דיווח על הכנסות בסיום בניית פרוייקט טופס 702


הסבר

אם בשנת המס יש לך הכנסה מבניין לפי סעיף 8א(ג) לפקודה, עליך לצרף טופס 702 הכולל דיווח על סיום בניית פרויקט.

חקיקה

סעיף 8א(ג) לפקודה – חלוקת הכנסה מעבודות שמשך ביצוען עולה על שנה (תיקון מס' 54) תשמ"ב-1982
(ג)   (1)   בסעיף קטן זה –
        "בנין" – בנין שבנה בעלו ואשר משך בנייתו עולה על שנה;
        "בנין ראוי לשימוש" – בנין או חלק ממנו שחובר לרשת החשמל או בנין שנתמלאו לגביו התנאים לקבלת תעודת גמר בניה על פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון);
        "הכנסות מבנין" – הכנסות ממכירת הבנין שהן הכנסות לפי סעיף 2(1).
(2)   נישום שיש לו הכנסות מבנין יחולו לגביו הוראות אלה:
(א)   בשנת המס הראשונה שבה היה הבנין ראוי לשימוש, ידווח הנישום על כל ההכנסות שהיו לו מהבנין עד לאותה שנת מס ובאותה שנת מס, ובכל שנת מס שלאחר מכן ידווח על ההכנסות שהיו לו מהבנין באותה שנת מס;
(ב)   לענין קביעת הכנסתו החייבת של נישום ממכירת חלק מבנין ראוי לשימוש, יובא בחשבון חלק מעלות הבנין כולו כיחס חלקו של השטח שנמכר באותה שנת מס לשטח הבנין כולו, כפי שהוא מפורט בהיתר הבניה שניתן לגביו על פי חוק התכנון, ובלבד ששטחי חניה שנמכרו לא ייכללו לענין זה בשטח שנמכר;
(ג)    הפסד מבנין לא יובא בחשבון לענין קביעת ההכנסה החייבת בשנות מס שלפני שנת המס שבה היה הבנין ראוי לשימוש.

טפסים

טופס 702