הוצאות מוכרות בחוץ לארץ

הוצאות בקשר לנסיעה לחוץ לארץ

הסבר :
הוצאות במסגרת העסק (לרבות עסקה בודדת ומשלח יד). אם היו לך הוצאות בקשר לנסיעה לחוץ-לארץ לצורך עיסוקך, אתה יכול לנכותן, אם הנסיעה והשהייה היו הכרחיים לייצור הכנסתך.
ההוצאות יותרו כדלהלן: (סכומים מתואמים לשנת 2020)
1 .דיור ולינה – אם שהית בחו״ל בנסיעה אשר כללה פחות מ-90 לילות, יותרו ההוצאות לפי הפירוט הבא:
אם היו פחות מ-7 לינות, תותר ההוצאה במלואה לפי הקבלות, אך לא יותר מ-289 $ דולר ארה״ב עבור לינה אחת.
אם היו יותר מ-7 לינות, מהלינה השמינית ואילך יותרו כל הוצאות הלינה שעד 127 $ ללילה.
לגבי לינה שעלותה גבוהה מ-127$ ,% 75 מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ-127 $ ללינה ולא יותר מ-217 $ ללינה.
אם נסיעתך כללה יותר מ-90 לילות, יותרו הוצאות הלינה שהוצאו בפועל על-פי קבלות אך לא יותר מ-127 $ ללינה.
לצורך חישוב מספר הלינות נקבע כי, 2 נסיעות או יותר שלא הייתה ביניהן שהייה רצופה בישראל של 14 יום לפחות, נחשבות כנסיעה אחת, וההוצאה תותר בהתאם.
2 .חינוך – אם שהית בחו"ל תקופה רצופה העולה על 10 חודשים, יותרו לך הוצאות חינוך בשל ילדיך שטרם מלאו להם 18 שנים בשנת המס בסכום שלא יעלה על 725 $ לחודש לכל ילד. הוצאות חינוך בסכום גבוה יותר, יותרו רק באישור מיוחד של מנהל רשות המסים.
3. הוצאות כרטיסי טיסה – עליך להמציא קבלה על הסכום שהוצאת לרכישת כרטיסי הנסיעה לחוץ-לארץ. אם שהית בחוץ-לארץ גם למטרה פרטית, לא תוכל לנכות אותו חלק מההוצאות שהוצאת שלא בייצור הכנסתך, אלא רק את חלק ההוצאות של השהייה לצורך עיסוקך. למשל, אם שילבת טיול פרטי במסגרת ביקור עסקי, לא תוכל לנכות את ההוצאות הקשורות לטיול. הוצאה בגין מחיר הכרטיס, אך לא יותר ממחיר כרטיס בטיסה מסוג זה במחלקת עסקים, תותר לך בהתאם לנסיבות. הוצאות על החלק הפרטי בנסיעות לחוץ-לארץ שהוצאת בשביל עובדיך, יש לרשום בסעיף משכורת ושכר עבודה, נסיעות לחו״ל בתפקיד גם של העובדים, יש לכלול בסעיף נסיעות לחו"ל.
4. הוצאות שהייה אחרות – אם נדרשו הוצאות בשל לינה, הסכום שיותר בשל הוצאות אחרות הוא לא יותר מ-81 $ לכל יום שהייה בחו״ל ואם לא נדרשו הוצאות בשל לינה, לא יותר מ-136 $ לכל יום.
5. שכירת רכב בחו"ל – הסכום שיותר בשל הוצאות שכירת רכב בחו"ל, לא יעלה על הוצאות שכירת הרכב בפועל או על 64 $ ליום, לפי הנמוך מן השניים.
להלן המדינות בהן יותרו בניכוי %125 מסכומי ההוצאות המותרות בניכוי לפי תקנה 2(2) (ב) ו-(ג) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל״ב-1972:
אוסטרליה, אוסטריה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג-קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טאיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה, שוודיה, ושוויץ.

תקרת הוצאות נסיעה לחו"ל המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה :

סכומים מתואמים מחוברת ניכויים לשנת: 2024 , 2023 , 2022 , 2021 , 2020 , 2019 , 2018 , 2017 , 2016 , 2015

שנת 2024 הוצאות נסיעה לחו"ל

סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2024 יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות מ- 152 עד 346 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות עד 97 דולר ליממה אם לא הוגשו קבלות על לינה 162 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה עד 866 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה עד 76 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25% :
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

שנת 2023 הוצאות נסיעה לחו"ל

סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2023 יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות מ- 147 עד 335 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות עד 94 דולר ליממה אם לא הוגשו קבלות על לינה 157 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה עד 840 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה עד 74 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25% :
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

