חוברת ניכויים לשנת 2022

5/1/2023 – תיקון טעות סופר בלוח הניכויים לשנת המס 2022

11/12/2022 – להורדת החוברת המעודכנת בקובץ PDF

להורדת החוברת המקורית בקובץ PDF

להורדת רשימת ישובים מעודכנת הכוללת את יישובי עוטף עזה, רשימה זו מחליפה את הרשימה שפורסמה בלוח הניכויים 1.2022

סמל רשות המסים בישראל

לוח עזר לחישוב
מס הכנסה ממשכורת
ושכר עבודה
לחודש ינואר 2022 ואילך
כתובתנו באינטרנט:
https://www.taxes.gov.il

תוכן ענייניםעמוד בחוברת
פרק א' – דברי הסבר3
פרק ב' – סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2022 ואילך (₪)7
פרק ג' – שווי השימוש 11
פרק ד' – תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים12
פרק ה' – מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים13
פרק ו' – ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה14
פרק ז' – דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי15
פרק ח' – רשימת ה"ישובים המוטבים"16

פרק א' – דברי הסבר

מעסיקים נכבדים

הננו מגישים בזאת לוח עזר לחישוב מס הכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, מחודש ינואר 2022 ואילך.

מצורף קישור למחשבון מס ונקודות זיכוי:

למחשבון לחץ כאן

הננו להבהיר כי הלוח הוא לוח עזר. אם נפלה טעות בנתונים – הוראות החוק הן הקובעות.

בחוברת זו פורטו העדכונים השנתיים במערך הניכויים, החל מחודש ינואר 2022. הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה)" בשיעור עלית המדד ,2.40% אלא אם נאמר אחרת.

סעיף 121 לפקודה
1. להלן שיעורי המס לשנת 2022 שעודכנו לפי שיעור עלית המדד.

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב – ₪

הכנסה חודשיתשיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס
עד 6,45010%עד 77,400 10%
מ 6,451 עד 9,24014%מ 77,401 עד 110,88014%
מ 9,241 עד 14,84020%מ 110,881 עד 178,08020%
מ 14,841 עד 20,62031%מ 178,081 עד 247,44031%
מ 20,621 עד 42,91035%מ 247,441 עד 514,92035%
מכל שקל נוסף47%מכל שקל נוסף47%

מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ב – ₪

הכנסה חודשיתשיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס
עד 20,62031%עד 247,44031%
מ 20,621 עד 42,91035%מ 247,441 עד 514,92035%
מכל שקל נוסף47%מכל שקל נוסף47%

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב – ₪ (עובד יומי)

הכנסה יומיתשיעור המס
עד 258.00 10%
מ 258.01 עד 369.6014%
מ 369.61 עד 593.620%
מ 593.61 עד 824.831%
מ 824.81 עד 1716.4035%
מכל אגורה נוספת47%

מס נוסף על הכנסות גבוהות

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 663,240 ₪
(55,270 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 55,270 ₪ לחודש (663,240 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה בשיעור של 3%.
מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.
מס נוסף על מכירת זכות במקרקעין – לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על התקרה* והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.
(*) תיאום סכום התקרה הקבועה בסעיף 121ב(ה) לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, לשנת 2022 , יפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2022 (הסכום שפורסם בהוראת הביצוע 4,911,175 ש"ח).

2. נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע סעיפים 40 ג ו- 40 ד


הוראת השעה לשנים 2018-2014 הוארכה עד תום שנת מס 2022 .
על כן, סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה. על פי הוראת השעה, החל משנת המס 2015 , יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים:
א. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2022-2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
ב. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2022-2014 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
ג. בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור.
ד. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2022-2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
ה. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2022-2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו.
ו. מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2022-2014 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי (עד שנת 2016) או 3/4 נקודת זיכוי בשנת 2017 או נקודה אחת החל משנת 2018, בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

3. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה- 1985

שיעור הריבית שנקבע בתקנות, לשנת המס 2022, לעניין סעיף 3(ט) לפקודה, בנוגע ליתרות הלוואות, אשר עולות על התקרה הקבועה בתקנות: 3.23% .
לא חל כל שינוי לגבי יתרות הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בתקנות. שיעור ריבית שנקבע בתקנות לגבי הלוואות אלו הינו שיעור עליית המדד.

4. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ו- 1986

תוקפה של הוראת השעה מוארך עד ליום 31.12.2022.

5. סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

ללוח ניכויים זה מצורפת רשימת הישובים המעודכנת החל מיום 1.1.2022 ואילך. הוראת שעה לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי טרם הוארכה לכן כל הישובים האמורים בחוק מופיעים ברשימה ללא הטבה הניתנת להם מכוח הוראת השעה.
הוראת שעה זו צפויה להיות מוארכת בארבע שנים נוספות. עם השלמת החקיקה האמורה, הצפויה להתקיים בקרוב, נפרסם הנחיה בנושא. כמו כן, נודיע על האפשרות לפנות לקבלת אישורי תיאום מס מעודכנים.
יובהר כי הטבת מס בישובים תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

6. שינוי גיל פרישה לנשים:

שינוי גיל הפרישה לנשים פורסם בספר החוקים 2933 מיום 18.11.2021 כדלקמן:

תאריך לידה גיל פרישה
מאי 1947 עד דצמבר 1959 62
ינואר 1960 עד דצמבר 196062 ו- 4 חודשים
ינואר 1961 עד דצמבר 1961 62 ו- 8 חודשים
ינואר 1962 עד דצמבר 1962 63
ינואר 1963 עד דצמבר 1963 63 ו- 3 חודשים
ינואר 1964 עד דצמבר 1964 63 ו- 6 חודשים
ינואר 1965 עד דצמבר 1965 63 ו- 9 חודשים
ינואר 1966 עד דצמבר 1966 64
ינואר 1967 עד דצמבר 1967 64 ו- 3 חודשים
ינואר 1968 עד דצמבר 1968 64 ו- 6 חודשים
ינואר 1969 עד דצמבר 1969 64 ו- 9 חודשים

7. סעיפים 9(5)(א) ו-9(5)(א1) לפקודת מס הכנסה

בספר החוקים מספר 2932 שפורסם ביום 15.11.2021 תוקן, בין היתר, נוסח הוראות סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ולפיו נקבעו שתי תקרות הכנסה לזכאים לפטור בגין הכנסה חייבת מיגיעה אישית וזאת מכוח סעיפים 9(5)(א) ו- 9(5)(א1) לפקודת מס הכנסה.
להלן הנחיה שפורסמה באתר רשות המסים בקישור המצורף:

להנחיה לחץ כאן

8. הפקדות לקופות גמל בתקופת שמירת הריון ולידה

להלן הבהרה שפורסמה באתר רשות המסים בקישור המצורף:

להנחיה לחץ כאן

9. הוראה למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות – הארכת תוקף

להלן הנחיה שפורסמה באתר רשות המסים בקישור המצורף:

להנחיה לחץ כאן

10. הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל

פורסמה הנחיה לפיה אישורי ניכוי מס ממשיכה מוקדמת מקופת גמל שהופקו עבור שנת המס 2021, יהיו בתוקף עד ליום ה- 31 בינואר 2022 , ובלבד שהתשלום יבוצע על ידי קופת הגמל עד למועד זה.

11. הארכת תוקף האישורים

כמידי שנה, תינתן ארכה לאישורים על תיאום מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2021, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר 2022 ולא יאוחר מיום 13.03.2022. יודגש, כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור, ולא תינתן ארכה לתיאומי מס שאינם בגין הכנסת עבודה או קצבה.

12. זיכוי תרומות בתלוש השכר

להזכירכם, מעביד שקיבל אישור להעניק לעובדיו זיכוי בגין תרומות בהתאם להוראת ביצוע 7/2012 , יכול להתיר זיכוי כאמור בתנאי שסכום התרומה המרבי לעובד הינו 25,000 ₪ לשנה.

ההנחיות המפורטות בחוברת זו וכן הנחיות אחרות מפורסמות באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל. לדף הבית של אתר רשות המסים, לחץ כאן

בכבוד רב,
חטיבת שומה וביקורת
רשות המסים בישראל


פרק ב ' – סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2022 ואילך (₪)

א. נקודת זיכוי

נקודת זיכוי 223 לחודש

ב. קופות גמל וקרנות השתלמות

סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2022 ואילך (₪) (המשך)

סעיףסכום בש"חלתקופה
הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1)8,900לחודש
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(2)12,600 לחודש
סכום החיסכון המזערי – סעיף 45א(ד)173 לחודש
סעיף 45א(ה)(1)173 לחודש
סעיף 45א(ה)(2) – (הפקדה מקס' לשנה לק. גמל לקצבה לעמית עצמאי שהוא עמית מוטב 17,800*12*16.5%=35,244)17,800 לחודש
הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א)(3)8,900 לחודש
הכנסה נוספת – סעיף 47(א)(5)22,250 לחודש
תקרת קצבה מזכה – סעיף 9א(א)8,660 לחודש
פטור מקצבה – סעיף 9א – 52% בין השנים 2024-2020 (4,503=8,660 * 52%)4,503 לחודש
סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקצבה – סעיף 32(9)(א)(2) (לבעל שליטה בחברה)12,640לשנה
"שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל 5,300 לחודש
משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה) (לשכיר)15,712 לחודש
הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי (הפקדה מקס' לקבלת הטבת מס בדוח השנתי 12,150=270,000 * 4.5%) 270,000לשנה
הפקדה מוטבת – סעיף 9(16א) ו-9(16ב) (תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי שמזכה בפטור ממס רווח הון במשיכה)18,960לשנה
תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל
שכר הממוצע במשק10,551לחודש
עמית מוטב – 16% מהשכר הממוצע במשק1,688
לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף 3(ה3)(1) (הפקדות מעסיק מעל התקרה חייבות במס בשכר השוטף)26,378לחודש
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(א1) (הפקדות מעסיק מעל התקרה חייבות במס בשכר השוטף)34,900לשנה
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(א1) (הפקדות מעסיק מעל התקרה חייבות במס בשכר השוטף) 2,908לחודש
חוק הפיקוח על קופות גמל
סכום צבירה מזערי95,718לתקופת הצבירה
סכום קצבה מזערי4,606 לחודש

ג. הטבות מס

הטבות מס ביישובים – ראה בהמשך.

