הכנסות פטורות ממס הכנסה

פקודת מס הכנסה

סכומים לשנת 2020

9(5) פטור לעיוור ולנכה בשיעור של 100% נכות, או בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים, לפי חישוב מיוחד
פטור על הכנסה מיגיעה אישית עד לסכום של 618,000 ש"ח. אם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-74,040 ש"ח, או אם לא הייתה הכנסה מיגיעה אישית – פטורה ממס גם הכנסה שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 74,040 ש"ח. ריבית מפיקדון, תוכנית חיסכון או קופת גמל, שמקורם בפיצויים בשל פגיעת גוף, הפטור יהיה בסכום כולל של עד 304,506 ש"ח. לגבי שיטת החישוב לנכות בחלק משנת המס ראה הסבר לגבי הכנסות פטור לנכה.

9(5א) תשלומים והחזר הוצאות למשפחות אומנה
תשלומים המקבל האומן מהמשרד או באמצעות גוף מפעיל עבור הוצאות שיאפשרו לו לספק לילד את צרכיו לרבות צרכים מיוחדים לפי סעיף 46(א) לחוק אומנה לילדים יהיו פטורים ממס.

9(6) פטור על קצבאות לנכי מלחמה
פטור על קצבאות המשתלמות בשל פצעי מלחמה, פגיעת ספר, פגיעת איבה, או המשתלמות על-ידי המדינה למי שהיה תלוי בפרנסתו בחייל שמת עקב פעולות מלחמה.

9(6א) פטור לנכה רגליים
פטור לסכומים שנכה ברגליו מקבל, על-פי דין, להחזקת רכבו.

9(6ב) פטור לעובדי ממשלת ארץ-ישראל
פטור על קצבאות שמשלמת המדינה לעובדי ממשלת ארץ-ישראל (ממשלת המנדט לשעבר).

9(6ג) פטור על קצבאות נכות, אזרח ותיק ושאירים מהמוסד לביטוח לאומי
פטור על קצבאות המוסד לביטוח לאומי המשולמות עקב פגיעת עבודה, עקב נכות כללית, או למתנדב שנפגע עקב פעולת התנדבות. פטור על קצבאות אזרח ותיק ושאירים שמשלם המוסד לביטוח לאומי.

9(6ד) פטור לאסירי ציון
פטור על הטבות סוציאליות ותגמולים שמשלם המוסד לביטוח לאומי לאסירי ציון ולמשפחות של אסירי ציון והרוגי מלכות.

9(6ה) פטור על קצבת נכות מחו"ל
פטור על קצבת נכות מחו"ל, המתקבלת ממדינת חוץ מכוח דיניה, בהתאם לתוכנית ביטוח או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית.

9(6ו) פטור על קצבת שאירים
פטור על קצבת שאירים המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם לתוכנית ביטוח או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית עד לסכום שאינו עולה על 8,510 ₪ לחודש בשנת 2020.

9(7) פטור על פיצויים על מוות או חבלה
פטור על סכום הון שנתקבל כפיצוי כולל על מוות או חבלה.

9(7א) פטור על מענק (פיצויים) עקב פרישה מעבודה או עקב מוות
על מענק פרישה – פטור בסכום השווה למשכורת החודש האחרון כפול מספר שנות העבודה. על מענק מוות – פטור בסכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה, לפי משכורת החודש האחרון, כפול מספר שנות העבודה. מנהל רשות המסים רשאי להגדיל את סכומי הפטור, אולם בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לגבי מענק פרישה שנתקבל השנה על 12,420 ש"ח לכל שנת עבודה. סכום הפטור לגבי מענק עקב מוות לא יעלה על 24,840 לכל שנת עבודה.

9(13) פטור על הכנסה מהפרשי הצמדה
פטור על סכומי הפרשי הצמדה שקיבל יחיד בשל נכס, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
1 .הפרשי הצמדה אינם חלקיים.
2 .לא נתבעו הוצאות ריבית.
3 .הפרשי ההצמדה אינם הכנסה לפי סעיף 2(1) ואינם רשומים או חייבים ברישום בפנקסי חשבונותיך. הוראות אלה לא יחולו על חשבון בקופת גמל.

9(13א) פטור על הכנסה מהפרשי הצמדה בשל הפקעה
פטור של סכומים ששולמו כהפרשי הצמדה עקב הפקעת נכס שאיננו מלאי עסקי.

פטור על הכנסה מהפרשי שער לתושב חוץ
פטור על הפרשי שער על הלוואה שנתן תושב חוץ למעט הלוואה שנתן על-ידי מפעל הקבע שלו בישראל.

