נספח ג'בסימולטור בשדה 060
רווח הון מניירות ערך חייב במס 20%10 בטופס 1322 נספח ג'בסימולטור בשדה 067
רווח הון מניירות ערך חייב במס 25%13 בטופס 1322 נספח ג'בסימולטור בשדה 141
רווח הון מניירות ערך חייב במס 30%48 בטופס 1322 נספח ג'אין בסימולטור
רווח הון מניירות ערך חייב במס 35%44 בטופס 1322 נספח ג'בסימולטור בשדה 227
הפסד הון שוטף מניירות ערך
לקיזוז מריבית ודיבידנד מניירות ערך ואת היתרה
מרווח הון עפ"י שיעור המס
המטיב עמך אך לא מעל 25%
בקוד 33/30/32
בטופס 1322 ובטבלת עזר
בנספח ג'
אין בסימולטור. לקזז באקסל
מול רווחים ולקלוט בנטו
הפסד הון שוטף ממכירת מניות קרן להשקעות במקרקעיןבקוד 33/30/32
בטופס 1322 נספח ג'
אין בסימולטור לקזז באקסל
מול רווח הון ולקלוט בנטו
מחזור מכירות כולל מניירות ערך ומכשירים פיננסים56 בטופס 1322 נספח ג'
256 בטופס 1301/135
אין בסימולטור
מספר טופסי רווח הון ושבח שצורפו054 בטופס 1301/135אין בסימולטור
חלוקת רווחים מקרן להשקעות במקרקעין במס 25%13 בטופס 1322 נספח ג'בסימולטור בשדה 141
חלוקת רווחים מקרן להשקעות במקרקעין במס שולי 47%059 בטופס 135
301/201/059 בטופס 1301
בסימולטור בשדה 059
קיזוז הפסדי הון מועברים מניירות ערך
לקיזוז מרווח הון שוטף עפ"י שיעור המס המטיב עמך
אך לא מעל 25%.
לא ניתן לקזז מול ריבית ודיבידנד שוטף
בקוד 63/60/62
בטופס 1322 נספח ג'
אין בסימולטור לקזז באקסל
מול רווח הון ולקלוט בנטו

הכנסה מדיבידנד

1. דיבידנד המתקבל ממפעל מאושר/מוטב, חייב במס בשיעור של 15% בלבד רשום הכנסה זו בטופס 1301 בשדה 311/211/060.
2. דיבידנד ממפעל מועדף/מאושר/מוטב או מ"בניין מאושר" חייב במס בשיעור של 20%. רשום הכנסה זו בשדה 325/275/173.
3. דיבידנד המתקבל מחברה, חייב במס בשיעור של 25%. רשום הכנסה זו בשדה 341/241/141.
4. דיבידנד המתקבל מחברה, אצל ”בעל מניות מהותי״ חייב במס בשיעור של 30%. רשום הכנסה זו בשדה 312/212/055
”בעל מניות מהותי״ – הינו מי שמחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או עם קרובו או עם אחר (כמוגדר בסעיף 88 לפקודה) ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם.
5. הכנסה מדיבידנד בשיעור מס שונה מהרשום בפסקאות 4-1 תרשם בסעיף 31 לטופס 1301 תוך צוין שיעור המס.

ריבית על ניירות ערך

בשדות ריבית על ניירות ערך יש לרשום ריבית החייבת במס לפי השיעורים המפורטים, למעט ריבית על פקדונות בתאגיד בנקאי ותוכניות חיסכון. בנוסף אין לרשום בסעיפים אלו:
1. ריבית המהווה הכנסה מעסק לפי סעיף 2(1) או הרשומה בספרי העסק או החייבת להירשם בספרי העסק.
2. כאשר נתבעו הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל הנכס עליו משולמת הריבית.
3. כאשר היחיד הוא ”בעל מניות מהותי״.
4. כאשר המקבל הוא עובד בחברה ששילמה את הריבית או שהוא נותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים או שיש יחסים מיוחדים בין היחיד למשלם הריבית.
5. ריבית ששולמה מקרן השתלמות לפני חלוף שש שנים מיום התשלום הראשון לקרן (3 שנים למי שהגיע לגיל פרישה או ששימשו לצורך השתלמות). או ריבית ששולמה מקופ״ג לתגמולים למעביד וחלות עליה הוראות סעיף 3(ד) לפקודה.
ריבית שהיא הכנסה מעסק תחויב במס בשיעורים רגילים ותירשם בטופס 1301 בשדה 150/170. ריבית כאמור בסעיפים הנ״ל שאינה הכנסה מעסק, תירשם בטופס 1301 בשדה 305/205/167.