מענקים פטורים ממס לפי סעיף 9 (7א)

עקב פרישה12,640לכל שנת עבודה
עקב מוות25,290 לכל שנת עבודה
רצף קצבה – סעיף 9(7א)(ז1)373,080לתקופת הצבירה
משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר184,246לשנה

תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי

סכום מזערי, סכום העולה על 190 ש"ח לשנה

סכום מרבי 9,517,000 ש"ח לשנה

סכומים מתואמים ליום 1 בינואר ואילך (ש"ח) (המשך)
פדיון מניה באגודה שיתופית317,000
התקרה לצורך סעיף 9(21)- פיצויי הלנת שכר8,280לחודש
סכום הזיכוי המרבי בגין שכר המשמרות11,520לשנה
אשר לאחר צירופו למשכורת אינו עולה על131,520לשנה
משכורת למומחה חוץ13,600לחודש
הוצאות שהייה מרביות למומחה חוץ340ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה
שיקבע פקיד השומה הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים340 ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה
הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה בישוב אחר1,830לחודש
שכר דירה החייב במס בשיעור של 10%אין תקרה מ – 1/1/2003
שכר דירה פטור ממס5,196לחודש

תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים 44 או 45

ליחיד: 173,000 לשנה.

לזוג: 277,000 לשנה.

הכנסת עיוור ונכה 100% :

תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(א)628,800לשנה
תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(א1)409,200לשנה
תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(ב)75,360לשנה
תקרת הכנסה מרבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף309,960לשנה

הכנסה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(א)): ראו דברי הסבר בתחילת החוברת)

364-185 יוםחלק יחסי עד לתקרה של 75,360 ש"ח
365 יום או יותרחלק יחסי עד לתקרה של 628,800 ₪ או 409,200 ₪, לפי העניין, כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365.
הכנסה שאינה מיגיעה אישית סעיף 9(5)(ב) :
עד 184 יוםאין פטור
364-185 יום פטור יחסי עד לתקרה של 75,360 ₪ כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365.
אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף – עד לתקרה של 309,960 ש"ח.

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

סכומים מתואמים ליום 1 בינואר ואילך (ש"ח) (המשך)
מתנות בשל קשר עסקי
תקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)
220 לאדם לשנה
הגרלות הימורים ופרסים (תקרת הפטור) 31,200 להגרלה/פרס
תקרת הפטור למלגה אצל חוקר – סעיף 9(29)100,000לשנה

ד. ניכויים

ניכוי מריבית – סעיף 125ד לפקודה:

תקרה מוטבת – סעיף 125ד(א)64,200לשנה
ניכוי למעוטי הכנסה – סעיף 125ד(ב)10,080לשנה
ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד – סעיף 125ד(ג)(1)13,800לשנה
ניכוי גיל פרישה חובה לזוג – סעיף 125ד(ג)(2)16,920לשנה
פטור מרבי של 35% – סעיף 125ה לפקודה36,372לשנה

הוצאות לינה בארץ:

לינה שעלותה נמוכה מ- 137$מלוא הסכום
לינה שעלותה גבוהה מ- 137$75% מההוצאה אך לא פחות 137$ ולא יותר מ 235$ = (75% * 313$)

הוצאות למתנדב במוסד ציבורי:

כיבוד קל30לאדם באירוע
נסיעה בתחבורה ציבורית230לחודש
הוצאות דלק690לחודש
שיחות טלפון מביתו/נייד120לחודש

הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד:

1.אם סכום ההוצאה אינו עולה על24,400
סכום ההוצאה המוכרת –סכום ההוצאה שעולה על 2,400 או 80% מההוצאה, לפי הנמוך
2. אם סכום ההוצאה עולה על24,400
סכום ההוצאה המוכרת – סכום ההוצאה שעולה על 4,900

ה. סכומים אחרים

תשלום חד-פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות ממנו מס במקור (חוק עסקאות
גופים ציבוריים)
5,040
סכום הלוואה לעניין סעיף 3(ט) שחל עליו רק שיעור עליית המדד7,920לשנה
שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט)3.23%לשנה
תשלום ב"תקופת הבחירות"9,000

מזונות לתושב חוץ – סעיף 20ב (לשנת 2021) :

