הכנסות אזרח ישראלי באזורים יהודה, שומרון וחבל עזה להלן: ׳האזור׳

1. אם הינך ׳אזרח ישראלי׳ כהגדרתו להלן בסעיף 2 , והייתה לך הכנסה שנצמחה או שהופקה ב׳אזור׳ רואים אותה כהכנסה שנצמחה או שהופקה בישראל. כמו כן, אם הינך אזרח ישראלי והינך תושב האזור והייתה לך הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל או מחוץ לאזור, רואים אותה כאילו הייתה הכנסתו של תושב ישראל שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל. הכנסה כזו תהיה, אפוא, חייבת במס בישראל לפי כל הוראות פקודת מס הכנסה. בחישוב המס יותרו נקודות זיכוי, זיכויים וניכויים המותרים ליחיד שהוא תושב ישראל. אם שילמת על הכנסה זו מס לשלטונות ה׳אזור׳, תזוכה בחישוב המס הישראלי בסכום המס ששילמת שם, אך לא יותר מהמס שחל על הכנסתך מה׳אזור׳.
2. ׳אזרח ישראלי׳ לעניין החיוב במס ב׳אזור׳ הוא: א. אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות. ב. תושב ישראל. ג. מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות והוא תושב ה׳אזור׳.
3. אם אתה ׳אזרח ישראלי׳ ויש לך מניות בחברה תושבת ה׳אזור׳ שאינה ׳אזרח ישראלי׳ כהגדרתה בחוק, ולחברה זו רווח בשנת המס (על-פי חוק המס שחל ב׳אזור׳), ייראה חלק מסך כל הרווח כהכנסתך שהופקה בישראל, לפי היחס של חלקך בזכויות לרווחים של אותה חברה. אם קיבלת דיבידנד מרווחים כאלו לאחר ששילמת עליהם מס כאמור לעיל, לא יהיה דיבידנד זה חייב במס. אם החברה שילמה מס על רווחיה ב׳אזור׳, תזוכה בעת חישוב המס על הכנסתך מאותו מקור בחלק יחסי מהמס ששולם על-ידי החברה על כלל רווחיה כיחס חלקך בזכויות לרווחים באותה חברה, אך לא יותר מהמס החל על הכנסתך זו.
4 .חברה תושבת ה׳אזור׳ תחויב במס על-פי פקודת מס הכנסה, אם היה לה ׳בעל שליטה׳ שהוא ׳אזרח ישראלי׳, דהיינו, תשלום המס על-פי החוק הישראל ייעשה בידי חברה כזו, ובעל המניות לא יחויב במס על חלקו ברווחים בטרם חולקו כאמור לעיל.