חוקי עידוד – החלטות מיסוי

5441/22 ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי העוסק בפרסום מקוון

7425/20 שני מפעלים תעשייתיים בבעלות חברה

4668/20 מפעל טכנולוגי מועדף העוסק במתן שירותי ענן

3569/20 הוצאות מו"פ שמסווגות בעלות המכר בדוח הכספי

2697/20 יצוא עקיף של רכיב במוצר אחר

0304/20 "הכנסה טכנולוגית" משירות המבוסס תוכנה

6003/19 מפעל תעשייתי הפועל בתחום התוכנה

9101/19 "הכנסה טכנולוגית" משירות המבוסס תוכנה

6886/18 מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית

3311/18 השקעה בחברת מטרה על ידי שותפות

2253/18 הכנסה טכנולוגית ממתן זכות שימוש בתוכנה, ממוצר נלווה ומשירות מבוסס תוכנה

2235/18 החלת הצו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי), התשע"ט – 2018

2167/18 הכנסה מועדפת ממתן זכות שימוש בתוכנה המשמשת כפלטפורמת מסחר

2032/18 מיזוג שתי חברות בעלות מפעל טכנולוגי

0933/18 הכנסה מועדפת

9901/17 הכנסות מתמלוגים

9812/17 שימוש ברווחים הפטורים

6132/17 מיזוג מפעל מוטב ומפעל מועדף

5867/17 מפעל טכנולוגי מועדף שרוכש IP

8394/16 הכנסות מהשכרת מתקן תיירותי ללינה (בית מלון) – אינן מהוות "הכנסה מוטבת"

5837/16 חברה מועדפת שהיא אגש"ח או המוחזקת על ידי אגש"ח

5687/16 חברה העוסקת בייעוץ, הדרכה ובפיתוח מוצרי תוכנה

8769/15 הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה

7587/15 מפעל תעשייתי מבוזר שהוא קבלן משנה העוסק בייצור מוצרי פלסטיק כ"רכיב במוצר אחר"

5568/15 הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה

5297/15 פעילות הפקת חשמל בתחנת כח פוטו וולטאית גדולה

4458/15 מפעל תעשייתי לייצור אריזות המהוות "רכיב במוצר אחר"

6827/14 מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים

5879/14 אישור ניכוי השקעה בהתאם לסעיף 21 בהוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע

5397/14 פיתוח על בסיס ידע ממוסד להשכלה גבוהה בחברת מטרה

3975/14 הבהרה למועד ביצוע השקעה מיועדת נדרשת

9696/13 הוראת השעה לעניין הרווחים הכלואים

2593/13 וויתור על הטבות מפעל מוטב ובחירה בהטבות מפעל מועדף

33961/12 הגשת טופס 909 לאחר המועד

7821/12 פעילות מפעל תוכנה ושירותים לא מוטבות

7457/12 ניכוי בשל "השקעה מזכה" על פי סעיף 20(ב) בפרק ז' בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2001 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (תעשייה עתירת ידע – הוראת שעה)

6687/12 קבלני משנה של מוליכים למחצה (שבבים), יחס נכסים

6556/12 חברה המחזיקה בשני מפעלים אשר אינם "קשורים" זה לזה

6385/12 תנאי אי רישום מניות חברת המטרה למסחר בבורסה לענין סעיף 20(א) לחוק תעשיות עתירות ידע (להלן: "החוק")

4578/12 תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל), התשל"ח-1978 (להלן: "התקנות")

4458/12 מפעל מועדף שהוא קבלן משנה

4457/12 תשלום מס חברות בהתאם להוראת השעה

3663/12 מפעל מועדף שהוא שותפות שהיא קבלן משנה

2254/12 קביעת אופן חישוב הטבות המס בשל מפעל מועדף בשנת המס 2011 בשל תקופת שומה מיוחדת שאושרה לחברה

1595/12 מפעל מוטב העוסק במיחזור פסולת תעשייתית והפיכתה לחומר גלם

9137/11 הסבת תוכנית הרחבה של מפעל מוטב

8769/11 מפעלים קשורים, סעיף 51ו(א)(3) לחוק

7812/11 אופן חישוב הטבות המס בשל מפעל מועדף בשנת המס 2011 בשל תקופת שומה מיוחדת שאושרה לחברה

6953/11 מתן שירותי מחקר ופיתוח לתושב חוץ שלא עומד בתנאי סעיף 68א לפקודת מס הכנסה, שינוי מודל עסקי, הכנסה מוטבת

6644/11 פעילות מפעל תוכנה ושירותים נלווים

5674/11 קביעת מחזור בסיס של מפעל מוטב בעקבות שינוי מודל עסקי

5454/11 מיזוג משולש הופכי ורווחים פטורים

4415/11 שותפות מוגבלת כ"מפעל מוטב"

3791/11 רכישת פעילות תעשייתית מחוץ לישראל והעברתה לישראל

2187/11 שיפוץ בית מלון שאינו מהווה "הרחבה"