מזערי 5,770 לחודש

מרבי 11,540 לחודש

סכום המחייב קטין בהגשת דוח (לשנת המס 2021): 82,290 ש"ח

עיצום כספי – סעיף 195ב(א)520לחודש
עיצום כספי – סעיף 195ב(ב) 5,210
עיצום כספי – סעיף 195י(ב) 5,170
עיצום כספי – סעיף 195י(ג) 51,660
עיצום כספי – סעיף 195י(ד) 25,830

חוק עידוד השקעה באנרגיה:

תקרת הפטור ממכירת חשמל24,800
תקרה נוספת מס 10%102,292
תקרת הפטור מהשכרת מקרקעין5,200

פטור מהגשת דוח (לשנת המס 2021)

תוספת א' – משכורת665,000 לשנה
תוספת ב' – הכנסה נוספת345,000 לשנה
תוספת ד' – הכנסות חוץ345,000 לשנה
תוספת ה' – ריבית659,000 לשנה
הכנסה מנייר ערך (מחזור)2,583,000 לשנה
תקנה 3(א)(6)- נכסי חוץ1,917,000 לשנה
תקנה 3(א)(7) – יתרה בחשבון תאגיד בנקאי חוץ1,917,000 לשנה
תקנה 3(א)(8)- מי שחייב במס נוסף עפ"י סעיף 121ב647,640 לשנה
פטור מהגשת דוח מקוון – סעיף 131(ב2)(4) : לשנת 2021
הכנסה ליחיד83,190 לשנה
הכנסה לזוג166,380 לשנה

תקרת עלות שכר בתאגיד פיננסי לפי סעיף 32(17) – 2,583,000 לשנה

ו. הוצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב- 1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה"ב. שיעור העלייה בשנת 2021 הסתכם ב- 6.809%. סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2022 יהיו אפוא כלהלן:

לינה לפי קבלותמ- 137 עד 313 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלותעד 88 דולר ליממה
אם לא הוגשו קבלות על לינה147 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים
שטרם מלאו להם 19 שנה
עד 784 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסהעד 69 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25% :
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

ז. ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים (בכפוף לחתימת השר על הצו ופרסום ברשומות)

לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),התשל"ז – 1977, מי שמחזור עסקיו בשנת המס 2020 עלה על 5,400,000 ₪ חייב לנכות מס הכנסה במקור מתשלומיו בעד שירותים או נכסים בשנת המס 2022.
חברת בת שמחזורה בשנת המס 2020 לא עלה על 1,060,000 ₪ אינה חייבת בניכוי זה (בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 2א(2) לצו).
מוסד ציבורי שמחזורו בשנת המס 2020 לא עלה על 3,300,000 ₪ (בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 2א(3) בצו) אינו חייב בניכוי זה.

ח. ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים (בכפוף לחתימת השר על הצו ופרסום ברשומות)

לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה), התשנ"ג- 1992 , יחיד שמחזור עסקיו בשנת המס 2020 עלה על 17,500,000 ₪, חייב לנכות מס מתשלומיו בעד מסחר ביהלומים, החל מינואר 2022 ואילך.


פרק ג' – שווי השימוש

א. שווי השימוש ברכב המעביד אשר הועמד לרשות העובד (רכב צמוד) ואשר נרשם לראשונה לפני 1/1/2010.

קבוצת מחירשווי שימוש חודשי
12,800
23,030
33,900
44,680
56,470
68,390
710,790
אופנוע L3930

תקרת "מחיר המתואם לצרכן" 518,190 ש"ח.
הפחתת שווי שימוש (הוראת שעה לשנים 2022 עד 2025) :

רכב היברידי500
רכב פלאג אין:1,000
רכב חשמלי:1,200

לתשומת ליבכם: הוראת השעה אושרה על ידי ועדת הכספים אך טרם פורסמה ברשומות.

ב. רכב שנרשם לראשונה מ- 1/1/2010 ואילך, שווי השימוש לגביו חושב בהתאם לתקרות החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור. לקבלת מידע בנושא שווי שימוש ברכב צמוד, לחץ כאן

ג. שווי שימוש טלפון נייד – (רט"ן)

הסכום הנקוב בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד) 105 ₪ לחודש.


פרק ד' – תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים

א. טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות לתושבי "ישובים מוטבים"

שיעור ההטבה תקרת ההטבה
5% 163,920
7% 134,760
10% 165,360
10% 246,840
12% 171,000
12% 171,480
12% 196,080
12% 208,320
13% 165,360
14% 202,200
14% 238,920
16% 196,080
16% 208,320
18% 208,320
18% 238,920
20%238,920

ב. תושבי אילת: סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי

הנחה של 10% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית שהופקה באזור אילת או חבל אילות עד לתקרה של 246,840 ש"ח.

ג. כוחות הביטחון

הנחה של 5% מן המשכורת המיוחדת עד לסכום הכנסה של 163,920 ₪ לשנה.


