דיבידנד רעיוני לבעל שליטה בחמי"ז

הסבר

חברת משלח יד זרה (להלן: "חמי"ז") הוא חבר בני אדם תושב חוץ שאמצעי השליטה בו מוחזקים בעיקרם בידי יחידים תושבי ישראל, העוסקים בעבור החברה במשלח יד מיוחד ושאותו משלח יד הוא המקור למרבית הכנסתה או רווחיה של החברה. החל משנת המס 2014 נקבע, כי בעל מניות תושב ישראל שהוא בעל שליטה בחמי"ז שיש לה רווחים ממשלח יד מיוחד יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים, ויחול עליו שיעור המס חברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה. רשום בטופס 1301 בשדה 336/276/174 את סכום הדיבידנד הרעיוני בהתאם לרישום בנספח ד כמפורט בסוף פרק ד. ניתן לראות בדוח המקוון דברי הסבר מפורטים לגבי אופן הדיווח של חמי״ז.

חוזר מס הכנסה מס' 5/2016 – רשות המסים בנושא: חברת משלח יד זרה בעקבות תיקון 198 לפקודה

נספח לחוזר מס הכנסה מס' 5/2016 – חברת משלח יד זרה בעקבות תיקון 198 לפקודה

דוגמא מס 1 : מיסוי הכנסות מחמי"ז ע"י יחיד בעל שליטה (באירוע המס הראשון והשני)

דן, יחיד תושב ישראל (להלן: "היחיד"), שעיסוקו מוגדר "בעל משלח יד מיוחד" הוא בעל שליטה בחברת A תושבת חוץ העונה על הגדרת חברת חמי"ז (להלן "החמי"ז") בהתאם לסעיף 75ב1 לפקודה. דן דיווח על הכנסותיו שהפיקה החמי"ז בחו"ל ממשלח יד בשנת 2014 בסך 200,000 כדיבידנד רעיוני, בגין הכנסות אלו שילמה החמי"ז בחו"ל מס חברות בסך 40,000. באותה שנה התקבלו בידי דן הכנסות מחלוקת דיבידנד בשל רווחים אלו בגובה: 50,000 עליהם נוכה מס במקור בחו"ל בגובה 2,500 . דן לא חייב את החמי"ז לשלם את המס.

אירוע המס הראשון – דיבידנד רעיוני:
סעיף 75ב1(ד)(1) קובע כי יש לחייב את בעל המניות על רווחי משלח היד המיוחד של החמי"ז כהכנסות מדיבידנד רעיוני.
שיעור המס – מס חברות 126(א) (הן יחיד והן חברה).
זיכוי בשל מיסי כפל – בגובה מס החברות הזר ששילמה החמי"ז עד גובה התקרה הקבועה בסעיף 75ב1(ה). יובהר כי אין עודף זיכוי בגין מסים אלה.
יש לשים לב להקפיד על רישום גובה ההכנסה בברוטו לפני מיסים בחו"ל.
חישוב ותוצאת מס של אירוע המס הראשון :
הכנסה מדיבידנד רעיוני 200,000
מס חייב בישראל לפני זיכוי 200,000 * 26.5% = 53,000
זיכוי לפי 204 : 40,000
מס חייב בישראל 13,000

אירוע המס שני – קבלת דיבידנד בפועל בידי יחיד:
סעיף 75ב1(ו)(2) קובע כי יש לחייב את בעל המניות במס על דיבידנד שקיבל בפועל מהחמי"ז
גובה ההכנסה – גובה הדיבידנד שחולק בפועל בניכוי מיסים ששולמו בפועל על ידי היחיד בישראל על הכנסה זו.
שיעור המס – מס על דיבידנד לפי סעיף 125ב לפקודה.
זיכוי בשל מיסי כפל – בגובה מס החברות הזר שנוכה במקור בחו"ל עד גובה התקרה הקבועה בסעיף 204.
תקרת המס שתשולם – סך המס שישולם על ההכנסה ממשלח יד מיוחד, בשני אירועי המס יחד לא יעלה על שיעור המס הקבוע בסעיף 121 וב-121ב.

חישוב ותוצאת מס של אירוע המס השני :
חבות מס על דיבידנד בפועל: 13,780(**) = 45,938 * 30%
זיכוי מיסי חוץ: (2,500)
מס ששולם בפועל : 11,280
(**) מס ששולם בישראל בשל הכנסה מדיבידנד באירוע המס הראשון: 4,062 ש"ח =13,000 * (50,000/160,000)
סה"כ הכנסות מדיבידנד שמקורן בחמי"ז: 45,938 ש"ח = 50,000-4,062

הערה:
אופן החישוב אצל בעל שליטה זהה לאופן החישוב בידי בעל מניות שאינו בעל שליטה למעט
* מועד אירוע המס הראשון בידי בעל שליטה – בתום שנת המס שבה הופקו ההכנסות ממשלח יד מיוחד.
* מועד אירוע המס הראשון בידי בעל מניות שאינו בעל שליטה – במועד קבלת הדיבידנד בפועל . אז אירועי המס יחולו יחד.

