חוות דעת חייבת בדיווח טופס 1345

הסבר

במקרה וקבלת חוות דעת חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131 ד' לפקודה סמן במשבצת כן וצרף את טופס 1345. חוות דעת כאמור הינה אם התקיימו לגביה התנאים המצטברים הבאים:
1 .חוות הדעת ניתנה בכתב החל מיום 1.1.2016
2 .שכר הטירחה בגין חוות הדעת הוא סכום של 100,000 ש"ח לפחות או שחוות הדעת היא "תכנון מדף".
3 .ליחיד הכנסה (מחזור) בשנת המס, למעט הכנסה מרווח הון כמשמעותו בסעיף 89 לפקודה, העולה על 3 מיליון ש"ח או הכנסה מרווח הון כמשמעותו בסעיף 89 לפקודה, עולה על מיליון וחצי ש"ח ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה.

טופס 1345 – דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 131ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ”א – 1961

דברי הסבר למילוי טופס 1345 :

אדם שקיבל חוות דעת בכתב חתומה על ידי נותן חוות הדעת שהעניקה לו יתרון מס כהגדרתו בסעיף 131ד בשנת המס שלגביה הוגש הדוח, ידווח עליה בדוח שהוא חייב בו לפי סעיפים 131 ו- 166 אם התקיים לגביה האמור בסעיפים 1 או 2 להלן:
1 .שכר הטרחה בגין חוות הדעת הוא סכום של 100,000 ש"ח לפחות , שהוסכם בין הצדדים כי הוא ישולם בעד חוות הדעת בגין חיסכון המס המרבי הכולל שייווצר למקבל חוות הדעת, והוא תלוי כולו או חלקו בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת.
2 .חוות הדעת היא תכנון מדף, קרי, חוות הדעת שהתקיים לגביה אחד מאלה:
2.1. כוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת , לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, שאינם קרובים ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת. מי שנתן חוות דעת שהיא תכנון מדף כאמור בסעיף קטן זה יודיע על כך למי שקיבל אותה, ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת.
לעניין זה:
״קרוב״ – כהגדרתו בפסקאות (1) או (2) בסעיף 88.
אמצעי שליטה ו״שליטה״ – כהגדרתם בסעיף 85א.
2.2. נותן חוות הדעת הציע את חוות הדעת למקבל ביזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולה או חלקה.
3. הסעיף יחול על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף 89 (ריווח הון), עולה על 3 מיליון שקלים חדשים או על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם כמשמעותה בסעיף 89 (רווחי הון) , בשנת המס, עולה על מיליון וחצי שקלים ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה.
4 .הסעיף לא יחול על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה.
(*) לא יהיה אדם חב בדיווח בשל חוות דעת שניתנה לו לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור.
אדם שלא דיווח על חוות דעת כאמור בסעיף 131ד לפקודה , יראו אותו כאילו לא הגיש את הדו"ח לפי סעיף 131 או 166 לפי העניין.
על חוות דעת שמקבלה לא דיווח עליה כנדרש בסעיף 131ד יחול סעיף 191(ג1) לפקודה (קנס על גרעון).

הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות החוק, התקנות או כל כלל אחר שיקבע.