חוברת ניכויים לשנת 2023

לוגו רשות המסים בישראל

לוח עזר לחישוב
מס הכנסה ממשכורת
ושכר עבודה
לחודש ינואר 2023 ואילך
כתובתנו באינטרנט:
https://www.taxes.gov.il

תוכן ענייניםעמוד בחוברת
פרק א' – עדכונים ושינויים במערך הניכויים ליישום בשנת המס 20233
פרק ב' – שיעורי מס הכנסה6
פרק ג' – סכומים מתואמים לשנת המס 20238
פרק ד' – שווי שימוש12
פרק ה' – הטבות מס ביישובים13
פרק ו' – מס שכר13
פרק ז' – ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה14
פרק ח' – רשימת ה"יישובים המוטבים"16
פרק ט' – רשימת היישובים המוטבים לפי חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256), התשפ"א-202029

פרק א – עדכונים ושינויים במערך הניכויים ליישום בשנת המס 2023

מעסיקים נכבדים
• בחוברת זו פורטו העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2023 .הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה בשיעור עליית המדד 5.278% ,אלא אם נאמר אחרת.
• להלן לוח עזר לחישוב מס ההכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית מחודש ינואר 2023 ואילך.
• מצורף קישור למחשבון מס ונקודות זיכוי: למחשבון מס ונקודות זיכוי לחץ כאן
לתשומת ליבכם, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בלוח לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.

1. הטבות מס ביישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

מצורפת בפרק ח' רשימת ישובים הכוללת יישובי עוטף עזה.
מצורפת בפרק ט' רשימת יישובים לפי חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256), התשפ"א- 2020 ,הוראת החוק הוארכה עד ליום 15.2.2023 מתוקף סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.
יובהר כי הטבת מס בישובים תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

2. הטבה בשל משמרות – סעיף 10 לפקודת מס הכנסה

בהתאם לפרסום בקובץ תקנות מספר 9664 ,הוארך תוקף תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז – 1986 ,עד ליום 31.12.2022.
לפיכך ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה, יוענק זיכוי בסך 12,120 ₪ עד לתקרת הכנסה שנתית של 138,480 ₪ לשנת המס 2023.
הוראת השעה הוארכה עד ליום 15.2.2023 מתוקף סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.

3. נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי ולימודי מקצוע – סעיפים 40ג ו-40ד לפקודת מס הכנסה

הוראת השעה לשנים 2018-2014 הוארכה עד ליום 31.12.2022.
על כן, סטודנט שסיים את לימודיו בשנים אלו ימשיך לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה.
א. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2022-2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
ב. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2022-2014 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
ג. בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור.
ד. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2022-2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
ה. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2022-2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירותו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו.
ו. מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2022-2014 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי (עד שנת 2016) או 3/4 נקודת זיכוי בשנת 2017 או נקודת אחת החל משנת 2018 , בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

4. שינוי גיל פרישה לנשים:

שינוי גיל הפרישה לנשים פורסם בספר החוקים 2933 מיום 18.11.2021 כדלקמן:

תאריך לידהגיל פרישה
מאי 1947 עד דצמבר 195962
ינואר 1960 עד דצמבר 196062 ו- 4 חודשים
ינואר 1961 עד דצמבר 196162 ו- 8 חודשים
ינואר 1962 עד דצמבר 196263
ינואר 1963 עד דצמבר 196363 ו- 3 חודשים
ינואר 1964 עד דצמבר 196463 ו- 6 חודשים
ינואר 1965 עד דצמבר 196563 ו- 9 חודשים
ינואר 1966 עד דצמבר 196664
ינואר 1967 עד דצמבר 196764 ו- 3 חודשים
ינואר 1968 עד דצמבר 196864 ו- 6 חודשים
ינואר 1969 עד דצמבר 196964 ו- 9 חודשים
ינואר 1970 ואילך65

5. הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות – הוראת שעה

תוקפה של הוראת השעה מוארך עד ליום 31.12.2023.
להלן ההנחיה שפורסמה באתר רשות המסים בקישור המצורף

6. הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה

בחוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 תוקנו סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה כך שניתנה נקודת זיכוי נוספת להורה לילד בגילאים 12-6 בשנת המס 2022 .הוראת השעה הוארכה עד ליום 15.2.2023 מתוקף סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת. המעסיק העיקרי יפעל בהתאם לאמור לעיל ויתיר את תוספת הזיכוי בגין ילדים בגילאי 12-6 בחודשים ינואר ופברואר בלבד.