שנת 2022 הוצאות נסיעה לחו"ל

סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2022 יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות מ- 137 עד 313 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות עד 88 דולר ליממה אם לא הוגשו קבלות על לינה 147 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה עד 784 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה עד 69 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25% :
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

שנת 2021 הוצאות נסיעה לחו"ל

סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2021 יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות מ- 129 עד 293 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות עד 82 דולר ליממה אם לא הוגשו קבלות על לינה 137 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה עד 734 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה עד 64 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25%:
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

שנת 2020 הוצאות נסיעה לחו"ל

סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2020 יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות מ- 127 עד 289 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות עד 81 דולר ליממה אם לא הוגשו קבלות על לינה 136 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה עד 725 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה עד 64 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25%:
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

שנת 2019 הוצאות נסיעה לחו"ל

סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2019 יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות מ- 125 עד 284 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות עד 80 דולר ליממה אם לא הוגשו קבלות על לינה 133 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה עד 711 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה עד 62 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25%:
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

שנת 2018 הוצאות נסיעה לחו"ל

סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2018 יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות מ- 122 עד 278 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות עד 78 דולר ליממה אם לא הוגשו קבלות על לינה 130 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה עד 696 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה עד 61 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב 25%:
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד,צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

שנת 2017 הוצאות נסיעה לחו"ל

סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2017 יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות מ- 119 עד 272 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות עד 76 דולר ליממה אם לא הוגשו קבלות על לינה 128 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה עד 681 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה עד 60 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב- 25% :
אוסטריה,אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

שנת 2016 הוצאות נסיעה לחו"ל

סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2016 יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות מ- 117 עד 267 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות עד 75 דולר ליממה אם לא הוגשו קבלות על לינה 125 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה עד 669 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה עד 59 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב- 25%:
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

שנת 2015 הוצאות נסיעה לחו"ל

סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2015 יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות מ- 117 עד 266 דולר ליממה
הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות עד 75 דולר ליממה אם לא הוגשו קבלות על לינה 125 דולר ליממה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה עד 666 דולר לחודש
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה עד 58 דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב- 25%:
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, הממלכה המאוחדת (בריטניה), טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972
נסיעה לחוץ-לארץ תק' (מס' 2)  תשמ"ד-1984 תק' תשנ"ג-1993

(2)   הוצאות שהוצאו בקשר לנסיעה לחוץ-לארץ אם הנסיעה לחוץ-לארץ והשהייה שם היו הכרחיים לייצור ההכנסה, ובחבר-בני-אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה – אם היו הכרחיים לפעילותו, כמפורט להלן:
תק' תשנ"ג-1993
(א)   הסכום שיותר בשל הוצאות לרכישת כרטיס טיסה –
(1)   בטיסה במחלקת תיירים – 100% ממחיר הכרטיס;
(2)   בטיסה במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה – 100% ממחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה;
תק' תשנ"ג-1993
(ב)   הסכום שיותר בשל הוצאות לינה –
(1)   בנסיעה אשר כללה לא יותר מתשעים לינות –
(א)   עבור שבע הלינות הראשונות – כל הוצאות הלינה המוכרות;
(ב)   עבור שאר הלינות (מהלינה השמינית ואילך) –
(1)   לגבי לינה שעלותה נמוכה מ-70 דולר – כל הוצאות הלינה המוכרות;
(2)   לגבי לינה שעלותה גבוהה מ-70 דולר – 75% מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ-70 דולר ללינה;
(2)   בנסיעה אשר כללה יותר מתשעים לינות – הוצאות הלינה המוכרות אך לא יותר מ-70 דולר ללינה;
לענין זה – שתי נסיעות או יותר שלא היתה ביניהן שהייה רצופה בישראל של ארבעה עשר ימים לפחות, ייחשבו כנסיעה אחת;
(3)   לענין פסקת משנה זו, "הוצאות לינה מוכרות" – הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה 6, או 160 דולר ללינה, הנמוך ביניהם;
תק' תשנ"ג-1993
(ג)    הסכום שיותר בשל הוצאות אחרות –
(1)   אם נדרשו הוצאות בשל לינה – לא יותר מ-45 דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ;
(2)   אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה – לא יותר מ-75 דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ;
תק' תשנ"ג-1993
(ד)    הסכום שיותר בשל הוצאות שכירת רכב בחוץ לארץ, לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על 35 דולר ליום, לפי הנמוך;
תק' תשנ"ג-1993
(ה)   על אף האמור בפסקה זו רשאי הנציב לקבוע רשימת מקומות שבהם יותרו לניכוי, בתקופה שיקבע, עד 125% מסכומי ההוצאות המותרים לניכוי כולן או חלקן; קביעה כאמור תפורסם ברשומות;
תק' תשנ"ג-1993
(ו)    הסכומים הנקובים בפסקה זו יתואמו ב-1 בינואר של כל שנת מס לגבי אותה שנת מס בהתאם לשיעור עלייתו של מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה כפי שהוא מתפרסם ב-Survey of Current Business על ידי ה-Department of Commerce (להלן – המדד) הידוע ב-1 בינואר של שנת המס לעומת המדד הידוע ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת;
תק' תשנ"ג-1993
(ז)    שהה הנישום בחוץ-לארץ תקופה רצופה העולה על 10 חדשים, יותרו לו הוצאות חינוך בשל חינוך ילדיו שטרם מלאו להם 18 שנים בשנת המס, בסכום שלא יעלה על 400 דולר לחודש לכל ילד כאמור; עלו הוצאות החינוך שהוציא הנישום מעל לסכום האמור, רשאי הנציב להתיר לו בניכוי את עודף הוצאות החינוך שהוציא, כולו או מקצתו בהתחשב במקום המגורים ובתנאי הלימוד;

