הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין

18/12/2022 – קבלת מספר מזהה לתושבי חוץ לצורך דיווח על עסקה לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963

22/5/2022 – חובת צירוף שומה עצמית מקוונת בעת הגשת הצהרה על עסקה חייבת למיסוי מקרקעין

17/2/2022 – הודעות בעניין מועד החיוב בקנס אי תשלום ועדכון מחשובי לטיפול בקנס אי הצהרה בשומה בהעדר הצהרה שלאחריה הוגשה הצהרה

16/1/2022 – הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2022 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

28/11/2021 – תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2021 – שינוי מדרגות מס רכישה לרוכשי דירת מגורים נוספת

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2021 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

חוזר מיסוי מקרקעין 1/2021 – הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי ובינוי

15/12/2020 – הודעה בדבר ביטול חוזר מק 23/16 מיסוי מקרקעין

תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2020 – שינוי מדרגות מס רכישה לרוכשי דירת מגורים נוספת

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2020 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

חוזר מיסוי מקרקעין מס' 2/2020 : שינוי ייעוד בקרקע חקלאית החלטות 1469/1470 הפסקת חכירה והשבת הקרקע לרשות מקרקעי ישראל

תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2020 – דחיית תקופות ומועדים – נגיף הקורונה החדש

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2020 – תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) – דחיית תקופות ומועדים

חוזר מיסוי מקרקעין מספר 2/2019 – שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם הסתיימה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2018 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2018 – תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2018 /3 – קרן פיצויים בנושא פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2017 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2016 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2016 – תיקון מס' 58 והוראת שעה

10/5/2015 – הודעה בדבר ביטול הוראת ביצוע מס שבח 19/93 – "מכירה" לענין מס שבח ומס רכישה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2015 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2015 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין לרוכשי דירת מגורים נוספת

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2015 – ניהול ומכירת נכסים בידי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואה

הבהרה לקביעת ימי היעדרות במהלך מבצע 'צוק איתן' המזכים בפיצויים עבור עובדים המתגוררים בטווח שבין 7-40 ק"מ מרצועת עזה

קווי הנחיה לחישוב הפיצויים לעוסקים בענפי הבינוי לתקופת מבצע "צוק איתן"

מפת האזור המיוחד ורשימת הישובים באזור המיוחד

1/9/2014 שינויים ותוספות שבוצעו בהוראת הביצוע 8/2014 – קרן פיצויים

1/9/2014 הוראת‏ ביצוע‏ מיסוי‏ מקרקעין‏ 2014 /8 – קרן‏ פיצויים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2014 – תיקון מס' 78 לחוק מיסוי מקרקעין- סעיף 15 לחוק – תשלום "מקדמה" ע"י הרוכש

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2014 עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2013 – ‏עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2013 – מיסוי קבוצת רכישה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2013 – מקרים שיחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה

הוראת ביצוע מס' 4/2013 – תיקוני חקיקה במסמ"ק – החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014) התשע"ג – 2013

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 – הרפורמה במיסוי דירות מגורים

תוספת‏ מס'‏ 2 להוראת‏ ביצוע‏ מיסוי‏ מקרקעין‏ מס'‏ 5/2013 – חלופות‏ להוכחת‏ העדר‏ דירת‏ מגורים‏ במדינת‏ התושבות‏ של‏ מוכר‏ שאינו‏ תושב‏ ישראל‏ לצורך‏ זכאות‏ לפטור לפי‏ פרק‏ חמישי‏ 1

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2012 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2012 – תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2012 – עדכון סכום הפטור עפ "י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2012 – קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2012 – תיאום סכומים לפי סעיף 94א(א) לחוק מיסוי מקרקעין – קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה

הוראת ביצוע מס הכנסה / הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2012 – הפעלת חוק העבירות המינהליות

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2012 – פיצויי מס רכוש

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2012 – קרן פיצויים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2011 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2011 – תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2011 – עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2011 – הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה

19/11/2019 תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2011 – הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה

19/11/2019 הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה תיקון הוראת ביצוע 4/2011

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2011 – היקף תחולת חזקת התא המשפחתי

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2011 – חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א – 2011

תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2011 – הארכת תקופת הוראת השעה לעניין קביעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות שנרכשו לפני 7.11.2001

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2010 – תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2010 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2010 – עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2010 – סעיף 71(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין – העברת חובות החברה אגב פירוק האיגוד

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2010 – דירות נופש – היבטי מיסוי מקרקעין

הוראת ‏ביצוע מיסוי‏ מקרקעין 6/2010 – פירוק‏ שרשרת‏ איגודים‏ שבבעלותם זכויות‏ במקרקעין‏ או‏ זכויות‏ באיגוד‏ מקרקעין – הוספת‏ תקנה‏ 27א'‏ לתקנות‏ מס‏ רכישה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2010 – חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים – סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2009 – הרחבות במושבים וקיבוצים – החלטת מינהל מקרקעי ישראל מספר 959