ריבית שהתקבלה בשנת המס ואשר נצמחה בתקופה שלפני 1/1/2012 "(יום תחילה חדש״) יחולו הוראות אלה:

א. הריבית שנצמחה בשנים קודמות (לפני 1/1/2012) תחויב בשיעורי המס שהיו בתוקף עד ליום התחילה החדש: 20% ו-15% בהתאם לתנאי ההצמדה של הנכס כאמור לעיל. בנוסף, אם מתקבלת ריבית שנצמחה לפני 1/1/2006 ,ריבית זו תמוסה בהתאם לשיעורי המס שהיו לפני מועד זה, דהיינו 15% ו-10% ,בהתאם לתנאי ההצמדה של הנכס כאמור לעיל. ריבית בשיעור של 10% יש לרשום בשדות 074/208/308 הנמצאים באשף מילוי שדות נוספים שאינם מופיעים בדוח.
ב. הריבית שנצמחה מיום התחילה החדש תחויב בשיעורי מס של 25% ו-15% בהתאם לתנאי ההצמדה של הנכס כאמור לעיל.
דרך חישוב פיצול הריבית לתקופות השונות:
לגבי הריבית מיום התחילה החדש עד מועד התשלום- סכום הריבית שהתקבל יוכפל ביחס שבין התקופה מיום התחילה החדש עד מועד התשלום לסך תקופת צמיחת הריבית. לגבי הריבית שנצמחה מיום 1/1/2006( אם הנכס היה מוחזק בתקופה זו) עד ליום -1/1/2012 סכום הריבית שהתקבל יוכפל ביחס שבין התקופה מיום 1/1/2006 (או יום רכישת הנכס כמאוחר) ועד ליום התחילה החדש לסך תקופת צמיחת הריבית. לגבי הריבית שנצמחה לפני יום 1/1/2006(אם הנכס היה מוחזק בתקופה זו)- סכום הריבית שהתקבל יוכפל ביחס שבין התקופה מיום רכישת הנכס ועד ליום 1/1/2006 לסך תקופת צמיחת הריבית.
יש לשים לב, שריבית המתקבלת אצל ”בעל מניות מהותי״ תחויב בשיעורי מס רגילים כאמור לעיל.

ריבית על אגרות חוב

1. אגרות חוב נסחרות בבורסה, שהונפקו לפני 8/5/2000, הריבית הריאלית עליהן תמוסה במס בשיעור של 35% . רשום הכנסה זו בטופס 1301 בשדה 052/051/050.
2. אגרות חוב נסחרות בבורסה, צמודות, שהונפקו לאחר 8/5/2000 הריבית הריאלית שנצמחה עליהן החל מ-1/1/2003 ממוסה במס בשיעור של 25% ,ותרשם בטופס 1301 בשדה 357/257/157 ,והריבית עד ל-1/1/2003 ממוסה במס בשיעור של 35% .רשום הכנסה זו בשדה 052/051/050.
3. אגרות חוב נסחרות בבורסה שאינן צמודות שהונפקו לפני 8/5/2000 הריבית עליהן ממשיכה להיות פטורה כבעבר. רשום ההכנסה הפטורה בשדה 209 .דמי ניכיון על מק״מ חייבים ב-20% מס בעת המימוש.
4. אגרות חוב נסחרות בבורסה, שאינן צמודות שהונפקו לאחר 8/5/2000 ,הריבית עליהן שנצמחה החל מ-1/1/2003 תמוסה במס בשיעור של 15% רשום הכנסה זו בשדה 311/211/060.

