סעיף 125א לפקודה – הכנסות מסוימות לאחר פטירה

הסבר

לקלוט את ההכנסה בשדה 314/214/061 בטופס 1301

יחיד שניהל את חשבונותיו לפי בסיס מזומנים – ונפטר, עשויים שאיריו להמשיך ולקבל הכנסות שמקורן בהתעסקותו בזמן היותו בחיים. הכנסות אלה חייבות במס בידי השאירים אולם בשיעור מס מוגבל שלא יעלה על 40%. שיעור מס זה חל גם על הכנסת עבודה (כהכנסה ממשכורת או משכר עבודה) או על חלק ממענק עקב מוות שאינו פטור ממס, שקיבלו שאיריו של שכיר.

הוראות ביצוע מס הכנסה מספר 03/2023 רשות המיסים

הכנסות מעבודה שהתקבלו לאחר פטירה

הכנסות מעבודה שהתקבלו לאחר פטירה ומענק פרישה עקב מוות החייב במס, הינן הכנסות מיגיעה אישית החייבות בשיעור מס שולי מוגבל ל-40% .הכנסה זו תדווח בשדה 272/258 (שדות לדיווח הכנסות החייבות בשיעור מס שולי), אם כלל ההכנסות כולל הכנסה זו עולה על סך 514,520 ₪ – מדרגת מס שולי של 40%. אם סך ההכנסות הכולל עלה על סכום זה, ידווח ההפרש שבין סך ההכנסות הכולל ל-514,520 ₪ בשדה 314/214/061 (שדה הכנסה לאחר פטירה בשיעור המוגבל ל 40%).
דוגמה 1
הכנסות חייבות ממענק פרישה עקב מוות- 100,000₪
הכנסת משכורת- 400,000 ₪
סה"כ הכנסות 500,000=400,000+100,000
הדיווח : כיון שסך ההכנסות נמוך מ514,520 ₪ יש לרשום הכנסות חייבות ממענק פרישה עקב מוות בסך 100,000 בשדה 272/258.
דוגמה 2
הכנסות חייבות ממענק פרישה עקב מוות- 100,000₪
הכנסת משכורת ₪ 1,000,000
סה"כ הכנסות 1,100,000=1,000,000+100,000
הפרש חיובי 1,100,000-514,520 = 585,080
דיווח : כיון שההפרש החיובי גדול מהכנסות חייבות ממענק פרישה עקב מוות יש לרשום את סך ההכנסה 100,000 בשדה 061/214/314.
דוגמה 3
הכנסות חייבות ממענק פרישה עקב מוות- 100,000₪
הכנסת משכורת- 500,000 ₪
סה"כ הכנסות 600,000=500,000+100,000
הפרש חיובי 600,000-514,520 = 85,080
דיווח : כיוון שההפרש החיובי קטן ממענק פרישה עקב מוות, יש לרשום את ההפרש החיובי (85,080₪) בשדה 314/214/061 ואת יתרת המענק עקב מוות בסך 14,920 ש"ח (85080- 100000) יש לרשום בשדה 272/258.

הוראת ביצוע מס הכנסה 03/2023 – ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2022

חקיקה

סעיף 125א. לפקודת מס הכנסה המס על הכנסה לאחר פטירה (תיקון מס' 16) תשל"א-1971 (תיקון מס' 18) תשל"ג-1974 (תיקון מס' 21) תשל"ה-1975
125א. על אף האמור בסעיף 121 (שיעור מס שולי ליחיד), הכנסתו של אדם שחל עליה סעיף 3(ו) (ראה מטה) והכנסת עבודה של אדם, שנתקבלו לאחר פטירתם, לא יעלה שיעור המס עליהם על 40%. לענין זה, הכנסת עבודה – לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב מוות, שאינו פטור על פי סעיף 9(7א) (פטור על מענק עקב פרישה או מוות).

סעיף 3(ו) לפקודת מס הכנסה –  אדם שבשנת מס פלונית נפסקה התעסקותו והכנסתו נקבעת בשומה לפי בסיס מזומנים, יראו את כל הסכומים שלא חוייבו בידי אותו אדם במס לפני ההפסקה מחמת קביעת ההכנסה על בסיס מזומנים כהכנסה בידי מי שזכאי לאותם סכומים בעת קבלתם ולענין זה, "הפסקת התעסקות" – לרבות שינוי התעסקות או פטירה; אולם סכומים כאמור שנכללו בעזבונו של אותו אדם, יופחתו לענין מס עזבון על פי חוק מס עזבון, תש"ט-1949, בסכום המס המגיע עליהם לפי סעיף 125א.