ניכוי מההכנסה בגין השקעה בסרט ישראלי

הסבר


רשום את הניכוי המגיע לך בגין השקעתך בסרט ישראלי בשדה 119/118 בטופס 1301

בכדי לעודד הפקת סרט ישראלי, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה), התש"ע 2009 ניתן לקבל בתנאים שנקבעו –
ניכוי בשל הוצאות הפקת סרט ישראלי בשנת המס שבה הוצאו, כנגד כל הכנסה.
למשקיע בהפקת "סרט ישראלי" שאינו סרט טלויזיה, שהוכר כסרט ישראלי על ידי קרן לתמיכה בסרט ישראלי לפי תקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), התשס"ה-2005 או סרט שאושר כעומד בקריטריונים להכרה כאמור על ידי ועדה ציבורית שממנה שר האוצר, ניתן, בתנאים מסוימים ניכוי כאמור. בתקנות ישנן הוראות לגבי יתרת ניכוי שלא נוכתה, הפקת סרט בידי שותפות, חישוב רווח הון ועוד.

חקיקה

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה), תש"ע-2009
          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20, 31, 98, 131(ד) ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות
1.    בתקנות אלה:
          "הוצאות האסורות בניכוי" – כל אחת מאלה:
(1)   הוצאות האסורות בניכוי לפי סעיפים 31 ו-32 לפקודה;
(2)   הוצאות לרכישת נכס בר-פחת כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;
(3)   הוצאות לרכישת זכות במקרקעין או לרכישת זכות באיגוד כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;
          "הוצאות הפקת סרט" – כלל ההוצאות שהוצאו להפקת סרט ישראלי, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, למעט הוצאות האסורות בניכוי;
          "הוצאות הפקת סרט בישראל" – הוצאות הפקת סרט ששולמו לתושב ישראל לשם הפקת סרט ישראלי, בעד קבלת שירותים או בעד רכישת נכסים או בעד שכירותם, ובלבד שהשירותים ניתנו בישראל, הנכסים נמצאים בישראל והשימוש בהם הוא בישראל;
          "הוצאות הפקת סרט מחוץ לישראל" – הוצאות הפקת סרט לשם הפקת סרט ישראלי, שאינן הוצאות הפקת הסרט בישראל;
          "הפקת סרט" – סך כל הפעולות שמטרתן להביא ליציאת עותק ראשון שלם של סרט המוכן להקרנה מסחרית;
          "ועדה" – ועדה שמונתה לפי תקנה 2;
          "חוק הקולנוע" – חוק הקולנוע, התשנ"ט-1999;
          "יחידה" – יחידה הנסחרת בבורסה המקנה זכות בשותפות;
          "מוסד ציבור מסייע" – מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, שמסייע להפקת סרט ונתמך למטרה זו לפי המבחנים לתמיכה במוסדות ציבור שנקבעו לפי סעיף 12 לחוק הקולנוע;
          "משקיע" – מי שהשקיע כספים במזומן בשותפות מפיקה והשקעתו היא לדעת פקיד השומה ביחס סביר בהתחשב בחלקו בהכנסות השותפות;
          "סרט" – כהגדרתו בחוק הקולנוע, למעט סרט טלוויזיה;
          "סרט טלוויזיה" – סרט או סדרה שהופקו להקרנה בטלוויזיה על ידי בעל רישיון לשידורים כהגדרת בעל רישיון לשידורי בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, או בעבורו, או על ידי בעל זיכיון לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, או בעבורו;
          "סרט ישראלי" – סרט שמתקיים בו אחד מאלה:
(1)   מוסד ציבורי מסייע חתם עם מפיק הסרט על הסכם שבו התחייב המוסד הציבורי המסייע להשתתף בהשקעה בהוצאות הפקת הסרט בשיעור של 10% לפחות ובתנאי שהוצאות הפקת הסרט הן 600,000 שקלים חדשים או יותר;