פרק ה' – מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים

מס שכרשיעור המס
מלכ"ר7.5%
מוסד כספי17%
היטל על העסקת עובדים זרים
כללי20%
עובד חוקי בענף החקלאות (עד 31.12.22)0% (במקום 10%)
עובד חוקי בענף התעשייה והבניין15%
עובד חוקי בענף המסעדות האתניות15%

פרק ו' – ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

כאשר הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות, יש לנכות מס הכנסה בשיעורים הבאים:

סוג התשלוםשיעור הניכוי
שכר סופרים47%
סוגי שכר47%
משיכות מקרן השתלמות47%
תשלום למעביד מקופות גמל40%
תשלום שלא כדין מקופת גמל לתגמולים35%
תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצבההגבוה מבין 35% ושיעור המס השולי
עמלת ביטוח40%
דמי שכירות מקרקעין35%
עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה30%
עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים30%
עבודות בניה והובלה30%
עבודה חקלאית30%
תוצרת חקלאית15%
דיבידנד25%
דיבידנד לבעל מניות מהותי30%
דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופת הוראת השעה 30/9/17-1/1/17 בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוזר מ"ה 1/2017 25%
תשלום לתושב חוץ יחיד25%
תשלום לתושב חוץ שהוא חבר בני אדם23%
שירותים או נכסים30%
דמי השאלה ליחיד47%
דמי השאלה לחבר בני אדם23%
דמי השאלה לקרן נאמנות חייבת20%
השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים35%
דיבידנד מהכנסה מועדפת של מפעל מועדף – סעיף 51יח20%
דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא 2014 ואילך – סעיף 51ב(ג)(1)20%
דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא עד 2013 סעיף 51ב(ג)(1)15%
דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן החל מיום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א)20%
דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן עד ליום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א)15%

פרק ז' – דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי

מספר נקודות זיכויהזכאים לפי מצב המשפחתי
2.25רווק
2.25 נשוי ללא ילדים
2.25 אלמן/גרוש ללא ילדים
2.75רווקה
2.75 נשואה ללא ילדים
2.75 אלמנה/גרושה
3.25נשוי (יחיד מוטב) שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים
3.25נער בגיל 16- 17
3.25 גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (מעל גיל 5) שאינו בחזקתו
3.25 אישה נשואה ולה ילד בוגר
3.75אב הורה חד הורי ולו ילד בוגר בחזקתו
3.75נערה בגיל 17-16
3.75אישה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17
3.75אב לילד בשנת הלידה
4.25גבר הורה חד הורי ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17 , בחזקתו
4.25אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה
4.25אם לילד בשנת הלידה (ללא ניוד הנקודה)
4.75אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים
4.75אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס
ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו
5.25אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים 17-6 בחזקתו
5.25אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים
5.75אב החי בנפרד ולו ילד אחד בחזקתו בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים
6.25אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים
6.75אישה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס
7.25גבר החי בנפרד ולו 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בשנה שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שמלאו לו 5 שנים, בחזקתו
7.75אישה הורה יחיד ולה 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בגילאים 6 עד 17 , בחזקתה

יחיד מוטב: יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה

הורה יחיד: הורה במשפחה חד-הורית שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים שההורה השני שלו נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.


פרק ח' – רשימות ה"ישובים המוטבים"

עדכון 13/2/2022 – ראה רשימת ישובים מעודכנת בחוק סיוע לשדרות ולישובי הנגב המערבי- הוראת שעה