באישורים לניכוי מס היוצאים למשלמים, שאינם המשלם העיקרי, שבחישוב המס הובא בחשבון זיכוי בגין ילדים בגילאי 12-6 ,מופיעה ההערה הבאה: "בחישוב המס הובאו בחשבון, בהתאם להוראת השעה, נקודות זיכוי נוספות בגין ילדים בני 12-6 .הוראת השעה מסתיימת בחודש 2023.2 ,וככל שלא תוארך, תוקפו של אישור זה יפוג ביום 1.3.2023 .רשות המסים תעשה מאמצים להנפיק עבורך אישור חדש במקרה זה."
אם באישורים למשלמים, שאינם המשלם העיקרי, לא הובא בחשבון זיכוי בגין ילדים בגילאי 6-12 , אזי לא תופיע הערה ותוקף האישור הוא עד תום השנה.
להלן ההנחיה שפורסמה באתר רשות המסים בקישור המצורף

7. ניכוי בשל דמי חבר ודמי טיפול

בהתאם לתקנה 2(7) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 יותרו בניכוי 50% מתשלום דמי החבר או דמי הטיפול ששילם עובד משכרו מיום 1.1.2023.

8. הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי ומקבלי קצבאות

ביום 7.11.2022 ניתנה הקלה נוספת לפיה מיום 1.1.2023 גמלאי אשר מלאו לו 70 שנה בשנת המס לגביה נדרש למלא טופס 101 יהיה פטור ממילוי טופס 101 מכאן ואילך, בכפוף לעמידה בכל התנאים המפורטים בהנחיה מיום 29.10.2022 .תוקף ההקלות עד ליום 31.12.2025 או עד לשינוין, כמוקדם מבינהם.

9. זיכוי תרומות בתלוש השכר – הו"ב 7/2012

מעסיק שקיבל אישור למתן זיכוי לפי סעיף 46 לעובדיו באמצעות תלוש השכר יכול להתיר זיכוי כאמור עד לסכום מרבי של 25,000 ₪ לתורם.

10. הארכת תוקף אישורים

אישורי תיאום מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2022 מוארכים בזאת עד למועד תשלום משכורת חודש פברואר 2023 ,ולא יאוחר מיום 13.03.2023.
יודגש כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור ולא תינתן ארכה לתיאומי מס שאינם בגין הכנסת עבודה או קצבה

11. הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל

פורסמה הנחיה לפיה אישורי ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל שהופקו עבור שנת המס 2022 ,יהיו בתוקף עד ליום ה-31 בינואר 2023 ,ובלבד שהתשלום יבוצע על ידי קופת הגמל עד למועד זה.

ההנחיות המפורטות בחוברת זו ובחוברות אחרות נמצאות באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל.

בכבוד רב,
חטיבת שומה וביקורת
רשות המסים בישראל


פרק ב – שיעורי מס הכנסה

1. שיעורי המס החלים על הכנסה מיגיעה אישית לשנת המס 2023

הכנסה חודשיתשיעור המסהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 6,79010%עד 81,48010%
מ 6,791 עד 9,73014%מ 81,481 עד 116,76014%
מ 9,731 עד 15,62020%מ 116,761 עד 187,44020%
מ 15,621 עד 21,71031%מ 187,441 עד 260,52031%
מ 21,711 עד 45,18035%מ 260,521 עד 542,16035%
מכל שקל נוסף47%מכל שקל נוסף47%

2. מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ב – ₪

הכנסה חודשיתשיעור המסהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 21,71031%עד 260,52031%
מ 21,711 עד 45,18035%מ 260,521 עד 542,16035%
מכל שקל נוסף47%מכל שקל נוסף47%

3. מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית בחישוב יומי ₪ (עובד יומי) לשנת המס 2023

הכנסה יומיתשיעור המס
עד 271.6010%
מ 271.61 עד 389.2014%
מ 389.21 עד 624.8020%
מ 624.81 עד 868.4031%
מ 868.41 עד 1,807.2035%
מכל אגורה נוספת47%

4. מס נוסף על הכנסות גבוהות

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 698,280 ₪ (58,190 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 58,190 ₪ לחודש (698,280 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה בשיעור של 3% .מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.

5. מס נוסף על מכירת זכות במקרקעין

במכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על התקרה והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.
תיאום סכום התקרה הקבועה בסעיף 121ב(ה) לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים לשנת 2023 יפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2023.