דוגמא מס' 2 :מיסוי הכנסות מחמי"ז ע"י חברה (באירוע המס הראשון והשני)

דנה בע"מ, חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה"), שעיסוקו מוגדר "בעל משלח יד מיוחד", היא בעלת שליטה בחברת D תושבת חוץ העונה על הגדרת חברת חמי"ז (להלן "החמי"ז") בהתאם לסעיף 75ב1 לפקודה. החברה דיווחה על הכנסותיה שהפיקה החמי"ז בחו"ל ממשלח יד בחו"ל בשנת 2014 בסך 200,000 כדיבידנד רעיוני. בגין הכנסות אלו שילמה החמי"ז בחו"ל מס חברות 40,000. באותה שנה התקבלו בידי החברה הכנסות מחלוקת דיבידנד בשל רווחים אלו בגובה: 50,000 עליהם נוכה מס במקור בחו"ל בגובה 2,500 . החברה לא חייבה את החמי"ז לשלם את המס.
עודפי החברה שמקורם בחמי"ז חולקו כדיבידנד ליחיד בעל שליטה .

אירוע המס הראשון – דיבידנד רעיוני:
שיטת חישוב ההכנסה והדיווח באירוע המס הראשון – דיבידנד רעיוני זהה לשיטת הדיווח בידי יחיד,

חישוב ותוצאת מס של אירוע המס הראשון :
הכנסה מדיבידנד רעיוני: 200,000
זיכוי חייב בישראל לפני מס 200,000 * 26.5% = 53,000
זיכוי לפי 204 : 40,000
מס חייב בישראל 13,000
תוצאה זהה לתוצאה שקיבלנו בדוגמא על בעל מניות יחיד.

אירוע המס שני – קבלת דיבידנד בפועל בידי החברה:
סעיף 75ב1(ו)(1) קובע כי יש לחייב חברה שהיא בעלת המניות, במס על דיבידנד שקיבלה בפועל מהחמי"ז.
גובה ההכנסה – גובה הדיבידנד שחולק בפועל בניכוי מיסים ששולמו בפועל על ידי החברה בישראל על הכנסה זו.
שיעור המס – מס על דיבידנד שמקורו ברווחים שחויבו במס הכנסה בישראל לפי סעיף 126(ב) לפקודה (דיבידנד בין חברתי), כלומר לא יחול מס על הדיבידנד שיחולק בפועל.
זיכוי בשל מיסי כפל – לא רלוונטי בשלב קבלת הדיבידנד בידי החברה. אלא בשלב החלוקה ליחיד.

חישוב ותוצאת מס של אירוע המס השני :
הכנסות מדיבידנד: 50,000 ש"ח
מס ששולם בישראל בשל הכנסה מדיבידנד באירוע המס הראשון: 4,062 ש"ח =13,000 * (50,000/160,000)
סה"כ הכנסות מדיבידנד שמקורן בחמי"ז: 45,938 ש"ח = 50,000-4,062
הכנסות בגובה 45,938 הכנסות שאינן חייבות במס לפי 126(ב).

דוגמא מס' 3 :שלב חלוקת הדיבידנד מהחברה הישראלית ליחיד בעל שליטה :

בהמשך לדוגמא 2 חברת דנה חילקה כדיבידנד בשנת 2015 את כל עודפיה שמקורם ברווחים שהתקבלו מהחמי"ז בשנת 2014 לבעל השליטה הוא תושב ישראל.
אופן המיסוי:
היחיד יחויב במס על דיבידנד לפי שיעור המס הקבוע בסעיף 125ב (מס על דיבידנד), ואולם יותר לו כזיכוי מהדיבידנד את גובה מיסי החוץ ששילמה החברה על הדיבידנד.
לצורך יישום סעיף זה על היחיד לרשום כדיבידנד את ההכנסה ברוטו שקיבלה החברה הישראלית ולא את העודפים שחילקה לו.

הכנסות מדיבידנד שהתקבלו מהחברה ישראלית שמקורן בחמי"ז:
גובה העודפים לחלוקה ליחיד= דיבידנד שהתקבל בפועל על ידי היחיד :
43,438 = 2,500 – 45,938
גובה הכנסה מדיבידנד חייבת במס בידי היחיד: 45,938
מיסי חוץ ששולמו בגין הדיבידנד על ידי החברה הישראלית: 2,500

חישוב ותוצאת מס של חלוקת הדיבידנד לבעל השליטה בחברה הישראלית:
חבות מס על הכנסה מדיבידנד: 13,780 = 45,938 * 30%
זיכוי מיסי חוץ : (2,500)
מס ששולם בפועל : 11,280
תוצאה זהה לתוצאה שקיבלנו בדוגמא של בעל מניות יחיד.