סמל היישובשם יישובשיעור 2022תקרה 2022
473אבו סנאן12%171,000
1342אבו קורינאת (יישוב)12%196,080
1375אבו תלול12%196,080
1115אביבים14%202,200
1220אבירים10%165,360
1081אבן מנחם10%165,360
400אבן שמואל7%134,760
4011אבני איתן12%196,080
3786אבנת12%196,080
1311אבשלום12%196,080
3759אדורה7%134,760
1068אדמית12%171,480
4010אודם12%196,080
1046אוהד7%134,760
1358אום בטין12%196,080
31אופקים18%238,920
1294אור הגנוז12%196,080
67אור הנר7%134,760
4013אורטל12%196,080
403אורים7%134,760
821אחוזם7%134,760
785אחיהוד7%134,760
338איבים12%196,080
77איילת השחר7%134,760
294אילון10%165,360
1126אילות12%196,080
37איתן7%134,760
4003אל -רום12%196,080
1359אל סייד12%196,080
330אלומות12%196,080
4017אלוני הבשן14%202,200
4002אלי-עד12%196,080
1248אליפז12%196,080
730אליפלט7%134,760
1125אלמגור7%134,760
603אלקוש10%165,360
1064אמירים7%134,760
1253אמנון7%134,760
23אמציה7%134,760
4012אניעם7%134,760
3754אספר12%196,080
4301אפיק12%196,080
עמוד 16
סמל היישובשם יישוב שיעור 2022 תקרה 2022
176אפיקים12%196,080
3598ארגמן12%196,080
714ארז7%134,760
71אשבול7%134,760
1276אשבל7%134,760
199אשדות יעקב (איחוד)12%196,080
188אשדות יעקב (מאוחד)12%196,080
1188אשחר7%134,760
3722אשכולות7%134,760
2021אשל הנשיא10%165,360
1152אשלים7%134,760
1256אשרת7%134,760
21באר אורה12%196,080
1278באר מילכה12%196,080
399בארי12%196,080
559בוסתן הגליל7%134,760
4001בוקעאתא12%196,080
762בטחה7%134,760
1348ביר הדאג'12%196,080
368בירייה7%134,760
480בית ג'ן14%238,920
723בית הגדי7%134,760
322בית הלל12%196,080
572בית העמק7%134,760
3645בית הערבה12%196,080
143בית זרע12%196,080
265בית יוסף12%196,080
598בית קמה7%134,760
9200בית שאן12%196,080
712בן עמי10%165,360
4015בני יהודה7%134,760
1363בני נצרים12%196,080
483בענה12%171,000
589בצת12%171,480
1191בר יוחאי12%196,080
2060ברוש7%134,760
667ברעם14%202,200
1292ג'דיידה-מכר12%171,000
485ג'ולס12%171,000
487ג'ש (גוש חלב)14%238,920
352גבולות7%134,760
424גבים7%134,760
2014גבעולים7%134,760
1344גבעות בר7%134,760
עמוד 17
סמל היישובשם יישובשיעור 2022 תקרה 2022
4021גבעת יואב7%134,760
342גברעם7%134,760
35גדות7%134,760
852גונן7%134,760
755גורן10%165,360
1219גורנות הגליל10%165,360
1204גילון7%134,760
736גילת7%134,760
262גינוסר7%134,760
1206גיתה7%134,760
463געתון10%165,360
1129גרופית12%196,080
4022גשור7%134,760
305גשר12%196,080
574גשר הזיו10%165,360
849דבירה7%134,760
62דגניה א'12%196,080
79דגניה ב'12%196,080
1067דוב"ב14%202,200
490דייר אל-אסד12%171,000
492דייר חנא12%196,080
2200דימונה16%196,080
2063דישון14%202,200
431דלתון12%196,080
303דן12%196,080
302דפנה14%202,200
1241דקל12%196,080
1349דריג'את12%196,080
702האון12%196,080
356הגושרים12%196,080
1208הילה10%165,360
1261הר עמשא7%134,760
1203הררית7%134,760
584זיקים7%134,760
1065זמרת12%196,080
2064זרועה7%134,760
3764חגי10%165,360
4026חד-נס7%134,760
1239חולית12%196,080
253חולתה7%134,760
662חוסן10%165,360
1332חוסנייה12%196,080
374חוקוק7%134,760
1303חורה18%238,920
עמוד 18
סמל היישובשם יישובשיעור 2022תקרה 2022
496חורפיש14%238,920
1047חזון7%134,760
1272חלוץ7%134,760
820חלץ7%134,760
343חמדיה12%196,080
3646חמדת12%196,080
280חניתה12%171,480
4005חספין12%196,080
13חצבה12%196,080
2034חצור הגלילית12%171,000
397חצרים10%165,360
1209חרשים7%134,760
6700טבריה12%171,000
962טובא-זנגרייה12%196,080
268טירת צבי12%196,080
1181טל-אל7%134,760
1177טללים7%134,760
8900טמרה12%171,000
3743טנא7%134,760
1214טפחות7%134,760
1295יאנוח-ג'ת12%171,000
1232יבול12%196,080
358יד מרדכי7%134,760
1158יהל12%196,080
2009יובל14%202,200
1226יובלים7%134,760
4007יונתן12%196,080
803יושיביה10%165,360
409יחיעם7%134,760
866יטבתה12%196,080
811יכיני7%134,760
29יסוד המעלה12%196,080
575יסעור7%134,760
1138יעד7%134,760
