מיסוי בעל מניות בחברת מעטים סעיף 62א לפקודה (חברת ארנק)

הסבר

יחיד בעל מניות מהותי בחברת מעטים שהכנסותיה נובעות מפעילות היחיד, כמוגדר בסעיף 62א לפקודה, ירשום את הכנסות החברה הנובעות מפעילות היחיד כהכנסותיו. יש לסמן את עובדת היות מגיש הדוח, בעל מניות מהותי בחברת מעטים שחל עליה סעיף 62א לפקודה. בנוסף, ההכנסות המועברות יירשמו בשדה 351.
בשדה 351 יש לרשום את ההכנסה המועברת מחברת מעטים בשל פעילות בעל המניות המהותי בהתאם להוראות סעיף 62א לפקודה. הסברים מפורטים ראה בחוזר מס הכנסה מספר 10/2017.בנוסף יש לרשום את ההכנסה בשדה 172/158 אם יש לראותן כמשכורת או בשדה 170/150 אם יש לראותן כהכנסה מעסק או משלח יד. אם בשנת המס נוכה לחברה מס במקור כנגד הכנסה המיוחסת לבעל המניות המהותי, ניתן לשדר את הניכוי בשדה 040. למען הסר ספק ניכוי במקור כאמור שנדרש בדוח זה לא ידרש גם בדוח החברה. במהלך שנת המס ניתן יהיה לפי בקשתך לבטל או להקטין את המקדמות בחברה ולשלם את המקדמות בתיק האישי שלך. רק לאחר הגשת הדוח השנתי של החברה, כשקיימת וודאות לכך שמדובר בחברה כאמור ניתן יהיה לבקשתך ובאישור רכז שומה להעביר את המקדמות מהחברה לתיק בעל המניות. בשדה 238/239 עליך לדווח על סך המחזור מעסק או משלח יד (ללא מע"מ) בהתאם לחלקך היחסי במחזור החברה. אם ותדרש לשדר טופס 6111, ודיווח זה נעשה במסגרת החברה, יש לסמן לא חייב.
מקדמות בשל הוצאות עודפות: בדוח האישי בסעיף 85. ציין את חלקך בסכום המקדמות ששולמו בשל הוצאות עודפות בחברת מעטים שחל עליה סעיף 62א'.

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2020

קישור להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2020

סעיף 62א -בעל מניות מהותי בחברת מעטים

מקדמות שוטפות כולל מקדמות רווח הון – ככלל, בדומה לחברה משפחתית יש לשדר את המקדמות בתיק היחיד בעל המניות המהותי. מכיוון שוודאות לגבי היות החברה "חברת ארנק" נקבעת לאחר הגשת הדו"ח השנתי, ייתכנו מצבים בהם חברה יכולה להיחשב כחברת ארנק בשנת מס מסוימת ובשנה העוקבת כחברה רגילה.

התנהלות במהלך שנת המקדמות (במחלקת הגביה) – כאמור לעיל, וודאות לכך שמדובר בחברת ארנק נקבעת רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי של החברה. עם זאת, ייתכנו מצבים בהם תוגש במהלך השנה בקשה לראות את החברה כ"חברת ארנק".

שינוי דרישות מקדמות – במקרים שתוגש במהלך שנת המס, בקשה בצירוף הצהרת מייצג שתאשר שמדובר בחברת ארנק באותה שנת מס, תינתן אפשרות לבעל המניות לשלם בתיקו את המקדמות של החברה.
במקרים אלו יש לבטל או להקטין את שיעור המקדמות בתיק החברה וכן לבצע הגדלת מקדמות בתיק בעל המניות. את שינויי דרישת המקדמה יש לבצע במערכת התלם בשאילתא 415 (בקודי הסיבה – חב' ארנק) שנפתחו לעניין זה: ביטול / הקטנת שיעור המקדמות בתיק החברה והגדלת שיעור המקדמות בתיק בעל המניות.

מודגש כי אין לבצע במהלך שנת המס העברת תשלומי מקדמות מתיק החברה לתיק בעל המניות. במקרים חריגים, בהם נוצרים הפרשי חוב מקדמות בתיק בעל המניות ששולמו בתיק החברה, ניתן לרשום בגינם הקפאה באמצעות שאילתא 432 (קוד סיבה 30 – חב' ארנק), ובתנאי שהוגשו כל הדיווחים החסרים בתיק היחיד. (קביעות יוטלו בתיק בעל המניות גם לגבי תקופות שדווחו בתיק החברה אם בעל המניות לא יגיש בתיקו את הדיווחים החסרים).
על "הפיגור" בתשלום הפרשים אלו לא יוטלו קנסות מקדמות, אם יסתבר על פי הדו"ח השנתי שיוגש שהחברה היא חברת ארנק.

החזר מס בתיק החברה – החזר מס בחברת ארנק (בכל סכום) יעוכב בעיכוב ניתן להסרה (קוד סיבה 222 – חברת ארנק). בסמכות רכז שומה לשחרר את ההחזר במלואו או בחלקו.

העברת תשלומי מקדמות מהחברה לתיק בעל המניות המהותי – העברת תשלומי מקדמות תבוצע רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי של החברה, כאשר קיימת וודאות לכך שמדובר בחברת ארנק. ניתן יהיה על סמך בקשת הנישום ובאישור רכז שומה להעביר את תשלומי המקדמות מתיק החברה לתיק בעל המניות. על הרכז לוודא שהעברת תשלום המקדמות הינה ביחס זהה ליחס ההכנסה המועברת מהחברה לבעל המניות. ההעברה תבוצע באמצעות שאילתא 470 (קוד סיבה – חב' ארנק).