1393/11 הסבת תוכנית הרחבה של מפעל מוטב

1313/11 העברת יתרות כספיות ממפעל מוטב – סעיף 51ב(ב) לחוק

1918/09 מתן שירותי מחקר ופיתוח לתושבי חוץ, הכנסה מוטבת

1771/09 פעילות הפקת חשמל בתחנת כוח

1691/09 שינוי מודל עסקי, קבלני משנה בחו"ל, הכנסה מוטבת

1574/09 הכנסות ממחקר ופיתוח במפעל תעשייתי

1446/09 הכנסה מוטבת, מפעל קשור

1058/09 השקעה בנכסים יצרניים ומבחן יחס הנכסים

27/08 יישום תקנות יצוא עקיף

26/08 שחיקת מחזור בסיס

25/08 השקעה מזערית מזכה – ציוד שעלות רכישתו נרשמה כהוצאה בספרים החשבונאיים

24/08 מבחן פיזור השווקים – ייצוא באמצעות חברה קשורה

23/08 חניון כמפעל מוטב – הכנסה משירותי תיירות

22/08 הסבת פעילות

21/08 ייצור באמצעות קבלני משנה בחו"ל

20/08 ייצור באמצעות קבלני משנה מחו"ל

19/08 מפעלים קשורים – מפעלים של חברות אחיות אשר יחשבו כמפעלים קשורים

18/08 מפעל מוטב + שירותי מו"פ + הכנסה מוטבת

17/08 קביעת הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות"

16/08 מפעל תעשייתי, שרותי מו"פ לחברה תושבת ישראל, פעילות ייצור באמצעות קבלן משנה וקביעת הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות"

15/08 מניעת כפל הטבות – דיבידנד ממפעל מאושר

14/08 מפעל תעשייתי

13/08 העברת עודפים פטורים לחברת בת

12/08 ייצור הכולל שלבים בישראל ושלבים בחו"ל + חלוקת ההכנסה המוטבת

13/07 מענקים בגין מבנים שבבעלות בעלי השליטה המשמשים את מפעל האגודה בין במישרין ובין בעקיפין

12/07 מפעלים של חברות אם ובת לא ייחשבו "מפעלים קשורים" זה לזה

11/07 הכנסה מוטבת

10/07 קביעת הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות" ובקשה לכלול השקעות בגין תוכנית שבוטלה כ"השקעה מזערית מזכה"

9/07 מכירות באמצעות סוכן

8/07 מפעל מוטב / מפעלים קשורים

101/06 קביעת אז"פ למפעל שהועתק לישוב שהורע מעמדו בצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזור פיתוח) התשס"ג – 2002 (להלן: "הצו הנוכחי")

100/06 הגדרת נכסים יצרניים

99/06 קביעת תקופת הטבות המ למפעל שהועתק במהלך תקופת ההטבות מאז"פ ב' לאז"פ א'

98/06 אופן חישוב ההכנסה במפעל מבוזר

97/06 קביעת מועד תחילת פעילות החברה, לעניין סיווג מפעל החברה כ-"מפעל חדש"

96/06 מפעל מבוזר – ייחוס ההכנסה החייבת במפעל מבוזר מכוח סעיף 74(ה) לחוק

95/06 קביעת תנאים לחברה המבקשת להרחיב את מפעלה ונעזרת בקבלני משנה

94/06 אופן קביעת הכנסה מוטבת בחברה המפתחת את מוצריה במשותף עם חברה זרה

93/06 הכנסה מוטבת וביטול תוכנית מאושרת במסלול החלופי

92/06 מפעלים של חברות אם ובת אשר לא ייחשבו "מפעלים קשורים" זה לזה

91/06 הכנסה מוטבת – הכנסה ממתן זכות שימוש בחבילות תכנון והוראות ייצור של מכשירים אלקטרונים איננה הכנסה מוטבת

90/06 הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו בחו"ל אינה "הכנסה מוטבת"

89/06 חברה המחזיקה בשני מפעלים אשר אינם קשורים זה לזה

88/06 הכנסה מוטבת, נכס יצרני

87/06 הכנסה מוטבת

86/06 הכנסה מוטבת

57/06 הכנסה מוטבת ומחזור בסיס

56/06 הכנסה מוטבת ומפעל מבוזר

55/06 הכנסה מוטבת – הכנסות שמקורן בשותפות

54/06 קביעת התנאים לחברה המבקשת להקים מפעל ייצורי ונעזרת בקבלני משנה

53/06 הכנסה מוטבת של חברה המעבירה את מרכז הפיתוח מחו"ל לישראל

52/06 הסבת פעילות בין חברות קשורות

51/06 "מפעל חדש" – רכישת פעילות ואופן חישוב ההכנסות המוטבות

50/06 מפעלים של חברות אם ובת אשר לא ייחשבו "מפעלים קשורים" זה לזה

12/06 הפרדת פעילות יצורית וקביעת מחזור בסיס לכל פעילות

11/06 הרחבה של מפעל וביטול תכנית מאושרת במסלול חלופי

10/06 הכנסה מוטבת – מתן שירותי מו"פ לרוכשי טכנולוגיה

9/06 הכנסה מוטבת – הכנסות שמקורן בשימוש בתוכנה המשווקת באינטרנט

8/06 מפעלים של חברות אחיות שלא ייחשבו "מפעלים קשורים" זה לזה