פרק ג – סכומים מתואמים לשנת המס 2023

א. נקודת זיכוי

נקודת זיכוי סעיף 33א – 235 ש"ח לחודש

ב. קופות גמל וקרנות השתלמות

סעיףסכום בש"חלתקופה
תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1)9,400לחודש
תקרה הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(2)13,300לחודש
תקרת הסכום לזיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים (סכום החיסכון המזערי) – סעיף 45א(ד)183לחודש
תקרת הסכום לזיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים סעיף 45א(ה)(1)183לחודש
תקרת הסכום לזיכוי סעיף 45א(ה)(2) –
(הפקדה מקס' לשנה לק. גמל לקצבה לעמית עצמאי שהוא עמית מוטב 18,800*12*16.5%=37,224)
18,800לחודש
תקרת הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א)(3)9,400לחודש
תקרת הכנסה נוספת – סעיף 47(א)(5)(2)23,500לחודש
תקרת הפטור לקצבה מזכה – סעיף 9א(א)9,120לחודש
תקרת הפטור לקצבה מזכה – סעיף 9א(ב) – 52% בין השנים 2024-2020
(4,742=9,120 * 52%)
4,742לחודש
סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקצבה – סעיף 32(9)(א)(2)
(לבעל שליטה בחברה)
13,310לשנה
"שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל5,300לחודש
משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה
(הכנסת עבודה) (לשכיר)
15,712לחודש
הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי 17(5א)
(הפקדה מקס' לקבלת הטבת מס בדוח השנתי 12,776=283,905 * 4.5%)
283,905לשנה
הפקדה מוטבת – סעיף 9(16א) ו-9(16ב)
(תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי שמזכה בפטור ממס רווח הון במשיכה)
19,920לשנה
השכר הממוצע במשק11,870לחודש
עמית מוטב 47(א)(7) – 16% מהשכר הממוצע במשק1,899לחודש
תקרה לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף 3(ה3)(1א)
(הפקדות מעסיק מעל התקרה חייבות במס בשכר השוטף)
29,675לחודש
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)
(הפקדות מעסיק מעל התקרה חייבות במס בשכר השוטף)
39,300לשנה
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)
(הפקדות מעסיק מעל התקרה חייבות במס בשכר השוטף)
3,275לחודש
חוק הפיקוח על קופות גמל :
מרכיב התגמולים – סכום צבירה מזערי100,771למועד המשיכה
מרכיב התגמולים – סכום קצבה מזערי4,850לחודש

ג. הטבות מס

הטבות מס ביישובים – ראה בהמשך.

מענקים פטורים ממס לפי סעיף 9 (7א)

תקרת הפטור למענק הון סעיף 9(7א)(א) – עקב פרישה13,310לכל שנת עבודה
תקרת הפטור למענק הון סעיף 9(7א)(ב) – עקב מוות26,620לכל שנת עבודה
רצף קצבה – סעיף 9(7א)(ז1)392,770לתקופת הצבירה

המשך הטבות מס :

משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר193,972לשנה
תרומה למוסד ציבורי – זיכוי ממס – סכום תרומה מינימלי 46(א)200לשנה
תרומה למוסד ציבורי – זיכוי ממס – סכום תרומה מקסימלי 46(א)10,019,808לשנה
תקרת הפטור לפיצויי הלנת שכר 9(21)8,760לחודש
פדיון מניה באגודה שיתופית 94ד317,000
סכום הזיכוי המרבי בגין שכר במשמרות12,120לשנה
עבודה במשמרות 10(ג) – תקרת הכנסה138,480לחודש
משכורת למומחה חוץ14,300לחודש
תקרת ניכוי הוצאות שהייה – בעד ארוחות – מומחה חוץ350ליום
תקרת ניכוי הוצאות שהייה – בעד ארוחות – עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ350ליום
הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה בישוב אחר1,930לחודש
תקרת הכנסה משכר דירה – פטור ממס5,471לחודש
תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים 44 או 45 – ליחיד182,000לשנה
תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים 44 או 45 – לזוג291,000לשנה

הכנסת עיוור ונכה 100% :

תקרת הכנסה פטורה לעיוור ונכה מיגיעה אישית* – יותר משנה 9(5)(א)(1) זכאים לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970.661,200לשנה
תקרת הכנסה פטורה לנכה מיגיעה אישית – יותר משנה 9(5)(א)(א1)(1)430,800לשנה
תקרת הכנסה פטורה לעיוור ונכה שלא מיגיעה אישית 9(5)(ב)79,320לשנה
תקרת הכנסה פטורה מריבית בתכניות חיסכון שמקורה בפיצויים 9(5)(ב)326,280לשנה
המשך הטבות מס :
תקרת ניכוי הוצאות – מתנות בשל קשר עסקי230לאדם לשנה
הגרלות הימורים ופרסים (תקרת הפטור)32,760להגרלה/פרס
תקרת הפטור למלגה אצל חוקר – סעיף 9(29)105,000לשנה

ד. ניכויים

ניכוי מריבית – סעיף 125ד לפקודה:

תקרה מוטבת – סעיף 125ד(א)67,560לשנה
ניכוי למעוטי הכנסה – סעיף 125ד(ב)10,560לשנה
ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד – סעיף 125ד(ג)(1)14,520לשנה
ניכוי גיל פרישה חובה לזוג – סעיף 125ד(ג)(2)17,760לשנה
פטור מרבי של 35% – סעיף 125ה לפקודה38,304לשנה

הוצאות לינה בארץ:

הוצאות לינה בארץ – לינה שעלותה נמוכה מ/שווה-147 דולר ארה"במלוא הסכום
הוצאות לינה בארץ – לינה שעלותה גבוהה מ-147 דולר ארה"ב75% מההוצאה אך לא פחות מ-147$ ולא יותר מ 251$ = ( 335$ * 75%)