ריבית על ניירות ערך שנחשבו לני״ע זרים

ריבית המשתלמת על ניירות ערך זרים חייבת במס בשיעור שלא יעלה על 25% .יש לרשום בטופס 1301 בשדה 357/257/157 אולם אם חלק מהריבית שהתקבלה בשנת המס על נייר הערך הזר, צמחה בשנים הקודמות, יחולו ההוראות הבאות:
א. ריבית שנצמחה עד תום שנת המס 2004 ,תחויב במס בשיעור של 35% ,ותירשם בשדה 052/051/050.
ב. ריבית שנצמחה מיום 1/1/2005 ועד ליום 31/12/2005 תחויב במס בשיעור של 15% ,ותירשם בשדה 311/211/060.
ג. ריבית שנצמחה מיום 1/1/2006 ועד ליום 1/1/2012 תחויב במס בשיעור שלא יעלה על 20%, ותירשם בשדה 328/228/067.
ד. ריבית שנצמחה מיום 1/1/2012 תחויב במס בשיעור של 25% ,ותירשם בשדה 357/257/157.

מכירת ניירות ערך סחירים בבורסה

א. ריכוז רווחי ההון מניירות ערך סחירים ייעשה על גבי טופס 1322 נספח ג' לטופס הדוח השנתי אם ניירות הערך שבידיך רשומים בספרי העסק, עליך למלא בנוסף לטופס 1322 את נספח ג1 לדוח השנתי, טופס 1325. הסיכומים בנספח זה יועברו לנספח ג' טופס 1322 טופס מרכז. בטופס הדוח השנתי 1301 יש למלא את הפרטים הבאים: בשדה 054 יש לרשום את מספר טופסי רווח ההון שצורפו טופסי (1399 י', 1322) ומספר עסקאות שבח חייבות שדווחו. ייתכן ואת מקצת מרווחי ההון או השבח ניתן לשייך לבן הזוג הרשום או לבן בת הזוג. סיכום כל המכירות בבורסה על גבי טופס 1322 ייחשב כטופס אחד במניין הטפסים שיירשמו בסעיף בשדה 054. אם יש יותר מטופס 1322 אחד, יש לכלול את מספר הטפסים האלו במניין הטפסים.
ב. בשדה 056 יש לרשום את סה"כ סכום המכירות ברווח הון ושבח ולא כולל רווח הון מניירות ערך סחירים. רווחי הון פטורים (לדוגמה ממכירת דירת מגורים פטורה) יש לרשום בחלק י' של הדוח בשדה 209 .הפסד הון שלא נוצל השנה ומועבר לשנה הבאה לקיזוז ירשם בסעיף 166 או 160 לדוח בהתאם.
ג. בשדה 256 יש לרשום את מחזור המכירות מרווח הון מניירות ערך סחירים כפי שמופיע בנספח ג' לדוח, לפי ההסבר המופיע בהנחיות למילוי אותו טופס.
ד. רווחי הון מניירות ערך סחירים בבורסה שנמכרו בשנת 2020 חייבים במס בשיעור של עד 25%.
ה. במכירת ני"ע של חברה בידי מי שהיה "בעל מניות מהותי" בעת המכירה או בשנה שקדמה לה, רווח ההון הריאלי עליהם יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 30%.

קיזוז הפסדי הון מהכנסות ריבית

ניתן לקזז הפסדי הון במכירת נייר ערך בשנת המס גם כנגד הכנסה מריבית בשל אותם ניירות ערך, וכנגד ריבית מניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית אינו עולה 25%. אם נעשה קיזוז כאמור יש לרשום בסעיפים אלו רק את סכום הריבית שלא קוזז. ייתכן מצב שמשלם הריבית (לדוגמה הבנק) עשה את פעולת הקיזוז כבר בשלב ניכוי המס במקור. רשום את סכום הפסד ההון מני"ע הניתן לקיזוז מריבית דיבידנד בנספח ג' לדוח, טופס 1322.

