הכנסה לפי חוק חלוקה לחיסכון פנסיוני

הסבר

לקלוט את ההכנסה בשדה 338/288 בטופס 1301.

סכומים שהועברו מקופת גמל לקצבה או הועברו מקופת גמל לקצבה לקופ"ג חדשה (לקצבה/לא משלמת) במסגרת הוראות חוק לחלוקה לחיסכון פנסיוני. יש לרשום בשדה זה את הסכומים החייבים מעבר לפטור לפי סעיף 9(17א). סכומים אלה חייבים בשיעור מס של 20-21% (המדרגה השלישית בשיעור המס השולי ליחיד) בלא זכאות לפטור להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם.

דוגמה

דוגמה לפטור "תקרה" לפי סעיף 9(17א) לפקודת מס הכנסה (שנת 2020) :
"תקרה" – מכפלת תקרת הקצבה המזכה במכפיל ההמרה להון.
בשנת 2020 תקרת הקצבה המזכה – 8,510 ש"ח * מכפיל ההמרה להון 180 = 1,531,800 ש"ח סכום הפטור.

חקיקה ונהלים

סעיף 3(ה7) לפקודת מס הכנסה (תיקון מס' 204) תשע"ד-2014
(1)    סכומים שהועברו לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה על שם בן זוג לשעבר של עמית בקופה, לפי הוראות סעיף 6(א) או (ה)(1)(א) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, יראו אותם כהכנסה שהתקבלה בידי העמית;
(תיקון מס' 225) תשע"ו-2016
(2)   סכומים ממרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה של עמית שהועברו לקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שם בן זוגו לשעבר של העמית, לפי הוראות סעיף 6(ה)(1)(ב) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, או שנמשכו מקופת הגמל לקצבה של העמית בידי בן זוגו לשעבר, לפי הוראות סעיף 6(ה)(1)(ג) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, יראו אותם כהכנסה שהתקבלה בידי העמית;
(3)   לעניין סעיף קטן זה, "עמית" ו"בן זוג לשעבר" – כהגדרתם בחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני.

סעיף 124ג. לפקודת מס הכנסה שיעור המס על העברה לבן זוג לשעבר של עמית (תיקון מס' 204) תשע"ד-2014
124ג. על אף האמור בסעיף 121, שיעור המס על הכנסה לפי סעיף 3(ה7)(1), יהיה בשיעור האמור בסעיף 121(ב)(1)(ג) בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט פטור לפי סעיף 9(17א).

סעיף 121. לפקודת מס הכנסה שיעור המס ליחיד (תיקון מס' 234) תשע"ז-2016
121.  (א)  המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס יהיה כלהלן:
(1)   על כל שקל חדש מ-238,800 השקלים החדשים הראשונים – 31%;
(2)   על כל שקל חדש מ-238,801 שקלים חדשים עד 496,920 שקלים חדשים – 35%;
(3)   על כל שקל חדש נוסף – 47%.
           (ב)  (1)   על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) ובכפוף לאמור בפסקה (2), לגבי הכנסה חייבת בשנת המס מיגיעה אישית ולגבי הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד שמלאו לו 60 שנים, יחולו שיעורים אלה:
(א)   על כל שקל חדש מ-74,640 השקלים החדשים הראשונים – 10%;
(ב)   על כל שקל חדש מ-74,641 שקלים חדשים עד 107,040 שקלים חדשים – 14%;
(ג)    על כל שקל חדש מ-107,041 שקלים חדשים עד 171,840 שקלים חדשים – 20%;
(ד)    על כל שקל חדש מ-171,841 שקלים חדשים עד 238,800 שקלים חדשים – 31%;
(2)   השיעורים המופחתים הקבועים בפסקה (1) לא יחולו על הכנסה שחייבים לגביה בניהול פנקסי חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים.

סעיף 9(17א) לפקודת מס הכנסה פטור על חלוקת כספים מקופת גמל לבן זוג לשעבר (תיקון מס' 204) תשע"ד-2014
(17א) (א) סכומים שהועברו לחשבון חדש על שם בן זוגו לשעבר של עמית בקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף 6(א) או (ה)(1)(א) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני (להלן – הסכום המועבר) עד לגובה הסכום כמפורט להלן:
(1)    היתה היתרה הצבורה עד גובה התקרה – הסכום המועבר כולו;
(2)    היתה היתרה הצבורה גבוהה מהתקרה – הסכום המועבר בניכוי ההפרש שבין היתרה הצבורה ובין התקרה, ולא פחות מ-0;
(ב)   נכללו בסכום המועבר סכומים מהיתרה הכוללת שהם תשלומים פטורים וסכומים בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א של העמית, לרבות הרווחים שנצמחו מהם – יירשמו אצל בן הזוג לשעבר כקרן וכרווחים ביחס השווה ליחס שלפני העברתם, ויראו אותם כרווחים בידי בן הזוג לשעבר ממועד צבירתם אצל העמית לפני ההעברה, וסכומים שלפני העברתם היו בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א על שם העמית – יועברו לחשבון חדש במשמעותו כאמור על שם בן הזוג לשעבר;
(ג)    על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), פטור כאמור יינתן לכל מרכיב בסכום המועבר בהתאם לחלקו היחסי ביתרה הכוללת;
(תיקון מס' 225) תשע"ו-2016
(ד)   לעניין פסקה זו –
"בן זוג לשעבר", "חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות", ו"עמית" – כהגדרתם בחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני;
"חשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א" – חשבון חדש כמשמעותו בפסקה (2) להגדרה "תשלומים פטורים" בסעיף 9א;  
סעיף 9א הגדרה תשלומים פטורים (2)   כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק הפיקוח על קופות הגמל;
"יתרה כוללת" – היתרה בכל קופות הגמל לקצבה שיש ליחיד, המחושבת לפי הוראות סעיף 6(ב) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, למעט חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות;
"יתרה צבורה" – יתרה כוללת למעט תשלומים פטורים, סכומים בקופת גמל להשקעה וסכומים בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א, לרבות הרווחים שנצמחו מהם המחושבים לפי הוראות סעיף 6(ב) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני;
"תקרה" – מכפלת תקרת הקצבה המזכה במכפיל ההמרה להון;
"מכפיל ההמרה להון", "תקרת הקצבה המזכה" ו"תשלומים פטורים" – כהגדרתם בסעיף 9א;
 סעיף 9א הגדרות –    "מכפיל ההמרה להון" – 180 או מכפיל אחר שקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;
(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012
            "תקרת הקצבה המזכה" – 8,190 שקלים חדשים;
(תיקון מס' 190) תשע"ב-2012
           "תשלומים פטורים" – כל אחד מאלה:
(1)   סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה –
(א)   על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בסכום התקרה, לפי הנמוך;
(ב)   על ידי העובד על חשבון מרכיב תגמולי העובד, העולים על השיעור המרבי להפקדה של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע במשק לחודש, לפי הנמוך;
(תיקון מס' 232) תשע"ז-2016
(ג)    על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב הפיצויים, אשר ראו אותם כהכנסת עבודה של העובד במועד שבו שולמו לקופות גמל לקצבה לפי סעיף 3(ה3)(1א) או (1ב);
בפסקה זו –
"השכר הממוצע במשק", "השיעור להפקדה", "משכורת" ו"סכום התקרה" – כהגדרתם בסעיף 3(ה3);
(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004
"השכר הממוצע במשק" – השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות ודמי ביטוח לפי סעיף 2(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, כפי שמפרסם המוסד לביטוח לאומי;
תיקון מס' 138) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 148) תשס"ה-2005
"השיעור להפקדה" – השיעור הקבוע לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, להפקדה על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, או השיעור ממשכורתו של העובד שאותו הפקיד המעביד בקופת הגמל, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, לפי הנמוך מביניהם;
(תיקון מס' 138) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 148) תשס"ה-2005
"משכורת" – כמשמעותה לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, שבשלה שילם המעביד לקופת גמל;
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 "משכורת" – כל אחד מאלה:
(1) לענין קופת גמל לתגמולים או לקצבה – הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד;
(תיקון מס' 173) תש"ע-2009 (תיקון מס' 209) תשע"ו-2015
"סכום התקרה" – סכום השווה לשתי פעמים וחצי השכר הממוצע במשק בחודש;

תקרת הקצבה המזכה

שנת 2015 – 8,460 ש"ח
שנת 2016 – 8,380 ש"ח
שנת 2017 – 8,360 ש"ח
שנת 2018 – 8,380 ש"ח
שנת 2019 – 8,480 ש"ח
שנת 2020 – 8,510 ש"ח
שנת 2021 – 8,460 ש"ח
שנת 2022 – 8,660 ש"ח
שנת 2023 – 9,120 ש"ח
שנת 2024 – 9,430 ש"ח