9(16א) פטור על סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים
פטור לסכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים שמקורם בהפקדה המוטבת אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון; ולגבי עובד שהגיע לגיל פרישה, או משיכות שנעשו לצורכי השתלמותו, אף אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון. שאריו של עובד יהיו רשאים למשוך הסכומים בפטור ממס. ריבית ורווחים מהפקדות בקרן השתלמות שהופקדו לפני 1/1/2003 יהיו פטורים, אף אם אין מקורם בהפקדה מוטבת.

9(16ב) פטור לסכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים
פטור לסכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים שמקורם בהפקדה המוטבת, אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון; ולגבי עובד שהגיע לגיל פרישה, או משיכות שנעשו לצורכי השתלמותו, אף אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון. שאריו של עובד יהיו רשאים למשוך הסכומים בפטור ממס. ריבית ורווחים מהפקדות בקרן השתלמות שהופקדו לפני 1/1/2003 יהיו פטורים, אף אם אין מקורם בהפקדה מוטבת.

9(17) פטור על סכומים שקיבל עובד מקופת גמל
סכומים שמשך עובד מקופת גמל ושאינם חייבים במס על פי סעיף 87 ,למעט כספים שקיבל עובד על-פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, עד גובה תשלומי המעביד בגבולות הסכומים על פי השיעורים שנקבעו לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל.

9(17ב) משיכת יתרה צבורה נמוכה לפי חוק הפיקוח על קופת גמל
סכומים שמשך יחיד מכל מרכיבי החשבון על פי הוראות סעיף 23(ב)(1א) לחוק הפיקוח על קופות גמל.

9(18) פטור על רווחים מקופת גמל לתגמולים
פטור על הכנסת ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, שאינם חייבים במס לפי סעיף 3(ד) או סעיף 87 ,שקיבל יחיד מקופת גמל לתגמולים, אשר מקורם בסכומים שהפקידו היחיד או מעבידו לקופת הגמל.

9(18ב) רווחים מקופת גמל להשקעה
יחיד שקיבל רווחים בגין סכומים שהופקדו בקופת גמל להשקעה ועמד בתנאים שבסעיף 22(א1) לחוק הפיקוח על קופות הגמל והתנאים המנויים בפסקאות(1) עד (3). נפטר היחיד והתקיים לגביו התנאי המנוי בפסקה (3) טרם פטירתו, יהיו הרווחים שנצברו עד תום שלושה חודשים ממועד הפטירה פטורים בעמידה בתנאים שהוגדרו בסעיף.

9(19) פטור בגין סכום המתקבל מביטוח חיים
סכום המתקבל על פי פוליסה לביטוח חיים של קרוב ובהתאם לתנאים שנקבעו.

9(20) פטור על שווי הסעות מאורגנות למקום עבודה על-ידי המעביד
פטור לגבי שוויה של נסיעת העובד מביתו למקום העבודה וחזרה בהסעה מרוכזת המאורגנת וממומנת על-ידי המעביד, ובתנאי שההסעה הכרחית בשל תנאי העבודה ומיקומו של מקום העבודה, אם אושר כך על-ידי מנהל רשות המסים.

9(21) פטור על פיצויי הלנת שכר בגבולות סכום הפרשי הצמדה וריבית על השכר המולן
פטור על סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על-פי חוק הגנת השכר, עד לסכום השווה להפרשי הצמדה וריבית על השכר המולן, אולם, אם באחד מ-24 החודשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה משכורתו של העובד על סך של 8,160 ש"ח בשנת המס 2020, אזי ישולם המס בגין מרכיב המס שבפיצוי.
דוגמה א :
שיעור המס 30% , השכר ברוטו 16,000 + הפיצוי בגין הלנת שכר 40,800 = סה"כ פיצוי+שכר 56,800 ש"ח
התקופה 6 חודשים, ריבית לשנה 4%, הפרשי הצמדה אפס.
הפיצוי הפטור 16,000 * 4% * 6/12= 320 ש"ח
השכר מעל התקרה 8,160 ש"ח
מרכיב המס שבפיצוי הפטור 320 * 30% = 96 ש"ח
הסכום הפטור ממס 96 -320 = 224 ש"ח
השכר החייב במס 320 – 56,800 = 56,480 ש"ח
המס 56,480 * 30% = 16,944 ש"ח
בנוסף מס בסך 96 ש"ח
סה"כ מס 16,944 + 96 = 17,040 ש"ח
56,800 * 30% = 17,040 ש"ח
דוגמה ב :
שיעור המס 14%, השכר ברוטו 6,000 + הפיצוי בגין הלנת שכר 15,300 = סה"כ פיצוי+שכר 21,300 ש"ח
התקופה 6 חודשים, ריבית לשנה 4%, הפרשי הצמדה אפס.
הפיצוי הפטור 6,000 * 4% * 6/12= 120 ש"ח
השכר לא עבר את התקרה 8,160 ש"ח
הסכום הפטור ממס 120 ש"ח
הסכום החייב במס 120 – 21,300 = 21,180 ש"ח
המס 21,180 * 14% = 2,965 ש"ח