קיזוז הפסדי הון מרווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים

1. הפסד הון שוטף ניתן כאמור לקיזוז כנגד רווח הון מניירות ערך סחירים. כמו כן ניתן לקזז את הפסד ההון מניירות ערך כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד ששולמו בשל אותו ני"ע וכנגד הכנסה מריבית או דיבידנד בשל ני"ע אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.
2. הפסד הון מועבר ניתן לקיזוז כנגד כל רווח הון או שבח. הפסד הון מועבר מני"ע סחירים שנוצר בשנת המס 2006 ואילך, ניתן לקיזוז בשנת המס כנגד כל רווח הון כאמור, אך לא כנגד ריבית ודיבידנד.
3. הפסד הון מני"ע שנוצר עד ליום 31/12/2005, וטרם קוזז, ניתן לקזזו בשנת מס 2020 כנגד כל רווח הון ממכירת ני"ע וכן כנגד ריבית ודיבידנד מני"ע, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.

ריבית ורווחים שמקורם בקופות גמל והשתלמות

במשיכה מקופת גמל לתגמולים מיום 1/7/2009 :ריבית ורווחים פטורים ממס, ובלבד שהמשיכה היא משיכה כדין וזאת לגבי כספים שהופקדו עד ל-1/1/2008 הפטור קיים גם בכל מקרה של פטירת המוטב. רשום בשדה 209 את הכנסות הריבית הפטורות ממשיכה כאמור.

ריבית ורווחים מקרן השתלמות
ריבית ורווחים אחרים שהצטברו מיום 1/1/2003 בגין הפקדות מעבר לתקרה, שהיא שיעור מ״המשכורת הקובעת״, בסך של 188,544 ש"ח לשנה, חייבים במס בשיעור שלא יעלה על 25%. רשום הכנסה זו בטופס 1301בשדה 357/257/157.
ריבית ורווחים שמקורם בקרן ההפקדה המוטבת, עד לתקרה שהיא שיעור מ״המשכורת הקובעת״, פטורה ממס בעת המשיכה.

ריבית על ניירות ערך ומניות הניתנות לפדיון (החלק החייב בשיעור זה) – מס בשיעור של 35%

ריבית המשתלמת על ניירות ערך זרים ושנצמחה עד תום שנת המס 2004, תחויב במס בשיעור של 35% . ראה הסבר גם לעיל. כמו כן, החלק החייב של מניות הניתנות לפדיון החייב בשיעור של 35% . יש לרשום הכנסות אלו בשדות 052/051/050.

ריבית ורווחים מפיקדונות ותוכניות חיסכון

רווחים שנצברו בפיקדונות ובתוכניות חיסכון מחויבים במס בעת המשיכה. לגבי חלק מההכנסות מוענקים הקלות ופטורים מיוחדים כפי שיפורטו בהמשך.
יחיד יהא חייב במס על הכנסתו מריבית בשיעור שלא יעלה על 25% ( על פיקדון/תוכנית צמוד מדד) או של 15% (על פיקדון/תוכנית שאינו צמוד למדד או צמוד בחלקו).

אם הפיקדון או תוכנית החיסכון נפתחו לפני יום ה -1/1/2012

הריבית שנצמחה מיום 1/1/2012 תחויב בשיעורי מס של 25% ו-15% בהתאם לתנאי ההצמדה של הפיקדון/ התוכנית כאמור לעיל.
הריבית שנצמחה בשנים קודמות (לפני 1/1/2012) תחויב בשיעורי המס שהיו בתוקף עד ליום 1/1/2012 : 20% ו-15% בהתאם לתנאי ההצמדה של הפיקדון/התוכנית כאמור לעיל. בנוסף, אם מתקבלת ריבית שנצמחה לפני 1/1/2006 ,ריבית זו תמוסה בהתאם לשיעורי המס שהיו לפני מועד זה, דהיינו 15% ו-10% ,בהתאם לתנאי ההצמדה של הפיקדון/התוכנית כאמור לעיל. ריבית בשיעור של 10% יש לרשום בשדה 076/216/316 , הנמצאים באשף מילוי שדות נוספים, שאינם מופיעים בדוח.