הוצאות למתנדב במוסד ציבורי:

כיבוד קל30לאדם באירוע
נסיעה בתחבורה ציבורית240לחודש
הוצאות דלק730לחודש
שיחות טלפון מביתו/נייד120לחודש

הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד:

1.אם סכום ההוצאה השנתי אינו עולה על 25,700סכום ההוצאה המוכרת –סכום ההוצאה שעולה על 2,600 או 80% מההוצאה, לפי הנמוך
2. אם סכום ההוצאה השנתי עולה על 25,700סכום ההוצאה המוכרת –החלק העולה על 5,100

ה. סכומים אחרים

תשלום חד-פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות ממנו מס במקור (חוק עסקאות גופים ציבוריים)5,280תשלום חד פעמי
סכום הלוואה לעניין סעיף 3(ט) שחל עליו רק שיעור עליית המדד8,400לשנה
שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט)3.87%לשנה
תשלום ב"תקופת הבחירות"19,000בתקופה המזכה

מזונות לתושב חוץ – סעיף 20ב (לשנת 2022) :

מזונות לתושב חוץ – רצפה 20ב (מזערי)6,010לחודש
מזונות לתושב חוץ – תקרה 20ב (מרבי)12,020לחודש

עיצומים :

עיצום כספי – אי הגשת דו"ח מקוון 195ב(א)540לחודש פיגור
עיצום כספי – אי הגשת דו"ח של חלפן כספים 195ב(ב)5,490
עיצום כספי לעניין יישום הסכם בין-לאומי 195י(ב)5,440
עיצום כספי לעניין יישום הסכם בין-לאומי 195י(ג)54,390
עיצום כספי לעניין יישום הסכם בין-לאומי 195י(ד)27,190

חוק עידוד השקעה באנרגיה:

תקרת הפטור ממכירת חשמל26,100
תקרה נוספת מס 10%107,692
תקרת הפטור מהשכרת מקרקעין5,400

פטור מהגשת דוח (לשנת המס 2022)

משכורת – תוספת א700,000לשנת המס 2022
דמי שכירות (הכנסה נוספת) – תוספת ב363,000לשנת המס 2022
הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ – תוספת ד363,000לשנת המס 2022
הכנסה מריבית – תוספת ה693,000לשנת המס 2022
הכנסה ממכירת ניירות ערך (מחזור) – תוספת ו2,719,000לשנת המס 2022
החזקה בנכסי חוץ – סייג לפטור – תקנה 3(א)(6)2,018,000לשנת המס 2022
החזקה ביתרה בחשבון תאגיד בנקאי חוץ – סייג לפטור – תקנה 3(א)(7)2,018,000לשנת המס 2022
הכנסות גבוהות – הכנסה החייבת במס נוסף 121ב – סייג לפטור – תקנה 3(א)(8)663,240לשנת המס 2022
פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון:
פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון – הכנסה ליחיד 131(ב2)(4)87,580לשנת המס 2022
פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון – הכנסה לזוג 131(ב2)(4)175,160לשנת המס 2022
עלות שכר לעובד בתאגיד פיננסי – תקרה לתשלום 32(17)2,719,320לשנה

ו. הוצאות נסיעה לחו"ל

לינה לפי קבלותמ- 147 עד 335 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלותעד 94 דולר ליממה
אם לא הוגשו קבלות על לינה157 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים
שטרם מלאו להם 19 שנה
עד 840 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסהעד 74 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25% :
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

ז. ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים

לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),התשל"ז – 1977, מי שמחזור עסקיו בשנת המס 2021 עלה על 5,300,000 ₪ חייב לנכות מס הכנסה במקור מתשלומיו בעד שירותים או נכסים בשנת המס 2023.
חברת בת שמחזורה בשנת המס 2021 לא עלה על 1,050,000 ₪ אינה חייבת בניכוי זה (בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 2א(2) לצו).
מוסד ציבורי שמחזורו בשנת המס 2021 לא עלה על 3,300,000 ₪ (בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 2א(3) בצו) אינו חייב בניכוי זה.

ח. ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים (בכפוף לחתימת השר על הצו ופרסום ברשומות)

לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה), התשנ"ג- 1992 , יחיד שמחזור עסקיו בשנת המס 2021 עלה על 17,200,000 ₪, חייב לנכות מס מתשלומיו בעד מסחר ביהלומים, החל מינואר 2023 ואילך.

פרק ד. שווי שימוש

א. שווי השימוש ברכב המעסיק אשר הועמד לרשות העובד (רכב צמוד) ואשר נרשם לראשונה לפני 1/1/2010.