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2009 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2009 – תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2009 – עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2009 – פיצויי מס רכוש

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2009 – תיקון מס' 5 – התנאים למתן אישורי מיסים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2009 – "דמי מפתח" – התרתם בניכוי בחישוב השבח

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2009 – אי תחולת הוראות סעיף 49ו' כאשר דירת המגורים הנמכרת התקבלה במתנה ונותן המתנה ניצל בשלה פטור לפי הוראות פרק חמישי 1

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 10/2009 – פרק חמישי 5 : פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2008 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2008 – תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2008 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2008 – עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2008 – פיצויי מס רכוש

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2008 – סעיף 39 א' – תנאים בהם הלוואה לא תחשב כהלוואה "מקרוב"

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2008 – ביטול עסקה – הודעה חד צדדית

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2008 – הקצאת מניות באיגוד מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2007 – תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2007 – עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2007 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2007 – חישוב השבח במכירת דירת מגורים שהושכרה למגורים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2007 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007 – מסירת מידע – מיסוי מקרקעין

תוספת מספר 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2007 – פיצויי מס רכוש

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2007 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 10/2007 – פיצויי מס רכוש

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 11/2007 – תנאי הפטור בסעיף 49ה לחוק לעניין דירה שנבנתה בבניה עצמית

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2006 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2006 – עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2006 – תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2006 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2006 – תיקון מס' 55 לחוק מיסוי מקרקעין – הוראה כללית

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2006 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2006 – פיצויי מס רכוש

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 10/2006 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2005 – תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2005 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2005 – עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2005 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2005 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2005 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2004 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2004 – עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2004 – מילוי טופס המש"ח ונוהל העבודה בטיפול בשומה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2004 – תיקון מס' 52 לחוק מיסוי מקרקעין – הגברת הענישה והאכיפה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2004 – מסירת מידע לשמאי מקרקעין – שמאים ממשלתיים ושמאים לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2004 – ייחוס ניכויים במכירת דירת מגורים מזכה שתמורתה הושפעה מזכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2004 – הרפורמה במיסוי מקרקעין – שינויי מבנה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 10/2004 – יחסי גומלין בין הטיפול הפלילי לבין הטיפול האזרחי במיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 11/2004 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 12/2004 – פטור למוסד ציבורי במכירת "דירת מגורים מזכה" שנתקבלה בירושה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 13/2004 – מכירת דירות המהוות מלאי עסקי אצל הרוכש – חיוב במס מכירה כ"מקרקעין"

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 14/2004 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2003 – תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2003 – עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2003 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2003 – חילוף זכויות במקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2003 – הרפורמה במיסוי מקרקעין – הטבות במס לבעל בניין להשכרה לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2003 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2003 – מעמדו של איגוד שבבעלותו זכויות במקרקעין שהנן מלאי עסקי

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2003 – איגודי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 10/2003 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 11/2003 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 12/2003 – תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 13/2003 – פתיחתו של מאגר מידע

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 14/2003 – שיעורי מס רכישה – עדכון

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 15/2003 – חוק שמאי מקרקעין התשס"א 2001

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 16/2003 – התרת הוצאות ריבית ריאלית בחישוב השבח במכירת זכות במקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2002 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2002 – עדכון סכם הפטור עפ"י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2002 – תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2002 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2002 – תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (כללים בדבר הקטנת חוב מס) (הוראת שעה)

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2002 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2002 – הרפורמה במיסוי מקרקעין (תיקון מס' 50) – הוראה כללית

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 10/2002 – אופציות במקרקעין (הוראת שעה)

תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 10/2002 – פרק חמישי 2 :אופציה ייחודית – הארכת מועד למסירת הודעה על מכירת אופציה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 11/2002 – פינוי ובינוי (הוראת שעה)

תוספת מס' 3 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 11/2002 – הסדרת הליך המיסוי במכירת זכויות שאינן זכויות במקרקעין במתחם פינוי ובינוי ושינוי ההוראה בדבר דחיית יום מכירה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 12/2002 – איחוד וחלוקת מקרקעין בין בעלים משותפים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 13/2002 – יום המכירה בעסקאות קומבינציה לפי סעיף 19(4) לחוק

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2001 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2001 – עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2001 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2001 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2001 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2001 – רכישת דירת מגורים המוצגת כרכישת קרקע והזמנת שרותי בניה בנפרד

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2000 – מס רכישה – תיקון מס' 45 לחוק מס שבח

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2000 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2000 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2000 – פטורים ממס מכירה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 11/2000 – גביית חובות עבר במס רכוש