795יערה14%202,200
3566יפית12%196,080
453יפתח14%202,200
623יראון14%202,200
2026ירדנה12%196,080
831ירוחם16%196,080
502ירכא12%171,000
916ישע12%196,080
1227יתד12%196,080
504כאבול12%171,000
עמוד 19
סמל היישובשם יישובשיעור 2022תקרה 2022
576כברי10%165,360
1338כדיתה12%196,080
1252כורזים7%134,760
1210כחל7%134,760
1367כחלה12%196,080
840כיסופים12%196,080
1153כישור7%134,760
1183כליל10%165,360
1229כלנית7%134,760
1331כמאנה12%196,080
1291כמהין12%196,080
1201כמון7%134,760
4028כנף7%134,760
63כנרת (מושבה)12%196,080
57כנרת (קבוצה)12%196,080
1059כסיפה18%238,920
1296כסרא-סמיע14%238,920
357כפר בלום12%196,080
76כפר גלעדי12%196,080
443כפר הנשיא7%134,760
609כפר חושן12%196,080
1297כפר חנניה7%134,760
4004כפר חרוב12%196,080
507כפר יאסיף12%171,000
1095כפר מימון12%196,080
297כפר מסריק7%134,760
345כפר סאלד12%196,080
845כפר עזה7%134,760
579כפר ראש הנקרה12%171,480
1130כפר רוזנואלד (זרעית)12%171,480
295כפר רופין12%196,080
605כפר שמאי7%134,760
1285כרכום7%134,760
664כרם בן זמרה12%196,080
1085כרם שלום12%196,080
1139כרמיאל7%134,760
768כרמייה7%134,760
1198כרמים7%134,760
3656כרמל7%134,760
1207לבון7%134,760
1230לבנים7%134,760
2023להב7%134,760
380להבות הבשן7%134,760
595לוחמי הגיטאות7%134,760
עמוד 20
סמל היישובשם יישובשיעור 2022תקרה 2022
1171לוטם7%134,760
1255לוטן12%196,080
674לימן10%165,360
24לכיש7%134,760
1173לפידות7%134,760
1060לקיה18%238,920
4204מבוא חמה12%196,080
1080מבועים7%134,760
829מבטחים12%196,080
516מג'ד אל-כרום12%171,000
4201מג'דל שמס20%238,920
481מגאר12%196,080
65מגדל7%134,760
695מגן12%196,080
1140מדרשת בן גוריון7%134,760
1360מולדה*12%196,080
1163מורן7%134,760
517מזרעה12%171,000
3599מחולה12%196,080
1418מחנה טלי*7%134,760
1416מחנה יוכבד*10%165,360
1415מחנה יפה*7%134,760
1196מחנה יתיר7%134,760
308מחניים7%134,760
43מטולה14%202,200
4019מיצר12%196,080
607מירון12%196,080
1268מיתר13%165,360
1343מכחול12%196,080
1202מכמנים7%134,760
2044מלילות10%165,360
596מלכייה14%202,200
1174מנוף7%134,760
1205מנות10%165,360
48מנחמיה12%196,080
347מנרה14%202,200
263מסדה12%196,080
748מסלול7%134,760
4203מסעדה14%238,920
1082מעגלים7%134,760
678מעגן12%196,080
272מעוז חיים12%196,080
3657מעון10%165,360
570מעונה10%165,360
עמוד 21
סמל היישובשם יישובשיעור 2022תקרה 2022
416מעיין ברוך14%202,200
518מעיליא10%165,360
4008מעלה גמלא7%134,760
1063מעלות-תרשיחא14%238,920
668מפלסים7%134,760
3745מצדות יהודה7%134,760
325מצובה10%165,360
99מצפה רמון18%238,920
3610מצפה שלם7%134,760
843מרגליות14%202,200
4101מרום גולן12%196,080
1340מרחב עם12%196,080
421משאבי שדה10%165,360
378משגב עם14%202,200
3605משואה12%196,080
3785משכיות12%196,080
732משמר הירדן7%134,760
395משמר הנגב7%134,760
1184מתת14%202,200
4551נאות גולן7%134,760
1124נאות הכיכר12%196,080
408נאות מרדכי12%196,080
1197נאות סמדר12%196,080
396נבטים7%134,760
3724נגוהות10%165,360
9100נהרייה12%208,320
4304נוב12%196,080
1366נווה12%196,080
590נווה אור12%196,080
4303נווה אטי"ב12%196,080
296נווה איתן12%196,080
1057נווה זוהר7%134,760
1314נווה זיו10%165,360
1279נווה חריף12%196,080
15נועם7%134,760
844נחל עוז10%165,360
522נחף12%196,080
1147נטועה12%171,480
4014נטור12%196,080
1195ניצנה (קהילת חינוך)12%196,080
1280ניצני סיני12%196,080
402ניר יצחק12%196,080
2047ניר משה7%134,760
69ניר עוז12%196,080
עמוד 2
סמל היישובשם יישובשיעור 2022תקרה 2022
348ניר עם7%134,760
2048ניר עקיבא7%134,760
602נירים12%196,080
4035נמרוד12%196,080
1143נס עמים7%134,760
3713נעמ"ה12%196,080
1242נתיב העשרה7%134,760
792נתיב השיירה7%134,760
246נתיבות16%208,320
525סאג'ור12%171,000
578סאסא12%196,080
3756סוסיה10%165,360
1238סופה12%196,080
7500סח'נין12%171,000
1245סלמה12%196,080
1156סמר12%196,080