קבוצת מחירשווי שימוש חודשישווי שימוש שנתי
12,94035,280
23,19038,280
34,10049,200
44,92059,040
56,81081,720
68,830105,960
711,360136,320
אופנוע L398011,760

תקרת "מחיר המתואם לצרכן" 545,550 ש"ח.
הפחתת שווי שימוש (הוראת שעה לשנים 2022 עד 2025) :

רכב היברידי530
רכב פלאג אין:1,050
רכב חשמלי:1,260

ב. רכב שנרשם לראשונה מ- 1/1/2010 ואילך, שווי השימוש לגביו חושב בהתאם לתקרות החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור. לקבלת מידע בנושא שווי שימוש ברכב צמוד, לחץ כאן

ג. שווי שימוש טלפון נייד – (רט"ן)

הסכום הנקוב בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד) 115 ₪ לחודש.

פרק ה – הטבות מס ביישובים

א. טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות לתושבי "ישובים מוטבים"

שיעור ההטבהתקרת ההטבה
5%172,560
7%141,840
10%259,800
10%174,120
12%180,000
12%206,400
12%180,600
12%219,240
13%174,120
14%212,880
14%251,520
16%206,400
16%219,240
18%251,520
20%259,080
20%251,520

ב. תושבי אילת: סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי

הנחה של 10% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית שהופקה באזור אילת או חבל אילות עד לתקרה של 246,840 ש"ח.

ג. כוחות הביטחון סעיף 11(ג) לפקודת מס הכנסה

הנחה של 5% מן המשכורת המיוחדת עד לסכום הכנסה של 163,920 ₪ לשנה.

פרק ו – מס שכר

מס שכרשיעור המס
מוסד ללא כוונת רוח7.5%
מוסד כספי17%

פרק ז – ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

כאשר הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות, יש לנכות מס הכנסה בשיעורים הבאים:

סוג התשלוםשיעור הניכוי
שכר סופרים47%
סוגי שכר47%
משיכות מקרן השתלמות47%
תשלום למעביד מקופות גמל40%
תשלום שלא כדין מקופת גמל לתגמולים35%
תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצבההגבוה מבין 35% ושיעור המס השולי
עמלת ביטוח40%
דמי שכירות מקרקעין35%
עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה30%
עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים30%
עבודות בניה והובלה30%
עבודה חקלאית30%
תוצרת חקלאית15%
דיבידנד25%
דיבידנד לבעל מניות מהותי30%
תשלום לתושב חוץ יחיד25%
תשלום לתושב חוץ שהוא חבר בני אדם23%
שירותים או נכסים30%
דמי השאלה ליחיד47%
דמי השאלה לחבר בני אדם23%
דמי השאלה לקרן נאמנות חייבת20%
השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים35%
דיבידנד מהכנסה מועדפת של מפעל מועדף – סעיף 51יח20%
דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא 2014 ואילך – סעיף 51ב(ג)(1)20%
דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא עד 2013 סעיף 51ב(ג)(1)15%
דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן החל מיום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א)20%
דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן עד ליום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א)15%

פרק ח – רשימות ה"יישובים המוטבים"

סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
1294אבו קורינאת (יישוב)12%206,400
67אבו תלול12%206,400
4013אביבים14%212,880
403אבירים10%174,120
821אבן מנחם10%174,120
785אבן שמואל7%141,840
338אבני איתן12%206,400
77אבנת12%206,400
294אבשלום20%259,080
1126אדורה7%141,840
37אדמית12%180,600
4003אודם12%206,400
1359אוהד20%259,080
330אום בטין12%206,400
4017אופקים18%251,520
4002אור הגנוז12%206,400
1248אור הנר20%259,080
730אורטל12%206,400
1125אורים7%141,840
603אחוזם7%141,840
1064אחיהוד7%141,840
1253איבים20%259,080
23איילת השחר7%141,840
4012אילון10%174,120
3754אילות12%206,400
4301איתן7%141,840
176אל -רום12%206,400
3598אל סייד12%206,400
714אלומות10%174,120
71אלוני הבשן14%212,880
1276אלי-עד12%206,400
199אליפז12%206,400
188אליפלט7%141,840
1188אלמגור7%141,840
עמוד 16 בחוברת ניכויים
סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
3722אלקוש10%174,120
2021אמירים7%141,840
1152אמנון7%141,840
1256אמציה7%141,840
21אניעם7%141,840
1278אספר12%206,400
399אפיק12%206,400
559אפיקים12%206,400
4001ארגמן12%206,400
762ארז20%259,080
1348אשבול7%141,840
368אשבל7%141,840
480אשדות יעקב (איחוד)10%174,120
723אשדות יעקב(מאוחד)10%174,120
322אשחר7%141,840
572אשכולות7%141,840
3645אשל הנשיא7%141,840
143אשלים7%141,840
265אשרת7%141,840
598באר אורה12%206,400
9200באר מילכה12%206,400
712בארי20%259,080
1368בוסתן הגליל7%141,840
4015בוקעאתא12%206,400
1363בטחה7%141,840
483ביר הדאג'12%206,400
589בירייה7%141,840
1191בית ג'ן14%251,520
428בית הגדי7%141,840
2060בית הלל12%206,400
667בית העמק7%141,840
1292בית הערבה10%174,120
485בית זרע12%206,400
487בית יוסף12%206,400
352בית קמה7%141,840
עמוד 17 בחוברת ניכויים
סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
424בית שאן12%206,400
2014בן עמי10%174,120
1344בני דקלים7%141,840
4021בני יהודה7%141,840
342בני נצרים20%259,080
35בצת12%180,600
852בר יוחאי12%206,400
755ברור חיל20%259,080
1219ברוש7%141,840
1204ברעם14%212,880
736ג'ולס7%141,840
262ג'ש (גוש חלב)10%174,120
1206גבולות7%141,840
463גבים20%259,080
1129גבעולים7%141,840
4022גבעות בר7%141,840
305גבעת יואב7%141,840
574גברעם20%259,080
849גדות7%141,840
62גונן7%141,840
79גורן10%174,120
1067גורנות הגליל10%174,120
336גילון7%141,840
490גילת7%141,840
492גינוסר7%141,840
2200גיתה7%141,840
2063געתון10%174,120
431גרופית12%206,400
303גשור7%141,840
302גשר12%206,400
1241גשר הזיו10%174,120
1349דבירה7%141,840
702דגניה א'12%206,400
356דגניה ב'10%174,120
1208דוב"ב14%212,880
1261דורות20%259,080
עמוד 18 בחוברת ניכויים
סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
1203דימונה13%174,120
584דישון14%212,880
1065דלתון12%206,400
2064דן12%206,400
3764דפנה14%212,880
4026דקל20%259,080
1239דריג'את12%206,400
253האון12%206,400
662הגושרים12%206,400
1332הילה10%174,120
374הר עמשא7%141,840
1303הררית7%141,840
496זיקים20%259,080
1047זמרת20%259,080
1272זרועה7%141,840
820חגי7%141,840
343חד-נס7%141,840
3646חולית20%259,080
280חולתה7%141,840
4005חוסן10%174,120
13חוסנייה12%206,400
2034חוקוק7%141,840
397חורה18%251,520
1209חורפיש14%251,520
6700חזון7%141,840
962חלוץ7%141,840
268חלץ7%141,840
1181חמדיה12%206,400
1177חמדת12%206,400
8900חניתה12%180,600
3743חספין12%206,400
1214חצבה12%206,400
1295חצרים7%141,840
1232חרשים7%141,840
358טובא-זנגרייה12%206,400
1158טירת צבי12%206,400
עמוד 19 בחוברת ניכויים
סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
2009טל-אל7%141,840
1226טללים7%141,840
4007טנא7%141,840
803טפחות7%141,840
409יאנוח-ג'ת7%141,840
866יבול20%259,080
811יד מרדכי20%259,080
29יהל12%206,400
575יובל14%212,880
1138יובלים7%141,840
795יונתן12%206,400
3566יושיביה10%174,120
453יחיעם7%141,840
623יטבתה12%206,400
2026יכיני20%259,080
831יסוד המעלה12%206,400
502יסעור7%141,840
916יעד7%141,840
1227יערה14%212,880
504יפית12%206,400
576יפתח14%212,880
1338יראון14%212,880
1252ירדנה12%206,400
1210ירוחם16%206,400
1367ישע20%259,080
840יתד20%259,080
1153כברי10%174,120
1183כדיתה12%206,400
1229כורזים7%141,840
1331כחל7%141,840
1291כחלה12%206,400
1201כיסופים20%259,080
4028כישור7%141,840
63כליל7%141,840
57כלנית7%141,840
1059כמאנה12%206,400
עמוד 20 בחוברת ניכויים
סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
1296כמהין12%206,400
357כמון7%141,840
76כנף7%141,840
443כנרת (מושבה)10%174,120
609כנרת (קבוצה)12%206,400
1297כסיפה18%251,520
4004כסרא-סמיע14%251,520
507כפר בלום12%206,400
1095כפר גלעדי12%206,400
297כפר הנשיא7%141,840
345כפר חושן12%206,400
845כפר חנניה7%141,840
579כפר חרוב12%206,400
1130כפר יאסיף7%141,840
295כפר מימון20%259,080
605כפר מסריק7%141,840
1285כפר סאלד12%206,400
664כפר עזה20%259,080
1085כפר ראש הנקרה12%180,600