יש להקפיד ולוודא שההכנסות בתיק בעל המניות אכן דווחו.
למידע נוסף לגבי השינויים בדוחות לגבי "חברות ארנק", ראה הוראת ביצוע מספר 9/2018 "ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2017" פירוט לגבי הוראות הדין והמצבים בהם מיוחסת הכנסתה החייבת של חברת המעטים ליחיד כאמור, נכללו בחוזר מס הכנסה מס' 10/2017 – סעיף 62א- מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים.

הבהרה: אם נדרש לשדר טופס 6111 בשל רישום זה בלבד ובמסגרת שידור טופס 6111 של החברה שודר אף מרכיב ההכנסה שיוחסה ליחיד כאמור, הרי שאין צורך בשידור 6111 ביחיד, כלומר יש לשדר קוד 9 בשדה 298 -לא חייב. בטופס 1301 בחלק טו'- מחזור למקדמות, ניכויים במקור, מס שבח- יש לרשום בשורה 83 מקדמות בשל עודפות ששילמה חברת מעטים לפי 62א וכן לצרף לשדה 040 את המס שנוכה במקור לחברה בשל ההכנסה שיוחסה ליחיד ואת המקדמות בשל עודפות שנרשמו בשורה 83.

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 9/2018

סעיף 62א-בעל מניות מהותי בחברת מעטים

בתיקון 235 לפקודה נוסף סעיף 62א הקובע את אופן המיסוי של בעל מניות מהותי בחברת מעטים.
במצב בו חברה משמשת צינור להעברת כספים מחברה שמקבלת שירותים מבעל המניות, ובתנאים נוספים הרשומים בסעיף, נראה את החברה כשקופה וההכנסה תיוחס לבעל המניות כהכנסה ממשלח יד. ההכנסה כאמור, תצורף גם למחזור העסק שמהווה בסיס למקדמות.
שדות בדוח: בטופס 1214 בחלק י"ד (הכנסה מועברת לאחרים) נוסף שדה 159,אינפורמטיבי, לרישום ההכנסה שהועברה לבעל המניות.

חוזרי מס

חוזר מס הכנסה מס' 10/2017 – רשות המסים בנושא: סעיף 62א לפקודת מס הכנסה- מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים

פקודת מס הכנסה

בעל מניות מהותי בחברת מעטים (תיקון מס' 235) תשע"ז-2016
62א.  (א)  הכנסה חייבת של חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76, שאינה חברת משלח יד זרה כהגדרתה בסעיף 75ב1, הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה כהגדרתו בסעיף 88, תיחשב כהכנסתו של היחיד כמפורט להלן:
(1)   הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(1), (2), או (10), לפי העניין – אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות היחיד בחבר בני אדם אחר, לרבות בצד קשור לאותו חבר בני אדם, כנושא משרה או הענקת שירותי ניהול וכיוצא באלה, והיחיד או חברת המעטים היו נושאי משרה באותו חבר בני אדם; הוראות פסקה זו לא יחולו על יחיד שהוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, בחבר בני האדם האחר;
(2)   הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2) – אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות אותו יחיד בעבור אדם אחר, לרבות בעבור צד קשור לאותו אדם, והיא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו; לעניין זה, "אדם אחר" – למעט מי שהיחיד הוא בעל מניות מהותי בו, במישרין או בעקיפין, או שותף בו;
(3)   לעניין פסקה (2), יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו, על אף כל דין או הסכם, אם מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסתה או הכנסתה החייבת של חברת המעטים בשנת המס, למעט הכנסות מיוחדות או רווחים מיוחדים, הוא בשירות שניתן על ידי היחיד או קרובו כהגדרתו בסעיף 76, לרבות עובדי החברה, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברת מעטים קשורה, לאדם אחד או לקרובו כהגדרתו בסעיף 88, במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של ארבע שנים, ובלבד שבתום 30 החודשים יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו מיום תחילת מתן השירות, וזאת לצורך דיני המס בלבד; לעניין זה –
"הכנסות מיוחדות" – הכנסות כמשמעותן בסעיף 89, שווי המכירה כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או דיבידנד;
"רווחים מיוחדים" – רווח הון, שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או רווח מדיבידנד;
(4)   על אף האמור בפסקה (3), לא יראו שירות שניתן על ידי שותף בשותפות, לאותה שותפות, כשירות שניתן לאדם אחד;
(5)   הוראות פסקה (3) לא יחולו על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר; לעניין זה –
(א)   הועסק אדם לא יותר מארבע שעות ביום – ייחשב לחצי מועסק, ואם הועסק אדם חלק משנת המס – ייחשב לחלק ממומעסק כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה;
(ב)   אדם וקרובו כהגדרתו בפסקאות (1) ו-(2) לסעיף 88 ייחשבו למועסק אחד.
   (ב)  לעניין מקדמות לפי סעיף 175, של יחיד כאמור בסעיף זה, תצורף ההכנסה כאמור בסעיף זה למחזור העסקאות המהווה בסיס לסכום שלפיו מחושבות המקדמות.
          (ג)   ניתן לגבות את המס על הכנסה לפי סעיף זה, לרבות המקדמות, הן מחברת המעטים והן מהיחיד.
           (ד)  בסעיף זה –
           "נושא משרה" – אחד מאלה, לפי העניין:
(1)   בחברה – נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות;
(2)   בעמותה – נושא משרה כהגדרתו בסעיף 30(א)(4) לחוק העמותות;
(3)   בחבר בני אדם אחר – אדם הממלא תפקיד מקביל לאלה המנויים בפסקאות (1) ו-(2), ובלבד שלא יראו שותף בשותפות שאינה נסחרת בבורסה כנושא משרה באותה שותפות;
           "צד קשור" – כהגדרתו בסעיף 103.