419סעד10%165,360
454סער10%165,360
1176ספיר12%196,080
4501ע'ג'ר20%238,920
892עבדון12%196,080
376עברון10%165,360
328עזוז12%196,080
1175עידן12%196,080
546עין אל-אסד10%165,360
273עין גב7%134,760
2042עין גדי12%196,080
1240עין הבשור12%196,080
289עין המפרץ7%134,760
383עין הנצי"ב12%196,080
676עין השלושה12%196,080
4503עין זיוון12%196,080
1053עין חצבה12%196,080
806עין יהב12%196,080
813עין יעקב10%165,360
4502עין קנייא14%238,920
1251עין תמר12%196,080
1187עיר אובות12%196,080
7600עכו12%171,000
1146עלומים12%196,080
688עלמה12%196,080
1212עמוקה7%134,760
385עמיעד7%134,760
318עמיעוז12%196,080
עמוד 23
סמל היישובשם יישובשיעור 2022תקרה 2022
319עמיר12%196,080
708עמקה7%134,760
917עצמון שגב7%134,760
531עראבה12%171,000
1246עראמשה*14%202,200
1335ערב אל נעים12%196,080
2560ערד16%196,080
1192ערערה-בנגב18%238,920
3748עתניאל10%165,360
1151פארן12%196,080
750פדויים7%134,760
1104פורייה – כפר עבודה7%134,760
1105פורייה – נווה עובד7%134,760
1313פורייה עילית7%134,760
749פטיש7%134,760
1185פלך7%134,760
3723פני חבר12%196,080
535פסוטה14%238,920
2059פעמי תש"ז7%134,760
3615פצאל12%196,080
536פקיעין (בוקייעה)14%238,920
281פקיעין חדשה12%196,080
599פרוד7%134,760
1231פרי גן12%196,080
413צאלים10%165,360
1180צביה7%134,760
1213צבעון12%196,080
1136צוחר7%134,760
1150צופר12%196,080
1262צוקים12%196,080
774צוריאל10%165,360
1221צורית7%134,760
8000צפת12%196,080
4025קדמת צבי7%134,760
1211קדרים7%134,760
1179קורנית7%134,760
1052קטורה12%196,080
414קלחים7%134,760
3601קליה10%165,360
4024קלע10%165,360
1347קצר א-סר12%196,080
4100קצרין12%196,080
3611קריית ארבע12%196,080
2800קריית שמונה20%238,920
עמוד 24
סמל היישובשם יישובשיעור 2022תקרה 2022
4006קשת12%196,080
543ראמה12%171,000
1334ראס אל-עין12%196,080
26ראש פינה7%134,760
354רביבים12%196,080
1225רביד7%134,760
390רגבה7%134,760
1161רהט16%208,320
362רוחמה7%134,760
3619רועי12%196,080
3782רותם12%196,080
854רחוב12%196,080
540ריחאנייה12%196,080
4702רמות7%134,760
372רמות נפתלי12%196,080
4701רמת מגשימים12%196,080
789רנן7%134,760
713רעים12%196,080
1228רקפת7%134,760
1260רתמים7%134,760
324שאר ישוב12%196,080
282שבי ציון7%134,760
1286שגב-שלום18%238,920
304שדה אליהו12%196,080
861שדה אליעזר12%196,080
885שדה בוקר12%196,080
36שדה דוד7%134,760
259שדה נחום12%196,080
329שדה נחמיה12%196,080
1058שדה ניצן7%134,760
2049שדה צבי7%134,760
1223שדי אברהם12%196,080
2057שדי תרומות12%196,080
3578שדמות מחולה12%196,080
1031שדרות18%208,320
761שובה12%196,080
394שובל7%134,760
614שומרה12%171,480
1265שומרייה12%196,080
415שוקדה12%196,080
1235שורשים7%134,760
527שזור7%134,760
1266שחרות10%165,360
865שיבולים7%134,760
עמוד 25
סמל היישובשם יישובשיעור 2022תקרה 2022
1267שיטים10%165,360
658שייח' דנון12%196,080
1160שכניה7%134,760
873שלווה7%134,760
1373שלווה במדבר7%134,760
812שלומי20%238,920
1364שלומית12%196,080
366שמיר12%196,080
3784שמעה7%134,760
432שמרת7%134,760
1287שני7%134,760
1132שניר12%196,080
538שעב12%196,080
4009שעל7%134,760
264שער הגולן12%196,080
846שפר7%134,760
1233שקף7%134,760
398שרשרת7%134,760
1045שתולה14%202,200
2062תאשור7%134,760
2061תדהר7%134,760
1172תובל7%134,760
1083תושייה12%196,080
719תל קציר12%196,080
1054תל שבע18%238,920
1283תל תאומים12%196,080
3719תלם10%165,360
1051תלמי אליהו7%134,760
2050תלמי ביל"ו7%134,760
1237תלמי יוסף12%196,080
814תלמים7%134,760
709תפרח12%196,080
665תקומה12%196,080
1346תרבין א-צאנע (יישוב*)12%196,080
1365אליאב7%134,760
1368בני דקלים7%134,760
1369נטע7%134,760
3777סנסנה7%134,760
1341רוח מדבר7%134,760
1374כרמי קטיף7%134,760
1377שבי דרום7%134,760
1378שיזף7%134,760
עמוד 26 ואחרון

חוברת ניכויים – לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנים נוספות