הכנסות מסוגי שכר שונים כגון שכר אמנים,סופרים,בוחנים,מרצים,מעניקי שירותי משרד,דירקטורים,ספורטאים טופס 806/857

הסבר

קליטה בדוח השנתי :
הרווח נטו בטופס 135 לקלוט בשדה 170/150 או במקרים מסוימים בשדה 167 ובסימולטור, בטופס 1301 לקלוט בשדה 170/150 או במקרים מסוימים בשדה 305/205/167.
מחזור ההכנסות ברוטו לא כולל מע"מ (לפני קיזוז הוצאות) לקלוט בשדה 294 בטופס 1301/135 ובסימולטור.
המס שנוכה במקור בשדה 040 בטופס 1301/135 ובסימולטור.

סה"כ התשלומים כגון שכר סופרים/מרצים וכו. לדווח את הסכום ללא המע"מ
1.למי שהיו הוצאות מוכרות – להכין דוח הכנסות והוצאות ולדווח על הרווח לאחר קיזוז ההוצאות.
2.למי שנוצר הפסד לאחר קיזוז הוצאות מוכרות, ניתן לקזז את ההפסד בהתאם לסעיף 28(א) לפקודה – לקלוט בשדה 279 בטופס 1301 את ההפסד שקוזז, או במידה וההפסד לא קוזז בשנה שבה נוצר אפשר להעביר את ההפסד לקיזוז לשנים הבאות בהתאם לסעיף 28(ב) לפקודה – למלא טופס נספח הפסדים ולקלוט בשדה 079 בטופס 1301 את ההפסד להעברה.
3.לבדוק את ההשפעה על חיוב בדמי ביטוח לאומי בהתאם לאופן הדיווח.
4.לבדוק אפשרות להגשת בקשה להחזר מביטוח לאומי בגין דמי ביטוח לאומי ששולמו בכפילות, פעם אחת שנוכו במקור ע"י המשלם ופעם נוספת על ידי הנישום.

חקיקה

"פקודת מס הכנסה סעיף 28.   
(א) הפסד שהיה לאדם בעסק או במשלח-יד בשנת המס ושאילו היה ריווח היה נישום לפי פקודה זו, ניתן לקיזוז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם ממקורות אחרים באותה שנת מס
(ב)  מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד בשנת מס כאמור, יועבר סכום ההפסד שלא קוזז לשנים הבאות בזו אחר זו ויקוזז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם באותן השנים מעסק או משלח יד, לרבות ריווח הון בעסק או משלח יד, או שיקוזז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם, באותן השנים, לפי סעיף 2(2) בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן, והכל ובלבד שאם ניתן לקזז את ההפסד באחת השנים, לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה:
(1)   לאותו אדם לא היתה הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת הקיזוז;
(2)   אותו אדם חדל לעסוק בעסק או במשלח היד שאת ההפסד שהיה לו בו הוא מבקש לקזז;
(3)   מקורו של ההפסד שהיה לאותו אדם אינו מחברת בית כמשמעותה בסעיף 64, מחברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א או מחברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64א1(א).
    (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), אם ביקש זאת הנישום לא יקוזז הפסד לפי סעיף זה כנגד ריווח הון שהוא סכום אינפלציוני ולגבי יחיד, גם כנגד רווח הון, ריבית או דיבידנד אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 25%.
           (ד)  הפסד שהיה לאדם במטע הדרים שניטע מורכב, בשנים החמישית והשישית מתחילת שנת המס שבה ניטע, וקוזז כנגד הכנסתו מאותו מטע בלבד בשנה השישית והשביעית.
           (ה)  הפסד שהיה לאדם במטע הדרים שניטע לא מורכב, בשנים השישית והשביעית מתחילת שנת המס שבה ניטע, יקוזז כנגד הכנסתו מאותו מטע בלבד בשנה השביעית והשמינית.
           (ו)   הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה) יחולו עליו הוראות סעיף קטן (ב).
           (ז)   לענין הסעיפים הקטנים (ד) ו-(ה) יראו מטע הדרים שניטע לאחר 30 בנובמבר של כל שנה כאילו ניטע בחודש הראשון של שנת המס שלאחריה.
           (ח)  הפסד שהיה לאדם מהשכרת בנין ניתן לקזזו כנגד הכנסתו מאותו בנין בשנים הבאות.
           (ט)  (בוטל).
           (י)   בסעיף זה, "הכנסה חייבת" ו"ריווח הון" – לרבות שבח כמשמעותו לפי סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן – שבח מקרקעין)"

טפסים

טופס 806/857