דרך חישוב פיצול הריבית לתקופות השונות

לגבי הריבית מיום 1/1/2012 עד מועד התשלום – סכום הריבית שהתקבל יוכפל ביחס שבין התקופה מיום 1/1/2012 עד מועד התשלום לסך תקופת צמיחת הריבית.
לגבי הריבית שנצמחה מיום 1/1/2006 (אם הפיקדון/ הנכס היה מוחזק בתקופה זו) עד ליום 1/1/2012 – סכום הריבית שהתקבל יוכפל ביחס שבין התקופה מיום 1/1/2006 ( או יום רכישת הנכס כמאוחר) ועד ליום 1/1/2012 לסך תקופת צמיחת הריבית.
לגבי הריבית שנצמחה לפני יום 1/1/2006 ( אם הנכס היה מוחזק בתקופה זו) – סכום הריבית שהתקבל יוכפל ביחס שבין התקופה מיום רכישת הנכס ועד ליום 1/1/2006 לסך תקופת צמיחת הריבית. יש לכלול בסעיפים אלו גם את ההכנסות מריבית של ילדיך שטרם מלאו להם 18 שנים.

אופן הצמדה

המדד הוא מדד המחירים לצרכן או אם מדובר בנכס שערכו צמוד למטבע חוץ או שהוא נכס במטבע חוץ, שער אותו מטבע. תוכנית חיסכון או פיקדון ייחשבו ככאלו ש״אינם צמודים למדד״ אם אינם צמודים למדד במלואו. שאר הפיקדונות ותוכניות החיסכון נחשבים אם כך כ״צמודים למדד״. ריבית ורווחים שמקורם בפיקדון או בתוכנית חיסכון ש״אינם צמודים למדד״, הרווח עליהם ממוסה במס בשיעור של 15%, ויש לרשום אותו בשדה 317/217/078 , ריבית ורווחים שמקורם בפיקדון או בתוכנית חיסכון ”צמודים למדד״, הרווח עליהם מעל עליית המדד ימוסה במס בשיעור שלא יעלה על 25% .יש לרשום אותו בשדה 342/242/142.

בסעיף ניכוי המס במקור

אם נוכה, יירשם בשדה 043. יש למלא את הריבית החייבת במס המופיעה בטופסי 867 (אישור שנתי של ניכוי מס במקור מהבנק המנכה) בשדות הכנסות ריבית מפקדונות ותוכניות חסכון לפי הרשום באישור ואת המס שנוכה המופיע בטופס 867 בשדה 043. אם אין בידך טופס 867 ו/או אם לא נוכה מס במקור, מכל סיבה שהיא, רשום את ההכנסה מריבית על-פי המסמכים שבידך ועל פי ההסברים דלעיל. עליך לרשום את סכום הניכוי במקור בשדה 043 ,כפי שמופיע בטופס 867 ,גם אם חלק מסכום זה הוחזר לחשבונך על-ידי רשות המסים במהלך השנה. בחישוב המס על הריבית יילקח בחשבון סכום המס שנוכה במקור ושהוחזר לחשבונך בבנק, כפי שרשום במערכי המס. את ההכנסה מריבית עליך לרשום לפני ההקלות במס שיפורטו בהמשך.

חלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה למי שהיה מחזור מכירות מניירות ערך שנתי שעלה על סך של :
שנת 2015 – 810,720 ש"ח
שנת 2016 – 803,520 ש"ח
שנת 2017 – 2,500,000 ש"ח
שנת 2018 – 2,530,000 ש"ח
שנת 2019 – 2,538,000 ש"ח
שנת 2020 – 2,522,000 ש"ח
שנת 2021 – 2,583,000 ש"ח
שנת 2022 – 2,719,000 ש"ח

חלה חובת הגשת דוח שנתי למי שהיו הכנסות מריבית שעלו על סך של :
שנת 2015 – 638,000 ש"ח
שנת 2016 – 636,000 ש"ח
שנת 2017 – 637,000 ש"ח
שנת 2018 – 645,000 ש"ח
שנת 2019 – 647,000 ש"ח
שנת 2020 – 643,000 ש"ח
שנת 2021 – 659,000 ש"ח
שנת 2022 – 693,000 ש"ח

סעיף 125ד וסעיף 125ה לפקודה – פטור על הכנסות ריבית

סעיף 125ד(ב) פטור על ריבית לבעלי הכנסות נמוכות

סעיף 125ד(ג) פטור על ריבית המשתלמת על פיקדונות ותוכניות חיסכון למי שנולד לפני שנת 1949 והגיע לגיל פרישה

סעיף 125ה פטור נוסף על הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון למי שנולד לפני שנת 1949 שהגיע לגיל פרישה