1374
כפר רוזנואלד(זרעית)
12%

180,600
1139כפר רופין12%206,400
768כפר שמאי7%141,840
1198כרכום7%141,840
3656כרם בן זמרה12%206,400
1207כרם שלום20%259,080
1230כרמי קטיף7%141,840
2023כרמיאל7%141,840
380כרמייה20%259,080
595כרמים7%141,840
1171כרמל7%141,840
1255לבון7%141,840
674לבנים7%141,840
1173להב7%141,840
1060להבות הבשן7%141,840
4204לוחמי הגיטאות7%141,840
עמוד 21 בחוברת ניכויים
סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
1080לוטם7%141,840
829לוטן12%206,400
573לימן10%174,120
516לפידות7%141,840
4201לקיה18%251,520
481מבוא חמה12%206,400
65מבועים7%141,840
695מבטחים20%259,080
1140מבקיעים20%259,080
1360מג'דל שמס20%251,520
1163מגאר12%206,400
517מגדל7%141,840
3599מגן20%259,080
1418מדרשת בן גוריון7%141,840
1416מולדה*12%206,400
1415מורן7%141,840
1196מחולה12%206,400
308מחנה טלי*7%141,840
43מחנה יוכבד*10%174,120
4019מחנה יפה*7%141,840
607מחנה יתיר7%141,840
1343מחניים7%141,840
1202מטולה14%212,880
2044מיצר12%206,400
596מירון12%206,400
1174מכחול12%206,400
1205מכמנים7%141,840
48מלילות7%141,840
347מלכייה14%212,880
263מנוף7%141,840
748מנות10%174,120
4203מנחמיה12%206,400
1082מנרה14%212,880
678מסדה12%206,400
272מסלול7%141,840
3657מסעדה14%251,520
עמוד 22 בחוברת ניכויים
סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
570מעגלים7%141,840
416מעגן10%174,120
518מעוז חיים12%206,400
4008מעון10%174,120
1063מעונה10%174,120
668מעיין ברוך14%212,880
3745מעיליא10%174,120
325מעלה גמלא7%141,840
99מעלות-תרשיחא14%251,520
3610מפלסים20%259,080
843מצדות יהודה7%141,840
4101מצובה10%174,120
1340מצפה רמון18%251,520
421מצפה שלם7%141,840
378מרגליות14%212,880
3605מרום גולן12%206,400
3785מרחב עם10%174,120
732משאבי שדה10%174,120
395משגב עם14%212,880
1184משואה12%206,400
4551משכיות12%206,400
1124משמר הירדן7%141,840
408משמר הנגב7%141,840
1197מתת12%180,600
396נאות גולן7%141,840
3724נאות הכיכר12%206,400
9100נאות מרדכי12%206,400
4304נאות סמדר12%206,400
1366נבטים7%141,840
590נגוהות7%141,840
4303נהרייה12%219,240
296נוב12%206,400
1057נווה20%259,080
1314נווה אור12%206,400
1279נווה אטי"ב12%206,400
15נווה איתן12%206,400
עמוד 23 בחוברת ניכויים
סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
844נווה זוהר7%141,840
522נווה זיו10%174,120
1147נווה חריף12%206,400
4014נועם7%141,840
1369נחל עוז20%259,080
1195נחף12%206,400
1280נטועה12%180,600
402נטור10%174,120
2047נטע7%141,840
69ניצנה (קהילת חינוך)12%206,400
348ניצני סיני12%206,400
2048ניר יצחק20%259,080
602ניר משה7%141,840
4035ניר עוז20%259,080
1143ניר עם20%259,080
3713ניר עקיבא7%141,840
1242נירים20%259,080
792נמרוד12%206,400
246נס עמים7%141,840
525נעמס הכנסה12%206,400
578נתיב העשרה20%259,080
3756נתיב השיירה7%141,840
1238נתיבות16%219,240
7500סאסא12%206,400
1245סוסיה7%141,840
1156סופה20%259,080
3777סלמה12%206,400
419סמר12%206,400
454סנסנה7%141,840
1176סעד20%259,080
4501סער10%174,120
892ספיר12%206,400
376ע'ג'ר20%251,520
328עבדון10%174,120
1175עברון10%174,120
546עזוז12%206,400
עמוד 24 בחוברת ניכויים
סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
273עידן12%206,400
2042עין אל-אסד10%174,120
1240עין גב7%141,840
289עין גדי7%141,840
383עין הבשור20%259,080
676עין המפרץ7%141,840
4503עין הנצי"ב12%206,400
1053עין השלושה20%259,080
806עין זיוון12%206,400
813עין חצבה12%206,400
4502עין יהב12%206,400
1251עין יעקב10%174,120
1187עין קנייא14%251,520
7600עין תמר12%206,400
1146עיר אובות12%206,400
688עלומים20%259,080
1212עלמה12%206,400
385עמוקה7%141,840
318עמיעד7%141,840
319עמיעוז20%259,080
708עמיר12%206,400
917עמקה7%141,840
531עצמון שגב7%141,840
1246עראמשה*14%212,880
1335ערב אל נעים12%206,400
2560ערד18%251,520