הוצאות שהוציא יחיד תושב ישראל לביצוע עבודה בשביל מעביד למשך תקופה רצופה העולה על 4 חודשים (8 חודשים החל 1.1.2018), או יחיד המבצע עבודה בשביל מדינת ישראל :

ביום 6 במאי 2018 פורסם תיקון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התש"ח-2018 .בכללים החדשים נקבע כי חישוב המס לעובד יערך בהתאם לחישוב המס בישראל. הכללים החדשים יחולו החל מ- 1.1.2018 הכללים יחולו על יחיד ששהה בחו"ל תקופה של 8 חודשים רצופים לפחות (לעומת 4 חודשים בעבר). שיעורי המס הניכויים והזיכויים יחושבו בהתאם להוראות הפקודה.
אם נשלחת לחו"ל לביצוע עבודה בשביל מעביד שהוא תושב ישראל, מדינת ישראל, רשות מקומית בישראל, הסוכנות היהודית, הקק"ל או קרן היסוד לתקופה כאמור בכותרת לעיל והכנסתך נובעת מ׳משכורת חוץ׳, יחולו כללי מס מיוחדים ובנוסף לכך, יותרו לך לפי כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל), התשמ"ב-1982 הוצאות כמפורט להלן:
1. דיור – לשנת המס 2023 יותרו לך הוצאות בשל דיור שלך, של בן זוגך או של ילדיך הגרים עמך בסכום שנקבע בתקנות, לפי המדינה שאתה מתגורר בה או הסכום שהחזיר לך מעבידך לפי הנמוך שביניהם. הוצאות הדיור יותרו בתנאי שתמציא הסכם של השכרת דירתך בארץ או תצהיר על כך, שאין לך הכנסה חייבת מהשכרת דירה בארץ. הוראה זו לא תחול על עובד מקומי ישראלי (עמ"י)
2. חינוך – יותרו לך הוצאות בשל חינוך ילדיך שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס בסכום שלא יעלה על 840$ לחודש לכל ילד (בשנת 2023); באישור מיוחד של הנציב, יותרו הוצאות לימוד אלו בסכום העולה על 840$. הוראה זו לא תחול על עמ״י.
3. המצאת תצהירים – לא יותר הניכוי בשל הוצאות דיור או בשל ביטוח רפואי או חינוך ילדים אלא אם:
א.המצאת למעבידך תצהיר על כך שלא תבעת את ההוצאות האמורות כנגד הכנסה אחרת.
ב. אם אתה נשוי, המצאת למעבידך תצהיר על כך שבן זוגך לא תבע בשנת המס את ההוצאות האמורות.
4. טיפול רפואי – יותרו לך הוצאות בשל ביטוח רפואי או טיפול רפואי בך, בבן/בת זוגך ובילדיך שטרם מלאו להם 19 שנים, ובלבד שאילו הוצאו בישראל, היו הוצאות אלו מכוסות על-ידי ביטוח רפואי הנהוג בישראל בידי אחת מקופות החולים המוכרות. הוראה זו לא תחול על עמ"י.
5 .הוצאות נסיעה, לינה, אש"ל – הוצאות נסיעה ולינה יותרו לך רק בשל נסיעה ממדינת חוץ למדינה שאיננה מדינת ישראל. הוצאות אש"ל יותרו במדינת החוץ בהתאם לקביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה
בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל), וכמוגדר בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל״ב-1972.

מידע נוסף – ראה עובד שכיר עמ"י (עובד מקומי ישראלי)