(2)   הוועדה אישרה כי מתקיימים בסרט התנאים להכרה בו כסרט ישראלי לפי חוק הקולנוע, ותקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), התשס"ה-2005, וכי הוצאות הפקת הסרט הן 600,000 שקלים חדשים או יותר;
          "שותפות מפיקה" – שותפות שכל עיסוקה הפקת סרט ישראלי.
הוועדה
2.    (א)  תוקם ועדה שתקבע האם סרט הוא סרט ישראלי לעניין תקנות אלה.
      (ב)  חברי הוועדה המנויים להלן ימונו בידי שר האוצר זולת אם נאמר אחרת:
(1)   3 נציגי רשות המסים; אחד מהם יהיה היושב ראש;
(2)   שני נציגי ציבור;
(3)   נציג מוסד ציבור מסייע;
(4)   נציג מינהל הכנסות המדינה;
(5)   שני נציגים ממשרד התעשיה המסחר והתעסוקה שימנה שר התעשיה המסחר והתעסוקה;
(6)   חבר המועצה לקולנוע כמשמעותה בחוק הקולנוע שימנה שר התרבות והספורט;
(7)   נציג משרד התרבות והספורט שימנה שר התרבות והספורט.
התרת הוצאות
3.    (א)  על אף האמור בכל דין, הוצאות הפקת סרט בישראל לשם הפקת סרט ישראלי והוצאות הפקת סרט מחוץ לישראל בסכום שאינו עולה על 15% מסכום הפקת הסרט בישראל, יותרו בניכוי בשנת המס שבה הוצאו כנגד כל הכנסה.
          (ב)  מקום שלא ניתן לנכות את כל ההוצאות המפורטות בתקנת משנה (א), לפי אותה תקנה, תועבר יתרת ההוצאות שלא נוכתה לשנים הבאות, בזו אחר זו, ותותר בניכוי כנגד כל הכנסה.
          (ג)   הוצאות הפקת סרט מחוץ לישראל לשם הפקת סרט ישראלי בסכום העולה על 15% מסכום הפקת הסרט בישראל, יותרו בניכוי בשנת המס שבה הוצאו כנגד ההכנסות מהסרט העולות על סכום הוצאות הפקת הסרט שהותרו בניכוי לפי תקנות משנה (א) ו-(ב).          (ד)  מקום שלא ניתן לנכות את כל ההוצאות לפי תקנת משנה (ג), תועבר יתרת ההוצאות שלא נוכתה לשנים הבאות ותותר בניכוי כנגד ההכנסות מהסרט העולות על סכום ההוצאות שהותאו בניכוי לפי תקנות משנה (א) ו-(ב).
          (ה)  מקום שלא ניתן לנכות את כל ההוצאות לפי תקנת משנה (ד), תועבר יתרת ההוצאות שלא נוכתה ותותר בניכוי כנגד כל הכנסה בשנת המס שבה מסתיימת תקופה של 24 חודשים מהיום שבו היתה ההקרנה המסחרית הראשונה של הסרט.
          (ו)   מקום שלא ניתן לנכות את כל ההוצאות לפי תקנת משנה (ה) תועבר יתרת ההוצאות שלא נוכתה ותותר בניכוי כנגד כל הכנסה בשנות המס הבאות, בזו אחר זו.
          (ז)   על אף האמור בפסקאות משנה (א), (ב), (ה) ו-(ו), אם ביקש זאת הנישום, לא ינוכו הוצאות הפקת סרט לפי תקנות המשנה האמורות כנגד רווח הון, לרבות רווח הון שהוא סכום אינפלציוני, או כנגד ריבית או דיבידנד, אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.
הוראות מיוחדות לגבי הפקת סרט בידי שותפות
4.    (א)  הוצאות הפקת סרט שהוצאו בידי שותפות מפיקה יותרו בניכוי לפי תקנה 3 למשקיעים בשותפות המפיקה, השותפים בה ביום 31 בדצמבר בשנת המס, בהתאם ליחס ההשקעה הכספית של כל משקיע לכלל ההשקעה הכספית בשותפות המפיקה.
          (ב)  היתה שותפות שיחידותיה נסחרות בבורסה (להלן – שותפות נסחרת) משקיעה בשותפות מפיקה, הוצאות הפקת הסרט שיוחסו לשותפות הנסחרת לפי תקנת משנה (א) ייוחסו לכל אחד מבעלי היחידות בשותפות הנסחרת המחזיקים בה ביום 31 בדצמבר בשנת המס (להלן – בעל היחידה בשותפות הנסחרת), כיחס חלקו בשותפות הנסחרת שבעל היחידה בשותפות הנסחרת מחזיק לבין כלל היחידות בשותפות הנסחרת.
