הוראות ביצוע מע"מ

26/1/2023 – סכומים ושיעורים במע"מ

19/7/2022 – אכיפת חוק אזור סחר חופשי באילת

30/6/2022 – סכומים ושיעורים במע"מ

30/5/2022 נוהל הסדרי פריסת תשלומים לסילוק חובות מס של עוסקים הנובעים משומה, גירעונות של יבואנים במיסי יבוא, וחובות מס של עוסקים הנובעים מדוחות תקופתיים

3/9/2019 רישום ייצוג באמצעות מחשב שע"מ – תהליך חדש ומשופר למייצגים מקושרים

12/5/2019 איחודי עוסקים – אי דיווח דו"ח שנתי מסכם

13/3/2019 – מע"מ בשיעור אפס על שירותי תיירות הניתנים לתייר בישראל

9/3/2019 הוראת נוהל קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מעמ

הוראת ביצוע מע"מ – הנחיות למייצגים להגשת דו"ח מע"מ בקובץ ממוחשב

היערכות לשינויים בתוכנות הנהלת חשבונות בעקבות המשך פיתוח הדיווח המפורט ויישום סעיף 47(א) לחוק מע"מ

9/1/2012 – הדיווח המפורט למע"מ – נספח ד' ריכוז שינויים בהנחיות בנוגע לדיווח מקוון למע"מ ע"י מלכ"ר ומוסד כספי

20/1/2010 הודעה בדבר שידור קובץ חשבוניות למע"מ ע"י מייצג (לרבות מייצג משני)

19/11/2008 – אוגדן מע"מ ומסים עקיפים אחרים, ואוגדן מכס (סחר חוץ) פרק 16 – נוהל ויתור על קנסות, הפרשי הצמדה, וריבית

15/10/2007 – אוגדן מע"מ ומסים עקיפים אחרים פרק 5 – מועד החיוב במס