1192ערערה-בנגב18%251,520
3748עתניאל7%141,840
1151פארן12%206,400
750פדויים7%141,840
1104פורייה – כפר עבודה7%141,840
1105פורייה – נווה עובד7%141,840
1313פורייה עילית7%141,840
749פטיש7%141,840
1185פלך7%141,840
3723פני חבר12%206,400
עמוד 25 בחוברת ניכויים
סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
535פסוטה14%251,520
2059פעמי תש"ז7%141,840
3615פצאל12%206,400
536פקיעין (בוקייעה)14%251,520
281פקיעין חדשה12%206,400
599פרוד7%141,840
1231פרי גן20%259,080
413צאלים7%141,840
1180צביה7%141,840
1213צבעון12%206,400
1136צוחר20%259,080
1150צופר12%206,400
1262צוקים12%206,400
774צוריאל10%174,120
1221צורית7%141,840
8000צפת12%206,400
4025קדמת צבי7%141,840
1211קדרים7%141,840
1179קורנית7%141,840
1052קטורה12%206,400
414קלחים7%141,840
3601קליה10%174,120
4024קלע7%141,840
1347קצר א-סר12%206,400
4100קצרין10%174,120
3611קריית ארבע12%206,400
2800קריית שמונה20%251,520
4006קשת12%206,400
543ראמה7%141,840
1334ראס אל-עין12%206,400
26ראש פינה7%141,840
354רביבים10%174,120
1225רביד7%141,840
390רגבה7%141,840
1161רהט16%219,240
1341רוח מדבר7%141,840
עמוד 26 בחוברת ניכויים
סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
362רוחמה7%141,840
3619רועי12%206,400
3782רותם12%206,400
854רחוב12%206,400
540ריחאנייה12%206,400
4702רמות7%141,840
372רמות נפתלי12%206,400
4701רמת מגשימים12%206,400
789רנן7%141,840
713רעים20%259,080
1228רקפת7%141,840
1260רתמים7%141,840
324שאר ישוב12%206,400
1377שבי דרום10%174,120
282שבי ציון7%141,840
1286שגב-שלום18%251,520
304שדה אליהו12%206,400
861שדה אליעזר12%206,400
885שדה בוקר10%174,120
36שדה דוד7%141,840
259שדה נחום12%206,400
329שדה נחמיה12%206,400
1058שדה ניצן20%259,080
2049שדה צבי7%141,840
1223שדי אברהם20%259,080
2057שדי תרומות12%206,400
3578שדמות מחולה12%206,400
1031שדרות20%259,080
761שובה20%259,080
394שובל7%141,840
614שומרה12%180,600
1265שומרייה12%206,400
415שוקדה20%259,080
1235שורשים7%141,840
527שזור7%141,840
1266שחרות10%174,120
עמוד 27 בחוברת ניכויים
סמל היישובשם יישובשיעור 2023תקרה 2023
865שיבולים7%141,840
1378שיזף7%141,840
1267שיטים10%174,120
658שייח' דנון12%206,400
1160שכניה7%141,840
873שלווה7%141,840
1373שלווה במדבר7%141,840
812שלומי20%251,520
1364שלומית20%259,080
366שמיר12%206,400
3784שמעה7%141,840
432שמרת7%141,840
1287שני7%141,840
1132שניר12%206,400
538שעב12%206,400
4009שעל7%141,840
264שער הגולן12%206,400
846שפר7%141,840
398שרשרת7%141,840
1045שתולה14%212,880
2062תאשור7%141,840
2061תדהר7%141,840
1172תובל7%141,840
1083תושייה20%259,080
719תל קציר10%174,120
1054תל שבע18%251,520
1283תל תאומים12%206,400
3719תלם10%174,120
1051תלמי אליהו20%259,080
2050תלמי ביל"ו7%141,840
1237תלמי יוסף20%259,080
814תלמים7%141,840
709תפרח12%206,400
665תקומה20%259,080

1346
תרבין א-צאנע(יישוב*)
12%

206,400
עמוד 28 בחוברת ניכויים

פרק ט – רשימת היישובים לפי חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256), התשפ"א-2020

סמל היישוב שם היישוב שיעור 1.1.2023-15.2.2023תקרה 1.1.2023-15.2.2023שיעור 16.2.2023-31.12.2023תקרה 16.2.2023-31.12.2023
473אבו סנאן12%180,00010%174,120
483בענה12%180,00010%174,120
1292ג'דיידה-מכר12%180,00010%174,120
490דייר אל-אסד12%180,0007%141,840
492דייר חנא12%180,00010%174,120
2034חצור הגלילית12%180,00010%174,120
6700טבריה12%180,00010%174,120
8900טמרה12%180,00010%174,120
502ירכא12%180,00010%174,120
504כאבול12%180,00010%174,120
516מג'ד אל-כרום12%180,00010%174,120
517מזרעה12%180,0007%141,840
525סאג'ור12%180,00010%174,120
7500סח'נין12%180,0007%141,840
7600עכו12%180,0007%141,840
531עראבה12%180,00010%174,120
עמוד 29 בחוברת ניכויים

חוברת ניכויים – לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנים נוספות