          (ג)   בחישוב רווח ההון בשל מכירת זכות בשותפות מפיקה או בשל מכירת יחידה בשותפות נסחרת, יופחתו מהמחיר המקורי של הזכות בשותפות המפיקה או של היחידה בשותפות הנסחרת, לפי העניין, הוצאות שהותרו בניכוי לפי תקנות אלה למשקיע או לבעל היחידה, לפי העניין והמסים שנוכו במקור מהכנסות השותפות שיוחסו לו, ויוספו הסכומים שנכללו בהכנסת המשקיע או בעל היחידה, לפי העניין, שלא חולקו לו בפועל.
תנאים להתרת ההוצאה
5.    ניכוי הוצאות לפי תקנות 3 או 4, למפיק, למשקיע או לבעל יחידה בשותפות נסחרת לפי העניין, יותר בהתקיים התנאים האלה:
(1)  מפיק הסרט (בסעיף זה – המפיק), ניהול פנקסים קבילים בשנת המס לפי שיטת החשבונאות הכפולה;
(2)  המפיק המציא לפקיד השומה העתק של ההסכם עם המוסד הציבורי המסייע כאמור בפסקה (1) להגדרה "סרט ישראלי" או את אישור הוועדה כאמור בפסקה (2) להגדרה "סרט ישראלי", לפי העניין;
(3)  ההכנסה מהפקת הסרט של המפיק, המשקיע או בעל היחידה בשותפות הנסחרת, לפי העניין, היא הכנסה חייבת בישראל;
(4)  נעשתה ההפקה בידי שותפות מפיקה – יחולו בנוסף הוראות אלה:
(א)   המשקיע ניהל פנקסים קבילים או שהוא פטור מניהולם;
(ב)   השותפות המפיקה הגישה לפקיד השומה דוח לפי סעיף 63(א)(2) לפקודה, מבוקר בידי רואה חשבון שיצורפו אליו:
(1)   פירוט שמותיהם של כל אחד מהמשקיעים ומענם;
(2)   פירוט סכום ההשקעה הכספית של כל אחד מהמשקיעים בשותפות המפיקה והחלק המיוחס לו בכלל ההשקעה הכספית בה;
(3)   פירוט החלק המיוחס לכל משקיע בהכנסות השותפות המפקיה ובהוצאותיה;
(4)   פירוט הוצאות הפקת הסרט בישראל בשנת המס;
(5)   פירוט הוצאות הפקת הסרט מחוץ לישראל בשנת המס;
(ג)    המשקיע יגיש לפקיד השומה את כל אלה:
(1)   אישור מהמוסד הציבורי המסייע או מהוועדה, לפי העניין, כי הסרט הוא סרט שהוכר כסרט ישראלי;
(2)   אישור של השותפות המפיקה על סכום ההשקעה הכספית של המשקיע בה ועל החלק המיוחס לו בכלל ההשקעה הכספית בה;
(3)   אישור של השותפות המפיקה על החלק המיוחס למשקיע בהכנסותיה ובהוצאותיה;
(4)   אישור של השותפות המפיקה על הוצאות הפקת הסרט בישראל בשנת המס;
(5)   אישור של השותפות המפיקה על סכום הוצאות הפקת הסרט מחוץ לישראל בשנת המס.
כללים לעניין מקדמות
6.    המס שנחסך עקב הוראות תקנות אלה לא יופחת מסכום המס המהווה בסיס לקביעת מקדמות לפי סעיף 175 לפקודה.
אי-קיום תנאי
7.    לא התקיים תנאי מהתנאים האמורים בתקנות אלה, לא יחולו התקנות ויראו את השומות כמתוקנות בהתאם.
תחילה ותחולה תק' תשפ"א-2021
8.    תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) והן יחולו לגבי הוצאות להפקת סרט שהוצאו עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021).

הוראות ביצוע וטפסים

29/3/2015 – הוראות פרשנות מס' 2/2015 – החבות במע"מ של שירותים הניתנים למפיקים זרים לצורך הפקת סרטים זרים בישראל

טופס 1610 הודעה עפ"י סעיף 4(א) לחוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט – 2008

טופס 1611 הצהרה עפ"י סעיף 4(א) לחוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

טופס 1612 – STATEMENT According to Article 4(b)(1) of the Law for the Encouragement of the production of Films in Israel

26/4/2009 – החוק לעידוד הפקת סרטים בישראל