פיצויי הלנת שכר (תיקון מס' 81) תש"ן-1990
(21) (א)   סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על פי חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958, בגבולות סכום הפרשי הצמדה וריבית על השכר המולן;
(ב)   על אף האמור בפסקת משנה (א), לגבי מי שהכנסתו החייבת בחודש כלשהו מ-24 החדשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה על סכום התקרה לאותו חודש, מרכיב המס שבפיצוי הפטור ישולם כמס;
(ג)    בפסקה זו – "מרכיב המס" – הפיצוי הניתן בשל חלק השכר שהיה משתלם כמס אילו שולם השכר במועדו;
"סכום התקרה" – סכום של 8,160 ש"ח לשנת 2020
סעיף 159א(א) לפקודת מס הכנסה
בסעיף זה, "הפרשי הצמדה וריבית" – תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

9(22) פטור על דמי מזונות שמקבל/ת גרוש/ה
פטור על סכומים שמקבל יחיד מבן זוגו לשעבר כדמי מזונות, או בשביל ילדיו, או שמקבל יחיד החי בנפרד מבן זוגו, וכן סכומים שמתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי על-פי חוק המזונות (הבטחת תשלום) תשל"ב-1972.

9(23) פטור על חלק מקצבה המתקבלת על-פי הסכם למתן עיזבון בחיים
פטור על חלק מקצבה המתקבל על-פי הסכם למתן עיזבון בחיים לקרן קיימת לישראל, לקרן היסוד, המגבית המאוחדת לישראל, או לכל מוסד אחר שקבע שר האוצר. הפטור הוא בשיעורים הבאים מהקצבה:
1 .בשיעור 50% – אם לנותן העיזבון לא מלאו 50 שנים בעת נתינתו;
2 .בשיעור 60% – אם מלאו לו 50 שנים ולא מלאו לו 60 שנים;
3 .בשיעור 75% – אם מלאו לו 60 שנים ולא מלאו לו 70 שנים;
4 .בשיעור 80% – אם מלאו לו 70 שנים ולא מלאו לו 80 שנים;
5 .בשיעור 90% – אם מלאו לו 80 שנים.

9(24) פטור על הפרשי הצמדה וריבית על מס ששולם ביתר
פטור על סכום שקיבל נישום על חשבון ריבית והפרשי הצמדה בשל מס ששולם ביתר (החזר מס), גם לגבי מס הכנסה וגם לגבי מס שבח, וכן לגבי החזרי מע"מ של עוסק לפי סעיף 105 לחוק מע"מ. הוראה זו לא תחול על נישום, שריבית והפרשי הצמדה הן בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1).

חוק הביטוח הלאומי סעיף 362
פטור על הפרשי הצמדה בשל סכום ששולם ביתר למוסד לביטוח לאומי.

9(25) פטור על חלק משכר דירה המקבל קשיש המתגורר ב"בית אבות"
פטור ממס על דמי השכירות שמקבל קשיש מהשכרת דירה, שבה גר לפני כניסתו ל"בית אבות" (שמתגוררים בו 30 יחידים לפחות, שגילם יותר מ-65 שנים), עד גובה מחצית התשלום השנתי ששולם ל"בית האבות".

9(27) מענק חייל משוחרר
פטור ממס על כספים שקיבלה הקרן או שקיבל חייל משוחרר לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994.

9(28) פטור על הימורים, הגרלות ופרסים
פטור ממס עד לסכום של 30,600 ש"ח בשנת 2020 .פטור מדורג עד לסכום הכפול מזה על הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים.

9(29) מלגה הניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר
מלגה הניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כהגדרתם בחוק, ולגבי חוקר, עד לתקרה של 98,000 ש"ח בשנת 2020.

9(30) פטור על פיצוי לתרומת ביציות
פטור ממס על פיצוי ששולם לתורמת לפי סעיף 43 לחוק תרומות ביציות, התש"ע- 2010.

9א פטור על חלק מקצבה המתקבלת ממעביד או מקופת גמל בגיל פרישה וכן קצבה המשתלמת בשל אובדן כושר עבודה
פטור על קיצבה מזכה, בשיעור של 52% מסכום תקרת הקצבה המזכה (כ-4,425 ש"ח לחודש בשנת 2020), שמקבל יחיד שהגיע ל"גיל פרישה", ממעביד, מקופת גמל, או על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה. אם הוון בפטור ממס חלק מהקצבה, יופחת הסכום שהוון בפטור מיתרת ההון הפטורה.

