אישור על הכנסות מביטוח לאומי

הסבר

לצרף אישור מהביטוח הלאומי על הקצבה החייבת במס שכולל ניכוי מס במקור. אפשר להפיק את האישורים באתר, במוקד הטלפוני ובסניף, או באמצעות רו"ח / יועץ מס (לאחר קליטת ייצוג בביטוח לאומי). מענק לידה, קצבאות ילדים, אזרח ותיק ונכות פטורות ממס.

לינק להזמנת אישור על הכנסות מביטוח לאומי

שכיר – קליטת הכנסה מביטוח לאומי בדוח השנתי

דמי אבטלה/דמי אימהות/שמירת הריון/דמי פגיעה/תגמולי מילואים שלא שולמו דרך המשכורת/תקבולים אחרים שחייבים במס ברוטו לשנה, לקלוט בשדה 196/194 בטופס 1301/135 ובסימולטור. המס שנוכה במקור בשדה 040 בטופס 1301/135 ובסימולטור.

עצמאי – קליטת הכנסה מביטוח לאומי בדוח השנתי

דמי אימהות/שמירת הריון/דמי פגיעה/תגמולי מילואים שלא דרך המשכורת/תקבולים אחרים שחייבים במס ברוטו לשנה, לקלוט בשדה 270/250 בטופס 1301/135 ובסימולטור. המס שנוכה במקור בשדה 040 בטופס 1301/135 ובסימולטור.

הוראות ביצוע מס הכנסה מספר 03/2023 רשות המיסים

פריסת דמי לידה

ניתן לפרוס את דמי הלידה לתקופה עבורה התקבלה ההכנסה. פריסת דמי הלידה תהיה כדאית כאשר מדובר בדמי לידה שניתנו עבור שתי שנות מס לדוגמה: קבלת דמי לידה בדצמבר עבור חודשים נובמבר עד פברואר של השנה העוקבת, במקרה זה תהיה האישה זכאית לפריסת דמי הלידה ודיווח הכנסת ינואר ופברואר בשנה העוקבת.
פריסת דמי הלידה תעשה בדומה לפריסת פיצויים. ההכנסה וניכוי המס ממנה ידווחו באופן יחסי בהתאם לחלקם היחסי לכל שנה, בדוח שיוגש לשנה שבה התקבלו דמי הלידה ובדוח שיוגש לשנת המס העוקבת.
בשידור דוח של אישה המקבלת דמי לידה מהביטוח הלאומי תוצג הערה בעת מילוי הדוח השנתי ויהיה עליה לסמן כן או לא, בבקשה לפריסת דמי לידה.
אישה שביקשה לפרוס את דמי הלידה, תידרש להגיש דוח שנתי גם בשנה הבאה. אם סוג התיק של האשה במ"ה הוא תיק רגיל, תהיה לו חובת הגשה בשנה הבאה ואם מדובר בתיק 91 ,ייפתח לאשה באופן אוטומטי תיק 97 עם חובת הגשה לשנה הבאה.

שדות בדוח
בחלק א לטופס 1301 ,נוסף: "מבקש/ת פריסת דמי לידה לשנה הבאה" ם כן ם לא.

חקיקה

פקודת מס הכנסה הגדרות
1.       בפקודה זו –
"הכנסה מיגיעה אישית" – לרבות –
(4)   קיצבה חבת-מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי;