מדריך מיסוי הימורים הגרלות ופרסים

הסבר

הכנסה של תושבי ישראל בישראל או מחוץ לישראל וכן הכנסה של תושב חוץ בישראל, שמקורה בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים, חייבת במס (בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי או לקיזוז כלשהוא למעט הוצאות בגין הגשת דוח) ותחויב במס בשיעור של 35% (החל משנת 2017)
כמפורט להלן: החיוב הוא בגין זכייה בודדת. סכום זכייה של עד 30,600 פטור (בשנת 2020) ולא יחויב במס. בזכייה בין 30,600 ל-61,200 הפטור האמור יוקטן בגובה ההפרש בין סכום הזכייה ל-30,600 ש"ח, זכייה מעל 61,200 חייבת כולה במס בשיעור של 35%.
האמור לעיל מתייחס להגרלה, להימור או לפרס בודד אם שולבו בטופס כמה ניחושים (טורים למשל) הזכייה בכל הטופס תחשב כזכייה אחת. אם יש שותפים לזכייה החישוב נעשה לזכייה המשותפת, אך כל משתתף ירשום בדוח את חלקו היחסי החייב.

מסלול פטור

סכום הזכיה נמוך מ – 30,600 ש"ח (בשנת 2020) בחר במסלול הפטור
לקלוט בשדה 209 בטופס 1301/135 ובסימולטור

מסלול פטור חלקי

סכום הזכיה מעל 30,600 ועד 61,200 ש"ח (בשנת 2020) בחר במסלול פטור חלקי
לחלק הפטור : לקלוט בשדה 209 בטופס 1301/135 ובסימולטור ולחלק החייב : לקלוט בשדה 227 בטופס 135 ובסימולטור או בשדה 346/286/227 בטופס 1301, את המס שנוכה במקור לקלוט בשדה 040 בטופס 1301/135 ובסימולטור.

דוגמה לפטור חלקי

(שנת 2020)
סכום הזכיה 54,000 ש"ח
חישוב הסכום העודף : 30,600 – 54,000 = 23,400
חישוב הסכום הפטור : 23,400 -30,600 = 7,200
חישוב הסכום החייב במס 35% : 7,200 -54,000 = 46,800
סה"כ המס 46,800 * 35% = 16,380 ש"ח

מסלול חייב ב 35%

סכום הזכיה מעל 61,200 (בשנת 2020) אזי כל הסכום חייב במס 35%
הכנסה חייבת לקלוט בשדה 227 בטופס 135 ובסימולטור או בשדה 346/286/227 בטופס 1301, את המס שנוכה במקור לקלוט בשדה 040 בטופס 1301/135 ובסימולטור.

דוגמה למסלול חייב ב 35%

(שנת 2020)
סכום הזכיה 1,000,000 ש"ח
סה"כ המס 1,000,000 * 35% = 350,000 ש"ח
בתוספת מס יסף 3% (על הכנסה שמעל 651,600 בשנת 2020 ישנה תוספת מס בשיעור 3%) ( 651,600 – 1,000,0000) * 3% = 10,452 ש"ח
סה"כ מס 350,000 + 10,452 = 360,452 ש"ח

תקרת הפטור ושיעור המס מזכיה בודדת בהתאמה

שנת 2015 – 49,920 ש"ח ו 30%
שנת 2016 – 49,560 ש"ח ו 30%
שנת 2017 – 49,320 ש"ח ו 35%
שנת 2018 – 49,560 ש"ח ו 35%
שנת 2019 – 30,500 ש"ח ו 35%
שנת 2020 – 30,600 ש"ח ו 35%
שנת 2021 – 30,360 ש"ח ו 35%
שנת 2022 – 31,200 ש"ח ו 35%
שנת 2023 – 32,760 ש"ח ו 35%
שנת 2024 – 33,840 ש"ח ו 35%

חלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה למי שהיו הכנסות מהימורים הגרלות ופרסים שעלו על סך של :

שנת 2015 – 810,720 ש"ח
שנת 2016 – 803,520 ש"ח
שנת 2017 – 640,000 ש"ח
שנת 2018 – 641,088 ש"ח
שנת 2019 – 649,560 ש"ח
שנת 2020 – 651,600 ש"ח
שנת 2021 – 647,640 ש"ח
שנת 2022 – 663,240 ש"ח
שנת 2023 – 698,280 ש"ח

חוזר מס הכנסה

חוזר מס הכנסה 17/2004 – מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה סעיף 2א. השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפרסים (תיקון מס' 134) תשס"ג-2003
2א.     (א) השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל, שהופקו או שנצמחו בישראל או מחוץ לישראל, וכן השתכרות או רווח של אדם תושב חוץ, שהופקו או שנצמחו בישראל, שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, יובאו בחשבון בקביעת רווחים או הכנסתו ויראו אותם לענין פקודה זו כהכנסה, למעט לענין קיזוז הפסדים.
          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אחד מאלה:
(1)   השתכרות או רווח שהם הכנסה ממקור אחר על פי פקודה זו;
(2)   השתכרות או רווח מפרסים שניתנו במסגרת אישית;
(3)   השתכרות או רווח מהגרלות או מפרסים שנקבעו על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

פקודת מס הכנסה סעיף 9(28) פטור ממס על הימורים הגרלות או פרסים (תיקון מס' 134) תשס"ג-2003 ת"ט תשס"ה-2004
9(28) השתכרות או רווח, כאמור בסעיף 2א (ראה לעיל), שערכם פחת מסכום שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, והכל בתנאים ובתיאומים שקבע; (ראה צו מס הכנסה בהמשך)

פקודת מס הכנסה סעיף 124ב שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפרסים (תיקון מס' 134) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 197) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 234) תשע"ז-2016
124ב. על אף הוראות סעיף 121(מדרגות מס שולי ליחיד), שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, לפי סעיף 2א, יהיה 35%, בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט פטור לפי סעיף 9(28) או ניכוי לפי סעיף 17(11).

פקודת מס הכנסה סעיף 17(11) הוצאות הכרוכות בתשלום המס (תיקון מס' 22) תשל"ה-1975
(11) (א)   הוצאות בקשר להכנת הדו"חות והטיפול בקשר למס בכל הליכי שומה וערעור, אולם אם קבעו בית המשפט או ועדה לקבילות פנקסים שהיה בערעור או בערר משום הטרדה ולא היה צידוק סביר להגשתם לא יותרו הוצאות משפטיות הכרוכות בהם; נפסקו הוצאות משפטיות לטובת הנישום, יופחת סכום ההוצאות שנפסק מסכום ההוצאות שתבע;
(ב)   הוצאות כאמור בפסקה זו לא יותרו בקשר להכנסות מעסק או משלח יד שלגביהם לא נוהלו פנקסי חשבונות או אם הדו"ח לא בוסס על פנקסי חשבונות;

צו מס הכנסה

צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), תשס"ג-2003
          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(28) ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:
הגדרות
1.       בצו זה –
          "ההפרש" – ההפרש שבין הסכום שהתקבל בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים לבין סכום תקרת הפטור;
          "השתכרות או רווח" – השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים כאמור בסעיף 2א לפקודה שנעשו במסגרת חוקית;
צו תשס"ה-2005
          "תקופת הוראת השעה" – (נמחקה);
צו תשע"ח-2018
          "תקרת הפטור" – סכום של 30,500 שקלים חדשים.
קביעת סכום צו תשס"ד-2004 צו תשס"ה-2005
2.       לענין סעיף 9(28) לפקודה, יראו השתכרות או רווח כפטורים ממס, אם הסכום שהתקבל מהימור אחד, מהגרלה אחת, או מפרס אחד, לפי הענין, פחת מתקרת הפטור.
פטור חלקי צו תשס"ד-2004 צו תשס"ה-2005
3.       לענין השתכרות או רווח מהימור אחד, מהגרלה אחת או מפרס אחד כאמור, שסכומם עלה על תקרת הפטור ופחת מכפל תקרת הפטור, יראו כפטור ממס סכום השווה לתקרת הפטור בניכוי ההפרש.
היקף ההגרלה, ההימור או הפרס
4.       לענין תקנות אלה יראו כהגרלה אחת כהימור אחד או כפרס אחד גם הגרלה, הימור או פרס ששולבו בהם כמה ניחושים וכן כמה הגרלות או הימורים שנעשו בטופס אחד, והכל בין אם שולמו לאדם אחד ובין אם שולמו לכמה בני אדם.
עדכון סכומים
5.       תקרת הפטור תתואם לפי הוראות סעיף 120ב לפקודה, כאילו היתה תקרת הכנסה כמשמעותה באותו סעיף.
תחילה ותחולה
6.       תחילתו של צו זה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) (להלן – יום התחילה) והוא יחול על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים שהתקיימו ביום התחילה או לאחריו.