9ב פטור על חלק מקצבה אחרת, מלוג או אנונה
פטור בשיעור של 35% מקצבה אחרת (שלא חל עליה סעיף 9א). שמקבל אדם שמגיע לגיל פרישה, או שמקבלים שאיריו, ושאינה פטורה לפי סעיף 9(6ו) אין תקרה לסכום הקצבה המזכה בפטור.

9ג הנחה לקצבה של תושב ישראל לראשונה ושל "תושב חוזר ותיק"
סכום המס על קצבה שמקורה מחוץ לישראל, שמקבל מי שעלה לישראל, או "תושב חוזר ותיק" בשל עבודתו בחו"ל, יהיה הנמוך מבין המס שהיה משלם על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה אילו היה נשאר תושב אותה מדינה ובין המס החל על-פי החוק בישראל.

9ד פטור להכנסה מדמי שכירות מסויימים
פטור בשיעור של 35% על דמי שכירות מהשכרת נכס ששימש בעסק או משלח-יד בישראל, ליחיד שהגיע הוא או בן זוגו, לגיל פרישה, עד לתקרה, שיעור זכאות ובתנאים כאמור בפקודה.

סעיף 14(א), סעיף 14(ב) פטור לעולה חדש או תושב חוזר ותיק
"עולה חדש" או "תושב חוזר ותיק" שהגיעו לישראל לראשונה מיום 1/1/2007, יהיו פטורים ממס למשך 10 שנים ומדיווח על הכנסותיהם שהופקו בחו"ל או שמקורן בנכסים בחו"ל.

סעיף 14(ג) פטור לתושב חוזר (שאינו "ותיק")
תושב חוזר (שאינו "ותיק"), שחזר לישראל החל מיום 1/1/2007 ואילך הורחב לגביו הפטור מריבית, מדיבידנד או מרווח הון "מניירות ערך מוטבים", שהם ניירות שנרכשו לאחר חזרתו לישראל כחילוף לניירות ערך שנרכשו בידיו בתקופת שהותו בחו"ל. פטורים אלו על הכנסות פאסיביות בידי תושב חוזר (שאינו "ותיק") יחולו למשך 5 שנים מיום החזרה לארץ.
כתושב חוזר ייחשב: לגבי תושב ישראל שעזב את ישראל מיום 1/1/2009 ואילך – מי ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל.
לגבי תושב ישראל שעזב את ישראל עד ליום 31/12/2008 – מי ששהה מחוץ לישראל 3 שנים וחדל להיות תושב.

צו על-פי סעיף 14 לפקודה
פטור על תקבולי ביטוח סוציאלי המתקבלים ממדינה זרה, הפטורים ממס על-פי דין באותה מדינה.

צו על-פי סעיף 16ב לפקודה פטור על הפרשי הצמדה שמקבל יחיד
פטור על הפרשי הצמדה שמקבל יחיד, שהפרשי ההצמדה אינם הכנסה בידיו לפי סעיף 2(1), בשל: פגיעה במקרקעין, מכירת נכס פרטי, תשלום יתר ששולם בשל הוצאה פרטית, פיצוי בשל תביעה (בתנאי שהסכום, שהפרשי ההצמדה נוספו עליו, פטור ממס), ביטול עסקה לרכישת נכס פרטי, הלוואה בין יחידים שלא במסגרת העסק או משלח-היד, תשלום בידי מוסד בגין תביעה או החזרת פיקדון שאינה הכנסה, או הפטורים ממס, יתרת זכות באגודה שיתופית, פיקדון בבית אבות.

125ד פטור על ריבית המשתלמת על פיקדונות ותוכניות חיסכון
א. יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו לא עלתה בשנת המס 2020 על סך של 63,000 ש"ח, יהיה פטור על הכנסה מריבית בסך של 9,840 ש"ח בשנת המס. עלתה ההכנסה בשנת המס – יוקטן הפטור בהתאם.
ב. יחיד שבשנת המס הגיע הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, (דהיינו 67 שנים) ונולדו לפני שנת 1949, יהיה פטור גם על הכנסה מריבית בסך 13,560 ש"ח בשנת המס, ואם הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה ונולדו לפני שנת 1949, יהיה פטור על סך של 16,680 ש"ח בשנת המס.
ראה דוגמה והסבר בהמשך

125ה פטור נוסף על הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון למי שהגיע לגיל פרישה
פטור בשיעור של 35% על ריבית עד לגובה ההפרש שבין ההכנסה החייבת המוגדרת בסעיף ועד לתקרת הכנסה של 102,120 ש"ח לשנת 2020 ,למי שהגיע הוא או בן זוגו לגיל פרישה. והכל, אם הם נולדו לפני שנת 1949.
ראה דוגמה והסבר בהמשך