תקנות מס הכנסה

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), תשס"ג-2003
          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות
1.       בתקנות אלה –
תק' תשס"ד-2004
          "השתכרות או רווח" – השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 2א (ראה לעיל), לפקודה בין אם מקורם בפעילות חוקית ובין אם מקורם בפעילות בלתי חוקית;
          "חייב" – אדם המשלם סכומים המהווים השתכרות או רווח בידי המקבל, בין על חשבונו הוא ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, שבאמצעותו משתלמים סכומים כאמור, במישרין או בעקיפין, למעט יחיד המשלם סכום כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו;
          "מקבל" – אדם המקבל סכום בשל השתכרות או רווח כהגדרתם בצו הפטור, כולו או חלקו;
          "צו הפטור" – צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהגרלות, מהימורים או מפעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003;
          "תשלום" – סכום ששולם כהשתכרות או רווח שאינו פטור ממס לפי צו הפטור, בין אם שולם לאדם אחד ובין אם שולם לכמה בני אדם; ויראו לענין זה כהגרלה אחת או כהימור אחד, לפי הענין, גם הגרלה או הימור ששולבו בהם כמה ניחושים וכן כמה הגרלות או הימוקים שנעשו בטופס אחד.
ניכוי המס תק' תשע"ז-2017
2.       חייב המשלם תשלום ינכה ממנו מס בשיעור הקבוע בסעיף 124ב לפקודה (שיעור מס על הגרלות) וכן מס נוסף לפי סעיף 121ב לפקודה (מס על הכנסות גבוהות)
ניכוי משווה כסף
3.       היה התשלום האמור בתקנה 2, כולו או חלקו, בשווה כסף, יקבע המשלם, לצורך הניכוי, את סכום התשלום לפי שוויו; פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור והחייב ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.
תשלום המס תק' תשע"ח-2017
4.       חייב ישלם לפקיד השומה עד היום ה-16 בכל חודש, את סכום המס שניכה בחודש הקודם לפי תקנות אלה, ויגיש לו באותו מועד דוח לפי טופס 102.
דוח שנתי
5.       חייב ימלא לגבי כל מקבל בטופס 801 את כל הפרטים המפורטים בו, בתוך שבוע מיום ששילם לו הכנסה כאמור ויגיש את הטופס לפקיד השומה יחד עם טופס 856 כשהוא מסוכם לכל פרטיו, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, סכומים ששילם בשנת המס הקודמת; בטפסים כאמור יפרט את שם המקבל ומספר זהותו, את סכום התשלום ואת סכום המס שנוכה, אלא אם כן אישר הנציב אחרת, והכל בין אם ניכה מס ובין אם לאו.
אישור
6.       חייב שניכה מס כאמור בתקנות אלה ייתן למקבל על פי בקשתו, בסוף שנת המס ולא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה, אישור לגבי שנת המס הקודמת, לפי טופס 857 על הסכום ששילם ועל המס שנוכה ויפרט את הפרטים כאמור בתקנה 3 וכן כל פרט אחר שברשותו שידרוש הנציב.
תשלום כהכנסה
7.       אין בהוראות תקנות אלה כדי לפטור מקבל מלכלול את התשלום בדין וחשבון על הכנסתו.
מיכון
8.       חייב העורך את חישוב הסכומים ששילם, התשלום או הניכויים ממנו באמצעות מיכון, יגיש לפקיד השומה את הדוחות האמורים בתקנות אלה כפי שיורה הנציב.